Navigácia

O škole

Sprváva o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2910

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský rok 2009/2010

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne  a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

Telefón

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

052 442 25 95

0911 159 980

ZRŠ

Mgr. Monika Strnková

 

0911 159 975

Ved. hosp. úseku

Ing. Zuzana Wechterová

 

0911 159 982

Ved. ŠJ

Mária Liptajová

 

0911 159 974

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Ing. Renáta Olekšáková

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Aneta Čechanová

 

Mgr. Anna Žužová

ostatní zamestnanci

Rozália Lešundáková

zástupcovia rodičov

Tomáš Žampa

 

MUDr. Peter Kúkoľ

 

MUDr. Slavomír Šlosárik

 

Bc. Marta Miškovičová

zástupca zriaďovateľa

Pavol Stano

iní

Ing. Mária Fábryová

 

Mgr. Darina Jatiová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ

Mgr. Anna Šmalová

1.-4.r., ŠKD, MŠ

 

PK MAT

Mgr. Jaroslava Kostková

MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

 

PK jazykov a výchov

Ing. Renáta Olekšáková

SJL, CJ, DEJ, GEG a výchov

 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 185 + 23 MŠ

Počet tried: 10 + 1 MŠ

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

2

1

1

10

počet žiakov

20

13

16

24

14

17

15

40

26

185

z toho ŠVVP

0

1

2

2

0

2

4

17

3

31

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009: súčet / počet dievčat                       17 / 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2009: súčet / počet dievčat            14 / 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat              1 / 1

Pozn:                                                                                    2 / 2 sa odsťahovali k 01.09.2010

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2010

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

1

 

 

4

26

31

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ

SOU

OU

Iné

Spolu

prihlásení

1

 

7

17

3

2

1

31

prijatí

1

 

7

17

3

2

prac.pomer

31

% úspešnosti

100

 

100

100

100

100

100

100

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

CME

CSL

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

ILC

IFV

INF

MAT

NBV

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

1,25

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,25

1

II.A

1,85

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1,31

 

2,08

1,08

III.A

1,56

 

 

 

 

1

 

 

1,06

 

 

 

 

1,81

1

IV.A

1,79

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2,13

1

V.A

2,64

2,29

 

 

1,86

1

 

2,36

1

 

 

 

1

2,64

1

VI.A

2,13

1,93

 

 

2,13

1

1,73

1,93

1

1,2

 

 

1,13

1,93

1

VII.A

2,93

 

 

 

2,47

1

2,8

 

1,33

 

 

 

 

3,33

1

VII.B

 

 

 

 

2,58

1

2,25

 

1,42

 

1

 

 

2,92

1

VIII.A

2,43

 

 

 

2,15

1

2,21

 

1

2,56

 

 

 

2,85

1

IX.A

2,04

 

 

 

2,08

1

2

 

1

2

 

 

 

2,81

1

 

 

 

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PIK

PRP

PRP

PVC

1 roč

PRI

PDA

PRV

RVS

RVM

SJL

SPR

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1,55

1

II.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2,15

1

III.A

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1,63

 

 

 

2

1

IV.A

 

 

 

 

 

 

1,29

 

 

1,79

 

 

 

2,04

1,04

V.A

 

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,79

1,07

VI.A

1,93

1,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

VII.A

2,73

 

2,2

 

 

 

 

 

2,87

 

 

 

 

3,13

1,27

VII.B

3

 

2,33

 

 

 

 

 

2,83

 

 

 

 

3,08

1,17

VIII.A

2,81

 

1,79

 

 

 

 

 

2,41

 

 

 

 

2,71

1,11

IX.A

2

 

1,65

 

 

 

 

 

1,85

 

 

 

 

2,62

1,04

 

 

 

 

 

Trieda

SEE

ŠŠS

SPH

TEH

THD

TSV

TEV

VLA

VYV

ZEM

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

II.A

 

 

 

 

 

 

1,15

2,08

1,62

 

III.A

 

 

 

 

 

 

1,06

1,25

1,06

 

IV.A

 

 

 

 

 

 

1,04

1,83

1

 

V.A

1,14

 

 

 

 

1,15

 

 

1

 

VI.A

 

 

 

 

 

1,07

 

 

1

 

VII.A

 

 

 

1,27

 

 

1,07

 

1

2,8

VII.B

 

 

 

1,08

 

 

1,25

 

1,08

2,42

VIII.A

 

 

 

1

 

 

1,08

 

1,46

2,21

IX.A

 

 

 

1

 

 

1,16

 

1,04

1,42

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Materská škola

19

0

0

19

I.A

19

19

0

0

II.A

13

13

0

0

III.A

16

16

0

0

IV.A

23

23

0

0

V.A

13

13

0

0

VI.A

16

14

0

2

VII.A

15

15

0

0

VII.B

12

12

0

0

VIII.A

27

26

1

0

IX.A

26

26

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

19

0

0,00

0

0,00

0

0,00

I.A

19

1487

78,26

1487

78,26

0

0,00

II.A

13

1734

133,38

1734

133,38

0

0,00

III.A

16

850

53,13

830

51,88

20

1,25

IV.A

23

2317

100,74

2317

100,74

0

0,00

V.A

13

1462

112,46

1452

111,69

10

0,77

VI.A

16

1510

94,38

1510

94,38

0

0,00

VII.A

15

1894

126,27

1793

119,53

101

6,73

VII.B

12

2025

168,75

1997

166,42

28

2,33

VIII.A

27

3778

139,93

2930

108,52

848

31,41

IX.A

26

3719

143,04

3687

141,81

32

1,23

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL

26

79,2 %

Monitor MAT

26

74,2 %

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,                 v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

2

1

1

10

šport. príprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

1

 

 

1,5

1

 

 

 

 

Cudzie jazyky 1.-9.

2

2

 

 

2

1

 

 

 

 

Cudzie jazyky 3.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cudzie jazyky 5.-9.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Výtvarná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická výchova 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant1.,2.,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJL

1

2

 

 

 

1

 

 

 

 

PDA

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBV/ETV

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEV

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

GEG

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

SEE

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Školské športové stredisko športová streľba

3. -9.

1

2

Cvičenia z matematiky

9.

1

1

 

Rozširujúce hodiny

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

variant A

7.B

ILC

1

V2

9.A

CME

1

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

 

 

 

Prvého ročníka

1

20

2

Bežných tried

8

153

17

Špeciálnych tried

1

12

12

Pre nadaných

 

 

 

Spolu

10

185

31

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

TPP

15

11

DPP

 

 

Znížený úväzok

 

 

ZPS

 

 

Na dohodu

4

1

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

19

19

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

0

0

0

 

 

 

 

spolu

0

21

21

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

V.A

GEG

4

V.A, VI.A

OBN

2

VII.A-IX.A

OBV

4

VI.A - IX.A

FYZ

9

VI.A - IX.A

CHE

5

V.A - IX.A

TEH

5

V.A, VI.A

INF

2

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 

 

2.kvalifikačná skúška

 

 

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

 1 (Melo)

 4 (Paliderová, Čechanová, Praxová, 

     Balogh)

špecializačné kvalifikačné

 

 1 (Strnková)

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

1 (Čechanová)

vysokoškolské nepedagogické

 

 

Príprava vedúcich ped. zamest.

 1 (Balogh)

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Účasť a umiestnenie žiakov v predmetových olympiádach v súťažiach

 

Olympiáda z anglického jazyka: Okresné kolo

10. miesto - Veronika Andrášová VI.A

13. miesto - Kristína Čopiaková IX.A

 

Olympiáda zo slovenského jazyka: Okresné kolo:

7. miesto - Kristína Čopiaková IX.A - úspešná riešiteľka

 

Hviezdoslavov Kubín:

postup na okresné kolo Lucia Baloghová VIII.A

Kristína Čopiaková IX.A

 

Olympiáda z matematiky:

Okresné kolo:

16. miesto - Lucia Baloghová VIII.A

13. miesto - Ivana Timoracká VI.A

 

Pytagoriáda: 15. miesto - Patrik Bednár VI.A

20. miesto - Diana Spitzkopfová VII.A

19. miesto - Richard Lešundák VIII.A

19. miesto - Sára Odrobinová III.A

10. miesto - Juraj Martiček IV.A - úspešný riešiteľ

19. miesto - Katarína Kroláková V.A

 

Štúrov Zvolen: Lucia Baloghová VIII.A - diplom za účasť

 

Športové súťaže:

Okresné kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“

2. miesto (D. Timoracká, L. Baloghová, L. Petečel, R. Škrab)

5. miesto (G. Kukoľová, M. Ilavská, M. Papáč, R. Lešundák)

 

„1. kolo Okresnej streleckej ligy“ - 1. miesto Marcel Papáč IV.A

1. miesto Martin Špiak IX. A 2. miesto Martin Tóth VI.A 4. miesto Matej Mičunda VI.A

6. miesto Tina Kozubová IV.A

8. miesto Michaela Ilavská IV.A

9. miesto Leo Petečel IV.A

12. miesto Roman Škrab IV.A

 

„2. kolo Okresnej streleckej ligy“ 1. miesto Martin Tóth VI.A

2. miesto Marcel Papáč IV.A

6. miesto Gabriela Kukoľová IV.A

9. miesto Michaela Ilavská IV.A

11. miesto Roman Škrab IV.A

 

„3. kolo Okresnej streleckej ligy“ 1. miesto Martin Špiak IX. A

3. miesto Marcel Papáč IV.A 5. miesto Roman Škrab IV.A 6. miesto Martin Tóth VI.A

7. miesto Michaela Ilavská IV.A

9. miesto Tina Kozubová IV.A

10. miesto Gabriela Kukoľová IV.A

13. miesto Leo Petečel IV.A

 

„4. kolo Okresnej streleckej ligy“ 1. miesto Martin Špiak IX. A

1. miesto Martin Tóth VI.A 2. miesto Gabriela Kukoľová IV.A 4. miesto Marcel Papáč IV.A

6. miesto Tina Kozubová IV.A

9. miesto Roman Škrab IV.A

14. miesto Leo Petečel IV.A

21. miesto Michaela Ilavská IV.A

 

Celkové výsledky Okresnej streleckej ligy:

1. miesto Marcel Papáč IV.A

1. miesto Martin Špiak IX. A 2. miesto Martin Tóth VI.A 5. miesto Gabriela Kukoľová IV.A

6. miesto Tina Kozubová IV.A

8. miesto Roman Škrab IV.A

9. miesto Michaela Ilavská IV.A

13. miesto Leo Petečel IV.A

 

Okresné kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ v Spišskej Teplici

Družstvo dievčat 1. miesto (G. Kukoľová, T. Kozubová, M. Ilavská)

Družstvo chlapcov 1. miesto (M. Špiak, M. Mičunda, M. Papáč)

Jednotlivci: Martin Špiak IX.A - 1. miesto

Gabriela Kukoľová IV.A - 2. miesto

Matej Mičunda VI.A - 3. miesto

Marcel Papáč IV.A - 4. miesto

Tina Kozubová IV.A - 5. miesto

Michaela Ilavská IV.A - 9. miesto

 

Krajské kolo v streľbe žiakov a žiačok ZŠ v Šarišských Michaľanoch

Družstvo chlapcov 2. miesto (M. Špiak, M. Mičunda, M. Papáč)

 

Majstrovstvá okresu žiakov ZŠ v streľbe

1. miesto Marcel Papáč IV.A

1. miesto Gabriela Kukoľová IV.A 2. miesto Tina Kozubová IV.A 4. miesto Martin Tóth  VI.A

5. miesto Roman Škrab IV.A

6. miesto Leo Petečel IV.A

 

Majstrovstvá Bansko-Bystrického kraja v Brezne (streľba)

4. miesto - družstvo Slávia 30 (G. Kukoľová, M. Papáč, M. Tóth)

5. miesto - družstvo Slávia 30 (R. Škrab, T. Kozubová, M. Ilavská)

 

Majstrovstvá Prešovského kraja v Prešove (streľba)

1. miesto - Gabriela Kukoľová IV.A - Slávia 30

1. miesto - Martin Špiak IX.A - VzPu 40

3. miesto - Martin Špiak IX.A - 3 x 20

3. miesto - Marcel Papáč IV.A - Slávia 30

4. miesto - Martin Tóth VI.A - Slávia 30

1. miesto - družstvo Slávia 30 (M. Papáč, M. Tóth, G. Kukoľová)

 

Národná liga mládeže (streľba) v Prešove

5. miesto - Gabriela Kukoľová IV.A - Slávia 30

5. miesto - Martin Špiak IX.A - VzPu 40

3. miesto - Martin Špiak IX.A - 3 x 20

2. miesto - družstvo Slávia 30 (M. Papáč, M. Tóth, G. Kukoľová)

 

Majstrovstvá Košického kraja (streľba) v Rožňave

4. miesto - Martin Špiak IX.A - VzPu 40

5. miesto - družstvo Slávia 30 (M. Papáč, M. Tóth, G. Kukoľová)

 

Majstrovstvá SR v jazde na saniach v Altenbergu (SRN)

2. miesto Patrik Tomaško IX.A

2. miesto Lenka Horňáková IX.A

 

Okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ

6. miesto družstvo chlapcov

 

Obvodné kolo „Malý futbal“:

mladší žiaci 2. miesto

starší žiaci 1. miesto - postup na okres

 

Okresné kolo MC Donald´Cup:

najmladší žiaci 2. miesto

 

MiniMax volley:

družstvo B chlapci - postup do semifinále obvod. kola

 

 

Okresné kolo v stolnom tenise:

družstvo chlapcov 4. miesto

 

Obvodné kolo vo vybíjanej:

2. miesto

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Akcie a podujatia v školskom roku 2009/2010

 

September

- teoretická a praktická časť účelového cvičenia pre 2. stupeň

- Cvičenie v prírode pre 1. stupeň

- okresné kolo v cezpoľnom behu v Poprade (Paliderová, 6 žiakov)

- účasť na seminári k zákonu o pedagogických zamestnancoch (Balogh, Wechterová)

- školenie o BOZP (všetci zamestnanci)

- účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

- účasť na akcii „Čisté hory“ (Spišiaková, Olekšáková, Krajňáková, Žužová, Šmalová, 40

  žiakov)

- plenárna schôdza ZRPŠ

 

Október

- účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy v Poprade (Balogh)

- geologická exkurzia na náučnom chodníku pod Muráň (Kostková, Melo, Balogh, VIII.A,

  IX.A)

- Preteky na kolobežkách (vychovávateľky ŠKD, 53 detí)

- Európsky deň rodičov a škôl

- Deň športu (všetci žiaci)

- projekt „Lesná pedagogika“ (Olekšáková, p. Spitzkopfová, VI.A)

- návšteva Spišského divadla predstavenie „Martinko Kingáčik“ (Olekšáková, Lehotská, 

  Šmalová, Žužová, Spišiaková, Strnka, I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A, VII.A)

- plavecký výcvik žiakov III.A a IV.A (Spišiaková, Strnka)

- výchovný koncert „Populárna hudba“ (všetci žiaci, materská škola)

- účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy v Košiciach o minimaxvolley (Paliderová)

- účasť na školení pre zdravotníkov SČK v Poprade (Spišiaková)

- psychosociálne školenie všetkých zamestnancov školy na Tatranskej Štrbe

- prihlásenie žiakov do matematickej súťaže Maxík (Spišiaková, Strnka, III.A, IV.A)

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

 

November

- aktivity v školskej knižnici k Medzinárodnému týždňu školských knižníc (všetky triedy)

- ekologická úprava okolia školy

- okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka (Lehotská, K. Čopiaková - 7. miesto,

  úspešná riešiteľka)

- účasť na seminári pre školských knihovníkov v Poprade (Lehotská)

- beseda s Mestskou políciou v Starom Smokovci (Strnka, IV.A)

- KOMPARO (Cuníková, IX.A)

- účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

- aktivity v materskej škole „Zdravá výživa“

- Minimax volley v Tatranskej Lomnici (Paliderová, V.A, VI.A, T.L.:D.S. 6:3)

- účasť na porade ZO OZ (Žužová)

- návšteva sauny (Lehotská, 8 žiakov VII.A)

- pravidelná návšteva sauny detí z materskej školy

- logopedické cvičenia v materskej škole (Dr. Mária Masárová)

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

- účasť deviatakov na Burze informácií pre žiakov ZŠ v Poprade, poskytovanie informácií o

  študijných odboroch stredných škôl regiónu (Melo, IX.A)

- medzitriedny futbalový turnaj (10 tried, odohraných 18 zápasov, 1.m. IX.A, IV.A, 2.m.

  III.A, VIII.A, 3.m. I.A, VII.A)

- zapojenie do hlasovania Detský čin roka 2009 (Strnková, VI.A)

- účasť na PVPZ na Štrbskom Plese (Balogh)

- návšteva sauny (Cuníková, 7 žiakov VII.B)

- okresné kolo v streľbe (Strnka, družstvo dievčat 1.m., družstvo chlapcov 1.m., M.  Špiak

  1.m., M. Mičunda 3.m., M. Papáč 4.m., G. Kukoľová 2.m., T. Kozubová 5.m., M. Ilavská

  9.m.)

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- školenie k novej legislatíve v Starom Smokovci (Balogh, Wechterová, Spišiaková)

- Minimax volley v Dolnom Smokovci (Paliderová, V.A, VI.A, D.S.:T.L.. 2:7)

- obvodné kolo v stolnom tenise (Cuníková, 6 žiakov a družstvá zo Ždiaru a T. Lomnice,

  družstvo dievčat aj chlapcov - postup na okresné kolo)

- krajské kolo v streľbe v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 6 žiakov, družstvo chlapcov 2.

  miesto)

- účasť na školení Tvorba plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov a Finančná

  gramotnosť v Poprade (Balogh, Strnková)

 

December

- návšteva sauny (Kostková, 8 žiakov V.A)

- McDonald´Cup v našej telocvični (Balogh)

- Tatranský čarovný Mikuláš v hoteli Bellevue v Starom Smokovci (všetci žiaci)

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- beseda s Petrom Šperkom o výstupe na 8-tisícovku Cho Oju (Melo, VIII.A, IX.A)

- fotenie portrétov žiakov (firma Portrét, s.r.o. Tornaľa)

- účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

- 1. kolo OSL v streľbe (Strnka, 10 žiakov) M. Papáč 1.m., M. Špiak 1.m., M. Tóth 2.m., M.

  Mičunda 4.m., T. kozubová 6.m., B. Puškárová 7.m., M. Ilavská 8.m., L. Petečel 9.m., R.

  Škrab 12.m.)

- chrípkové prázdniny

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

- medzitriedny turnaj vo vybíjanej dievčat (5.-9. ročník, Paliderová, odohraných 6 zápasov,

  1.m. IX.A, 2.m. VII.AB, 3.m. VIII.A)

 

Január

- projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ (Balogh, Strnková, Spišiaková,

  Žužová, Kostková, Olekšáková, Cuníková, Lehotská) - vzdelávanie v IKT oblasti

- účasť na školení lektorov zjazdového lyžovania (Balogh, Paliderová, Melo)

- účasť na školení lektorov snowboardu (Balogh, Paliderová)

- novoročná besiedka v ŠKD (Potanková, II. oddelenie)

- nominačné kolo v zjazdovom lyžovaní v Tatranskej Lomnici (Melo, 18 žiakov,  postup do

  TLL 4 žiaci - S. Hudáková, M. Pisár, J. Korbela, G. Čekovská)

- okresné kolo olympiády z anglického jazyka (Olekšáková, K. Čopiaková - 13.m.,  V.

  Andrášová - 10.m.)

- zapojenie do projektu „Sme v škole“ globálne problémy sveta (Melo, IX.A)

- Minimax volley v Dolnom Smokovci (Paliderová, V.A, VI.A)

- ukončenie zberu starého papiera za 1. polrok šk. roka

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- 2. kolo OSL v Poprade (Strnka, žiakov)

- okresné kolo matematickej olympiády v Poprade (Kostková, K. Kroláková)

- natáčanie DVD o svišťovi v V.A (Ing. Seman)

- 1. kolo TLL v Kežmarku (Cuníková, S. Hudáková, G. Čekovská, M. Pisár, J. Korbela)

- zber starého papiera - spolu vyzbieraných 1 665 kg (1.m. IV.A, 2.m. V.A, 3.m. III.A)

 

Február

- lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka v Bachledovej doline (Paliderová, Melo,18 žiakov)

- medzitriedny hokejový turnaj 1. stupeň (Strnka, Balogh, 6 zápasov, 1.m. IV.A, 2.m. III.A,

  3.m. II.A a I.A)

- zápis do 1. ročníka (Strnková, Spišiaková, Šmalová, Čechanová, zapísaných 17 detí)

- 2. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v Lučivnej (Cuníková, 5 žiakov, M. Pisár - 7.m.)

- Lyžiarsky kurz v materskej škole (Balogh, Čechanová, Praxová, Michelčíková, 15 detí)

- medzitriedny hokejový turnaj 2. stupeň (Balogh, Strnka, Hanák, 6 zápasov, 1.m. IX.A, 2.m.

  VIII.A, 3.m. VI.A)

- besiedka hudobno - dramatického krúžku s rodičmi (Michelčíková, 25 žiakov)

- Valentínska pošta (Strnková, žiačky IX.A)

- vyhodnotenie hokejového turnaja, exhibičný zápas s učiteľmi

- účasť na porade výchovných poradcov (Krajňáková)

- zápis detí do materskej školy (zapísaných 24 detí)

- jarné prázdniny

- účasť na výročnej schôdzi Obvodného úradu civilnej ochrany v Poprade (Balogh, Strnka –

  udelený ďakovný list za úspešnú prácu v tejto oblasti a reprezentáciu okresu na  

  celoslovenskej úrovni)

- 3. kolo Okresnej streleckej ligy (Strnka, 9 žiakov, M. Špiak 1.m., M. papáč 3.m., R.  Škrab

  5.m., M. Tóth 6.m., M. Ilavská 7.m., T. Kozubová 9.m., G. Kukoľová 10.m., L. Petečel

  13.m., B. Puškárová 17.m.)

 

Marec

- 3. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v Ždiari (Paliderová, 4 žiaci, M. Pisár 8.m.)

- účasť na seminári pre špeciálne triedy v Levoči (Spišiaková)

- okresné kolo v stolnom tenise chlapcov (Cuníková, 4 žiaci, 4. m.)

- okresné kolov stolnom tenise dievčat (Cuníková, 3 dievčatá)

- Testovanie 9 - 2010 (Krajňáková, Strnková, Spišiaková, žiaci IX.A)

- okresné kolo vo volejbale chlapcov v Poprade (Balogh, IX.A, VIII.A)

- obvodné kolo vo volejbale dievčat u nás (Paliderová, IX.A, VIII.A - postup na okresné kolo)

- obvodné kolo vo vybíjanej dievčat (Paliderová, V.A, VI.A, 2.m.)

- ŠKD „Človeče, nehnevaj sa!“ (Potanková, Michelčíková, 28 detí)

- MiniMax volley (Paliderová, V.A, VI.A)

- Maratón čítania v mestskej knižnici (1. a 2. stupeň)

- Školské kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, 8 žiakov)

- Majstrovstvá Bansko- Bystrického kraja v streľbe (Strnka, 7 detí)

- 4. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 9 žiakov, M. Tóth 1.m., M. Špiak 1.m.,

  G. Kukoľová 2.m., M. Papáč 4.m., T. Kozubová 6.m.)

- Celkové vyhodnotenie Okresnej streleckej ligy: M. Papáč 1.m, M. Špiak 1.m, M. Tóth 2.m.,

  G. Kukoľová 5.m., T. Kozubová 6.m., R. Škrab 8.m., M. Ilavská 9.m.,L. Petečel 13.m.)

- Majstrovstvá Prešovského kraja v streľbe v Prešove (Strnka, 7 žiakov)

- Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 7 žiakov)

- okresné kolo vo volejbale dievčat (Paliderová, dievčatá - bez postupu)

- beseda s p. Padom o odpadoch (Kostková, 35 žiakov)

- 3. kolo matematickej korešpondenčnej súťaže Maksík (Strnka, 6 žiakov)

- MŠ - Tvorivá dielňa „Veľká noc“

- MŠ - návšteva mestskej knižnice

- Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, K. Čopiaková, L. Baloghová)

- Majstrovstvá Košického kraja v streľbe v Rožňave (Strnka, 7 žiakov)

 

Apríl

- okresné kolo M OZ 6,7,8 (Kostková, L. Baloghová 16.m., I. Timoracká 13.m.)

- účasť na metodickom seminári pre materské školy v Poprade k plánovaniu výchovno –

  vzdelávacej činnosti (Strnková, Čechanová)

- beseda s MUDr. Kukoľom (Lehotská, Balogh, VIII.A, IX.A)

- aktivity v rámci Svetového dňa zdravia (všetky triedy)

- Noc v knižnici v Tatranskej Lomnici (Paliderová, 11 žiakov)

- okresné kolo Pytagoriády 6.,7.,8. roč. (Kostková, P. Bednár 15.m., D. Spitzkopfová 20.m.,

   R. Lešundák 19.m.)

- okresné kolo Pytagoriády 3.,4.,5. roč. (Žužová, Strnka, S. Odrobinová 19.m., J. Martiček –

  úspešný riešiteľ, K. Kroláková 19.m.)

- účasť na školení civilnej ochrany v Poprade (Strnka)

- beseda s Ing. Semanom „Dažďové pralesy“ v V.A (Strnková)

- Deň narcisov (Lehotská, žiaci IX.A, vyzbieraných 182.- €)

- Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov ZŠ (Strnka, 6 žiakov, M. Papáč 1.m., G. Kukoľová  

  1.m., T. Kozubová 2.m., M. Tóth 4.m., R. Škrab 5.m., L. Petečel 6.m.)

- obvodné kolo v malom futbale Jednota COOP cup (Balogh, starší žiaci - postup na okres)

- okresné kolo Mc Donald´Cup (Balogh, najmladší žiaci, 2.m.)

- obvodné kolo v malom futbale Jednota COOP cup v Tatranskej Lomnici (Balogh, mladší

   žiaci 2.m.)

- okresné kolo Štúrov Zvolen (Lehotská, L. Baloghová - diplom za účasť)

- Testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov 9. ročníka (Krajňáková,   

   Spišiaková, Strnková, 26 žiakov IX.A)

- beseda s členmi horskej služby v materskej škole

- exkurzia Vedecká hračka (Spišiaková, III.A)

- výchovný koncert „Na skle maľované“ kočovné divadlo DRAK z Prešova (MŠ, ZŠ)

- ekologická úprava okolia školy (všetci žiaci)

 

Máj

- účasť na seminári pre učiteľov ANJ (Olekšáková)

- oblastné kolo MiniMax volley v Poprade (Paliderová)

- účasť na PVPZ (Balogh)

- účasť na vzdelávaní v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu (Cuníková)

- V rytme zumby (Paliderová, žiačky 2. stupňa)

- individuálne konzultácie s rodičmi ZRPŠ (triedni učitelia)

- okresné kolo v malom futbale starších žiakov (Balogh, bez postupu)

- beseda so spisovateľkou p. Švenkovou (Strnková, Potanková, IV.A, V.A)

- projekt „Správaj sa normálne“ (Štátna polícia, V.A)

- oslavy Dňa matiek s kultúrnym programom (účasť 70 hostí)

- oslavy Dňa matiek v materskej škole (Čechanová, Praxová)

- výstava výtvarných prác k téme Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 v Hypernove Poprad

- okresné kolo v atletike (Paliderová, 8 dievčat, 9 chlapcov, S, Hudáková 3.m. v

   skoku do diaľky a 6.m. v behu na 60 m; škola celkovo na 11.mieste)

- exkurzia do Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici (Šmalová, Žužová, I.A, II.A)

- projekt „Lesná pedagogika“ v škole (Olekšáková, Spitzkopfová, VI.A)

- okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO v Lopušnej (Strnka, 8 žiakov, družstvo A

   2. miesto, družstvo B 5. miesto)

- účasť na vzdelávaní v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu  (Cuníková)

- projekt „Lesná pedagogika“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, Spitzkopfová, VI.A)

- fotenie portrétov a triednych kolektívov

- oslavy MDD v Tatranskej Lomnici (ukážky prác záchranárskych zložiek)

- tvorba školského časopisu Podlesáčik (Strnková, žiaci VI.A)

 

Jún

- oslavy MDD v materskej škole

- účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

- účasť na porade riaditeľov základných škôl v Starej Lesnej (Balogh)

- účasť na porade riaditeľov škôl v Poprade (Balogh)

- tvorba TVVP do ŠkVP pre 3. a7. ročník

- súťaž „Putovná sova“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, VI.A)

- školské výlety

- profesionálna orientácia u žiakov VIII.A triedy (psychologička, Krajňáková)

- motivačný tréning zamestnancov v hoteli Hubert

- hodnotenie pedagogických zamestnancov - osobné pohovory

- teoretická a praktická časť 2. účelového cvičenia (2. stupeň)

- Cvičenie v prírode (1. stupeň)

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 „Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAP-om

- zameraný na ENV, medveď

- zapojení žiaci VI.A

- aktivity priebežne po dohode s pani Zuzanou Spitzkopfovou

„8. Európsky deň rodičov a škôl“

- zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy

- zapojené všetky triedy

- zapojenosť 35 rodičov

 

„Správaj sa normálne“ v spolupráci so Štátnou políciou v Starom Smokovci

- zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

- zapojení žiaci V. A triedy

- aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

„GEW“ Týždeň globálneho vzdelávania na školách

-pre tento ročník medzinárodného projektu rozvoja vzdelávania a informácií stanovená téma „Multikulturálny dialóg“

-žiaci sa do projektu zapájajú tvorbou slohových prác, prezentácií v Power Pointe a

tvorbou pohľadníc

- koordinátor projektu: Mgr. Monika Strnková

- cieľ: získať certifikát GEW EÚ

„Školy podporujúce zdravie“

- zameraný na zdravý spôsob života

- prebiehajúci projekt od roku 1998

 

„Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 165-tisíc eur (4,97 mil. Sk), 95 percent by mali uhradiť európske fondy a zvyšok mestská kasa. Na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy bolo vyčlenených dvadsať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Projekt má za sebou dva moduly a to Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT a Tvorba pracovných listov a ich publikovanie na webovej stránke projektu http://www.projektvysoketatry.sk

 

Európsky regionálny operačný program infraštruktúra vzdelávania

Zamerané na zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy - rozširovanie ZŠ s počtom žiakov nad 200 o triedy materských škôl, vrátane obstarania príslušného vybavenia.

 

Projekt „Sme v škole“

- zameraný na globálne problémy sveta

- zapojení žiaci IX.A

- zodpovedný Mgr. Dušan Melo

 

Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu

  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

- projekt úspešný

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom rok 2009/2010 nebola u nás vykonaná inšpekcia.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie školy

Budova a priestory školy sú stavané pre viac ako 500 žiakov. V školskom roku 2009/2010 školu navštevovalo 185 žiakov a 23 detí materskej školy.

 

Materiálne podmienky školy

Škola je dobre vybavená učebnicami pre súčasný počet žiakov (vo vyšších ročníkoch), pretože reformné ročníky majú s vybavením učebníc problémy - dôvod nedodanie od MŠ SR. Priebežne sa obstarávajú moderné učebné pomôcky, pre vyučovanie rôznych predmetov disponujeme výukovým softwarom. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov i pedagógov máme dobre vybavenú školskú knižnicu s 3807 knižnými titulmi, aj napriek tomu, chýbajú tituly              od súčasných autorov. Tie postupne dopĺňame.

K odborným učebniam (fyziky, chémie a prírodopisu, cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií) sú priradené kabinety so zbierkami učebných pomôcok. Mnoho z nich už nespĺňa požiadavky dnešnej doby, a preto ich postupne nahrádzame novými modernejšími podľa finančných možností.

 

Priestorové podmienky školy

Areál školy môžeme rozdeliť na päť prepojených častí - hlavná budova, prístavba, telocvičňa s atletickým areálom, školská jedáleň a areál ihrísk. V areáli školy sa nachádza aj školský pozemok. Hlavná budova slúži celému druhému stupňu základnej školy. Sídli tu vedenie školy, sú tu odborné učebne a kabinety (chémie, prírodopisu, fyziky a matematiky, hudobnej a občianskej výchovy, zemepisu a dejepisu, lyží a saní, výtvarnej výchovy a cudzích jazykov), zborovňa pre učiteľov a sídli tu aj mestská knižnica. V suteréne sa nachádzajú šatňové skrinky pre žiakov, na prízemí sa vyučuje v štyroch kmeňových triedach                               a na poschodí tiež v dvoch kmeňových triedach a štyroch odborných učebniach (fyzika, chémia a prírodopis, IKT, cudzích jazykov). Na prízemí má svoju ordináciu aj detský stomatológ a mestská knižnica.

Prístavba nadväzuje priamo na hlavnú budovu, sú v nej umiestnené štyri triedy prvého stupňa základnej školy a materská škola. V suteréne prístavby sa nachádzajú školské dielne, kabinet technickej výchovy a záujmovej činnosti, CO sklad, posilňovňa a kotolňa                         pre prístavbu. Na prízemí je od novembra 2006 umiestnená materská škola, ktorá je oddelená od školy prechodovými dverami so zvončekom. V tejto časti budovy je umiestnená školská knižnica a kabinet pre výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga. Na poschodí sa nachádzajú 4 triedy I. st. a zborovňa pre učiteľov, kabinet pre 1. - 4. ročník.

Na vstup do prístavby sa používa bočný vchod (najmä pre potreby materskej školy                     v ranných hodinách), čo nám spôsobuje problémy s disciplínou žiakov druhého stupňa, ktorí týmto vchodom svojvoľne opúšťajú budovu školy počas vyučovania. Od septembra 2009                  z dôvodu bezpečnosti žiakov používame iba jeden vchod do budovy školy a to hlavný.

Telocvičňa sa nachádza na rozhraní hlavnej budovy a prístavby. Od týchto častí školy je oddelená uzamykacími prechodovými dverami z dôvodu ochrany osobných vecí žiakov.                 K dispozícii sú šatne so sprchami pre dievčatá a chlapcov, kompletné sociálne zariadenia. Nachádza sa tu kabinet telesnej výchovy, náraďovňa s prístupom z telocvične a východ                   na areál s atletickou dráhou dlhou 200 metrov. Žiada sa rekonštrukcia podlahy, dreveného obkladu a výmena okien s možnosťou zatienenia v popoludňajších hodinách.

Školská jedáleň s kuchyňou a skladom sa nachádza v pravom trakte hlavnej budovy. Jedáleň je priestranná a kapacitne stačí pre 150 stravníkov na jeden vstup. Výdaj obedov riešime troma vstupmi žiakov. Vo vyhradenom čase si obedy vyzdvihujú aj cudzí stravníci                 a strava sa poskytuje aj dvom materským školám (Dolný Smokovec a Nový Smokovec).

Vo vstupnej časti jedálne sa nachádzajú štyri umývadlá s teplou vodou a samostatná cvičná kuchynka pre žiakov. Na chodbe sú k dispozícii nové sociálne zariadenia, miestnosť pre školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva.

Areál ihrísk slúži pre oddych a športové vyžitie žiakov i širokej verejnosti. Pozostáva  z multifunkčného ihriska, z detského ihriska pre deti materskej školy a ihriska s preliezkami pre žiakov 1. stupňa. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom je využívané na rôzne športy (futbal, nohejbal, basketbal, volejbal, tenis atď.), v zimných mesiacoch slúži ako klzisko.

Škola nie je bezbariérová, takže integrovať vozičkára by bolo možné len v spolupráci osobného asistenta a zabezpečenia zdvíhacieho zariadenia „schodolezu“.

Školský pozemok sa využíva na pestovanie zeleniny. Na vyučovaní pestovateľských prác žiaci získavajú praktické zručnosti s pestovaním a získavajú kladný vzťah k prírode                   i zdravému spôsobu života.

V budúcnosti plánujeme vybudovať v priestoroch školského pozemku externú triedu vo voľnej prírode a priestor pre oddych a relax.

 

Technické podmienky školy

Jednou z priorít školy vo výchovno-vzdelávacom procese i bežnom chode školy je využívanie informačno-komunikačných technológií.

Pre vyučovanie predmetu Informatika, Informatická výchova ale aj ďalších predmetov je určená učebňa výpočtovej techniky so 16 žiackymi stanicami a jednou stanicou                         pre učiteľov s prístupom na internet. Učebňa disponuje aj výukovými softwarami                             a dataprojektorom, ktorý do značnej miery ovplyvňuje kvalitu vyučovania.

V blízkej budúcnosti je potrebné v učebni modernizovať ďalších 5 žiackych staníc, zakúpiť interaktívnu tabuľu a zmodernizovať celkový vzhľad učebne (stoly, podlaha, steny, osvetlenie).

Podarilo sa nám umiestniť počítače s prístupom na internet v zborovni pre učiteľov                 1. a 2. stupňa, v materskej škole, v školskej knižnici, v učebni prírodopisu, fyziky a cudzích jazykov a plánujeme postupné budovanie multimediálnych odborných učební.

Všetky triedy na 1. stupni, vyučujúci cudzích jazykov a hudobnej výchovy majú                      k dispozícii po jednom rádiomagnetofóne s CD prehrávačom.

V zborovni učiteľov je umiestnená kopírka, ktorú využívajú všetci učitelia. Škola                  po technickej stránke disponuje s veľmi slabo vybavenou učebňou školských dielní a cvičnej kuchynky.

Od apríla 2006 má škola svoju vlastnú webovú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná (www.zsdsmokovec.edupage.org). Klienti sa z nej môžu dozvedieť informácie na aktuálny školský rok, rozvrh hodín, rozdelenie tried a žiakov v nich, krúžky, podujatia                   a akcie školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, fotoalbum, vnútorný školský poriadok, práva dieťaťa a ďalšie dôležité informácie o škole. Rodičom ponúkame aj internetovú žiacku knižku.

Na škole chýba školský rozhlas, aj keď v dávnej minulosti ho škola mala. Tento cieľ by si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu alebo vybudovanie úplne nového školského rozhlasu.

Ďalším dlhodobým cieľom bude aj zriadenie kamerového systému vo vstupných priestoroch školy, v šatniach žiakov a s pokrytím všetkých chodieb školy. Kamerový systém by sa využíval na včasné odchytenie prejavov agresivity medzi žiakmi, šikanovania                         a možných krádeží.

 

 

Hygienické podmienky školy

V škole sa celkovo nachádza 48 sociálnych zariadení, z toho 16 je dievčenských a 12 + 18 pre chlapcov a 2 pre učiteľov. V najbližšom období bude ich modernizácia jednou               z priorít. Doposiaľ sa nám podarilo zrekonštruovať 6 sociálnych zariadení.

Naši žiaci i učitelia majú umožnené v čase vyučovania dodržiavať pitný režim.                    Vo väčšine tried prvého stupňa sú zriadené relaxačné kútiky. Pre odpočinok slúži aj školský klub detí pri školskej jedálni vybavený televízorom, DVD a video prehrávačom. Od jari do jesene sa často využívajú ihriská v areáli školy.

 

Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dôraz kladieme na:

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie                        o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách a na internetovej stránke školy www.zsdsmokovec.edupage.org, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a medzi školou a rodičmi.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Ponúkame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávame vždy začiatkom školského roka, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia                 pri práci a proti požiaru sú vykonávané v súlade s legislatívou, 2 x ročne sa vykonajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

 

            Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 pre základnú školu – prenesené kompetencie bol vo výške 291 610,-€ z toho na osobné náklady vrátane valorizácie 215 490,-€ a na prevádzkové náklady 76 120,-€.

            Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 pre  originálne kompetencie – školský klub detí a školskú jedáleň  je vo výške 57 990,- € na osobné aj prevádzkové náklady a pre materskú školu vo výške 35 420,-€.

            Príspevok od zriaďovateľa na kapitálové výdavky pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu je vo výške 13 226,-€.    

            V rámci nenormatívneho financovania škola dostala finančné prostriedky:

-           na úhradu dopravného pre deti z Novej Lesnej za január – jún a september – december

            2009 vo výške 5 522,-€

-           na úhradu dopravného pre deti z Vysokých Tatier za september 2008 – jún 2009 vo

            výške 3 427,-€

-           na úhradu školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM v sume

            631,- (pre 38 žiakov),

-           príspevok na úhradu nákladov MŠ pre 5 ročné deti vo výške1 138,- €

 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, platy vrátane poistného) pre zamestnancov ZŠ  - za rok 2009 je vo výške 224 496,-€.

            Čerpanie rozpočtu pre zamestnancov ŠJ a ŠKD v tejto kategórii za rok 2009 je vo výške 45 069,-€.

            Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov MŠ za rok 2009 je vo výške 26 654,-€.

 

630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery

Čerpanie v tejto kategórii k 31.12.2009 v ZŠ je vo výške 65 727,-€, pričom  bolo použitých z nenormatívnych finančných prostriedkov 5 522,-€.

Použitie výdavkov na úhradu energií je vo výške 32 824,-€.

Ďalšie výdavky predstavujú: cestovné náhrady 219,-€, poštové a telekomunikačné služby 1 219,-€, všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a tlačivá 2 374,- €,  knihy                    a  časopisy 144,-€, softvér 443,- €, školenia a kurzy 533,-€, prídel do SF 1 734,-€, stravovanie zamestnancov ZŠ 2 503,-€   a 3 454,- € na všeobecné služby.

Na bežné transfery bolo použitých 812,-€ na náhradu príjmu pri dočasnej PN.

           

            Zostatok z rozpočtu výdavkov vo výške 13 074,-€ pre  ŠJ, ŠKD na prevádzkové náklady na rok 2009 (po odpočítaní čiastky na osobné náklady) činí 2 089 tis. Sk pre ŠKD.

            Čerpanie k 31.12.2009 je nasledujúce - stravovanie zamestnancov 17,-€, prídel do SF 150,-€, a na odchodné 1 233,-€.

            V ŠJ boli výdavky: na energie 4 543,-€, vodné stočné 373,-€, telekomunikačné služby 350,-€, všeobecný materiál 1 408,-€,pracovné odevy, obuv a pomôcky 107,-€ údržbu prevádzkových strojov 580,-€, cestovné náhrady 83,-€,  všeob. služby 726,-€, poplatky banke 180,-€, stravovanie zamestnancov 860,-€, prídel do SF 203,-€. Na bežné transfery bolo použité 82,-€ na náhradu príjmu pri PN.      

            Rozpočet bežných prevádzkových výdavkov pre MŠ na rok 2009  po odpočte čiastky na osobné náklady činí 8 918,-€ a k 31.12.2009 bol použitý vo výške nasledovne: energie 5 213,-€, vodné, stočné 225,-€, cestovné náhrady 6,-€, všeob. materiál 828,-€, pracovné odevy, obuv 27,-€, všeobecné služby 55,-€, prevádzkové stroje a prístroje 1 065,-€, stravovanie zamestnancov 515,-€, prídel do SF 172,-€,  odmeny na základe dohôd 812,-€.

           

            Čerpanie kapitálových výdavkov je k 31.12.2009 vo výške 10 460 € (ZŠ - 7 300,-€, MŠ - 2 760,-€, ŠJ - 400,-€) za hydraulické vyregulovanie ústredného vykurovania v budove školy a za technické zhodnotenie plynovej kotolne v prístavbe školy a 2 766 obstaranie tálového sporáka do ŠJ / použitie vlastných príjmov/.

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

        

            Príjmy zo školného v školskom klube detí a zo školného v materskej školy je 3 749,-€.

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 - na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2009 a 09-12/2009 vo výške 5 191,- €,

             Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odmeňovanie vedúcich záujmových útvarov.

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

 

            Plánovaný ročný rozpočet príjmov v čiastke 14 440,-€ (bez dotácie od zriaďovateľa) bol upravený na základe žiadosti zo dňa 23. 12. 2009 na sumu 17 358,-€ a k 31.12.2009 je splnený vo výške 17 389,-€, t.j. na 100,18%.

Uvedenú sumu tvoria: príjmy z prenájmu 7 634,-€, príjmy zo školného v školskom klube detí a zo školného v materskej školy  3 749,-€, z réžie od cudzích stravníkov v ŠJ 5 504,-€                     za refundáciu energií a za odpredaj kuchynského odpadu 175,-€ z dobropisov 319,-€                       a z vkladov 8,-€.  

            Tieto príjmy boli k 31.12.2009 použité nasledovne:

 

- 11 397 € - odmeny zamestnancom

-   2 766 € - obstaranie DDHM v ŠJ

-      153 € - príspevok na stravovanie v ŠJ

-   1 105 € - odmeny zamestnancom ŠJ

-      483 € - odmeny zamestnancom ŠKD

-      203 € - všeobecné služby ŠJ

-      217 € - odmeny za dohody zamestnancom MŠ 

-   1 065 € - prevádzkové stroje a prístroje MŠ

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

                -------------------

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy               na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Strategické ciele školy

1. Vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces prostredníctvom

     rozvíjania  kľúčových kompetencií žiakov.

2. Podporiť osobnosť, záujem a talent každého žiaka.

3. Vybudovať modernú školu 21. storočia.

4. Posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast.

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,                      v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

- rôznorodosť ponuky záujmových útvarov

- dve medzinárodné spolupráce so základnými školami v Japonsku a Poľsku ,

- úspešnosť žiakov v prijímaní na štúdium na stredné školy a umiestnenia žiakov,

- úspešnosť žiakov v riešení matematickej olympiády a korešpondenčných seminárov,

- vynikajúce výsledky žiakov v športovej streľbe,

- vynikajúce výsledky žiakov v súťaži Mladí záchranári CO,

- úspešnosť žiakov v športových súťažiach: lyžovanie, sane, futbal a atletika,

- úspešnosť žiakov v umeleckých súťažiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

- nezapájanie sa do olympiád zo zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky,

- materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu,

- stav sociálnych zariadení pre žiakov,

- personálne podmienky vyplývajúce z dôvodu znižovania počtu žiakov.

 

Návrhy opatrení

Pokračovať:

- vo vyučovaní anglického jazyka v Pobočke Štátnej jazykovej školy,

- vo motivácii učiteľov a žiakov,

- v zavádzaní krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov,

- využívať pri riešení problémov viac výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Biologický

8

Cvičenia zo SJL

20

Dopravný

10

Florbal

23

Futbalový

22

Hudobno - dramatický pri ŠKD

22

Kendo

2

Materská škola

0

Mladý záchranár CO

19

Nemecky s úsmevom

7

Počítačový 1

28

Počítačový 2

29

Pohybová príprava lyžiarov

11

Stolný tenis

8

Strelecký

17

Šikovné ruky pri SKD

27

Turistický

15

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom            a rodičom

 

Spolupráca školy s rodičmi

Na dopravu našich žiakov, štartovné na rôzne súťaže a zakúpenie cien prispieva rodičovské združenie.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi                   a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove                a vzdelávaní v školách podieľajú

 

Spolupráca školy a verejnosti

Mestský úrad Vysoké Tatry podporuje rôzne aktivity školy finančnými príspevkami alebo darmi, resp. výrobou rôznych propagačných materiálov pre účely informovania širokej verejnosti o aktivitách organizovaných školou. Každoročne nám prispievajú na zriadenie a údržbu klziska, finančne podporujú rôzne súťaže, ktoré organizujeme pre našich žiakov. Naši žiaci vystupujú pri rôznych príležitostiach na pôde mestského úradu (oslavy mesta, pre dôchodcov, pre hostí ).

Naša škola pri výchove mladých športovcov úzko spolupracuje s Olympijským klubom Vysoké Tatry a Telovýchovnou jednotou Vysoké Tatry. S ich pomocou každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Bývalá olympionička Ing. Mária Jasenčáková vedie našich sánkarov.

Dobrá spolupráca je aj s Obecným úradom v Novej Lesnej, ktorý prispieva z obecného rozpočtu finančnou čiastkou na žiaka z Novej Lesnej.

Vynikajúca je aj spolupráca s Mestskou políciou a Štátnou políciou v Starom Smokovci. Ich zamestnanci realizujú so žiakmi 5. ročníka projekt „Správaj sa normálne“, v máji 2009 zrealizovali dopravnú výchovu na prenosnom dopravnom ihrisku a v júni 2009 zorganizovali besedu o drogách so žiakmi 8. a 9. ročníka.

Verejnoprospešné služby nám každoročne pomáhajú pri údržbe školského areálu.

Vynikajúca spolupráca je aj s Tatranským dvojtýždenníkom, kde pravidelne uverejňujeme články o dianí na našej škole a úspechoch našich žiakov.

Spolupráca s TANAPom je tiež veľmi dobrá. V 6. ročníku sa realizoval projekt „Lesná pedagogika“ s p. Spitzkopfovou.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria