Navigácia

O škole

Akcie a podujatia 2009/2010

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Akcie a podujatia v školskom roku 2009/2010

 

September

- teoretická a praktická časť účelového cvičenia pre 2. stupeň

- Cvičenie v prírode pre 1. stupeň

- okresné kolo v cezpoľnom behu v Poprade (Paliderová, 6 žiakov)

- účasť na seminári k zákonu o pedagogických zamestnancoch (Balogh, Wechterová)

- školenie o BOZP (všetci zamestnanci)

- účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

- účasť na akcii „Čisté hory“ (Spišiaková, Olekšáková, Krajňáková, Žužová, Šmalová, 40

  žiakov)

- plenárna schôdza ZRPŠ

 

Október

- účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy v Poprade (Balogh)

- geologická exkurzia na náučnom chodníku pod Muráň (Kostková, Melo, Balogh, VIII.A,

  IX.A)

- Preteky na kolobežkách (vychovávateľky ŠKD, 53 detí)

- Európsky deň rodičov a škôl

- Deň športu (všetci žiaci)

- projekt „Lesná pedagogika“ (Olekšáková, p. Spitzkopfová, VI.A)

- návšteva Spišského divadla predstavenie „Martinko Kingáčik“ (Olekšáková, Lehotská, 

  Šmalová, Žužová, Spišiaková, Strnka, I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A, VII.A)

- plavecký výcvik žiakov III.A a IV.A (Spišiaková, Strnka)

- výchovný koncert „Populárna hudba“ (všetci žiaci, materská škola)

- účasť na seminári pre učiteľov telesnej výchovy v Košiciach o minimaxvolley (Paliderová)

- účasť na školení pre zdravotníkov SČK v Poprade (Spišiaková)

- psychosociálne školenie všetkých zamestnancov školy na Tatranskej Štrbe

- prihlásenie žiakov do matematickej súťaže Maxík (Spišiaková, Strnka, III.A, IV.A)

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

 

November

- aktivity v školskej knižnici k Medzinárodnému týždňu školských knižníc (všetky triedy)

- ekologická úprava okolia školy

- okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka (Lehotská, K. Čopiaková - 7. miesto,

  úspešná riešiteľka)

- účasť na seminári pre školských knihovníkov v Poprade (Lehotská)

- beseda s Mestskou políciou v Starom Smokovci (Strnka, IV.A)

- KOMPARO (Cuníková, IX.A)

- účasť na porade výchovných poradcov v Poprade (Krajňáková)

- aktivity v materskej škole „Zdravá výživa“

- Minimax volley v Tatranskej Lomnici (Paliderová, V.A, VI.A, T.L.:D.S. 6:3)

- účasť na porade ZO OZ (Žužová)

- návšteva sauny (Lehotská, 8 žiakov VII.A)

- pravidelná návšteva sauny detí z materskej školy

- logopedické cvičenia v materskej škole (Dr. Mária Masárová)

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

- účasť deviatakov na Burze informácií pre žiakov ZŠ v Poprade, poskytovanie informácií o

  študijných odboroch stredných škôl regiónu (Melo, IX.A)

- medzitriedny futbalový turnaj (10 tried, odohraných 18 zápasov, 1.m. IX.A, IV.A, 2.m.

  III.A, VIII.A, 3.m. I.A, VII.A)

- zapojenie do hlasovania Detský čin roka 2009 (Strnková, VI.A)

- účasť na PVPZ na Štrbskom Plese (Balogh)

- návšteva sauny (Cuníková, 7 žiakov VII.B)

- okresné kolo v streľbe (Strnka, družstvo dievčat 1.m., družstvo chlapcov 1.m., M.  Špiak

  1.m., M. Mičunda 3.m., M. Papáč 4.m., G. Kukoľová 2.m., T. Kozubová 5.m., M. Ilavská

  9.m.)

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- školenie k novej legislatíve v Starom Smokovci (Balogh, Wechterová, Spišiaková)

- Minimax volley v Dolnom Smokovci (Paliderová, V.A, VI.A, D.S.:T.L.. 2:7)

- obvodné kolo v stolnom tenise (Cuníková, 6 žiakov a družstvá zo Ždiaru a T. Lomnice,

  družstvo dievčat aj chlapcov - postup na okresné kolo)

- krajské kolo v streľbe v Šarišských Michaľanoch (Strnka, 6 žiakov, družstvo chlapcov 2.

  miesto)

- účasť na školení Tvorba plánu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov a Finančná

  gramotnosť v Poprade (Balogh, Strnková)

 

December

- návšteva sauny (Kostková, 8 žiakov V.A)

- McDonald´Cup v našej telocvični (Balogh)

- Tatranský čarovný Mikuláš v hoteli Bellevue v Starom Smokovci (všetci žiaci)

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- beseda s Petrom Šperkom o výstupe na 8-tisícovku Cho Oju (Melo, VIII.A, IX.A)

- fotenie portrétov žiakov (firma Portrét, s.r.o. Tornaľa)

- účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

- 1. kolo OSL v streľbe (Strnka, 10 žiakov) M. Papáč 1.m., M. Špiak 1.m., M. Tóth 2.m., M.

  Mičunda 4.m., T. kozubová 6.m., B. Puškárová 7.m., M. Ilavská 8.m., L. Petečel 9.m., R.

  Škrab 12.m.)

- chrípkové prázdniny

- účasť na školení v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu“ (Cuníková, Melo)

- medzitriedny turnaj vo vybíjanej dievčat (5.-9. ročník, Paliderová, odohraných 6 zápasov,

  1.m. IX.A, 2.m. VII.AB, 3.m. VIII.A)

 

Január

- projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ (Balogh, Strnková, Spišiaková,

  Žužová, Kostková, Olekšáková, Cuníková, Lehotská) - vzdelávanie v IKT oblasti

- účasť na školení lektorov zjazdového lyžovania (Balogh, Paliderová, Melo)

- účasť na školení lektorov snowboardu (Balogh, Paliderová)

- novoročná besiedka v ŠKD (Potanková, II. oddelenie)

- nominačné kolo v zjazdovom lyžovaní v Tatranskej Lomnici (Melo, 18 žiakov,  postup do

  TLL 4 žiaci - S. Hudáková, M. Pisár, J. Korbela, G. Čekovská)

- okresné kolo olympiády z anglického jazyka (Olekšáková, K. Čopiaková - 13.m.,  V.

  Andrášová - 10.m.)

- zapojenie do projektu „Sme v škole“ globálne problémy sveta (Melo, IX.A)

- Minimax volley v Dolnom Smokovci (Paliderová, V.A, VI.A)

- ukončenie zberu starého papiera za 1. polrok šk. roka

- projekt „Správaj sa normálne“ (štátna polícia, V.A)

- 2. kolo OSL v Poprade (Strnka, žiakov)

- okresné kolo matematickej olympiády v Poprade (Kostková, K. Kroláková)

- natáčanie DVD o svišťovi v V.A (Ing. Seman)

- 1. kolo TLL v Kežmarku (Cuníková, S. Hudáková, G. Čekovská, M. Pisár, J. Korbela)

- zber starého papiera - spolu vyzbieraných 1 665 kg (1.m. IV.A, 2.m. V.A, 3.m. III.A)

 

Február

- lyžiarsky kurz žiakov 7. ročníka v Bachledovej doline (Paliderová, Melo,18 žiakov)

- medzitriedny hokejový turnaj 1. stupeň (Strnka, Balogh, 6 zápasov, 1.m. IV.A, 2.m. III.A,

  3.m. II.A a I.A)

- zápis do 1. ročníka (Strnková, Spišiaková, Šmalová, Čechanová, zapísaných 17 detí)

- 2. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v Lučivnej (Cuníková, 5 žiakov, M. Pisár - 7.m.)

- Lyžiarsky kurz v materskej škole (Balogh, Čechanová, Praxová, Michelčíková, 15 detí)

- medzitriedny hokejový turnaj 2. stupeň (Balogh, Strnka, Hanák, 6 zápasov, 1.m. IX.A, 2.m.

  VIII.A, 3.m. VI.A)

- besiedka hudobno - dramatického krúžku s rodičmi (Michelčíková, 25 žiakov)

- Valentínska pošta (Strnková, žiačky IX.A)

- vyhodnotenie hokejového turnaja, exhibičný zápas s učiteľmi

- účasť na porade výchovných poradcov (Krajňáková)

- zápis detí do materskej školy (zapísaných 24 detí)

- jarné prázdniny

- účasť na výročnej schôdzi Obvodného úradu civilnej ochrany v Poprade (Balogh, Strnka –

  udelený ďakovný list za úspešnú prácu v tejto oblasti a reprezentáciu okresu na  

  celoslovenskej úrovni)

- 3. kolo Okresnej streleckej ligy (Strnka, 9 žiakov, M. Špiak 1.m., M. papáč 3.m., R.  Škrab

  5.m., M. Tóth 6.m., M. Ilavská 7.m., T. Kozubová 9.m., G. Kukoľová 10.m., L. Petečel

  13.m., B. Puškárová 17.m.)

 

Marec

- 3. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v Ždiari (Paliderová, 4 žiaci, M. Pisár 8.m.)

- účasť na seminári pre špeciálne triedy v Levoči (Spišiaková)

- okresné kolo v stolnom tenise chlapcov (Cuníková, 4 žiaci, 4. m.)

- okresné kolov stolnom tenise dievčat (Cuníková, 3 dievčatá)

- Testovanie 9 - 2010 (Krajňáková, Strnková, Spišiaková, žiaci IX.A)

- okresné kolo vo volejbale chlapcov v Poprade (Balogh, IX.A, VIII.A)

- obvodné kolo vo volejbale dievčat u nás (Paliderová, IX.A, VIII.A - postup na okresné kolo)

- obvodné kolo vo vybíjanej dievčat (Paliderová, V.A, VI.A, 2.m.)

- ŠKD „Človeče, nehnevaj sa!“ (Potanková, Michelčíková, 28 detí)

- MiniMax volley (Paliderová, V.A, VI.A)

- Maratón čítania v mestskej knižnici (1. a 2. stupeň)

- Školské kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, 8 žiakov)

- Majstrovstvá Bansko- Bystrického kraja v streľbe (Strnka, 7 detí)

- 4. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade (Strnka, 9 žiakov, M. Tóth 1.m., M. Špiak 1.m.,

  G. Kukoľová 2.m., M. Papáč 4.m., T. Kozubová 6.m.)

- Celkové vyhodnotenie Okresnej streleckej ligy: M. Papáč 1.m, M. Špiak 1.m, M. Tóth 2.m.,

  G. Kukoľová 5.m., T. Kozubová 6.m., R. Škrab 8.m., M. Ilavská 9.m.,L. Petečel 13.m.)

- Majstrovstvá Prešovského kraja v streľbe v Prešove (Strnka, 7 žiakov)

- Národná liga mládeže v Prešove (Strnka, 7 žiakov)

- okresné kolo vo volejbale dievčat (Paliderová, dievčatá - bez postupu)

- beseda s p. Padom o odpadoch (Kostková, 35 žiakov)

- 3. kolo matematickej korešpondenčnej súťaže Maksík (Strnka, 6 žiakov)

- MŠ - Tvorivá dielňa „Veľká noc“

- MŠ - návšteva mestskej knižnice

- Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín (Lehotská, K. Čopiaková, L. Baloghová)

- Majstrovstvá Košického kraja v streľbe v Rožňave (Strnka, 7 žiakov)

 

Apríl

- okresné kolo M OZ 6,7,8 (Kostková, L. Baloghová 16.m., I. Timoracká 13.m.)

- účasť na metodickom seminári pre materské školy v Poprade k plánovaniu výchovno –

  vzdelávacej činnosti (Strnková, Čechanová)

- beseda s MUDr. Kukoľom (Lehotská, Balogh, VIII.A, IX.A)

- aktivity v rámci Svetového dňa zdravia (všetky triedy)

- Noc v knižnici v Tatranskej Lomnici (Paliderová, 11 žiakov)

- okresné kolo Pytagoriády 6.,7.,8. roč. (Kostková, P. Bednár 15.m., D. Spitzkopfová 20.m.,

   R. Lešundák 19.m.)

- okresné kolo Pytagoriády 3.,4.,5. roč. (Žužová, Strnka, S. Odrobinová 19.m., J. Martiček –

  úspešný riešiteľ, K. Kroláková 19.m.)

- účasť na školení civilnej ochrany v Poprade (Strnka)

- beseda s Ing. Semanom „Dažďové pralesy“ v V.A (Strnková)

- Deň narcisov (Lehotská, žiaci IX.A, vyzbieraných 182.- €)

- Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov ZŠ (Strnka, 6 žiakov, M. Papáč 1.m., G. Kukoľová  

  1.m., T. Kozubová 2.m., M. Tóth 4.m., R. Škrab 5.m., L. Petečel 6.m.)

- obvodné kolo v malom futbale Jednota COOP cup (Balogh, starší žiaci - postup na okres)

- okresné kolo Mc Donald´Cup (Balogh, najmladší žiaci, 2.m.)

- obvodné kolo v malom futbale Jednota COOP cup v Tatranskej Lomnici (Balogh, mladší

   žiaci 2.m.)

- okresné kolo Štúrov Zvolen (Lehotská, L. Baloghová - diplom za účasť)

- Testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov 9. ročníka (Krajňáková,   

   Spišiaková, Strnková, 26 žiakov IX.A)

- beseda s členmi horskej služby v materskej škole

- exkurzia Vedecká hračka (Spišiaková, III.A)

- výchovný koncert „Na skle maľované“ kočovné divadlo DRAK z Prešova (MŠ, ZŠ)

- ekologická úprava okolia školy (všetci žiaci)

 

Máj

- účasť na seminári pre učiteľov ANJ (Olekšáková)

- oblastné kolo MiniMax volley v Poprade (Paliderová)

- účasť na PVPZ (Balogh)

- účasť na vzdelávaní v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu (Cuníková)

- V rytme zumby (Paliderová, žiačky 2. stupňa)

- individuálne konzultácie s rodičmi ZRPŠ (triedni učitelia)

- okresné kolo v malom futbale starších žiakov (Balogh, bez postupu)

- beseda so spisovateľkou p. Švenkovou (Strnková, Potanková, IV.A, V.A)

- projekt „Správaj sa normálne“ (Štátna polícia, V.A)

- oslavy Dňa matiek s kultúrnym programom (účasť 70 hostí)

- oslavy Dňa matiek v materskej škole (Čechanová, Praxová)

- výstava výtvarných prác k téme Majstrovstvá sveta vo futbale 2010 v Hypernove Poprad

- okresné kolo v atletike (Paliderová, 8 dievčat, 9 chlapcov, S, Hudáková 3.m. v

   skoku do diaľky a 6.m. v behu na 60 m; škola celkovo na 11.mieste)

- exkurzia do Botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici (Šmalová, Žužová, I.A, II.A)

- projekt „Lesná pedagogika“ v škole (Olekšáková, Spitzkopfová, VI.A)

- okresné kolo súťaže Mladých záchranárov CO v Lopušnej (Strnka, 8 žiakov, družstvo A

   2. miesto, družstvo B 5. miesto)

- účasť na vzdelávaní v rámci projektu Modernizácia vyučovacieho procesu  (Cuníková)

- projekt „Lesná pedagogika“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, Spitzkopfová, VI.A)

- fotenie portrétov a triednych kolektívov

- oslavy MDD v Tatranskej Lomnici (ukážky prác záchranárskych zložiek)

- tvorba školského časopisu Podlesáčik (Strnková, žiaci VI.A)

 

Jún

- oslavy MDD v materskej škole

- účasť na PVPZ v Prešove (Balogh)

- účasť na porade riaditeľov základných škôl v Starej Lesnej (Balogh)

- účasť na porade riaditeľov škôl v Poprade (Balogh)

- tvorba TVVP do ŠkVP pre 3. a7. ročník

- súťaž „Putovná sova“ v Tatranskej Lomnici (Olekšáková, VI.A)

- školské výlety

- profesionálna orientácia u žiakov VIII.A triedy (psychologička, Krajňáková)

- motivačný tréning zamestnancov v hoteli Hubert

- hodnotenie pedagogických zamestnancov - osobné pohovory

- teoretická a praktická časť 2. účelového cvičenia (2. stupeň)

- Cvičenie v prírode (1. stupeň)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria