Navigácia

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009

SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,

JEJ VÝSLEDKOCH  A  PODMIENKACH  ŠKOLY

ZA ŠKOLSKÝ ROK  2008/2009

 

Dolný Smokovec 30.08.2009                                                           Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                                                  riaditeľ školy

 

I.   Plnenie hlavných  úloh školy

 

Hlavné  úlohy  školy  -  plnenie  plánu  práce  školy, schválenie školského vzdelávacie programu (ŠKVP) ktoré boli odsúhlasené pedagogickou dňa 28.08.2008  boli splnené. Školský rok 2008/2009 sa začal vyučovaním 2.septembra 2008 ( utorok). Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009. Vyučovanie sa začína 2. februára 2009 (pondelok) a končí sa 30. júna 2009 (utorok).

V tomto školskom roku platia nové legislatívne normy:

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláška 320/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republike (ZŠ)

Vyhláška 306/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republike (MŠ)

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v základných školách poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1, začínajúc 1. ročníkom a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2, začínajúc 5. ročníkom. Stupne vzdelania získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú nedotknuté.

V platnosti ostávajú : vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť, štipendiá za dobrý prospech a učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi, vyplácanie cestovného žiakom  a kultúrne poukazy. Počet žiakov v hmotnej núdzi 22. a žiakov  pod hranicou životného minima k 1. polroku školského roka bol spolu 7. žiakov.

     Celkový počet žiakov aj s materskou školou k 15.09.2008 bol 229 žiakov z toho v MŠ 24 k 1. polroku je stav 226 žiakov, z toho 102 dievčat z toho MŠ 22 detí.

       Na škole v prvom polroku pracovalo 14 krúžkov rôzneho zamerania: dopravný, florbalový, futbalový, matematický, mladí záchranári CO, počítačový1;2, strelecký šikovné ruky, športové hry, turistický, tvorivá angličtina, učenie hrou, žurnalistický.

       V škole pracuje pobočka Jazykovej školy z Popradu a zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka v dvoch oddeleniach. Od budúceho školského roka na škole bude zriadené súkromné pedagogicko psychologické centrum priamo v budove základnej školy.

 

II. Stav vyučovania

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sa postupovalo podľa platných metodických pokynov a boli dodržané pokyny na hodnotenie a klasifikáciu u integrovaných žiakov (ŠKVP, Metodické pokyny MŠ SR). Motivačný prvok pri hodnotení a klasifikácii bude potrebné zlepšiť. 

 

1.stupeň

Všetci vyučujúci postupovali v jednotlivých predmetoch podľa vypracovaných a schválených časovo-tematických plánov a v prvom ročníku podľa ŠKVP. Vyučujúci na  vyučovaní kládli dôraz na integráciu rozumovej a citovej výchovy, pričom dodržiavali didaktické zásady a metódy. V časovo-tematických plánoch boli  zapracované prvky environmentálnej, vlasteneckej, zdravotnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Slovenský jazyk a literatúra

Hodiny sa vyznačovali dobrou komunikáciou a stimuláciou s dobre zabezpečenou spätnou väzbou. Pozitívom bolo vyvážené pôsobenie rozumovej a zážitkovej formy učenia. Kvalitu metód a foriem vyučovania znižovala nižšia pozornosť venovaná rozvoju tvorivosti. Nedostatky sa vyskytli v neefektívnom striedaní priameho kontaktu so žiakmi a samostatnou prácou. Vyučujúci nevytvárali dostatočný priestor na sebahodnotenie žiakov. Vedomosti a zručnosti  žiakov sú na dobrej úrovni.

Matematika

 V organizácii vyučovania sa vyskytli nedostatky pri rozlišovaní zadávania úloh podľa možností jednotlivých žiakov, čo malo negatívny vplyv na činnosti žiakov, záujem o učenie a na tvorivé aktivity. Zabezpečenie spätnej väzby, vytváranie priestoru na sebahodnotenie žiakov a ich vzdelávacie výsledky boli priemerné. Celková úroveň matematiky je na priemernej úrovni.

Prírodovedné predmety

 Kvalita vyučovania prírodovedných predmetov  vo vzťahu k činnosti učiteľov bola priemerná. Učiteľky vytvárali pri vyučovaní priaznivú atmosféru. Žiaci vykonávali činnosti len na základe pokynu vyučujúcich, nemali tvorivý priestor na tvorivé myslenie.. Vyučovanie prírodovedných predmetov je na priemernej úrovni.

Výchovné predmety

  Činnosť vyučujúcich a nimi vytvárané podmienky vyučovania boli na dobrej úrovni. Zvolené metódy a formy práce boli vo vzťahu k vzdelávaciemu cieľu účinné. Žiaci na hodinách boli aktívni, požiadavky na disciplínu boli akceptované. Vyučovanie TV je na dobrej úrovni.

 

Návrhy:

V druhom polroku školského roka bude potrebné dôslednejšie realizovať a dodržiavať pedagogické zásady diferenciácie a individuálneho prístupu k žiakom  zvlášť k IŽ. Je potrebné zmeniť tradičný spôsob vyučovania, na vyučovanie modernými  spôsobmi: objaviteľské poznávanie, pokusy, hry, novátorstvo a dať priestor žiakom na tvorivosť. Zvýšiť počet vyučovacích hodín  v počítačovej učebni, a novo zriadenej knižnici aby sa základné učivo rozšírilo.

 

2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra ((SJL)

Prevládajú klasické typy vyučovacích hodín s dominantným postavením učiteľky a podávaním hotových poznatkov žiakom, čím sa nevytvoril dostatočný priestor pre ich tvorivé aktivity a vyjadrenia vlastných názorov. Hodiny slohu a literatúry boli príkladom, že efektívne metódy a formy práce vedú žiakov k tvorivosti, k rozvíjaniu komunikačných zručností a schopností. Pozitívom je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, čitateľské aktivity sú pravidelne zaraďované do vyučovania, prevažuje práca s učebnicovými textami. Doménou je čítanie na vyučovaní a diskusia k prečítanému textu. Na väčšine hodín SJL chýbalo sebahodnotenie žiakov a nešpecifikovanie konkrétneho cieľa vyučovacej hodiny. Vedomosti žiakov sú priemerné, u IŽ nižšie. V kontrolných diktátoch žiaci dosahovali priemernú úroveň. Kvalita vyučovania SJL je priemerná.

Cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk (AJ,NJ)

Vyučovanie prebieha v pokojnej a zreteľnej cudzojazyčnej atmosfére. Metódy a formy práce sú zamerané na komunikatívne vyučovanie. Efektivita vyučovania k cieľom a obsahu učebnej témy je dobrá. Spätná väzba a hodnotenie žiakov sa nevyužívali systematicky, absentovali v závere vyučovacej hodiny. Kvalita vyučovania AJ,NJ má priemernú úroveň.

V prvom ročníku sa   vyučoval anglický jazyk podľa ŠKVP 2 hodiny týždenne.

V 2.ročníku sa vyučoval anglický jazyk ako nepovinný predmet v rozsahu dvoch hodín týždenne, v 3. - 4. ročníku podľa variantu „trieda s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka“. Vyučovanie cudzích jazykov podporujeme a v budúcich školských rokoch bude potrebné spolupracovať s rodičmi, aby sa vyučovanie nemeckého jazyka zaviedlo tiež od 1. ročníka. Uvedomujeme si, že žiaci našej školy žijú v rekreačnom a turistickom prostredí, ktoré si vyžaduje komunikovať v cudzích jazykoch.

Prírodovedné predmety: matematika, fyzika, zemepis, prírodopis, chémia

Matematika – pokojná atmosféra, žiaci sú oboznamovaní so vzdelávacími cieľmi, avšak ich splnenie na konci vyučovacej hodiny sa neoveruje. Na hodinách dominuje dobrá organizácia práce, pri skupinovej práci sa prejavila tiež dobrá efektivita práce. Učitelia  venujú pozornosti IŽ. Vo vyučovaní prevládajú otázky a úlohy zamerané len na zapamätanie a aplikáciu, absentujú tvorivé úlohy. Priemerné až málo vyhovujúce je vytvorenie priestoru na sebahodnotenie žiakov a zabezpečenie objektívnej spätnej väzby. Časť žiakov má dobré vedomosti, väčšina žiakov je na priemernej úrovni.

Fyzika, zemepis, prírodopis, chémia v kvalite vyučovania sú značné rozdiely, čo podľa nás spôsobuje neodborné vyučovanie predmetov F a  CH. Na hodinách prevláda pozitívna motivácia, povzbudzovanie. Vyskytuje sa projektové vyučovanie, referáty. spôsobuje. Pozitívom vyučovania prírodopisu je využívanie informačných zdrojov a učebných pomôcok, podnecovanie žiakov pri praktických situáciách a oceňovanie výkonov slabších žiakov. Žiaci sú aktívnymi účastníkmi vyučovacieho procesu, zaujímajú sa o preberané učivo, na zadaniach pracujú sústredene a tvorivo. Vysoko hodnotíme spätnú väzbu a sebahodnotenie. Učivo zemepisu sa preberá rôznymi formami: diskusia, rozhovor, práca s mapou. Na priemernej úrovni je hodnotenie žiackych výkonov a uplatnenie spätnej väzby v závere hodiny.  Úroveň vyučovania fyziky chémie, prírodopisu, zemepisu veľmi dobrá.

Výchovné predmety: hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, občianská výchova(HUV,VYV,TEV, OBV) – činnosti vyučujúcich a nimi vytvárané podmienky vyučovania sú dobré. Vyučovanie VYV prebieha v odbornej učebni, čím sa skvalitnili podmienky na tento predmet. HUV a TEV má veľmi dobre zabezpečené učebné pomôcky - vybavenie kabinetov. OBV sa vyučuje neodborne. Zvolené metódy a formy vo vzťahu k vzdelávaciemu cieľu sú dobré a účinné. Žiaci reagujú na podnety, spolupracujú, sú aktívni na hodinách. Požiadavky na disciplínu sú akceptované. Úroveň pohybových zručností je vyhovujúca.

 

III. Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa postupuje podľa vypracovaného plánu, v ktorom časť úloh plní samostatne prostredníctvom priamych aktivít so žiakmi, časť úloh v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi, pedagogicko-psychologickou poradňou, špeciálnym pedagógom,                        so strední my školami. Pracovné podmienky sú dobré, kabinet výchovnej poradkyne a špeciálnej pedagogičky boli presunuté z knižnice do samostatného kabinetu v budove prístavby s pripojením na internet.

 

IV. Špeciálny pedagóg

Dokumentácia IŽ je úplná, vedená na predpísaných tlačivách. Starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je zabezpečená formou individuálnej integrácie. Diferencovaný prístup k IŽ na niektorých hodinách je dodržiavaný a je zreteľný, ale u niektorých učiteľov absentuje – písanie diktovaného textu, oprava chýb, rovnaké tempo, rovnaké množstvo učiva.

 

V. Asistentka učiteľa

            V tomto školskom roku pokračovala práca  asistentky učiteľa na škole.  V jej náplni práce bolo zúčastňovať sa vyučovacieho procesu v triedach, v ktorej sú zaostávajúci rómski žiaci, pomáhať im počas vyučovania, cez prestávky dozerať na ich správanie.

 

 

VI. Školský klub detí  

Činnosť, zameranie a aktivity sú v súlade so vzdelávacím programom školy. Pracuje v dvoch kmeňových triedach. Ochotu vychovávateliek pomôcť pri zabezpečovaní školských aktivít, výzdobu školy, školskej jedálne, prípravu vianočného vystúpenia a iné aktivity si vysoko vážime a oceňujeme.

Systém prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu je dobre plánovaný a funkčný. Učitelia majú v časovo-tematických plánoch implementované prvky prevencie drogových závislostí, environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktoré sa využívali v priamom vyučovacom procese. Všetky prvky systémovej prevencie sú na dobrej úrovni.

 

VII. Podmienky výchovy a vzdelávania

Personálne zloženie pedagogického zboru je z hľadiska odborného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy na dobrej úrovni (88,89%). Veľmi dobrá úroveň odbornosti je na 1. stupni (100%). Neodborne sa vyučuje 11,11% hodín z toho chémia, fyzika, občianska výchova (100%), časť dejepisu, 6 hodín technickej výchovy a  2 hodiny etickej výchovy a po 1 hodine ILC a nepovinného predmetu.

Vypracovaný školský vzdelávací program je na veľmi dobrej úrovni, určuje smerovanie školy a  žiakov a spôsob dosiahnutia cieľov. Vytvára vhodné podmienky pre dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov, ich správanie je slušné. Učitelia považujú atmosféru v škole a v žiackych kolektívoch za priateľskú a akceptujúcu. Problémy v správaní žiakov sa riešia citlivo, s rešpektovaním osobnosti dieťaťa, v spolupráci s rodičmi. Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov je dobrá.

Rozvrh hodín a prestávok  spĺňa psychohygienické potreby žiakov aj učiteľov. Škola zohľadňuje pri zostavovaní rozvrhu hodín dochádzanie žiakov z tatranskej oblasti. Stravovanie žiakov a pitný režim je zabezpečený v školskej jedálni. Psychohygienické podmienky sú dobré.

 

VIII. Priestorové podmienky

 Zodpovedajú vzdelávaciemu programu, účelne sa využívajú a sú esteticky upravené. Počet kmeňových učební a kabinetov je postačujúci. Vybavenie učebnými pomôckami je nedostatočné najmä na vyučovanie prírodovedných predmetov. Dostupné učebné pomôcky sú zastaralé. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, školskej kuchynke. Počítačové zručnosti žiakov sa rozvíjajú v odbornej učebni. Žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. Na vyučovanie TV škola má k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, atletický areál, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Knižný fond a odborná literatúra pre učiteľov a žiakov je v novo zriadenej knižnici, je rozšírená rôznorodými publikáciami, počítačom s prístupom na internet. Využíva sa mestská knižnica a galéria v Starom Smokovci.. Stav vnútorných a vonkajších priestorov a ich funkčnosť je na dobrej úrovni, okrem sociálnych zariadení pre žiakov.

Ak máme hodnotiť vzdelávací proces na základe dosiahnutého priemeru známok 1,79, tak  sme sa oproti polroku v školskom roku 2007/2008 (2,07) zlepšili a môžeme konštatovať, úroveň vedomostí je dobrá.

IX. Riadenie školy

Škola má vypracovanú koncepciu výchovy a vzdelávania, ktorá vychádza z požiadaviek rodičov ako aj súčasných spoločenských trendov. Deklarované ciele sa orientujú na vyučovanie cudzích jazykov a počítačovej gramotnosti, na zvýšenie pohybovej úrovne,  na ďalšie vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov a na zlepšenie materiálno-technických podmienok školy. Každoročne sa vykonáva analýza dosiahnutých výsledkov, určuje sa aktuálna stratégia. Plán pracovných porád a pedagogických rád je navrhnutý na celý školský rok, spĺňa kritéria frekvencie a vecnosti, priebežne sa realizuje. Koncepčné zámery sú na dobrej úrovni, plánovanie školy je na veľmi dobrej úrovni.

Zamestnanci školy sa riadia vypracovaným organizačným poriadkom s jasnou vnútornou štruktúrou riadenia prevádzky a so stanovením práv a povinností pre vedúcich organizačných útvarov. Prevádzkový  poriadok je vypracovaný podľa najnovšej legislatívy a jednoznačne stanovenými pravidlami fungovania školy schválený 15.12.2008 v Porade na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Činnosť metodických orgánov je priemerná, zlepšenie si vyžaduje oblasť metodiky vyučovania.

Systém a rozsah vnútornej kontroly zahŕňa všetky oblasti prevádzky. Systematickosť kontrol, priebežná hospitačná činnosť a kontrola odstránenia nedostatkov je na priemernej úrovni. Plnenie plánovaných termínov je dôsledne vyhodnocované. Na objektívne zhodnotenie úrovne výsledkov žiakov sú prijaté rovnaké kritéria, ktoré sú rozpracované v ŠKPV na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. S kritériami hodnotenia kvality pedagogickej práce sú učitelia oboznámení. Podiel poradných a metodických orgánov na kontrolnej činnosti je dobrý. Kontrolný systém školy má priemernú úroveň.

 Nedostatočne sa využívajú vzdelávacie štandardy, o čom svedčia aj priemerné vzdelávacie výsledky žiakov.

Dokumentácia školy sa vedie na predpísaných tlačivách a v súlade s platnou legislatívou. Kvalita a funkčnosť pedagogickej dokumentácie je dobrá.

X. Významné aktivity školy

 Škola vytvára dobré podmienky na upevňovanie spolupatričnosti a hrdosti na školu. Je zapojená do viacerých projektov, časť sa realizuje na medzinárodnej úrovni. Dobrá je spolupráca s poľskou školou, s TJ VT, s Olympijským klubom VT s Mestom Vysoké Tatry a s TANAP om.

Škola ponúka pestrú škálu voľno časových aktivít v 14 krúžkoch, pričom dostatočný priestor dostávajú aj žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Závery

       1. Silnými stránkami školy je rôznorodosť ponuky záujmových krúžkov, zapojenie a úspešnosť žiakov v súťažiach, športové aktivity, realizácia projektov ako aj spolupráca                so školami na medzinárodnej úrovni.

       2. Zlepšenie si vyžaduje skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy učebnými pomôckami a zvýšenie odbornosti vyučovania (predovšetkým fyziky a chémie).

       3. Podmienky vyučovania vytvárané učiteľmi a ich pedagogické pôsobenie na žiakov sú na priemernej úrovni, čo sa odrazilo v celkovej priemernej úrovni priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania. Kultivovanosť vzájomných vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi a realizácia výchovy v duchu ľudskosti a tolerancie vytvárajú priestor a podmienky na dobrý rozvoj osobnosti žiakov. Preventívne  aktivity školy sú vo vzťahu k regionálnym podmienkam školy zabezpečené na dobrej úrovni. Aktivity školy majú veľmi dobrú úroveň a pozitívne ovplyvňujú kvalitu budovania imidžu školy.

       4. Personálne podmienky sú vzhľadom na odbornosť vyučovania priemerné. Pokles počtu žiakov školy spôsobuje problémy s personálnym obsadením. Pre plnenie cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu majú učitelia vytvorené dobré priestorové a psychohygienické podmienky.

       5.  Riadenie školy ako celok dosahuje dobrú úroveň. Koncepčné zámery sú stanovené reálne, v súlade s hlavnými cieľmi výchovy a vzdelávania. Úlohy operatívneho plánovania sú dobre rozpracované na podmienky školy. Strategické a operatívne plánovanie je na veľmi dobrej úrovni. Odborné a pedagogické riadenie má dobrú úroveň, vedenie školy podporuje inovačné trendy a vzdelávanie učiteľov. Kontrolný systém si vyžaduje zlepšenie v v systematickosti hospitačnej činnosti a v kontrole odstránenia zistených nedostatkov.

 

XII. Akcie a podujatia v školskom roku 2008/2009

 

September

 • návšteva 11 detí a 7 dospelých z Japonska
 • prihláška na priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov „Školský vzdelávací program v materskej škole“ (Čechanová, Jínová)
 • účasť na školení k Eduzberu 2008 a 2009 v Prešove (Balogh, Strnková)
 • účasť na školení „Legislatívne aspekty predprimárneho vzdelávania v materskej škole“ (Čechanová)
 • psychologické vyšetrenia (Dr. Pisarčíková)
 • účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)
 • aktivitu ku Dňu Eura
 • plenárna schôdza ZRPŠ
 • zisťovanie profesionálnej orientácie žiakov 9. ročníka (Dr. Kopčíková)
 • letná časť Tatranskej lyžiarskej ligy v Poprade – cezpoľný beh (Kubatová, 6 žiakov)

 

Október

 • účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy (Balogh)
 • účasť na veľtrhu Šiška na Teplom vrchu k ekologickej výchove (Kostková)
 • okresné kolo v cezpoľnom behu (Kubatová, 6 žiakov) – družstvo chlapcov 9.m., družstvo dievčat 14.m.
 • pedagogická prax absolventa M. Čarného z náboženskej výchovy
 • účasť na PVPZ na Domaši (Balogh)
 • projekt „Cesta k emocionálnej zrelosti“ v spolupráci s pracovníkmi CPPPaP z Popradu, žiaci IX.A triedy
 • prihláška do matematickej súťaže PIKOMAT (3 žiaci) a MAKS (14 žiakov) - Kostková
 • akcia ŠKD „Preteky na kolobežkách“ (Hönschová, Potanková, 32 žiakov)
 • školenie k BOZP (Ing. Majerčák)
 • Deň otvorených dverí
 • 7. ročník Európskeho dňa rodičov a škôl
 • Deň športu (186 žiakov, všetci učitelia)
 • prihláška do 2. ročníka Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s. „Talenty novej Európy“ (Strnková, N. Kubíková)
 • 1. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 3 žiaci), družstvo 1. miesto
 • McDonald´s Cup najmladších žiakov v T. Lomnici (Balogh, 11 žiakov)
 • beseda v knižnici v Dolnom Smokovci k Medzinárodnému dňu školských knižníc (Lehotská, Melová, Žužová, Spišiaková, II.A, IV.A, V.A, VI.A)
 • účasť na seminári „Tvorba ŠkVP pre MŠ“ v Spišskej Sobote (Čechanová)
 • malý futbal Jednota Cup mladších žiakov (Balogh, 10 žiakov) – postup na okresné kolo
 • predaj vianočných pohľadníc UNICEF (Kostková, IX.A) – predaných 200 pohľadníc, 3000 Sk pre UNICEF
 • účasť na odbornom seminári z informatiky „Talent v akcii 2008“ v Kysaku                     (R. Lešundák, M. Lengvarská, O. Kollárová)
 • natáčanie do STV o kráľovnej Alžbete II. (Ratkovská z STV)
 • stretnutie s kráľovnou Alžbetou II. na Hrebienku (5 učitelia a 60 žiakov)
 • ukážka zbraní a práce Colnej správy z Popradu (I.A, II.A, III.A, IV.A, VI.A, VI.B, IX.B)
 • teoretická časť 1. účelového cvičenia
 • praktická časť 1. účelového cvičenia
 • okresné kolo súťaže „Mladí záchranári CO“ v Poprade (Strnka, N. Kubíková,                  B. Pitoňáková, M. Štefaňák, M. Kováčik) – 1. miesto a postup na krajské kolo
 • 2. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Drienove (Strnka, 3 žiaci), N. Kubíková 2.m., M. Špiak 1. m., M. Kováčik 2. m.
 • medzitriedny futbalový turnaj 1. – 9. ročníka

 

November

 • účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)
 • okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka (Lehotská, K. Čopiaková 9.m.)
 • účasť na seminári SČK v Poprade (Spišiaková)
 • cvičné testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2008 (Cuníková, 36 žiakov)
 • účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)
 • futbal starších žiakov v Tatranskej Lomnici (Kubatová, 10 žiakov, 2. miesto)
 • účasť na seminári pre učiteľov anglického jazyka (Olekšáková)
 • školenie koordinátorov medzinárodného testovania OECD PISA 2009 v Košiciach (Strnková)
 • ZRPŠ v materskej škole
 • medzitriedny futbalový turnaj
 • návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi (Lehotská, Melová, Olekšáková, 86 žiakov 2. stupňa) na predstavení „Brána Slnka“
 • exkurzia v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici (Šmalová, Spišiaková, Žužová, I.A, II.A, IV.A)
 • účasť na seminári „Súčasné trendy v didaktike materskej školy“ (Čechanová)
 • fotenie žiakov
 • beseda s Ing. Semanom „Chránené živočíchy v regióne“ (V.A)
 • 3. kolo Školskej krajskej streleckej ligy v Prešove (Strnka, 3 žiaci), N. Kubíková 2.m., M. Špiak 1. m., družstvo 3. miesto
 • organizácia obvodného kola v stolnom tenise dievčat a chlapcov (Cuníková, Strnka)
 • účasť na Burze informácií v Poprade (Kostková, Melo, IX.A, IX.B)
 • beseda s horolezcom P. Hámorom (Lehotská, Cuníková, VI.A, VII.A)
 • beseda s Ing. Semanom „Ázijské exotické zvieratá“ (VII.A)
 • medzitriedny turnaj vo vybíjanej dievčat pre 3. – 9. ročník
 • okresné kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ zo vzduchovky (Strnka, 6 žiakov), družstvo dievčat 1. miesto – postup na krajské kolo, družstvo chlapcov 2. miesto, N. Hronkinová 1. m., M. Špiak 2.m., N. Kubíková 3.m., B. Pitoňáková 4.m., M. Kováčik 6.m., M. Tóth 10.m.

 

December

 • registrácia kultúrnych poukazov na rok 2009 (Strnková)
 • výchovný koncert „Tichá noc“ pre MŠ a ZŠ
 • účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)
 • Tatranský Mikuláš 2008 v kine v Tatranskej Lomnici
 • 1. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 10 žiakov), N. Kubíková 1.m., N. Hronkinová 2.m., M. Špiak 3.m., M. Tóth 3.m., B. Pitoňáková 5.m., B. Puškárová 5.m., M. Kováčik 6.m., M. Papáč 15.m., M. Mičunda 16.m., L. Petečel 23.m.
 • Mikuláš v materskej škole
 • beseda s Ing. Semanom „Lesné a vodné hospodárstvo“ (VIII.A)
 • školské kolo Šaliansky Maťko
 • akcia ŠKD „Miss bábika“ (Hönschová, Potanková, 12 dievčat)
 • krajské kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ zo vzduchovky v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 3 žiačky), družstvo 1. miesto – postup na majstrovstvá SR, B. Pitoňáková 1. miesto
 • účasť na porade ZO OZ (Žužová)

 

Január

 • literárna súťaž „Najkrajší príbeh mladého záchranára CO“ (M. Štefaňák 1. miesto v próze a 3. miesto v poézii)
 • okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka (Krajňáková, J. Kostolník 1. miesto – postup na krajské kolo)
 • zimná časť Tatranskej lyžiarskej ligy v Tatranskej Lomnici (Balogh, 19 žiakov)
 • 1. kolo TLL v Liptovskej Tepličke (Melo, 6 žiakov)
 • 2. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 9 žiakov) – M. Špiak 1.m., N. Hronkinová 2.m., N. Kubíková 3.m., M. Kováčik 5.m., M. Tóth 6.m.
 • okresné kolo Šaliansky Maťko (Melová, L. Baghová)
 • okresné kolo matem. olympiády MO Z 5,9  (Kostková, O. Kollárová 7.m.,                           I. Timoracká 21.m.)
 • okresné kolo olympiády z anglického jazyka (Olekšáková, S. Kušnír 6.m.,                            R. Lešundák 11.m.)
 • majstrovstvá SR v streľbe z VzPu žiakov ZŠ v Prašiciach (Strnka, N. Hronkinová 4.m., N. Kubíková 6.m., B. Pitoňáková 23.m., družstvo 5. miesto)

-     majstrovstvá SR na saniach v Altenbergu (Patrik Tomaško – 1. miesto)

 

Február

-     karneval pre MŠ, 1. – 6. ročník

-     Zápis do 1. ročníka na školský rok 2009/2010 (zapísaných 19 detí, z toho 1 odklad)

-     okresné kolo v plávaní (A. Závacká 3. m. 100 m znak)

-     projekt „Správaj sa normálne“ v V.A triede

-     projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.A

-     3. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 8 žiakov) N. Kubíková 1.m., M. Tóth 2.m., M. Špiak 3.m., M. Kováčik 5.m.

-     účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-     2. kolo TLL v Jurgowe (Melo, 6 žiakov)

-     ukončenie projektu „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.A

-     krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka v Prešove (J. Kostolník 2. miesto)

-     účasť na streleckej súťaži Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 3 žiaci)

      M. Tóth – VzPu Slávia 18.m, 17.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 4.m. a 3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 5.m. a 8.m., VzPu 40 stoj 2.m., a 3.m.

-     účasť na streleckej súťaži Národná liga mládeže v Košiciach (Strnka, 3 žiaci)

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 4.m. a 4.m., VzPu 3 x 20   2.m. a 3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 7.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 6.m., a 9.m.

-     účasť na streleckej súťaži MK a Národná liga mládeže v Žiline (Strnka, 3 žiaci)

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 7.m. a 7.m., VzPu 40 stoj 11.m. a 6.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m., VzPu 3 x 20   1.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 stoj 1.m., a 6.m., VzPu 3 x 20   7.m. a 4.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (28.02.) a 1. miesto (01.03.)

 

Marec

-     projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.B triede

-     OECD PISA 2009 (medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov v oblasti čit., mat. a prír. gramotnosti, zúčastnených 16 žiakov školy)

-     účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

-     účasť na streleckej súťaži MK a Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 3 žiaci)

      N. Hronkinová – VzPu 40 stoj 5.m. a 12.m.; VzPu 40 ľah 5.m. a 5.m.      
N. Kubíková - VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m.; VzPu 3 x20 2.m. a 2.m.

M. Špiak – VzPu 40 stoj 6.m. a 9.m.; VzPu 3 x 20  2.m. a 7.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (07.03.) a 1. miesto (08.03.)

-     lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka v Bachledovej doline (Balogh, Cuníková, 15 žiakov)

-     projekt „Správaj sa normálne“ v V.A triede

-     ocenenie školy a M. Štefaňáka v Nitre za víťazstvo v lit. Súťaži „O najkrajší príbeh mladého záchranára CO“

-     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka TESTOVANIE 9 – 2009, zúčastnených 37 žiakov

-     súťaž ŠKD „Človeče, nehnevaj sa!“ (Hönschová, Potanková, 30 detí)

-     účasť na porade výchovných poradcov (Krajňáková)

-     účasť na streleckej súťaži MK BB a Národná liga mládeže v Brezne (Strnka, 3 žiaci)

      M. Tóth – VzPu Slávia 14.m. a 15.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 4.m. a 6.m., VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 12.m., a 13.m., VzPu 40 stoj  2.m. a 3.m.

-     účasť na porade predsedov rád škôl v Poprade (Olekšáková)

-     kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov (Dr. Kopčíková)

-     obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, L. Baloghová, K. Čopiaková) bez postupu

-     4. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 8 žiakov) N. Kubíková 1.m.,              M. Špiak 2.m., M. Tóth 4.m., M. Kováčik 5.m.

-     3. kolo TLL na Štrbskom Plese (Balogh, Melo, 17 žiakov) – mesto V.Tatry - 3. miesto

-     Maratón čítania v školskej knižnici (1. a 2. stupeň)

-     organizácia obvodného kolo vo volejbale chlapcov a dievčat (Kubatová, družstvo chlapcov 1. m., družstvo dievčat 1. m.)

 

Apríl

 • návšteva Planetária v Prešove (Kostková, Cuníková, IX.A, IX.B)
 • účasť na odbornom seminári pre špeciálnych pedagógov v Košiciach (Spišiaková)
 • okresné kolo matematickej olympiády MO Z 6, 7, 8 (Kostková, A. Kušnírová 30. m., L.Baloghová 10.m., M. Lengvarská 5.m. = neúspešní riešitelia)
 • organizácia obvodného kola vo vybíjanej dievčat (Kubatová, družstvo dievčat nepostúpilo do okresného kola)
 • projekt „Lesná pedagogika“ v V.A (Olekšáková, Spitzkopfová, V.A)
 • okresné kolo vo volejbale dievčat (Kubatová, družstvo 6. miesto)
 • kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov (Dr. Kopčíková)
 • Majstrovstvá SR v športovej streľbe mládeže 2009 v Modrom Kameni (Strnka, 2 žiaci, N. Kubíková 1. miesto VzPu 40 družstvá, 4. miesto VzPu 40 stoj; M. Špiak 6. miesto VzPu 40)
 • projekt „Cesta emocionálnej zrelosti“ v IX.B triede
 • projekt „Lesná pedagogika“ v VI.A (Lehotská, Spitzkopfová, VI.A)
 • projekt „Správaj sa normálne“ v V.A
 • účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)
 • Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov ZŠ v Poprade (Strnka, 13 žiakov: M. Papáč 1.m., L. Petečel 4.m., J. Hušla 6.m., R. Škrab 8.m.; B. Puškárová 2.m., G. Kukoľová 5.m., M. Ilavská 6.m., M. Tóth 2.m., M. Mičunda 6.m., M. Špiak 1.m., N. Kubíková 2.m., M. Kováčik 5.m., B. Pitoňáková 8.m.)
 • Prezentácie UNICEF pre žiakov IX.A a IX.B triedy (p. Tomčáková – dobrovoľníčka UNICEF)
 • aktivity ku Dňu narcisov (Lehotská, žiaci 8. roč., vyzbieraných 180 €)
 • súťaž „O najkrajšiu kraslicu“ (Krajňáková, zapojených 18 žiakov)
 • ekologická úprava okolia školy (1. – 9. ročník)
 • účasť na seminári pre učiteľov anglického jazyka v Prešove (Olekšáková)
 • okresné kolo Pytagoriády P3, P4, P5 (Pištová, 3 žiaci)
 • okresné kolo Pytagoriády P6, P7, P8 (Cuníková, 3 žiaci)
 • návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, predstavenie „Vrabec Brmbolec“ (Šmalová, Spišiaková, Strnka, Žužová, I.A, II.A, III.A, IV.A)
 • Coca cola školský pohár vo futbale v Lendaku (Balogh, 11 žiakov)
 • účasť na porade skladníkov CO v Poprade (Strnka)

 

Máj

 • okresné kolo Jednota COOP cup mladších žiakov v Poprade (Balogh, 10 žiakov)
 • Street hockey v Poprade (Kubatová, 11 žiakov) – 4. miesto
 • beseda o drogách (žiaci 8. a 9. ročníka)
 • účasť na lit. súťaži Štúrov Zvolen v Poprade (Melová, V. Andrášová, K. Čopiaková - 3. miesto)
 • obvodné kolo súťaže Mladých záchranárov CO v Poprade (Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – 2. miesto – postup na krajské kolo)
 • fotenie kolektívov tried
 • UNICEF - Týždeň Modrého gombíka (Kostková, žiaci IX.A, vyzbieraných 281,75 €)
 • pedagogická prax v školskom klube detí (absolventka SPgŠ Levoča)
 • súťaž ŠKD „Mladý cyklista“ (Hönschová, Potanková, 27 žiakov)
 • okresné kolo v atletike dievčat (Kubatová, 7 žiačok, 14. miesto)
 • okresné kolo v atletike chlapcov (Kubatová, 8 žiakov)
 • súťaž STV „Prípady detektíva Kulmena (Melo, Baloghová, Čopiaková, Fridmanský, Kostolník – 1. miesto)
 • krajské kolo súťaže Mladých záchranárov CO vo Svidníku (Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – 2. miesto – postup na majstrovstvá SR)
 • plavecký výcvik 3., 4. a 5. ročníka vo Svite (Balogh, Žužová, Strnka)
 • exkurzia do koncentračného tábora v Oswienčime (Kostková,Cuníková, Melo, 8., 9.r.)
 • školské kolo „Hľadáme nového Jozefa Plachého 2009“ (Kubatová, 39 žiakov)
 • účasť na porade riaditeľov škôl (Balogh)
 • beseda ŠKD v knižnici (Hönschová, Potanková)
 • prenosné dopravné ihrisko (I.A, II.A, III.A, IV.A)
 • projekt Lesná pedagogika (Olekšáková, žiaci V.A triedy)
 • účasť na porade ZO OZ (Žužová)

 

Jún

      -     oslavy MDD v tatranskej Lomnici, cirkus Tony, ZHS, polícia

      -     beseda v knižnici „Gotická cesta na Spiši“ (Melo, VIII.A)

      -     plavecký výcvik 3., 4. a 5. ročník (Balogh, Žužová, Strnka)

      -     Tatranská letná olympiáda 2009

      -     beseda v knižnici „Encyklopédie“ (Žužová, IV.A, Melová V.A)

      -     Majstrovstvá SR súťaže „Mladých záchranárov CO“ Strnka, Kubíková, Pitoňáková, Štefaňák, Kováčik – družstvo 1. miesto)

      -     súťaž „Putovná sova“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, 4 žiaci, 14. miesto)

      -     divadlo „O kačičke“ v materskej škole

      -     návšteva detí z MŠ Nová Lesná v 1. ročníku

      -     školský výlet do Domice, Betliar (Melová, Melo, VII.A, VIII.A)

      -     účasť na školení k tvorbe ŠkVP pre materské školy v Košiciach (Čechanová)

      -     teoretická a praktická časť 2. účelového cvičenia (5. – 9. ročník)

      -     cvičenie v prírode (1. – 4. ročník)

      -     zvyšovanie kvalifikačnej triedy na 2. stupeň – tréner športovej streľby v Modre (Strnka, Strnková)

      -     Spišské športové hry 2009 (Kubíková 1. miesto v športovej streľbe, Závacká 4. miesto v plávaní 100 m znak)

      -     trenažér na sánkovanie v Starom Smokovci (3. – 6. ročník)

      -     školský výlet do AquaCity Poprad (Lehotská, VI.A trieda)

      -     školský výlet do Podtatranského múzea v Poprade (Krajňáková, VI.B trieda)

 

XIII.           Úroveň výchovno - vzdelávacích výsledkov

za 1. a  2. polrok školského roka  2008/2009

 

I.       Úroveň výchovno - vzdelávacích výsledkov

za 1. polrok školského roka 2008/2009

 

 1. Úroveň vzdelávania
 • celkový prospech na konci 1. polroka: 1,79

z toho  1. stupeň: 1,57

            2. stupeň: 2,18

 • priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry: 2,54

z toho  1. stupeň: 2,24

            2. stupeň: 2,70

 • priemer známok z matematiky: 2,56

z toho  1. stupeň: 2,07

            2. stupeň: 2,83

 • celkový priemer v 9. ročníku (všetky povinne klasifikované predmety): 2,27

                                                      slovenský jazyk a literatúra: 2,82

                                                      matematika: 3,04

 • počet neprospievajúcich žiakov: 13

z toho  1. stupeň: 4

            2. stupeň: 9

 • neklasifikovaní žiaci: 5                 

z toho  1. stupeň: 0

            2. stupeň: 5  (2 v zahraničí, 3 viac ako 50 % vym. hodín – kom. skúšky)

 • oslobodení od vyučovania predmetu: 7

z toho  1. stupeň: 1

                  2. stupeň: 6

 

 1. Správanie žiakov
 • pochvaly triednym učiteľom:                        13
 • pochvaly riaditeľom školy:                              6
 • napomenutia od triedneho učiteľa:               23
 • pokarhanie od triedneho učiteľa:                    9
 • pokarhanie od riaditeľa školy:                         7                                                   

-     znížená známka zo správania:                              

 

1. stupeň

2. stupeň

menej uspokojivé

6

8

uspokojivé

0

2

neuspokojivé

0

3

 

Príčiny zníženia známok zo správania

- neospravedlnené hodiny, odchody zo školy bez ospravedlnenia rodiča a súhlasu triedneho učiteľa, bitky, drzé správanie, opakované porušovanie školského poriadku.

Dochádzka žiakov     

Vymeškané hod. spolu:

Priemer na 1 žiaka

Ospravedlnené hod.

Neospravedlnené hod.

10.797 hod.

52,93 hod.

10.086 hod.

   711 hod.

z toho            1. stupeň:

 

 

 

2.916 hod.

47,03 hod.

2.912 hod.

   4 hod.

                      2. stupeň:

 

 

 

7.881 hod.

55,50 hod.

7.174 hod.

  707  hod.

 

 

 1. Triedy s najlepším prospechom: 5.A, 3.A,  2.A, 9.A, 6.A

 

 1. Triedy s najlepšou dochádzkou: 1.A, 5.A, 6.A, 3.A, 2.A

 

 1. Dochádzka zamestnancov za 1. polrok školského roka 2008/2009

 

 Zamestnanci dodržiavali Zákonník práce a mali ospravedlnenú svoju neprítomnosť                 na pracovisku. Vymeškané dni boli z dôvodov: ošetrenie dieťaťa alebo člena rodiny, zdravotné problémy alebo rodinné dôvody, doplňujúce štúdium, školenia, súťaže                   so žiakmi.

 

 

II.      Úroveň výchovno - vzdelávacích výsledkov

za 2. polrok školského roka 2008/2009

 

 1. Úroveň vzdelávania
 • celkový prospech na konci 2. polroka: 1,78

z toho  1. stupeň: 1,69

            2. stupeň: 1,96

 • priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry: 2,58

z toho  1. stupeň: 2,27

            2. stupeň: 2,76

 • priemer známok z matematiky: 2,56

z toho  1. stupeň: 2,09

            2. stupeň: 2,83

 • celkový priemer v 9. ročníku (všetky povinne klasifikované predmety): 2,28

                                                      slovenský jazyk a literatúra: 2,97

                                                      matematika: 3,04

-     prospelo: 193

z toho  1. stupeň: 59

            2. stupeň: 135

 • počet neprospievajúcich žiakov: 9

z toho  1. stupeň: 4

            2. stupeň: 5

 • neklasifikovaní žiaci: 1                 

z toho  1. stupeň: 0

            2. stupeň: 1  (štúdium v zahraničí)

 • oslobodení od vyučovania predmetu: 7

z toho  1. stupeň: 1

                  2. stupeň: 6

 

 

 1. Správanie žiakov
 • pochvaly triednym učiteľom:                        42
 • pochvaly riaditeľom školy:                              8
 • napomenutia od triedneho učiteľa:                 3
 • pokarhanie od triedneho učiteľa:                    3
 • pokarhanie od riaditeľa školy:                         7                                                   

-     znížená známka zo správania:                              

 

1. stupeň

2. stupeň

menej uspokojivé

3

3

uspokojivé

1

3

neuspokojivé

0

2

 

Príčiny zníženia známok zo správania

- neospravedlnené hodiny, odchody zo školy bez ospravedlnenia rodiča a súhlasu triedneho učiteľa, bitky, drzé správanie, opakované porušovanie školského poriadku.

 

 1. Dochádzka žiakov     

Vymeškané hod. spolu:

Priemer na 1 žiaka

Ospravedlnené hod.

Neospravedlnené hod.

14.497 hod.

72,12 hod.

13.346 hod.

   1.151 hod.

z toho            1. stupeň:

 

 

 

3.474 hod.

55,14 hod.

3.455 hod.

   19 hod.

                      2. stupeň:

 

 

 

11.023 hod.

78,74 hod.

9.891 hod.

  1.132  hod.

 

 1. Triedy s najlepším prospechom: V.A, III.A,  IX.A, II.A, VIII.A

 

 1. Triedy s najlepšou dochádzkou: III.A, I.A, V.A, VII.A, II.A

 

 1. Dochádzka zamestnancov za 2. polrok školského roka 2008/2009

 

Všetci zamestnanci dodržiavali Zákonník práce a mali ospravedlnenú svoju neprítomnosť                 na pracovisku. Vymeškané dni boli z dôvodov: ošetrenie dieťaťa alebo člena rodiny, zdravotné problémy alebo rodinné dôvody, doplňujúce štúdium, školenia, súťaže                   so žiakmi.

 1. Účasť a umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach  v súťažiach

 

      Olympiáda z anglického jazyka: okresné kolo:    6. miesto – Samuel Kušnír IX.A

                                                                                  11. miesto – Richard Lešundák VII.A

 

      Olympiáda z nemeckého jazyka: krajské kolo:   2. miesto – Ján Kostolník IX.A

                                            

      Olympiáda zo slovenského jazyka: okres. kolo: 7. miesto – Kristína Čopiaková VIII.A

                                                    

Hviezdoslavov Kubín: postup na okresné kolo         Lucia Baloghová VII.A

                                                                                        Kristína Čopiaková VIII.A

 

      Olympiáda z matematiky: okresné kolo:   7. miesto – Oľga Kollárová IX.A                                               

                                                                       21. miesto – Ivana Timoracká V.A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Literárna súťaž „O najkrajší príbeh mladého záchranára CO“

                                               kategória próza – Maroš Štefaňák IX.B – 1. miesto

                                               kategória poézia - Maroš Štefaňák IX.B – 3. miesto

                                     „Štúrov Zvolen“ – Kristína Čopiaková VIII.A -   3. miesto

 

Športové súťaže:

Okresné kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“               

                                 1. miesto (M. Kováčik, M.Štefaňák, N. Kubíková, B. Pitoňáková)

                                            - postup na krajské kolo

 

Krajské kolo súťaže Mladých záchranárov CO vo Svidníku

(M. Kováčik, M. Štefaňák, N. Kubíková, B. Pitoňáková)

                                                2 . miesto – postup na majstrovstvá SR

 

Majstrovstvá SR súťaže Mladých záchranárov CO v Lopušnej doline

(M. Kováčik, M. Štefaňák, N. Kubíková, B. Pitoňáková)

                                                1 . miesto – majstri SR

 

            Krajská školská strelecká liga v Prešove (celkové poradie po 3 kolách)

                                               2. miesto Nikola Kubíková IX.A

                                               5. miesto Martin Špiak VIII.A

                                               3. miesto družstvo Dolný Smokovec

 

„1. kolo Okresnej streleckej ligy“ -    1. miesto  Nikola Kubíková IX. A

                                                                       2. miesto  Natália Hronkinová IX. A

                                                                       3. miesto  Martin Špiak VIII. A                                                                                    3. miesto  Martin Tóth V. A

                                                                       5. miesto  Barbora Pitoňáková IX.A

 

            „2. kolo Okresnej streleckej ligy“      1. miesto  Martin Špiak VIII. A

                                                                       2. miesto  Natália Hronkinová IX. A

                                                                       3. miesto  Nikola Kubíková IX. A

                                                                       5. miesto  Michal Kováčik  IX. B

                                                                       6. miesto  Martin Tóth V. A 

            „3. kolo Okresnej streleckej ligy“      1. miesto Nikola Kubíková IX.A

                                                                       2. miesto Martin Tóth V.A

                                                                       3. miesto Martin Špiak VIII.A

                                                                       5. miesto Michal Kováčik IX.B

 

            „4. kolo Okresnej streleckej ligy“      1. miesto Nikola Kubíková IX.A

                                                                       3. miesto Martin Špiak VIII.A

                                                                       6. miesto Michal Kováčik IX.B

6. miesto Martin Tóth V.A

 

Celkové výsledky „Okresnej streleckej ligy

                                                                       1. miesto Nikola Kubíková IX.A

                                                                       2. miesto Martin Špiak VIII.A

                                                                       4. miesto Martin Tóth V.A

                                                                       5. miesto Michal Kováčik IX.B

                                                                       9. miesto Barbora Puškárová

                                                                       12. miesto Matej Mičunda V.A

                                                                       13. miesto Marcel Papáč III.A

                                                                       20. miesto Leonard Petečel III.A

 

            Okresné kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ v Spišskej Teplici

                        Družstvo dievčat 1. miesto (N. Kubíková, N. Hronkinová, B. Pitoňáková)

                        Družstvo chlapcov 2. miesto (M. Špiak, M. Kováčik, M. Tóth)

                        Jednotlivci:     Natália Hronkinová IX.A – 1. miesto

Martin Špiak VIII.A – 2. miesto

                                               Nikola Kubíková IX.A – 3. miesto

                                               Barbora Pitoňáková IX.A – 4. miesto

 

Krajské kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ v Šarišských Michaľanoch

Družstvo dievčat 1. miesto (N. Kubíková, N. Hronkinová, B. Pitoňáková)

Jednotlivci:     Barbora Pitoňáková 9.A – 1. miesto

           

            Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduch. pušiek žiakov a žiačok ZŠ v Prašiciach

            N. Hronkinová IX.A - 4. miesto

            N. Kubíková IX.A - 6. miesto

            B. Pitoňáková IX.A - 23. miesto

            družstvo 5. miesto

 

            Majstrovstvá Košického kraja a Národná liga mládeže v Rožňave

M. Tóth – VzPu Slávia 19.m, 14.m.

      N. Kubíková – VzPu 3 x 20 4.m.3.m., VzPu 40 stoj 4.m.3.m.

      M. Špiak – VzPu 3 x 20 2.m.3.m., VzPu 40 stoj 2.m.,2.m.

 

Majstrovstvá Banskobystrického kraja a Národná liga mládeže v Brezne

M. Tóth – VzPu Slávia 14.m, 15.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 4.m.6.m., VzPu 40 stoj 3.m.2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 12.m.13.m., VzPu 40 stoj 2.m.,3.m.

 

Majstrovstvá Žilinského kraja a Národná liga mládeže v Žiline

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 7.m. a 7.m., VzPu 40 stoj 11.m. a 6.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m., VzPu 3 x 20   1.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 stoj 1.m., a 6.m., VzPu 3 x 20   7.m. a 4.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (28.02.) a 1. miesto (01.03.)

 

Majstrovstvá Prešovského kraja a Národná liga mládeže v Prešove

      N. Hronkinová – VzPu 40 stoj 5.m.12.m., VzPu 40 ľah 5.m.5.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 3.m. a 2.m., VzPu 3 x 20   2.m. a 2.m.

      M. Špiak – VzPu 40 stoj 6.m.,9.m., VzPu 3 x 20   2.m.7.m.

      družstvo VzPu 40 stoj 1. miesto (07.03.) a 1. miesto (08.03.)

 

Národná liga mládeže v Prešove

M. Tóth – VzPu Slávia 18.m, 17.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 4.m. a 3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 5.m. a 8.m., VzPu 40 stoj 2.m.,3.m.

 

Národná liga mládeže v Košiciach

      N. Hronkinová – VzPu 40 ľah 5.m. a 4.m.

      N. Kubíková – VzPu 40 stoj 4.m. a 4.m., VzPu 3 x 20   2.m.3.m.

      M. Špiak – VzPu 40 ľah 7.m. a 4.m., VzPu 40 stoj 6.m., a 9.m.

 

Majstrovstvá SR v športovej streľbe mládeže 2009 v Modrom Kameni

            N. Kubíková – VzPu 40 stoj 1. miesto družstvá, VzPu 40 stoj 4. miesto

            M. Špiak – VzPu 40 stoj 6. miesto

            N. Kubíková – 3. miesto v NLML - VzPu 40 stoj, 3. miesto NLML – VzPu 3 x 20

 

Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov ZŠ

M. Papáč   1. m.;    B. Puškárová  2. m.;       M. Tóth   2. m.;         M. Špiak  1. m.
L. Petečel  4. m.;    G. Kukoľová    5. m.;     M. Mičunda 6. m.;     N. Kubíková  2. m.
J. Hušla     6. m.;    M. Ilavská       6. m.;                                         M. Kováčik 5. m.
R. Škrab    8. m.;                                                                              B. Pitoňáková 8. m.

 

Spišské športové hry 2009 v Spišskej Novej Vsi

N. Kubíková – VzPu Slávia 30 - 1. miesto

A. Závacká – plávanie 100 m znak – 4. miesto

 

Majstrovstvá SR v jazde na saniach v Altenbergu (SRN)

                                                                       1. miesto Patrik Tomaško

            5. miesto  družstvo dievčat

Jednotlivci:    4. miesto  Natália Hronkinová 9.A

6. miesto  Nikola Kubíková 9.A

23. miesto  Barbora Pitoňáková 9.A

 

Obvodné kolo:                                   „Malý futbal“   

                                                           mladší žiaci postup na okresné kolo

                                                           starší žiaci 2. miesto – bez postupu

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu:      družstvo chlapcov   14. miesto

                                                           družstvo dievčat        9. miesto

                                        

            Okresné kolo vo volejbale:                družstvo chlapcov  6. miesto

                                                                       družstvo dievčat    6. miesto

            Okresné kolo v atletike:                     družstvo chlapcov  8. miesto

                                                                       družstvo dievčat    14. miesto

 

      Street hockey v Poprade :                                         4. miesto

 

       

      Tatranská lyžiarska liga – celkovo mesto Vysoké Tatry -   3. miesto

                                                                       Martin Pisár – 13. miesto                                                                                                     Andreas Žampa – 15. miesto                                                                                               Patrik Tomaško – 17. miesto

Gabriela Čekovská – 19. miesto

Jakub Mirilovič – 21. miesto

Filip Legutky – 23. miesto

Simona Hudáková – 24. miesto

Dávid Odrobina – 29. miesto

Marcel Papáč – 35. miesto

                                       

XV.       Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAPom

 • zameraný na ENV, vtáctvo
 • zapojení žiaci 5.A
 • aktivity priebežne po dohode s p. Spitzkopfovou

 

7. Európsky deň rodičov a škôl

 • zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy
 • zapojené všetky triedy
 • zapojenosť 35 rodičov

 

Správaj sa normálne“ v spolupráci so štátnou políciou v Starom Smokovci

      -    zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

      -    zapojení žiaci 5. A triedy

      -    aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

 

eTwinning“ v rámci programu Európskej únie

      -    zameraný na komunikáciu a spoluprácu medzi školami EÚ

      -    zapojení žiaci 2. stupňa, koordinátor projektu: Mgr. Monika Strnková

      -    aktivity priebežne po komunikácii s partnerskou školou: Poľsko – ZŠ Niedžwice

      -    cieľ: získať certifikát kvality školy v rámci EÚ

 

GEW“ Týždeň globálneho vzdelávania na školách

 • pre tento ročník medzinárodného projektu rozvoja vzdelávania a informácií stanovená téma „multikulturálny dialóg“
 • žiaci sa do projektu zapájajú tvorbou slohových prác, prezentácií v Power Pointe a

tvorbou pohľadníc

      -     koordinátor projektu: Mgr. Monika Strnková

      -     cieľ: získať certifikát GEW  EÚ

 

Školy podporujúce zdravie

      -    zameraný na zdravý spôsob života

      -    prebiehajúci projekt od roku 1998

 

Robme všetko preto, aby deti čítali“

Rozvojový projekt MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“

      -     zameraný na elektronizáciu a moderné zariadenie školskej knižnice

      -     požadovaná suma z MŠ SR      100.000.- Sk

      -     celkové náklady na projekt      135.000.- Sk

      -     vypracovali Mgr. Monika Strnková, Mgr. Petronela Lehotská

      -     projekt úspešný, získaná dotácia z MŠ SR 100.000.- Sk

 

„Cesta emocionálnej zrelosti“

Projekt realizovaný v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Poprade

 • zapojení žiaci 9. A triedy

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

-dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

-prínos zvýši sa IKT vybavenosť škôl, škola dostane 8 ks PC a 1 ks dataprojektor,

-škola získa pedagóga, ktorý bude po absolvovaní vzdelávania nositeľom a šíriteľom nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.

            - zapojený učitelia Ing. Tatiana Cuníková, Mgr. Dušan Melo

            - za priebeh projektu zodpovedá Mgr. Ondrej Balogh

  Projekt úspešný podpísaná zmluva o zabezpečení vzdelávania 08.septembra 2009

            ( realizácia 10/2009 – 11/2013)

 

 „Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

-hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

- zapojený žiaci a učitelia základných škôl Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica, Dolný Smokovec

-celkové predpokladané náklady projektu predstavujú      165 000 €       (4,97 mil. Sk),

95%  uhradia európske fondy a zvyšok mestská kasa. 

- na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy je  vyčlenených dvadsať percent  z celkových oprávnených výdavkov projektu.

- vypracovali .PaedDr. Lucia Baloghová, Mgr. Marcela Kottmannová,                           Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

- vyhodnotenie projektu 02.09. 2009 – projekt úspešný

( realizácia 10/2009 – 11/2011)

 

Názov projektuStavebné úpravy, ZS a MS Dolný Smokovec“

Regionálny operačný program  – Infraštruktúra vzdelávania

-zamerané na níženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy, rekonštrukcia sociálnych zariadení a jazykovej učebne.

-vypracovali Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

 

 

XVI.          Cieľ z koncepčného zámeru rozvoja školy

na školský rok 2008/2009 a vyhodnotenie jeho splnenia

      

       1.  Pokračovať v úspešnosti prijatia žiakov na všetky typy stredných škôl.

       2.  Posilniť riadiacu prácu a kontrolnú funkciu vedúcich metodických a predmetových

            komisií.

       3.  Podporiť rozvoj talentovaných a nadaných žiakov – zriaďovať triedy s rozšíreným

vyučovaním cudzích jazykov.

       4.  Voliť metódy, formy  a stratégiu vzdelávania, ktorou sa posilní väzba prepojenia

učiva so životom a rozvojom kompetencií žiakov. Praktizovať objaviteľskú, tvorivú

činnosť žiakov, samostatnosť a iniciatívnosť.

       5.  Skvalitniť prácu triedneho učiteľa.

       6.  Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

            zvyšovať právne vedomie.

       7.  Spoluprácou s verejnou knižnicou zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov.

       8.  Skvalitniť spoluprácu medzi školou a rodičmi.

 

     Oblasť výchovy:

           Prosociálnou výchovou v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na

           roky 2005-2014 sme sa zamerali na:

 -  výchovu k ľudským právam a právam dieťaťa,

 -  rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,

 -  na prosociálne cítenie,

 -  venovanie osobitnej pozornosti talentovaným deťom a deťom zo sociálne 

     znevýhodneného prostredia, deťom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími

     potrebami,

 -  opatrenia na povzbudzovanie žiakov so zlou školskou dochádzkou,

 -  pokračovať v medzinárodnej spolupráci so základnými školami v Japonsku  a Poľsku. 

    

Splnenie cieľov:

     Body: 1, 2, 3, 6, 7, 8 považujeme za splnené.

     Bod 2: vedúce MZ a PK sa podieľali na riadení a kontrolovaní učiteľov svojich komisií.     Kontrolná činnosť vedenia školy prebiehala podľa vopred vypracovaného plánu kontrolnej      činnosti. RŠ: 26 hospitácie   (13 priame hospitácie, 13 nepriame hospitácie),

ZRŠ:  9 hospitácií    zameraných na vyučovací proces. Vedúci MZ a PK 7 hodín (vyučovací proces).Každý mesiac boli kontrolované triedne knihy, kniha dochádzky a klasifikačné záznamy raz štvrťročne. Na záver školského roka boli skontrolované triedne výkazy, vysvedčenia a osobné listy žiakov.      

     Bod 5: Zavedením triedneho portfólia systematizovali triedni učitelia množstvo materiálu        o svojej triede, o svojich žiakoch ako i odborných podkladov pre výchovnú činnosť.    

     Bod 6: V tomto školskom roku bolo vypracovaných 10 projektov.          

  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 • rôznorodosť ponuky záujmových útvarov  
 • dve medzinárodné spolupráce so základnými školami v Japonsku a Poľsku ,
 • úspešnosť žiakov v prijímaní na štúdium na stredné školy a umiestnenia žiakov,
  • úspešnosť žiakov v riešení matematickej olympiády a korešpondenčných seminárov,
  • vynikajúce výsledky žiakov v športovej streľbe,
  • vynikajúce výsledky žiakov v súťaži Mladí záchranári CO,
  • úspešnosť žiakov v športových súťažiach: lyžovanie, sane, futbal a atletika,
  • úspešnosť žiakov v umeleckých súťažiach.

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

 • nezapájanie sa do olympiád zo zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky,
 • materiálno – technické zabezpečenie vyučovacieho procesu,
 • personálne podmienky vyplývajúce z dôvodu znižovania počtu žiakov.

 

Návrhy opatrení

   Pokračovať:

-    vo vyučovaní anglického jazyka v Pobočke Štátnej jazykovej školy,                                                                                                   

-    vo motivácii učiteľov a žiakov,

-    v zavádzaní krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov,

-    využívať pri riešení problémov viac výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga.

XVII.   Voľnočasové aktivity na škole

V    školskom roku 2008/2009 pracovalo na našej škole 13 záujmových útvarov:

 

Tradičné regionálne podujatia

 

Európskeho dňa rodičov a škôl

Deň športu

Kultúrny vianočný program

Karneval

Futbalový turnaj žiakov

Hokejový turnaj žiakov (v závislosti od počasia)

Tatranská lyžiarska liga

Tatranská letná olympiáda

Beh olympijského dňa

Oslavy MDD

 

Záujmové útvary

Dopravný pri ŠKD

Emília Hönschová

Floorbalový

Mgr. Dušan Melo

Futbalový

Mgr. Ondrej Balogh

Matematický

Mgr. Jaroslava Kostková

Mladí záchranári CO

Mgr. Miloš Strnka

Počítačový

Mgr. Monika Strnková

Strelecký

Mgr. Miloš Strnka

Šikovné ruky pri ŠKD

Magdaléna Potanková

Športové hry

Ing. Tatiana Cuníková

Turistický

Ing. Renáta Olekšáková

Tvorivá angličtina

Mgr. Petronela Lehotská

Učenie hrou

Mgr. Anna Žužová

Žurnalistický

Mgr. Alica Melová

Pravidelné športové aktivity na našej škole:

 

Plavecký výcvik tretiakov a piatakov – v tomto školskom roku sa uskutočnil vo Svite pod vedením Mgr. Ondreja Balogha. Kurz plánujeme uskutočniť aj  v školskom roku 2009/2010.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz žiakov 7. ročníka v trvaní jedného týždňa sa zrealizoval v Bachledovej doline pod vedením Mgr. Ondreja Balogha a Ing. Tatiani Cuníkovej.

Aerobic – 2 hodiny týždenne vo večerných hodinách strávia ženy z blízkeho okolia školy touto aktivitou v našej telocvični.

Tréningy rôznych firiem a organizácií, ktoré využívajú našu telocvičňu a športový areál školy.

Voľné neorganizované aktivity

Telocvičňa našej školy je využitá od pondelka do piatku v dopoludňajších hodinách našimi žiakmi. Prebieha v nej vyučovanie telesnej výchovy. Popoludní sa v nej striedajú školské športové stredisko a záujmové útvary. Vo večerných hodinách a cez víkendy telocvičňu využíva aj široká verejnosť.

Posilňovňa – žiaci ju využívajú menej vzhľadom na jej morálne opotrebované                             a v niektorých prípadoch už aj nebezpečné vybavenie.  Doteraz ju žiaci využívali v dopoludňajších hodinách po dohode s vyučujúcim telesnej výchovy, učitelia po vyučovaní        a v sobotu. Pre verejnosť bola posilňovňa sprístupnená v čase od 15,00 do 18,00 hod.                 po dohode so školníkom p. Hanákom. Cez víkendy ju využívali aj žiaci streleckého záujmového útvaru. Pre hrozbu zranenia považujeme za potrebné obnoviť zariadenie posilňovne, aby opäť našla svojich nadšencov a priaznivcov.

Atletický športový areál a multifunkčné ihrisko – spolu s novou umelou plochou s basketbalovými košmi a hádzanárskymi bránami je prístupný širokej verejnosti kedykoľvek v popoludňajších hodinách a cez víkendy. V dopoludňajších hodinách ho obsadzujú žiaci školy na hodinách telesnej výchovy,  popoludní sú to žiaci  zo školského klubu detí.

            Atletický areál a telocvičňu školy využívajú príležitostne reprezentanti SR v sánkovaní, v hokeji, vo futbale, v ľahkej atletike a rôzne športové kluby, ktoré majú                                        vo Vysokých Tatrách športové sústredenia.

 

XVII.         Spolupráca školy s rodičmi a inými organizáciami

 

            Mestský úrad Vysoké Tatry podporuje rôzne aktivity školy  finančnými príspevkami alebo darmi, resp. výrobou rôznych propagačných materiálov pre účely informovania širokej verejnosti o aktivitách organizovaných školou. Každoročne nám prispievajú na zriadenie a údržbu klziska, finančne podporujú rôzne súťaže, ktoré organizujeme pre našich žiakov. Naši žiaci vystupujú pri rôznych príležitostiach na pôde mestského úradu (oslavy mesta, pre dôchodcov, pre hostí ).

Škola poskytuje školské priestory mestskému úradu na zabezpečenie rôznych športových súťaží.

            Naša škola pri výchove mladých športovcov úzko spolupracuje s Olympijským klubom Vysoké Tatry a Telovýchovnou jednotou Vysoké Tatry. S ich pomocou každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Bývalá olympionička Ing. Mária Jasenčáková vedie našich sánkarov. 

            Dobrá spolupráca je aj s Obecným úradom v Novej Lesnej, ktorý prispieva z obecného rozpočtu finančnou čiastkou na žiaka z Novej Lesnej.

            Vynikajúca je aj spolupráca s Mestskou políciou a Štátnou políciou v Starom Smokovci. Ich zamestnanci realizujú so žiakmi 5. ročníka projekt „Správaj sa normálne“,  v máji 2009 zrealizovali dopravnú výchovu na prenosnom dopravnom ihrisku a v júni 2009 zorganizovali besedu o drogách so žiakmi 8. a 9. ročníka.             

            Verejnoprospešné služby nám každoročne pomáhajú pri údržbe školského areálu.

            Na dopravu našich žiakov, štartovné na rôzne súťaže a zakúpenie cien prispieva rodičovské združenie.

            Spolupráca s TANAPom je tiež veľmi dobrá. V 5. ročníku sa realizoval projekt „Lesná pedagogika“ s p. Spitzkopfovou

 

XVIII.        Správa o plnení rozpočtu

 

1. Príjmy

 

     Plánovaný ročný rozpočet príjmov v čiastke 589 tis. Sk (bez dotácie od zriaďovateľa) bol upravený na základe žiadosti zo dňa 21. 11. 2008 na sumu 567 tis. Sk a k 31.12.2008 je splnený vo výške 583.319,- Sk, t.j. na 102,88%.

Uvedenú sumu tvoria: príjmy z prenájmu 159 tis. Sk, príjmy zo školného školského klubu detí a zo školného materskej školy

94 tis. Sk, z réžie od cudzích stravníkov v ŠJ 268 tis. Sk, za refundáciu energií a z dobropisov 30 tis. Sk a za odpredaj kuchynského odpadu 1 tis. Sk     

2. Výdavky 

  

            Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 pre základnú školu – prenesené kompetencie je vo výške 9. 454 tis. Sk, z toho na osobné náklady vrátane valorizácie 6.723 tis. Sk a na prevádzkové náklady 2.731 tis. Sk.

            Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 pre  originálne kompetencie – školský klub detí a školskú jedáleň  je vo výške 2.038 tis. Sk na osobné aj prevádzkové náklady a pre materskú školu vo výške 1.084 tis. Sk.

Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové výdavky pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu je vo výške 289 tis. Sk.

  Nenormatívne finančné prostriedky pre asistenta učiteľa na január - august 2008 boli vo výške 60 tis.Sk.

            Okrem uvedeného škola dostala finančné prostriedky:

 • na úhradu dopravného pre deti z Novej Lesnej za január – jún a september – december 2008 vo výške 150 180,- Sk,
 • na úhradu dopravného pre deti z Vysokých Tatier za september 2007 – jún 2008 vo výške 136.300,- Sk,
 • na úhradu školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM v sume 27. 500,- Sk (pre 32 žiakov),
 • na štipendiá pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM za mesiace 01-06/2008 a 09-12/2008 vo výške 22.700,- Sk,
 • na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2008 a 09-12/2008 vo výške 153. 000,- Sk.

 

Spolu rozpis všetkých finančných prostriedkov pre školu  k 31.12.2008 činí 13 414.680,- Sk.

            Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, platy vrátene poistného) pre zamestnancov ZŠ a asistenta učiteľa - za rok 2008 je vo výške 6.751 642,- Sk, t.j.69,93 % všetkých nákladov. Osobný príplatok a odmeny  predstavujú 18,97 % z tarifných platov, pričom na odmeny bolo použitých 31.900,-Sk zo vzdelávacích poukazov a 121.000,-Sk z vlastných zdrojov.         

Čerpanie rozpočtu pre zamestnancov ŠJ a ŠKD v tejto kategórii za rok 2008 je vo výške 1 605.041,- Sk, t.j. 78,36 % z celkového objemu pridelených finančných prostriedkov pre ŠJ a ŠKD (2. 049 tis. Sk). Osobný príplatok a odmeny  predstavujú   11,50% z tarifných platov.

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov MŠ za rok 2008 je vo výške 729.014,– Sk, t.j. 62,85 % z celkového rozpočtu pre MŠ (1.160 tis. Sk). Osobný príplatok a odmeny predstavujú 12,04 % tarifných platov.

 

 

 Rozpočet výdavkov pre ZŠ na prevádzkové náklady na rok 2008 je vo výške 2.731,- tis. Sk.

            Čerpanie v tejto kategórii k 31.12.2008 je vo výške

2 841 691,- Sk, pričom 297.360,-Sk bolo použitých z nenormatív. finančných prostriedkov na dopravné, 50.200,- Sk na motiv. príspevok a učebné pomôcky pre žiakov v hmot. núdzi a pod hranicou ŽM a 64.340,– Sk na odchodné, 150 tis. Sk zo vzdelávacích poukazov / na odmeny za záujmovú činnosť, úhradu energií, nákup VT a učebných pomôcok /. Zo sponzorských peňazí bolo použitých 31 tis. Sk. Z vlastných príjmov bolo použitých 112.852,-Sk.                       Po odrátaní uvedených súm je čerpanie bežných výdavkov vo výške 2.137 tis.,- t. j. 78,25 %.

            Použitie výdavkov  na úhradu energií je vo výške – 1 097 tis. Sk, čo činí 51,29 % z celkového rozpočtu na tovary a služby.

     Ďalšie výdavky predstavujú: cestovné náhrady – 9 tis. Sk, poštové a telekomunik. služby - 27 tis. Sk, všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a tlačivá – 37. tis. Sk,  knihy                 a časopisy - 4 tis. Sk, softvér – 11. tis. Sk, údržba výpočtovej techniky - 1 tis. Sk, školenia                  a kurzy – 8 tis. Sk, prídel do SF - 57 tis. Sk, stravovanie zamestnancov ZŠ - 84 tis. Sk, poplatky banke a ostatné popl. (za neplnenie zamestnávania občanov so ZPS za rok 2007) - 37 tis. Sk,  131 tis. Sk - všeobecné služby.

             Na bežné transfery bolo použitých – 207 tis. Sk  na odstupné trom zamestnankyniam, s ktorými bol rozviazaný PP a 23. tis. Sk na náhradu príjmu pri dočasnej PN.

           

            Zostatok z rozpočtu výdavkov vo výške 443 tis. Sk pre  ŠJ, ŠKD na prevádzkové náklady na rok 2008 (po odpočítaní čiastky na osobné náklady) činí 40 tis. Sk pre ŠKD.

            Čerpanie k 31.12.2008 je vo výške 40 tis. Sk, ktoré boli použité na telek. služby – 1 tis. Sk, všeobecný materiál 3 tis. Sk, knihy – 15 tis. Sk,  stravovanie zamestnancov - 2 tis. Sk a prídel do SF - 5 tis. Sk a odmeny na dohody zo vzdelávacích poukazov – 15 tis. Sk.

            V ŠJ boli takmer všetky výdavky na energie hradené z vlastných príjmov a to nasledovne: na energie – 145 tis. Sk / z toho z vlastných príjmov 136,- tis. t. j. 93,91%/, vodné stočné 9 tis. sk / z toho 8 tis. z vlastných príjmov, t. j. 88,89 %/. Ďalej  telekomunikačné služby – 9 tis. sk / z vlastných príjmov 8 tis. sk t. j. 88,89%/, všeobecný materiál  – 49 tis. Sk / z vlastných príjmov 6 tis. sk /, údržbu prev.strojov –  6 tis. Sk, školenia a kurzy - 2 tis. Sk, všeob. služby – 26 tis. Sk, poplatky banke – 10 tis. Sk, stravovanie zamestnancov  – 23 tis. Sk / z vlastných príjmov 21 tis. sk /, prídel do SF – 8 tis. Sk. Na bežné transfery bolo použité 43 tis. na odstupné, 22 tis. na odchodné a z vlastných príjmov 2 tis . Sk na náhradu príjmu pri PN 

            Rozpočet bežných výdavkov pre MŠ na rok 2008 vo výške

1 084 tis. Sk po odpočte čiastky na osobné náklady činí 355 tis. Sk a k 31.12.2008 bol použitý vo výške 204 tis. Sk, t.j. 38,71 % nasledovne: energie - 194 tis. Sk, telekomunikačné služby -   4 tis. Sk,vodné,stočné – 6 tis. Sk; všeob. materiál - 33 tis. Sk,/ z toho 1 tis. Sk z vlastných zdrojov /, prevádz. stroje – 26 tis. Sk, knihy, učebnice – 19 tis. Sk, školenia a kurzy -    3 tis. Sk, všeob. služby - 25 tis. Sk, stravovanie zamestnancov - 15 tis. Sk, prídel do SF - 6 tis. Sk,  odmeny na základe dohôd – 2 tis. Sk a nákup VT v sume 19 tis. Sk z vlastných zdrojov.

           

            Čerpanie kapitálových výdavkov je k 31.12.2008 vo výške 298. tis. Sk (ZŠ - 202 tis.Sk, MŠ - 76 tis.Sk, ŠJ - 11 tis.Sk) za hydraulické vyregulovanie ústredného vykurovania v budove školy a za technické zhodnotenie plynovej kotolne v prístavbe školy.

 

            Záväzky k 31.12.2008 sú vo výške 1 294 089,50 Sk.

Z toho za vyregulovanie ÚK a TZ kotolne - (1.286.748,50 Sk - splatné do 14.02.2013 - mesačne 26.261,– Sk) a 7. 341,-Sk dodáv faktúry.

   

            Pohľadávky k 31.12.2008 sú vo výške 5.966,-Sk z neuhradeného nájomného.

 

 

 

 

 

 

            Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy   za školský rok 2008/2009 bola schválená na zasadnutí Rady školy dňa .....................................

 

 

 

 

Záver

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za prácu v uplynulom školskom roku. Ďakujem   za prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, za nácvik programu na Vianočný vystúpenie, za vedenie záujmovej činnosti. Ďakujem všetkým, ktorí robili prácu naviac, ktorí si nenárokovali za túto prácu finančnú alebo inú náhradu.

Želám Vám do ďalších rokov príjemnú atmosféru na pracovisku,  veľa zdravia a tvorivých nápadov.

 

 

 

Mgr. Ondrej Balogh

      riaditeľ školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria