Navigácia

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011

 

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95

 

www.zsdsmokovec.edupage.org,  e-mail: zsdsmokovec@pobox.sk

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                  riaditeľ školy
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          a podmienkach za školský rok 2010/2011

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne                  a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

Telefón

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

052 442 25 95

0911 159 980

ZRŠ

Mgr. Dušan Melo

 052 442 25 95

0911 159 975

ZRŠ -MŠ

Bc. Aneta  Čechanová

052 442 25 95

0911 159 992

Ved. hosp. úseku

Ing. Zuzana Wechterová

052 442 25 95

0911 159 982

Ved. ŠJ

Mária Liptajová

052 442 25 95

0911 159 974

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Anna Žužová

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Aneta Čechanová

 

Mgr. Anna Žužová

ostatní zamestnanci

Rozália Lešundáková

zástupcovia rodičov

Tomáš Žampa

 

MUDr. Peter Kúkoľ

 

MUDr. Slavomír Šlosárik

 

Bc. Marta Miškovičová

zástupca zriaďovateľa

Ing. František Mrázik

 

PaedDr. Róbert Gálfy

 

Ing. Mária Fábryová

 

Mgr. Darina Jatiová

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ

Mgr. Anna Šmalová

1.-4.r., ŠKD, MŠ

 

PK MAT

Mgr. Jaroslava Kostková

MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

 

PK jazykov a výchov

Ing. Renáta Olekšáková

SJL, CJ, DEJ, GEG a výchov

 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174+ 23 MŠ

Počet tried: 10 + 1 MŠ

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

počet žiakov

20

13

16

24

14

17

15

29

26

174

z toho ŠVVP

0

1

2

2

0

2

4

17

3

31

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: súčet / počet dievčat                       17 / 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: súčet / počet dievčat            14 / 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat              1 / 1

Poznámka:                             1/3 dodatočný odklad 2 / 3 sa odsťahovali k 01.09.2010

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2010

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

 

 

 

1

25

26

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ4

SOŠ3

Iné

Spolu

prihlásení

0

 0

4

19

2

1

26

prijatí

0

 0

4

19

2

prac.pomer

26

% úspešnosti

0

 0

100

100

100

100

100

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

 

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

ILC

IFV

INF

MAT

NBV

I.A

1,92

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,85

1

II.A

1,47

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1,37

1

III.A

2,08

 

 

 

 

 

1,15

 

 

1,85

 

2,23

1

IV.A

2

 

 

 

 

 

1,13

 

 

 

 

2,4

1

V.A

2,12

2,31

2,04

1

 

2,42

1

 

 

 

1,04

2,5

1,2

VI.A

2,93

2,4

2,33

1

2,47

2,2

1

2,4

 

 

1

2,87

1

VII.A

2,38

2,38

2,19

1

1,81

2

1

2,63

 

 

1

2,75

1

VIII.A

3,13

 

2,94

1

2,69

 

1,19

3,19

 

 

 

3,56

1,62

VIII.B

 

 

2,83

1

2,75

 

1,33

3,08

 

 

 

3,58

1,89

IX.A

2,6

 

2,08

1

1,56

 

1

3

 

 

 

2,68

1,45

 

 

 

 

 

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

SJL

I.A

 

 

 

 

 

1,54

1,85

II.A

 

 

 

 

 

1,47

1,68

III.A

 

 

 

 

 

2,23

2,23

IV.A

 

 

 

1,4

 

1,8

2,53

V.A

 

1,65

 

 

 

 

2,85

VI.A

2,93

1,67

 

 

 

 

3,13

VII.A

2,6

1,44

 

 

 

 

2,69

VIII.A

3,25

 

2,5

 

2,75

 

3,25

VIII.B

3,17

 

2,42

 

2,75

 

3,5

IX.A

3

 

1,8

 

2,6

 

2,64

 

 

 

 

 

 

Trieda

SPR

TEH

THD

TSV

TEV

VLA

VYV

ZEM

I.A

1,08

 

 

 

1

 

1,23

 

II.A

1

 

 

 

1

1,42

1

 

III.A

1,08

 

 

 

1,23

1,92

1,54

 

IV.A

1,06

 

 

 

1

2,33

1,4

 

V.A

1,23

 

 

1,15

 

 

1,42

 

VI.A

1,07

 

 

1

 

 

1,27

 

VII.A

1,11

 

1

1,25

 

 

1,13

 

VIII.A

1,81

1

 

 

1,13

 

1,19

2,81

VIII.B

1,58

1,08

 

 

1,67

 

1,17

3

IX.A

1,12

1

 

 

1,13

 

1

2,2

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Materská škola

24

0

0

24

I.A

13

12

1

0

II.A

18

18

0

0

III.A

13

13

0

0

IV.A

15

14

1

0

V.A

27

22

4

1

VI.A

15

13

2

0

VII.A

18

15

1

2

VIII.A

16

12

4

0

VIII.B

11

10

1

0

IX.A

25

25

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

13

1236

95,08

1236

95,08

0

0,00

II.A

18

1372

76,22

1372

76,22

0

0,00

III.A

13

1806

138,92

1800

138,46

6

0,46

IV.A

15

1562

104,13

1552

103,47

10

0,67

V.A

27

2685

99,44

2617

96,93

68

2,52

VI.A

15

2063

137,53

2037

135,80

26

1,73

VII.A

18

1904

105,78

1888

104,89

16

0,89

VIII.A

16

2774

173,38

2612

163,25

162

10,13

VIII.B

11

2159

196,27

2094

190,36

65

5,91

IX.A

25

4338

173,52

4273

170,92

65

2,60

 

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL

24

82,5%

Monitor MAT

24

67,1 %

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,                 v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

Matematika

 

1

 2

 

1,5

1

 1,5

 

 

 

1.Cudzie jazyky 1.-9.

2

2

 3

 

2

1

 1

 

 

 

2.Cudzie jazyky 5.-9.

 

 

 

 

 

1

 1

 

 

 

Výtvarná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická výchova 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant1.,2.,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJL

1

2

 2

 

 

1

 1

 

 

 

PDA

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBV/ETV

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEV

1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

 

1

1

 0,5

 

 

 

GEG

 

 

 

 

1

1

 1

 

 

 

SEE

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Školské športové stredisko športová streľba

9.

1

2

Cvičenia z matematiky

9.

1

1

 

Rozširujúce hodiny

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

variant A

8.B

ILC

1

 

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

 

 

 

Prvého ročníka

1

14

0

Bežných tried

8

148

18

Špeciálnych tried

1

12

12

Pre nadaných

 

 

 

Spolu

10

174

31

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

TPP

15

11

DPP

 

 

Znížený úväzok

 

 

ZPS

 

 

Na dohodu

4

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

19

19

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

0

0

0

spolu

0

21

21

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

V.A

GEG

4

V.A, VI.A

OBN

2

VII.A-IX.A

OBV

4

VI.A - IX.A

FYZ

9

V.A - IX.A

TEH

5

V.A, VI.A

INF

2

 

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 11

 

2.kvalifikačná skúška

 

 

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

 1 (Melo)

 4 (Paliderová, Čechanová, Praxová, 

     Balogh)

špecializačné kvalifikačné

 

 1 (Strnková)

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

1 (Čechanová)

vysokoškolské nepedagogické

 

 

Príprava vedúcich ped. zamest.

 1 (Balogh)

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Akcie a súťaže v školskom roku 2010/2011.

 

September 2010

 

01.09. – 04.09.  Návšteva z Nosegawy – 9 detí a 7 dospelých.

03.09. Štátna polícia v 1. A triede – Bezpečnosť na cestách – rozdávanie bezpečnostných reflexných prvkov

13.09. - Teoretická časť účelového cvičenia

14.09. – Praktická časť účelového cvičenia 1. stupeň + 2. stupeň

21.09.  – návšteva filmového predstavenia „ Katka „ film s protidrogovou tematikou v kine  v Tatranskej Lomnici

24.09. – Protokol o prijatých Vzdelávacích poukazov na školský rok 2010/2011

              Vydaných 174 VP

               Prijatých 165 VP

27.09. – Plenárna schôdza ZRPŠ

27.09. – projekt „ Správaj sa normálne“ v 5. A

28.09. „Výchova k tolerancii“ v 8. A triede – p. Janiglošová

25.09.  - akcia „Čisté hory“ – účasť 22 detí – p. učiteľky Žužová, Spišiaková, Krajňáková

            - súťaž Pikomat – p. Kostková, 3 žiaci 5.A

 

Október 2010

 

08.10. – Deň športu

11.10. – Výchovný koncert „ Slepá ulica“ s protidrogovou tematikou – Agentúra Letart ( 1.-9.  

              ročník)

12.10. – Exkurzia Monková dolina – 2. stupeň ZŠ

12.10 – literárna súťaž „ Drogy nie“ žiaci 9. A triedy, p. Lehotská

18.10. – „Lesná pedagogika“ žiaci 7. A , p. Olekšáková, Spitzkopfová

19. – 20. 10. – Aktivity v školskej knižnici v rámci Medzinárodného týždňa školských  

               knižníc, žiaci 1. až 9. ročníka

11.10. – 2. kolo Krajskej školskej streleckej ligy : M. Tóth – 1. miesto

                                                                                 G. Kukoľová – 2. miesto

                                                                                  Družstvo: Kukoľová,Tóth,Kozubová – 2.                                                                                           miesto

20.10. – Predajná výstava kníh z vydavateľstva Akela, p. Lehotská, Strnková

26.10. – 3. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Papáč – 1. miesto, Kukoľová 1. miesto, 

              Škrab 3. miesto,, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth – 1. miesto

27.10. – ŠKD Hallowen večierok

 

November 2010

 

05.11. – 4. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch. Ilavská 2. miesto,Papáč 2. miesto, Petečel 2. miesto, Petečel 3. miesto, družstvo A – 2. miesto Papáč,Kukoľová, Tóth, družstvo b – 3. miesto Ilavská, Škrab, kozubová

09.11. Komparo

09.10. –Okresné kolo vo florbale 4. misto , p. Melo

10.11. – Beseda a Ing. Karolom Semanom 5.- 8. ročník, p. Paliderová Národné parky SR16.11. – Projekt „ Správaj sa normálne“ 5. A

17.11. – Finále ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Kukoľová 1. misto, Papáč 2. misto, Tóth 3.

              miesto

December 2010

 

01. – 04. 12. – Prevencia úrazov v edukačnom procese V telesnej a športovej výchovy“

              v Drienici p. Paliderová, Spišiaková

02.12. – návšteva Sp. Divadla „ Snehulienka „ v Sp. N. Vsi 1. – 5. ročník

02.12. – Obvodné kolo v stolnom tenise v T. Lomnici, p. Cuníková

06.12. – sv. Mikuláš, p. Balogh, Melo

11.- 12.  – Rožňava VzPU 40 Kukoľová 1. misto, Papáč 3. miesto,Tóth 8. miesto,Škrab 10.

                 miesto, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto                   

                 Slávia 30 Kukoľová 1. misto,Škrab 1. misto, Papáč 3. misto,Tóth 5. miesto,

                 družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab 1. miesto

                 VzPU 40 Kukoľová 3. miesto, Papáč 5. miesto, T´th 6. miesto,Škrab 8. miesto

                 Slávia 30 Kukoľová 1. miesto,Škrab 2. miesto,Tóth 3. miesto, Papáč 6. miesto

13. – 17. 12 – Vianočný futbalový turnaj 1. – 9. ročník

14.12 – Školské kolo olympiády ANJ , p. Olekšáková

16. 12. – M SR v streľbe v Jaslovských Bohuniciach – Kukoľová 7. miesto

16.12. – projekt „Správaj sa normálne“ 5. miesto

 

Január 2011

 

16.01. – Martin streľba Slávia 30 Kukoľová 3. miesto, Papáč 4. miesto, Škrab 11. miesto,

              Tóth 3. miesto, VzPU 40 družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto

18.01. – Okresné kolo olympiády z ANJ Andrášová 5. miesto, Lešundák, p. Olekšáková

29.01. – 1. kolo Okresnej streleckej ligy Kukoľová 1. miesto, Tóth 1. miesto,Škrab . miesto,

              Papáč 3. miesto, Petečel 4. miesto, Ilavská 56. miesto, Mičunda 7. miesto

 

Február 2011

 

03.09. – Lyžiarsky kurz 1. stupeň, p. Paliderová, Melo

05.02. – 2. kolo OSL v PP Kukoľová 1. miesto,Tóth 2. miesto, Papáč 2. miesto,Škrab 3. miesto, Ilavská 6. miesto, Petečel 11. miesto

08.- 09. 02 – Zápis do 1. ročníka

14. – 18. 02. – lyžiarsky kurz pre MŠ

14.02. – Valentínska pošta + pyžamová párty

06.02. – NLML Prešov Papáč 3.m,Tóth 5.m, Škrab 11. m,Kukoľová 4.m, družstvo Slávia 30 2.m,Kukoľová,Papáč,Tóth, družstvo VzPU 40 3.m Kukoľová, Papáč,Tóth

10.02. – MiniMax volejbal T. Lomnica, p. Paliderová

14.02. – Valentínska diskotéka – pyžamová párty

15.02. – Interaktívna tabuľa – školenie učiteľov

16.02. – projekt „Tvoja správna voľba“ 3. a 4. ročník, p. Žužová, Spišiaková

23.02. – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, p. Žužová

24.02. – 2. kolo Pohár primátora V. Tatier, p. Paliderová

19. – 20. 02. – NLML BB kraja v Brezne

26. – 27. 02. – NLML v Žiline

25.02. – projekt „Chráňme naše detí“, p. Strnková

 

Marec 2011

 

01.03. – projekt „Naturáčikovia“ pre MŠ na zdravú výživu, p. Praxová, Čechanová

07.03. – Lyžiarsky kurz 7. ročník, p. Paliderová, Melo

09.03. – Testovanie 9 2011

10.03. – 3. kolo“O pohár primátora V. Tatier“ Pisár 2. miesto, Mirilovič 3. miesto

 

Apríl 2011

 

06.04. – Obvodné kolo Matematickej olympiády 6. – 7. ročník,p. Kostková, žiaci Michelčíková, Brtáňová

04.04. – Lesná pedagogika, p. Spitzkopfová, Olekšáková

05.04. – Planetárium Prešov 8. – 9. ročník

07.04. – MiniMax obvodové kolo, Školské kolo Minivolejbal 2. stupeň

02. – 03. – M SR streľba Modrý Kameň VzPU Slávia 30  Kukoľová 4 miesto, Vzpu ISSF 40 5. miesto, družstvo Kukoľová,Tóth,Papáč 4. miesto Slávia aj ISSF

02.04. – 4. kolo streleckej ligy 1. miesto Škrab 1. miesto, Petečel 3. miesto, Tóth 1.m,Kukoľová 1.m,Škrab 2.m,Papáč 3.m,

 

Máj 2011

 

21.05. – Streľba Majstrovstvá okresu Poprad, Kukoľová 1.m,Petečel 2.m, Papáč 3.m, Ilavská 4.m

 

Jún 2011

 

06.06. – Spišské športové hry Sp.N.Ves Papáč 1.m,Patečel 2.m,Škrab 3.m

09.06. – Putovná sova 2. miesto Timoracká, Brtáňová, Andrášová

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 „Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAP-om

- zameraný na ENV, medveď

- zapojení žiaci VI.A

- aktivity priebežne po dohode s pani Zuzanou Spitzkopfovou

„9. Európsky deň rodičov a škôl“

- zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy

- zapojené všetky triedy

- zapojenosť 32 rodičov

 

„Správaj sa normálne“ v spolupráci so Štátnou políciou v Starom Smokovci

- zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

- zapojení žiaci V. A triedy

- aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

„GEW“ Týždeň globálneho vzdelávania na školách

-pre tento ročník medzinárodného projektu rozvoja vzdelávania a informácií stanovená téma „Multikulturálny dialóg“

-žiaci sa do projektu zapájajú tvorbou slohových prác, prezentácií v Power Pointe a

tvorbou pohľadníc

- koordinátor projektu: Mgr. Monika Strnková, mgr Dušan Melo

- cieľ: získať certifikát GEW EÚ

„Školy podporujúce zdravie“

- zameraný na zdravý spôsob života

- prebiehajúci projekt od roku 1998

 

 

„Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 165-tisíc eur (4,97 mil. Sk), 95 percent by mali uhradiť európske fondy a zvyšok mestská kasa. Na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy bolo vyčlenených dvadsať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Projekt má za sebou dva moduly a to Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT a Tvorba pracovných listov a ich publikovanie na webovej stránke projektu http://www.projektvysoketatry.sk

 

Európsky regionálny operačný program infraštruktúra vzdelávania

Zamerané na zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy - rozširovanie ZŠ s počtom žiakov nad 200 o triedy materských škôl, vrátane obstarania príslušného vybavenia.

- vypracovala: Mgr. Ondrej Balogh

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh

 

Projekt „Sme v škole“

- zameraný na globálne problémy sveta

- zapojení žiaci IX.A

- zodpovedný Mgr. Dušan Melo

 

Národný projekt MPC Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu MPC  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

- projekt úspešný 

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Premena tradičnej školy na modernu

Názov projektu: S interaktivitou od Tatier nielen k Dunaju

Cieľ projektu

-Vytvoriť a implementovať digitálne vyučovanie 9 predmetov so zameraním na kľúčové kompetencie vrátane zlepšenie ovládania anglického a nemeckého jazyka. Zavedením najmodernejš.ch technológii. Inovovať vyučovanie 9 predmetov. Vyškolením pedagógov im umožniť využívať v čo najväčšej miere všetky možnosti najmodernejš.ch informačnokomunikačných technológii.

Celkové výdavky projektu: 164 201,76;-€

Odoslané: 25.05.2011

- vypracovala: Mgr. Ondrej Balogh

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh

 

Projekt „Spoznávame sa bližšie“, Zakopane, Mesto Vysoké Tatry

Úlohy projektu :

Hlavnou úlohou projektu je tvorenie a intenzifikácia vzťahov medzi deťmi základných škôl pohraničných oblastí mesta Zakopane a mesta Vysoké Tatry.

Hlavná úloha bude splnená vďaka priamym úlohám projektu:

1. zrušenie jazykových bariér medzi deťmi z obidvoch pohraničných oblastí

2. obohatenie vedomosti týkajúcich sa tradícií a kultúry „nášho suseda z druhej strany Tatier“ ako aj prírodných hodnôt obidvoch miest.

Cieľové skupiny:

Priamymi odoberateľmi projektu bude skupina 30 žiakov/žiačok zo Základných Škôl Obce Mesta Zakopane, 15 žiakov/žiačok zo ZŠ s MŠ D. Smokovec 21, Vysoké Tatry Mesta Vysoké Tatry a 10 dospelých ľudí – obyvateľov Mesta Zakopane (predstaviteľov Mestského Úradu v Zakopanom, predstaviteľov verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií).

Pôsobenie projektu neobmedzí sa len na spomínanú cieľovú skupinu, svojou intenzívnosťou a koordináciou, vďaka propagácii, organizácii verejnej výstavy a tiež aj vďaka vytlačeným výsledkom spolupráce deti v podobe „Turistického sprievodcu pre najmladších pátračov po tatranských pokladoch“ ovplyvni aj postoj miestneho spoločenstva Mesta Zakopane a Mesta Vysoké Tatry nabádajúc ich k novým iniciatívam smerujúcim k vývoju integrácie obyvateľov pohraničia Mesta Zakopane a Mesta Vysoké Tatry.

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh, Mgr. Dušan Melo

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom rok 2010/2011 bola vykonaná inšpekčná činnosť 09.03.2011 zameraná na  realizovanie testovania žiakov 9. ročníkov základnej  školy. 

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského  testovania žiakov 9. ročníkov boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok  a časový harmonogram zadávania testov, ale nebol dodržaný odporučený počet žiakov v triede. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.                                                              

 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie školy

Budova a priestory školy sú stavané pre viac ako 500 žiakov. V školskom roku 2010/2011 školu navštevovalo 174 žiakov a 23 detí materskej školy.

 

 

 

Materiálne podmienky školy

Škola je dobre vybavená učebnicami pre súčasný počet žiakov (vo vyšších ročníkoch), pretože reformné ročníky majú s vybavením učebníc problémy - dôvod nedodanie od MŠ SR. Priebežne sa obstarávajú moderné učebné pomôcky, pre vyučovanie rôznych predmetov disponujeme výukovým softwarom. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov i pedagógov máme dobre vybavenú školskú knižnicu s 3807 knižnými titulmi, aj napriek tomu, chýbajú tituly              od súčasných autorov. Tie postupne dopĺňame.

K odborným učebniam (fyziky, chémie a prírodopisu, cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií) sú priradené kabinety so zbierkami učebných pomôcok. Mnoho z nich už nespĺňa požiadavky dnešnej doby, a preto ich postupne nahrádzame novými modernejšími podľa finančných možností. V decembri sme kúpili interaktívnu tabuľu ktorá je umiestnená v učebni chémie a biológie.

 

 

 

Priestorové podmienky školy

Areál školy môžeme rozdeliť na päť prepojených častí - hlavná budova, prístavba, telocvičňa s atletickým areálom, školská jedáleň a areál ihrísk. V areáli školy sa nachádza aj školský pozemok. Hlavná budova slúži celému druhému stupňu základnej školy. Sídli tu vedenie školy, sú tu odborné učebne a kabinety (chémie, prírodopisu, fyziky a matematiky, hudobnej a občianskej výchovy, zemepisu a dejepisu, lyží a saní, výtvarnej výchovy a cudzích jazykov), zborovňa pre učiteľov a sídli tu aj mestská knižnica. V suteréne sa nachádzajú šatňové skrinky pre žiakov, na prízemí sa vyučuje v piatich kmeňových triedach                               a na poschodí tiež v jednej kmeňovej triede a  odborných učebniach (fyzika, chémia a prírodopis, IKT, cudzích jazykov). Na prízemí má svoju ordináciu aj detský stomatológ, mestská knižnica a súkromné centrum pedagogicko – psychologickej poradne .

Prístavba nadväzuje priamo na hlavnú budovu, sú v nej umiestnené štyri triedy prvého stupňa základnej školy a materská škola. V suteréne prístavby je od roku 2010 zriadená strelnica  nachádzajú sa tam školské dielne, kabinet technickej výchovy a záujmovej činnosti, CO sklad, posilňovňa a kotolňa  pre prístavbu. Na prízemí je od novembra 2006 umiestnená materská škola, ktorá je oddelená od školy prechodovými dverami so zvončekom. V tejto časti budovy je umiestnená školská knižnica a kabinet pre výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga. Na poschodí sa nachádzajú 4 triedy I. st. a zborovňa pre učiteľov, kabinet pre 1. - 4. ročník.

Na vstup do prístavby sa používa bočný vchod (najmä pre potreby materskej školy                     v ranných hodinách), čo nám spôsobuje problémy s disciplínou žiakov druhého stupňa, ktorí týmto vchodom svojvoľne opúšťajú budovu školy počas vyučovania. Od septembra 2009                  z dôvodu bezpečnosti žiakov používame iba jeden vchod do budovy školy a to hlavný.

Telocvičňa sa nachádza na rozhraní hlavnej budovy a prístavby. Od týchto častí školy je oddelená uzamykacími prechodovými dverami z dôvodu ochrany osobných vecí žiakov.                 K dispozícii sú šatne so sprchami pre dievčatá a chlapcov, kompletné sociálne zariadenia. Nachádza sa tu kabinet telesnej výchovy, náraďovňa s prístupom z telocvične a východ                   na areál s atletickou dráhou dlhou 200 metrov. Žiada sa rekonštrukcia podlahy, dreveného obkladu a výmena okien s možnosťou zatienenia v popoludňajších hodinách.

Školská jedáleň s kuchyňou a skladom sa nachádza v pravom trakte hlavnej budovy. Jedáleň je priestranná a kapacitne stačí pre 150 stravníkov na jeden vstup. Výdaj obedov riešime troma vstupmi žiakov. Vo vyhradenom čase si obedy vyzdvihujú aj cudzí stravníci                 a strava sa poskytuje aj dvom materským školám (Dolný Smokovec a Nový Smokovec).

Vo vstupnej časti jedálne sa nachádzajú štyri umývadlá s teplou vodou a samostatná cvičná kuchynka pre žiakov. Na chodbe sú k dispozícii nové sociálne zariadenia, miestnosť pre školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.

Areál ihrísk slúži pre oddych a športové vyžitie žiakov i širokej verejnosti. Pozostáva  z multifunkčného ihriska, z detského ihriska pre deti materskej školy a ihriska s preliezkami pre žiakov 1. stupňa. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom je využívané na rôzne športy (futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis atď.), v zimných mesiacoch slúži ako klzisko.

Škola nie je bezbariérová, takže integrovať vozičkára by bolo možné len v spolupráci osobného asistenta a zabezpečenia zdvíhacieho zariadenia „schodolezu“.

Školský pozemok sa využíva na pestovanie zeleniny. Na vyučovaní pestovateľských prác žiaci získavajú praktické zručnosti s pestovaním a získavajú kladný vzťah k prírode                   i zdravému spôsobu života.

V budúcnosti plánujeme vybudovať v priestoroch školského pozemku externú triedu vo voľnej prírode a priestor pre oddych a relax.

 

Technické podmienky školy

Jednou z priorít školy vo výchovno-vzdelávacom procese i bežnom chode školy je využívanie informačno-komunikačných technológií.

Pre vyučovanie predmetu Informatika, Informatická výchova ale aj ďalších predmetov je určená učebňa výpočtovej techniky so 16 žiackymi stanicami a jednou stanicou                         pre učiteľov s prístupom na internet. Učebňa disponuje aj výukovými softwarami                             a dataprojektorom, a od roku 2010 s Wi-Fi pripojením pre žiakov a učiteľov ktorý do značnej miery ovplyvňuje kvalitu vyučovania.

V blízkej budúcnosti je potrebné v učebni modernizovať ďalších 5 žiackych staníc, zakúpiť interaktívnu tabuľu a zmodernizovať celkový vzhľad učebne (stoly, podlaha, steny, osvetlenie).

Podarilo sa nám umiestniť počítače s prístupom na internet v zborovni pre učiteľov                 1. a 2. stupňa, v materskej škole, v školskej knižnici, v učebni prírodopisu, fyziky a cudzích jazykov a plánujeme postupné budovanie multimediálnych odborných učební.

Všetky triedy na 1. stupni, vyučujúci cudzích jazykov a hudobnej výchovy majú                      k dispozícii po jednom rádiomagnetofóne s CD prehrávačom.

V zborovni učiteľov je umiestnená kopírka, ktorú využívajú všetci učitelia. Škola                  po technickej stránke disponuje s veľmi slabo vybavenou učebňou školských dielní a cvičnej kuchynky.

Od apríla 2006 má škola svoju vlastnú webovú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná (www.zsdsmokovec.edupage.org). Klienti sa z nej môžu dozvedieť informácie na aktuálny školský rok, rozvrh hodín, rozdelenie tried a žiakov v nich, krúžky, podujatia                   a akcie školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, fotoalbum, vnútorný školský poriadok, práva dieťaťa a ďalšie dôležité informácie o škole. Rodičom ponúkame aj internetovú žiacku knižku.

Na škole chýba školský rozhlas, aj keď v dávnej minulosti ho škola mala. Tento cieľ by si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu alebo vybudovanie úplne nového školského rozhlasu.

Ďalším dlhodobým cieľom bude aj zriadenie kamerového systému vo vstupných priestoroch školy, v šatniach žiakov a s pokrytím všetkých chodieb školy. Kamerový systém by sa využíval na včasné odchytenie prejavov agresivity medzi žiakmi, šikanovania                         a možných krádeží.

 

 

Hygienické podmienky školy

V škole sa celkovo nachádza 48 sociálnych zariadení, z toho 16 je dievčenských a 12 + 18 pre chlapcov a 3 pre učiteľov. V najbližšom období bude ich modernizácia jednou               z priorít. Doposiaľ sa nám podarilo zrekonštruovať 6 sociálnych zariadení.

Naši žiaci i učitelia majú umožnené v čase vyučovania dodržiavať pitný režim.                    Vo väčšine tried prvého stupňa sú zriadené relaxačné kútiky. Pre odpočinok slúži aj školský klub detí pri školskej jedálni vybavený televízorom, DVD a video prehrávačom. Od jari do jesene sa často využívajú ihriská v areáli školy.

 

Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dôraz kladieme na:

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie                        o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách a na internetovej stránke školy www.zsdsmokovec.edupage.org, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a medzi školou a rodičmi.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Ponúkame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávame vždy začiatkom školského roka, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia                 pri práci a proti požiaru sú vykonávané v súlade s legislatívou, 2 x ročne sa vykonajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

 

    Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 pre základnú školu – prenesené kompetencie je po úprave vo výške 262 798 €, z toho na osobné náklady vrátane valorizácie 204 824 € a na prevádzkové náklady 57 974 €.

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 pre  originálne kompetencie – školský klub detí je 22 940 €, školskú jedáleň  je vo výške 35 050 €, na osobné aj prevádzkové náklady a pre materskú školu vo výške 35 990 €.

Rozpočet príspevok od zriaďovateľa na kapitálové výdavky pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu je vo výške 10 460 € a k 31. 12. 2010 bol poskytnutý v sume 5 230€.

   Okrem uvedeného škola dostala finančné prostriedky:

 • na úhradu dopravného pre deti z Novej Lesnej za január – jún a september – december 2010 vo výške 5 320 €
 • na úhradu dopravného pre deti z Vysokých Tatier za september 2009 – jún 2010 vo výške 3 800 €
 • na úhradu školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM v sume 780 € (pre 26 žiakov),
 • na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2010 a 09-12/2010 vo výške 4 717 €
 • príspevok na úhradu nákladov MŠ pre 5 ročné deti vo výške   1 068 €.

 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, platy vrátane poistného) pre zamestnancov ZŠ- za rok 2010 je vo výške 219 010 €            

            Čerpanie rozpočtu pre zamestnancov ŠJ a ŠKD v tejto kategórii za rok 2010 je vo výške 46 073 €

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov MŠ za rok 2010 je vo výške 26 268 €

 

630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery

 

            Čerpanie prostriedkov pre ZŠ v tejto kategórii k 31.12.2010   je vo výške 75 154 €, pričom 14 527 € bolo použitých z  nenormatív. finančných prostriedkov na dopravné,  učebné pomôcky pre žiakov v hmot. núdzi a pod hranicou ŽM a zo vzdelávacích poukazov / na odmeny za záujmovú činnosť, nákup učebných pomôcok /. Zo sponzorských peňazí bolo použitých 342 € na učebné pomôcky. Z vlastných príjmov bolo použitých  10 289 €.

    Použitie výdavkov  na úhradu energií je vo výške – 32 858 €, čo činí 50 % z celkového rozpočtu na tovary a služby.

    Ďalšie výdavky predstavujú: cestovné náhrady – 387 €, poštové a telekomunik. služby – 1 982 €, všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a tlačivá – 1 362 €, interiérové vybavenie -796 €  knihy a časopisy – 60 €, učebné pomôcky - 6 601 €, pracovné odevy – 74 €, 4  softvér – 373 €, školenia a kurzy – 144 €, prídel do SF – 1 652 €, stravovanie zamestnancov ZŠ – 3 332 €,   2 537 € - všeobecné služby, 7 425 dohody o vykonaní prác, 428 €- poplatky a odvody, 692 € poistné.

Na bežné transfery bolo použitých 343 € na nemocenské dávky.

  Čerpanie prostriedkov pre ŠKD na prevádzkové náklady na rok 2010 činí 2 284 €,z toho 560 € bolo použitých z prostriedkov ŠR na VP na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. Ostatné náklady tvoria energie - 1 455 €, všeobecný materiál- 22 €, stravovanie zamestnancov 16 €, prídel do SF - 143 €.

Na bežné transfery bolo použitých 88 € na náhradu príjmu pri  PN.

  V ŠJ bolo čerpanie prostriedkov nasledovné: na energie – 6 090 €/ t.j. 55 % prostriedkov/, vodné stočné - 514 €. Ďalej  telekomunikačné služby –329 € ,cestovné náhrady 4 €, interiérové vybavenie - 125 €, všeobecný materiál  – 816 €, pracovné odevy - 314 €, údržbu prev.strojov –  165 €, všeob. služby – 583 €, poplatky banke – 187 €, stravovanie zamestnancov  – 1 521 €,  prídel do SF – 215 €.

Na bežné transfery bolo použité  230 € na náhradu príjmu pri PN 

  Čerpanie bežných výdavkov pre MŠ na rok 2010, po odpočte čiastky na osobné náklady, činí 11 090 €, z toho 608 € tvoril príspevok na 5-ročné deti. Finančné prostriedky boli použité nasledovne: energie - 8 717 € / čo činí 78,6 % nákladov v tejto kategórii/, telekomunikačné služby 69 €, cestovné 107 €, všeob. materiál - 1 007 €, školenia a kurzy -  10 €, všeob. služby - 16 €, stravovanie zamestnancov - 747 €, prídel do SF - 203 €,  odmeny na základe dohôd – 213 €.

  Čerpanie kapitálových výdavkov je k 31.12.2010 vo výške 5 230 € (ZŠ -  3 650 €, MŠ – 1 378 €, ŠJ – 202 €  za hydraulické vyregulovanie ústredného vykurovania v budove školy a za technické zhodnotenie plynovej kotolne v prístavbe školy.

  Záväzky k 31.12.2010 sú vo výške 62 168 €. Z toho za vyregulovanie ÚK a TZ kotolne - 27 022 € -(v lehote splatnosti),záväzky voči zamestnancom 18 612 €, zrážky zamestnancov 460 €, záväzky voči poisťovniam 11 652 €, voči daňovému úradu 2 178 €, prijaté preddavky v ŠJ 429 €, preplatky ŠJ vo výške 1 815 €. 

  Pohľadávky k 31.12.2010 sú vo výške 794 €, z toho pohľadávky za nájomné 30 €  a 764 € za energie.    

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

        

            Príjmy zo školného v školskom klube detí a zo školného v materskej školy je 3 781,-€.

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 - na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2010 a 09-12/2010 vo výške 5 191,- €,

             Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odmeňovanie vedúcich záujmových útvarov.

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

 

     Plánovaný ročný rozpočet príjmov v čiastke 14 440 € (bez dotácie od zriaďovateľa) bol 31.12.2010 splnený vo výške  21 164 €, t.j. na 146 %.

Uvedenú sumu tvoria: príjmy z prenájmu 6 818 €, príjmy zo školného školského klubu detí a zo školného materskej školy  3 800 €,z réžie od stravníkov v ŠJ 6 628, za refundáciu energií a z dobropisov 3 428 €, za odpredaj kuchynského odpadu 30 € a za poškodené učebnice 105 €, z vkladov 13 € a z darov 342 €.  

 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy               na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Strategické ciele školy

1. Vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces prostredníctvom

     rozvíjania  kľúčových kompetencií žiakov.

2. Podporiť osobnosť, záujem a talent každého žiaka.

3. Vybudovať modernú školu 21. storočia.

4. Posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast.

 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,                      v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

- rôznorodosť ponuky záujmových útvarov

- dve medzinárodné spolupráce so základnými školami v Japonsku a Poľsku ,

- úspešnosť žiakov v prijímaní na štúdium na stredné školy a umiestnenia žiakov,

- úspešnosť žiakov v riešení matematickej olympiády a korešpondenčných seminárov,

- vynikajúce výsledky žiakov v športovej streľbe,

- vynikajúce výsledky žiakov v súťaži Mladí záchranári CO,

- úspešnosť žiakov v športových súťažiach: lyžovanie, sane, futbal a atletika,

- úspešnosť žiakov v umeleckých súťažiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

- nezapájanie sa do olympiád zo zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky,

- materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu,

- stav sociálnych zariadení pre žiakov,

- personálne podmienky vyplývajúce z dôvodu znižovania počtu žiakov.

 

Návrhy opatrení

Pokračovať:

- vo motivácii učiteľov a žiakov,

- v zavádzaní krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov,

- využívať pri riešení problémov viac výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Vedúci

Anglicky na PC

18

Ing. Renáta Olekšáková

Florbal

20

Mgr. Dušan Melo

Futbalový

26

Mgr. Ondrej Balogh

Hudobno - dramatický pri ŠKD

16

Lenka Michelčíková

Kendo

10

Ing. Karol Ištok

Klub deviatakov

16

Mgr. Petronela Lehotská

Loptové hry

17

Mgr. Anna Šmalová

Mladý záchranár CO

19

Mgr. Miloš Strnka

Počítačový

21

Mgr. Mária Krajňáková

Poznaj a chráň

8

Mgr. Jaroslava Kostková

Stolný tenis

13

Ing. Tatiana Cuníková

Strelecký

10

Mgr. Miloš Strnka

Šikovné ruky pri SKD

23

Magdaléna Potanková

Šport - turistika

12

Mgr. Anna Žužová

Všeobecná pohybová príprava

18

Mgr. Miroslava Paliderová

Zdravotnícky

17

PaedDr. Anna Spišiaková

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom            a rodičom

Škola organizuje v spolupráci s rodičmi a žiakmi školy kultúrne a športovo - relaxačné podujatia deň matiek, vianočnú besiedku, návštevu  Oswiečimu, využitie sauny pre detí MŠ a žiakov ZŠ, športové dni.

Spolupráca školy s rodičmi

Na dopravu našich žiakov, štartovné na rôzne súťaže a zakúpenie cien prispieva rodičovské združenie.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi                   a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove                a vzdelávaní v školách podieľajú

 

Spolupráca školy a verejnosti

Mestský úrad Vysoké Tatry podporuje rôzne aktivity školy finančnými príspevkami alebo darmi, resp. výrobou rôznych propagačných materiálov pre účely informovania širokej verejnosti o aktivitách organizovaných školou. Každoročne nám prispievajú na zriadenie a údržbu klziska, finančne podporujú rôzne súťaže, ktoré organizujeme pre našich žiakov. Naši žiaci vystupujú pri rôznych príležitostiach na pôde mestského úradu (oslavy mesta, pre dôchodcov, pre hostí ).

Naša škola pri výchove mladých športovcov úzko spolupracuje s Olympijským klubom Vysoké Tatry a Telovýchovnou jednotou Vysoké Tatry. S ich pomocou každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Bývalá olympionička Ing. Mária Jasenčáková vedie našich sánkarov.

Dobrá spolupráca je aj s Obecným úradom v Novej Lesnej, ktorý prispieva z obecného rozpočtu finančnou čiastkou na žiaka z Novej Lesnej.

Vynikajúca je aj spolupráca s Mestskou políciou a Štátnou políciou v Starom Smokovci. Ich zamestnanci realizujú so žiakmi 5. ročníka projekt „Správaj sa normálne“, v máji 2010 zrealizovali dopravnú výchovu na prenosnom dopravnom ihrisku a v júni 2010 zorganizovali besedu o drogách so žiakmi 8. a 9. ročníka.

Verejnoprospešné služby nám každoročne pomáhajú pri údržbe školského areálu.

Vynikajúca spolupráca je aj s Tatranským dvojtýždenníkom, kde pravidelne uverejňujeme články o dianí na našej škole a úspechoch našich žiakov.

Spolupráca s TANAPom je tiež veľmi dobrá. V 6. ročníku sa realizoval projekt „Lesná pedagogika“ s p. Spitzkopfovou.

Prílohy:

 1. SPRÁVA  vedúceho PK a MZSJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy
 2. SPRÁVA  vedúceho PK a MZMAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE
 3. S P R Á V A o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2010/2011
 4. Environmentálna výchova  
 5. Správa koordinátora prevencie za II. polrok  šk. roka 2010 / 2011
 6. SPRÁVA  vedúceho PK a MZ  pre 1. – 4. roč.

 

Záver

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Balogh                                                     ............................................

                                                                                                          pečiatka  a podpis riaditeľa školy

 

 

V Dolnom Smokovci, 30.8. 2011

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 02.09.2011

                                                                                                         

 

 

 

.............................................

Správa schválená radou školy dňa: .............................                          podpis predsedu rady školy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       .............................................

Schválené zriaďovateľom školy dňa: ...............................               pečiatka a podpis zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : SJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy        Vedúci : Ing. Renáta Olekšáková 

              Školský rok : 2010/2011

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny.

Realizovalo sa školské kolo olympiády slovenského jazyka, Šaliansky Maťko a školské kolo olympiády anglického jazyka. Víťazi školského kola OAJ sa zúčastnili okresného kola.

Vyučujúci ANJ intenzívne využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, na hodinách sa taktiež využíva projektové vyučovanie NEJ, ANJ.

 

 

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je stále priemerná, spôsobujú to žiaci , ktorí sa nepripravujú na vyučovanie, nerobia si domáce úlohy a v neposlednej miere ich rozptýlená pozornosť na vyučovacej hodine. Počas vyučovacej hodiny sa stále častejšie musia riešiť výchovné problémy problémových žiakov na úkor vzdelávacej činnosti. Na hodinách ANJ sa naďalej využívali pracovné listy v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, na hodinách Geo, NEJ, SJL, ANJ sa využívalo projektové vyučovanie.

Žiaci sa zúčastnili mnohých športových súťaží .

 

 

 

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade s právnymi normami (MP č. 22/2011) so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Gabčová

Olekšáková

16.11.2010

VII.A

SJL

Žužová

Olekšáková

22.11.2010

V.A

SJL

Krajňáková

Olekšáková

09.12.2010

VII.A

NEJ

Lehotská

Olekšáková

28.04.2011

V.A

ANJ

 

Plán hospitačnej činnosti bol splnený v školskom roku 2010/2011.

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

 1. polrok

Andrášová Veronika

Kukoľová Gabriela

*

 

Olympiáda ANJ

Majstrovstvá SR v streľbe

 

5. miesto

7. miesto

2. polrok

Žiačky 7.A

Mladí záchranári

**

 

Putovná sova

Súťaž družstiev mladých záchranárov

 

2. miesto

6. miesto

 

 

* Športové súťaže 1. polrok:

 

2. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                   1. miesto  Martin Tóth 7.A

                                   2. miesto  Gabriela Kukoľová 5.A

                                   2. miesto  družstvo: G. Kukoľová, T. Kozubová, M. Tóth

 

3. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                   1. miesto  Marcel Papáč 5.A

                                   1. miesto  Gabriela Kukoľová 5.A

                                   3. miesto  Roman Škrab 5.A

                                   1. miesto  družstvo: G. Kukoľová, M. Papáč, M. Tóth

 

4. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                                           2. miesto M. Ilavská 5.A

                                               2. miesto M. Papáč 5.A

                                               3. miesto L. Petečel 5.A

                                               2. miesto družstvo: Kukoľová, Tóth, Papáč 

                                                3. miesto družstvo: Ilavská, Škrab, Kozubová

 

Finále Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

1. miesto – postup na M SR G. Kukoľová 5.A

2. miesto  M. Papáč 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

2. miesto družstvo: Kukoľová, Tóth, Papáč

 

Národná liga mládeže v Rožňave

11.12.2010      disciplína VzPu 40:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

3. miesto M. Papáč 5.A

8. miesto M. Tóth 7.A

10. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth;

 

Disciplína Slávia 30:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

1. miesto R. Škrab 5.A

3. miesto M. Papáč 5.A

5. miesto M. Tóth 7.A

1. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

 

 12.12.2010     disciplína VzPu 40:

3. miesto G. Kukoľová 5.A

5. miesto M. Papáč 5.A

6. miesto M. Tóth 7.A

8. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth;

disciplína Slávia 30:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

2. miesto R. Škrab 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

6. miesto M. Papáč 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

 

Majstrovstvá žilinského kraja v Martine

disciplína Slávia 30:

3. miesto G. Kukoľová 5.A

4. miesto M. Papáč 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

11. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

disciplína VzPu 40:

2. miesto G. Kukoľová 5.A

8. miesto M. Papáč 5.A

5. miesto M. Tóth 7.A

13. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth

 

 

Okresné kolo vo florbale

                                   4. miesto mladší žiaci

 

 

** Športové súťaže II. polrok:

 

Strelci: získali spolu 20 prvých, 26 druhých a 27 tretích miest . Výsledky z najdôležitejších súťaží

 ( majstrovstvá  SR a majstrovstvá krajov):

G. Kukoľová - 2. miesto Národná Liga Mládeže, 5. miesto M-SR, 4. miesto M- SR družstvá, 1. miesto Školská krajská strelecká liga, 1. miesto Majstrovstvá Prešovského kraja, 1. miesto Majstrovstvá Košického kraja

M. Papáč - 4. miesto M- SR družstvá

M. Tóth - 4. miesto M-SR družstvá, 1. miesto Majstrovstvá Prešovského kraja

 

Loptové hry, atletika:

Obvodové kolo v malom futbale mladší žiaci – postup na okres

Okresné kolo v minimax volejbale – dievčatá, postup na krajskú súťaž

Okresné kolo v minimax volejbale – chlapci

Okresné kolo v malom futbale – chlapci

Okresné kolo v atletike – chlapci 4. miesto J. Zeman beh na 1000 m

 

 

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

Aj v nasledujúcom školskom roku využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk.

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                   ...............................................................

 

    podpis vedúceho PK, MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

 

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE      Vedúci : Mgr. Jaroslava Kostková 

       Školský rok : 2010/2011

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Žiaci sa zapojili do korešpondenčnej mat. súťaže KORSEM a PIKOMAT. Realizovalo sa školské kolo Pytagoriády, víťaz z každého ročníka postúpi na okr.kolo.6 žiakov piateho ročníka riešilo domáce kola MO, 3 žiaci boli úspešnými riešiteľmi.Žiaci 9 ročníka sa zúčastnili Kompara, úspešnosť bola tesne pod slovenským priemerom. Žiaci pravidelne precvičujú testy na cvičeniach z matematiky. 60 % žiakov pristupuje k príprave pasívne a nezodpovedne, nevypracováva si cvičné testy.

Vo vyučovaní sa využíva projektové vyučovanie / FYZ,PRI,BIO,CHEM/, skupinová práca a vyučovanie v IKT učebni. V predmetoch BIO a PRI 6,7,8,9 ročník sa  vyučuje v učebni prírodopisu s využitím IKT.

V predmetoch matematika a biológia sa implementujú pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Nedostatkom je nedostatočné využívanie pomôcok a moderných metód vyučovanie v niektorých predmetoch.

Chémia sa v tomto školskom roku vyučuje odborne.

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je naďalej priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Venovali sme zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9.roč. na Testovanie.

Na hodinách matematiky a biológie bolo využívané interaktívne učenie, naďalej sa implementovali pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Žiaci sa zúčastnili okresného kola matematickéj olympiády a pytagoriády bez výraznejších úspechov.

Škola sa zapojila do projektu „ Recyklohry“ a „Play Energy“.

Žiaci školy sa zúčastnili exkurzie do planetária v Prešove a besedy o nástrahách internetu a facebooku .

Nedostatkom je nedostatočné využívanie interaktívnej tabule, málo názornosti a pokusov vo vyučovaní niektorých  prír. predmetov.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

p.Cuníková

p.Kostková

31.03.2011

VII.A

MAT

Všetci

p.Kostková

17.06.2011

pís.práce, lab. úlohy, prakt. cvičenia

všetky

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

 

2. polrok

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Viac využívať prácu s interaktívnou tabuľou, pravidelne písať krátke päťminútovky, aby sa zabezpečila systematickejšia príprava žiakov. Do písomných prác zaraďovať aplikačné a kontextové úlohy už od piateho ročníka.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9.

Dbať na individuálny prístup k žiakom so špecifickými požiadavkami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť.

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

                                                                                                    ...............................................................

           podpis vedúceho PK, MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.3

 

 

                        Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

   S P R Á V A

  o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2010/2011

 

        

         Plán výchovného poradcu vytýčený na tento školský rok bol splnený.

         Žiaci 9. a 8. ročníka boli počas celého školského roka informovaní o možnostiach štúdia na stredných školách, o ich nových pomenovaniach, o novootvorených odboroch resp. zrušených ako aj ich naplnenosti. Tieto údaje sa dozvedeli na triednických hodinách, individuálnych stretnutiach, besedách na suplovaných hodinách, z oznamov na ústrednej nástenke výchovného poradcu. Niektorí deviataci využili možnosť bližšie spoznať školu, o ktorú prejavili záujem a navštívili ju počas Dňa otvorených dverí. V porovnaní s minulým školským rokom ich bolo viac, ale aj tak si myslíme, že žiaci by mali túto možnosť spolu s rodičmi viac využívať. Niektorí deviataci však túto možnosť zneužívali /návštevou strednej školy, o ktorú nemali záujem/. Pri rozhodovaní žiakom určite pomohli prezentácie SOŠ  elektrotechnickej  v  Poprade, SSOŠ v Poprade a SOŠ  Kukučíkova   v Poprade, ktoré predviedli zamestnanci uvedených stredných škôl.

         Z finančných dôvodov nebola v tomto školskom roku zorganizovaná úspešná akcia Burza informácií o stredných školách pre žiakov deviateho ročníka.

         Pri výbere školy im mohli pomôcť aj brožúry „Pred štartom“, „Študentský expres“ a zošity zamerané na rôzne povolania v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva, kde okrem charakteristiky profesie našli aj dotazník na sebahodnotenie. Tento súbor vyšiel pod názvom „Práca    a ty“.

         Koncom apríla boli žiaci ôsmeho ročníka na špeciálnych triednických hodinách a ich rodičia na triednej schôdzi RZ okrem horeuvedených informácií tiež dôkladne oboznámení o celoplošnom testovaní deviatakov z jazyka slovenského a matematiky, o priebehu prijímacieho konania, odvolaniach a zápise na stredné školy. Otázky rodičov boli zodpovedané priamo na stretnutí. Svojou prítomnosťou na tomto stretnutí len pomerne málo rodičov  sa zaujímalo o ďalšie štúdium svojich detí na strednej škole.

          V tomto školskom roku neprejavili žiaci ôsmeho ročníka záujem o štúdium na bilingválnom gymnáziu.

         Pri rozhodovaní o budúcom povolaní žiakom pomohlo aj testovanie. Devätnásť ôsmakov koncom školského roka v júni absolvovalo s pani PhDr. A. Janiglošovou a  Mgr. D. Duckou  psychologické poradenstvo k voľbe povolania formou skupinového psychologického vyšetrenia. Na základe vyhodnotených testov pani doktorka s kolegyňou sa individuálne porozprávala so žiakmi, v ktorých oblastiach by sa mohli uplatniť vzhľadom na ich záujmy, vedomosti a schopnosti. Za formuláre testov žiaci zaplatili individuálne finančnú čiastku 4,-€. Vyšetrenie sa konalo s písomným súhlasom rodičov.   Obrázkový test im tiež pomohol pri prvom rozhodovaní. Aj diagnostický test, ktorý sme uskutočnili v decembri, pomohol ešte nerozhodnutým žiakom deviateho ročníka.

         Niektorí žiaci boli od začiatku pevne rozhodnutí, na ktorej škole chcú študovať, záujem iných sa často menil. Tieto zmeny boli pravidelne zverejňované na nástenke výchovného poradcu štatisticky, v zborovni menovite, aby aj vyučujúci mali prehľad o záujme o štúdium na stredných školách deviatakov.

 

 

                                                                 - 2 -

                                                                   

 

         O požiadavkách na štúdium konkrétnych stredných škôl sa žiaci mohli dozvedieť priamo na internete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach, na domovských stránkach škôl a na stránke „stredná škola“, kde si mohli overiť aj svoje vedomosti na vedomostných testoch. Stredné školy s talentovými skúškami zverejnili kritériá na prijímacie skúšky v januári, ostatné koncom marca. Mnohí žiaci túto možnosť využili.                                                                       

         Všetci žiaci si podali dve prihlášky okrem žiaka ôsmeho ročníka Nikolasa Holuba, ktorý sa nakoniec rozhodol pre pracovný pomer. Žiaci, ktorí mali záujem o stredné školy s talentovými odbormi, prihlášok  podali viac. Zapísať sa však mohli len na jednu školu a to na základe rozhodnutia o prijatí na školu a zápisného lístka, ktorý si rodičia museli osobne a na podpis vyzdvihnúť u výchovného poradcu.

         Na celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky si už žiaci zvykli. Spolu s vyučujúcimi sa naň intenzívne pripravovali. V tomto školskom roku bol termín testovania určený na 9.marca. Testovanie všetci deviataci úspešne absolvovali s peknými výsledkami.  Traja začlenení žiaci /Čekovská, Kováčiková, Stosil/ mali podľa pokynov viac času na vypracovanie testov, žiačka Hnidová podľa pokynov sa testovania nezúčastnila. Úspešnosť našich žiakov bola 67,1 %  z matematiky,  82,5 % z jazyka slovenského a literatúry. Testovanie absolvovalo 24 žiakov. Na tohoročnom testovaní sme mali kontrolu z ŠŠI z  elokovaného  pracoviska v Kežmarku /Mgr.Petras/, testovania sa zúčastnili aj  pozorovatelia zo ZŠ vo Vyšných Hágoch a zo SOŠ v Hornom Smokovci.

         Po testovaní žiaci pokračovali v intenzívnej príprave na prijímacie skúšky z profilujúcich predmetov. Väčšina záujemcov však bola prijatá len na základe ich doterajších učebných výsledkov a výsledkov testovania. Prijímacie skúšky absolvovali len tí žiaci, ktorí mali záujem o štúdium na  školách s talentovými odbormi. Po 1. kole prijímacích skúšok boli všetci žiaci prijatí priamo, na odvolanie alebo po presune na iné školy. V tomto školskom roku končilo školskú dochádzku 26 žiakov /z toho jeden žiak ôsmeho ročníka/, ktorí boli rozmiestnení takto:

 

            gymnáziá        4 žiaci                                

            SOŠ  - M      19 žiakov                                         

            SOŠ  - 3roč.   2 žiaci                                  

            prac. pomer    1 žiak. 

 

         Počas školského roka boli rodičia a žiaci 5. ročníka informovaní o možnostiach štúdia na osemročnom reálnom gymnáziu. Nikto neprejavil záujem. Na  návrh triednych učiteľov boli uskutočnené individuálne pohovory so žiakmi, ktorí majú poruchy správania i učenia v snahe pomôcť pri ich odstraňovaní. Výchovný poradca bol prítomný aj pri pohovoroch s rodičmi a ich deťmi kvôli porušovaniu školského poriadku.

         Aj v tomto školskom roku spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno – psychologického poradenstva v Dolnom Smokovci. PhDr. Janiglošová /psychológ/ a  Mgr. Kubinský /špeciálny pedagóg/ viackrát uskutočnili pedagogicko-psychologické vyšetrenia žiakov na škole. Na základe ich vyšetrení žiaci dostali štatút začleneného žiaka v bežnej alebo špeciálnej triede. Viacerí  žiaci  absolvovali  následné  vyšetrenie. Výsledky  vyšetrení  majú  triedni  učitelia  v dokumentácii žiaka a náš špeciálny pedagóg  PaedDr. Spišiaková. Len málo rodičov vyšetrených žiakov prejavuje záujem o pravidelnú spoluprácu  so SCŠPP , ktoré sídli priamo v priestoroch našej školy a pomohlo by deťom vyrovnať sa s ich problémami v učení i správaní. Matka začleneného žiaka deviateho ročníka L.Stosila si prevzala kópie psychologických vyšetrení na základe žiadosti strednej školy, na ktorú sa  prihlásil.

 

 

 

 

- 3  -

 

 

         Pani Spišiaková úzko spolupracuje s vyučujúcimi a spolu s nimi rieši problémy, ktoré sa vyskytujú vo vyučovacom procese so začlenenými žiakmi.

         Vo februári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. V tomto školskom roku bolo zapísaných  19 detí, jedno dieťa má odklad, takže v budúcom školskom roku môžeme otvoriť opäť len jednu triedu.

            Na triednických hodinách v júni žiaci 8.ročníka si poznačili, aké údaje sú potrebné na vypísanie vstupných dokladov žiaka. Do určeného termínu ich doniesli výchovnej poradkyni, ktorá ich zaevidovala do novej verzie  programu PROFORIENT v počítači a následne expedovala do ŠVS v Michalovciach.

 

 

        

Vypracovala: Mária Krajňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.4

Environmentálna výchova

 

Environmentálna výchova je organickou súčasťou celého komplexu výchovy a vzdelávania. Vychádza z troch základných teoretických východísk:

 1. environmentálneho poznania
 2. environmentálnej uvedomelosti
 3. riešenia problémov súvisiacich s tým, aby poznávanie a uvedomelosť smerovali k aktívnej zložke osobnosti, ENV správaniu a konaniu v každodenných bežných situáciách

Cieľom ENV je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré človeku umožňujú chrániť a zlepšovať životné prostredie.

 

V našej škole sme ciele ENV v  šk. roku 2010/2011  realizovali:

 1. vo vyučovacom procese – v časovo – tematických plánoch jednotlivých predmetov bola  pri vyučovacích hodinách vyznačená ENV, žiaci boli  pripravovaní  na súťaže  a olympiády,  na hodinách pracovného a technického vyučovania sa realizovala priebežne  ekologická úprava okolia školy a úprava školského ihriska v areáli školy.
 2. mimoškolské aktivity :
  • Oboznámenie so šk. poriadkom, poučenie o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia a majetku
  • Separácia odpadu
  • Zber papiera, účasť na okresnej súťaži v zbere papiera
  • Účasť na akcii Čisté hory
  • Deň športu, Olympijský deň
  • Ekologická úprava okolia školy v novembri 2009 a máji 2010
  • Ošetrovanie rastlín v budove školy
  • Účelové cvičenie – 2. stupeň  /september 2009 a jún 2010/
  • Cvičenie v prírode – 1. stupeň  / september 2009 a jún 2010/
  • Pravidelná výzdoba školy – výtvarne vyjadriť názory na životné prostredie
  • Zapojenie do projektu Lesná pedagogika – pozorovanie vtákov, ich kreslenie, osadenie vtáčích búdok a kŕmidla
  •  Súťaž Putovná sova – vytvorenie dvoch prezentácií, s ktorými sa žiaci 7. A umiestnili na druhom mieste
  • Medzitriedny turnaj vo futbale,
  • Školský turnaj v ľadovom hokeji
  • Športové súťaže medzi školami
  •  Lyžiarsky výcvik
  • Spolupráca s Mestskou políciou - bezpečnosť na cestách
  • Účasť 4. A na okresnej akcii Tvoja správna voľba
  • Návšteva Horskej služby v Starom Smokovci žiakmi 4. A
  • Návšteva štátnej polície v Starom Smokovci žiakmi 4. A
  • Exkurzia žiakov 2. stupňa do planetária v Prešove
  • Návšteva výstavy Stavebnica Merkúr / 1. stupeň /
  • Oslavy MDD – v akcii hasiči, záchranári, polícia, kukláči,  vojaci,
  • Noc v škole spojená s pobytom v prírode /4. A /
  • Výlety, exkurzie, vychádzky

 

     Dolný Smokovec 23.06.2011                                                                                   

    Zapísala :PaedDr. Anna Spišiaková

Príloha č.5

 

Správa koordinátora prevencie za II. polrok  šk. roka 2010 / 2011

 

 

 

Február :           

-     MŠ – školská zrelosť – psychologička

-     MŠ lyžiarsky kurz

-     Valentínska pyžamová párty v školskej jedálni + valentínska pošta

-     lyžiarsky kurz pre 1. stupeň

-     projekt s políciou 3.A, 4.A

-     projekt „Chráňme naše deti“

 

Marec :   

 • MŠ plavecký kurz
 • MŠ dopravná výchova
 • ŠKD – turnaj Človeče nehnevaj sa“
 • Lyžiarsky kurz 2. stupeň
 • MŠ – „naturáčikovia“

  

Apríl :

     -      aktivity ku Dňu narcisov -  žiaci sa zapojili do zbierky

     -      ekologická úprava okolia školy – Deň Zeme

-     MŠ plavecký kurz

-     beseda v knižnici

-     lesná pedagogika – 7.A

-     návšteva planetária v Prešove

 

         

     Máj :

 • výchovný koncert „Sabrosa“
 • projekt „ Správaj sa normálne „ – V.A
 • Lesná pedagogika 6.A
 • Deň matiek – MŠ
 • ŠKD – jazda zručnosti
 • Rodičovská besiedka

 

 

Jún :       

 •  „ Putovná sova „  VII.A – 2. miesto
 •  oslavy MDD v Tatranskej Lomnici
 • návšteva japonského veľvyslanca
 • MŠ – „Rozpávka o zázračnej kapse“
 • MŠ – kúzelník Wolf
 • MŠ – div. predstavenie „Snehulienka“
 • Tatranská letná olympiáda

 

      Spoločne sa nám podarilo ponúknuť žiakom rôznorodé krúžky, v maximálnej miere sme využili na aktivizáciu žiakov akcie poriadané školou i inými školskými i mimoškolskými inštitúciami.

        Výchova k manželstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu - boli realizované na hodinách etickej, náboženskej a občianskej výchovy a prírodopisu a biológie v súlade s učebnými osnovami. Na hodinách slovenského jazyka v 8. ročníku  žiaci diskutovali na tému drogy. Na hodinách chémie a prírodopisu žiaci vypracovaváli projekty o globálnych ekologických problémoch, zdravom životnom štýle, zdravej výžive.

V 9. ročníku písali žiaci úvahu na tému „Šťastie“ s protidrogovou tematikou.

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zúčastnili akcie ekologických úprav okolia školy. Naďalej sa pokračovalo v separovanom zbere, tejto problematike sa venovali učitelia aj na triednických hodinách a hodinách prírodopisu a biológie. Žiaci sa zapojili do projektu „Recyklohry“.

V 5. A triede prebiehal projekt „ Správaj sa normálne“ s členmi policajného zboru SR.

Žiaci 7.A triedy sa počas lesnej pedagogiky pripravovali na vedomostnú súťaž Putovná sova.

Naďalej pokračovala úzka spolupráca s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi zo súkromného pedagogicko - psychologického centra, ktoré od septembra pracuje na našej škole.

Počas školského roka bola vo na chodbe na prízemí inštalovaná nástenka o ozónovej vrstve, o prevencii karcinogénnych ochorení. Na konci školského roka boli na nástenke prezentované projekty žiakov z prírodopisu a biológie.

V oblasti zdravej výživy školská jedáleň vypracovávala pestrý jedálny lístok, ako prílohy sú šaláty z čerstvej zeleniny, ovocie príp.cereálne tyčinky. Žiaci dodržiavajú pitný režim , majú dovolené piť tekutiny aj počas vyučovacích hodín.

 

 

 

 

 

 

 

Dolný Smokovec 25.06.2011                                                      Mgr. Jaroslava Kostková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.6

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia :  MZ  pre 1. – 4. roč.       Vedúci :   Anna Šmalová     Školský rok : 2010 / 2011

 

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok

  V prvom polroku šk. roka 2010/2011 z celkového počtu 61 žiakov prospelo 57, neprospeli 4  žiaci / 1.A - 1, 3.A – 1, 4.A -2 /

Bolo udelených 12 pochvál za výborný prospech a správanie, 1 napomenutie tr. učiteľom

 / 1.A /, 3 pokarhania tr. učiteľom / 4. A /. Traja žiaci mali znížené známky zo správania na stupeň  2 /1.A -1, 3.A -1, 4.A – 1 /

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementujú PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

 

2. polrok

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté, zopakované a napísané záverečné písomné práce. Počet kontrolných diktátov súhlasí s predpísaným počtom. 

V druhom polroku  šk. roka 2010/2011 z celkového počtu 60 žiakov prospelo 56, neprospeli dvaja žiaci a opravné skúšky v auguste budú mať dvaja žiaci.

Bolo udelených 14 pochvál za prospech, správanie a reprezentáciu školy. Tri pokarhania riaditeľom školy a zníženú známku zo správania majú traja žiaci.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementovali PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.7/2009- R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok... Žiaci boli z predmetov skúšaný najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

 

 

2. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok... Žiaci boli z predmetov skúšaný najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

p. Strnka

p.Šmalová

15.11. 2010

1.A

SJL

p. Žužová

p.Šmalová

18.05. 2011

3. A

SJL

p. Spišiaková

p.Šmalová

25.5.2011

4. A

SJL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

 

 

 

 

2. polrok

Sára Odrobinová -4.A

Mladý záchranár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytagoriáda – okresné kolo

Súťaž okresov PP a KK

 

Siedme miesto

6. miesto

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do vzdelávacích aktivít.

 

 

 

2. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do vzdelávacích aktivít

 

 

 

 

 

                                                                                                  ...............................................................

        podpis vedúceho PK, MZ

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95

 

www.zsdsmokovec.edupage.org,  e-mail: zsdsmokovec@pobox.sk

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach za školský rok 2010/2011

 

 

 

 

 

 

                                         Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                  riaditeľ školy
Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                          a podmienkach za školský rok 2010/2011

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne                  a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

Telefón

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

052 442 25 95

0911 159 980

ZRŠ

Mgr. Dušan Melo

 052 442 25 95

0911 159 975

ZRŠ -MŠ

Bc. Aneta  Čechanová

052 442 25 95

0911 159 992

Ved. hosp. úseku

Ing. Zuzana Wechterová

052 442 25 95

0911 159 982

Ved. ŠJ

Mária Liptajová

052 442 25 95

0911 159 974

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

predseda

Mgr. Anna Žužová

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Aneta Čechanová

 

Mgr. Anna Žužová

ostatní zamestnanci

Rozália Lešundáková

zástupcovia rodičov

Tomáš Žampa

 

MUDr. Peter Kúkoľ

 

MUDr. Slavomír Šlosárik

 

Bc. Marta Miškovičová

zástupca zriaďovateľa

Ing. František Mrázik

 

PaedDr. Róbert Gálfy

 

Ing. Mária Fábryová

 

Mgr. Darina Jatiová

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ

Mgr. Anna Šmalová

1.-4.r., ŠKD, MŠ

 

PK MAT

Mgr. Jaroslava Kostková

MAT, FYZ, CHE, BIO, INF

 

PK jazykov a výchov

Ing. Renáta Olekšáková

SJL, CJ, DEJ, GEG a výchov

 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174+ 23 MŠ

Počet tried: 10 + 1 MŠ

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

počet žiakov

20

13

16

24

14

17

15

29

26

174

z toho ŠVVP

0

1

2

2

0

2

4

17

3

31

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: súčet / počet dievčat                       17 / 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: súčet / počet dievčat            14 / 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat              1 / 1

Poznámka:                             1/3 dodatočný odklad 2 / 3 sa odsťahovali k 01.09.2010

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2010

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

 

 

 

1

25

26

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 8.roč

Gym 6.roč

Gym 4.roč

SOŠ4

SOŠ3

Iné

Spolu

prihlásení

0

 0

4

19

2

1

26

prijatí

0

 0

4

19

2

prac.pomer

26

% úspešnosti

0

 0

100

100

100

100

100

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

 

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

ILC

IFV

INF

MAT

NBV

I.A

1,92

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,85

1

II.A

1,47

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1,37

1

III.A

2,08

 

 

 

 

 

1,15

 

 

1,85

 

2,23

1

IV.A

2

 

 

 

 

 

1,13

 

 

 

 

2,4

1

V.A

2,12

2,31

2,04

1

 

2,42

1

 

 

 

1,04

2,5

1,2

VI.A

2,93

2,4

2,33

1

2,47

2,2

1

2,4

 

 

1

2,87

1

VII.A

2,38

2,38

2,19

1

1,81

2

1

2,63

 

 

1

2,75

1

VIII.A

3,13

 

2,94

1

2,69

 

1,19

3,19

 

 

 

3,56

1,62

VIII.B

 

 

2,83

1

2,75

 

1,33

3,08

 

 

 

3,58

1,89

IX.A

2,6

 

2,08

1

1,56

 

1

3

 

 

 

2,68

1,45

 

 

 

 

 

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

SJL

I.A

 

 

 

 

 

1,54

1,85

II.A

 

 

 

 

 

1,47

1,68

III.A

 

 

 

 

 

2,23

2,23

IV.A

 

 

 

1,4

 

1,8

2,53

V.A

 

1,65

 

 

 

 

2,85

VI.A

2,93

1,67

 

 

 

 

3,13

VII.A

2,6

1,44

 

 

 

 

2,69

VIII.A

3,25

 

2,5

 

2,75

 

3,25

VIII.B

3,17

 

2,42

 

2,75

 

3,5

IX.A

3

 

1,8

 

2,6

 

2,64

 

 

 

 

 

 

Trieda

SPR

TEH

THD

TSV

TEV

VLA

VYV

ZEM

I.A

1,08

 

 

 

1

 

1,23

 

II.A

1

 

 

 

1

1,42

1

 

III.A

1,08

 

 

 

1,23

1,92

1,54

 

IV.A

1,06

 

 

 

1

2,33

1,4

 

V.A

1,23

 

 

1,15

 

 

1,42

 

VI.A

1,07

 

 

1

 

 

1,27

 

VII.A

1,11

 

1

1,25

 

 

1,13

 

VIII.A

1,81

1

 

 

1,13

 

1,19

2,81

VIII.B

1,58

1,08

 

 

1,67

 

1,17

3

IX.A

1,12

1

 

 

1,13

 

1

2,2

 

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Materská škola

24

0

0

24

I.A

13

12

1

0

II.A

18

18

0

0

III.A

13

13

0

0

IV.A

15

14

1

0

V.A

27

22

4

1

VI.A

15

13

2

0

VII.A

18

15

1

2

VIII.A

16

12

4

0

VIII.B

11

10

1

0

IX.A

25

25

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

13

1236

95,08

1236

95,08

0

0,00

II.A

18

1372

76,22

1372

76,22

0

0,00

III.A

13

1806

138,92

1800

138,46

6

0,46

IV.A

15

1562

104,13

1552

103,47

10

0,67

V.A

27

2685

99,44

2617

96,93

68

2,52

VI.A

15

2063

137,53

2037

135,80

26

1,73

VII.A

18

1904

105,78

1888

104,89

16

0,89

VIII.A

16

2774

173,38

2612

163,25

162

10,13

VIII.B

11

2159

196,27

2094

190,36

65

5,91

IX.A

25

4338

173,52

4273

170,92

65

2,60

 

 

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL

24

82,5%

Monitor MAT

24

67,1 %

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,                 v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

2

1

10

Matematika

 

1

 2

 

1,5

1

 1,5

 

 

 

1.Cudzie jazyky 1.-9.

2

2

 3

 

2

1

 1

 

 

 

2.Cudzie jazyky 5.-9.

 

 

 

 

 

1

 1

 

 

 

Výtvarná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobná výchova 1.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická výchova 5.-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant1.,2.,3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné ( uveďte )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJL

1

2

 2

 

 

1

 1

 

 

 

PDA

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBV/ETV

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEV

1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

 

1

1

 0,5

 

 

 

GEG

 

 

 

 

1

1

 1

 

 

 

SEE

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Nepovinné predmety

Predmet

Ročník

Počet skupín

Počet hodín týždenne

Školské športové stredisko športová streľba

9.

1

2

Cvičenia z matematiky

9.

1

1

 

Rozširujúce hodiny

Učebný variant

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

variant A

8.B

ILC

1

 

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

 

 

 

Prvého ročníka

1

14

0

Bežných tried

8

148

18

Špeciálnych tried

1

12

12

Pre nadaných

 

 

 

Spolu

10

174

31

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

TPP

15

11

DPP

 

 

Znížený úväzok

 

 

ZPS

 

 

Na dohodu

4

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

19

19

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

0

0

0

spolu

0

21

21

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

V.A

GEG

4

V.A, VI.A

OBN

2

VII.A-IX.A

OBV

4

VI.A - IX.A

FYZ

9

V.A - IX.A

TEH

5

V.A, VI.A

INF

2

 

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

 11

 

2.kvalifikačná skúška

 

 

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

 1 (Melo)

 4 (Paliderová, Čechanová, Praxová, 

     Balogh)

špecializačné kvalifikačné

 

 1 (Strnková)

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

1 (Čechanová)

vysokoškolské nepedagogické

 

 

Príprava vedúcich ped. zamest.

 1 (Balogh)

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Akcie a súťaže v školskom roku 2010/2011.

 

September 2010

 

01.09. – 04.09.  Návšteva z Nosegawy – 9 detí a 7 dospelých.

03.09. Štátna polícia v 1. A triede – Bezpečnosť na cestách – rozdávanie bezpečnostných reflexných prvkov

13.09. - Teoretická časť účelového cvičenia

14.09. – Praktická časť účelového cvičenia 1. stupeň + 2. stupeň

21.09.  – návšteva filmového predstavenia „ Katka „ film s protidrogovou tematikou v kine  v Tatranskej Lomnici

24.09. – Protokol o prijatých Vzdelávacích poukazov na školský rok 2010/2011

              Vydaných 174 VP

               Prijatých 165 VP

27.09. – Plenárna schôdza ZRPŠ

27.09. – projekt „ Správaj sa normálne“ v 5. A

28.09. „Výchova k tolerancii“ v 8. A triede – p. Janiglošová

25.09.  - akcia „Čisté hory“ – účasť 22 detí – p. učiteľky Žužová, Spišiaková, Krajňáková

            - súťaž Pikomat – p. Kostková, 3 žiaci 5.A

 

Október 2010

 

08.10. – Deň športu

11.10. – Výchovný koncert „ Slepá ulica“ s protidrogovou tematikou – Agentúra Letart ( 1.-9.  

              ročník)

12.10. – Exkurzia Monková dolina – 2. stupeň ZŠ

12.10 – literárna súťaž „ Drogy nie“ žiaci 9. A triedy, p. Lehotská

18.10. – „Lesná pedagogika“ žiaci 7. A , p. Olekšáková, Spitzkopfová

19. – 20. 10. – Aktivity v školskej knižnici v rámci Medzinárodného týždňa školských  

               knižníc, žiaci 1. až 9. ročníka

11.10. – 2. kolo Krajskej školskej streleckej ligy : M. Tóth – 1. miesto

                                                                                 G. Kukoľová – 2. miesto

                                                                                  Družstvo: Kukoľová,Tóth,Kozubová – 2.                                                                                           miesto

20.10. – Predajná výstava kníh z vydavateľstva Akela, p. Lehotská, Strnková

26.10. – 3. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Papáč – 1. miesto, Kukoľová 1. miesto, 

              Škrab 3. miesto,, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth – 1. miesto

27.10. – ŠKD Hallowen večierok

 

November 2010

 

05.11. – 4. kolo ŠKSL v Šarišských Michaľanoch. Ilavská 2. miesto,Papáč 2. miesto, Petečel 2. miesto, Petečel 3. miesto, družstvo A – 2. miesto Papáč,Kukoľová, Tóth, družstvo b – 3. miesto Ilavská, Škrab, kozubová

09.11. Komparo

09.10. –Okresné kolo vo florbale 4. misto , p. Melo

10.11. – Beseda a Ing. Karolom Semanom 5.- 8. ročník, p. Paliderová Národné parky SR16.11. – Projekt „ Správaj sa normálne“ 5. A

17.11. – Finále ŠKSL v Šarišských Michaľanoch: Kukoľová 1. misto, Papáč 2. misto, Tóth 3.

              miesto

December 2010

 

01. – 04. 12. – Prevencia úrazov v edukačnom procese V telesnej a športovej výchovy“

              v Drienici p. Paliderová, Spišiaková

02.12. – návšteva Sp. Divadla „ Snehulienka „ v Sp. N. Vsi 1. – 5. ročník

02.12. – Obvodné kolo v stolnom tenise v T. Lomnici, p. Cuníková

06.12. – sv. Mikuláš, p. Balogh, Melo

11.- 12.  – Rožňava VzPU 40 Kukoľová 1. misto, Papáč 3. miesto,Tóth 8. miesto,Škrab 10.

                 miesto, družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto                   

                 Slávia 30 Kukoľová 1. misto,Škrab 1. misto, Papáč 3. misto,Tóth 5. miesto,

                 družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab 1. miesto

                 VzPU 40 Kukoľová 3. miesto, Papáč 5. miesto, T´th 6. miesto,Škrab 8. miesto

                 Slávia 30 Kukoľová 1. miesto,Škrab 2. miesto,Tóth 3. miesto, Papáč 6. miesto

13. – 17. 12 – Vianočný futbalový turnaj 1. – 9. ročník

14.12 – Školské kolo olympiády ANJ , p. Olekšáková

16. 12. – M SR v streľbe v Jaslovských Bohuniciach – Kukoľová 7. miesto

16.12. – projekt „Správaj sa normálne“ 5. miesto

 

Január 2011

 

16.01. – Martin streľba Slávia 30 Kukoľová 3. miesto, Papáč 4. miesto, Škrab 11. miesto,

              Tóth 3. miesto, VzPU 40 družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth 2. miesto

18.01. – Okresné kolo olympiády z ANJ Andrášová 5. miesto, Lešundák, p. Olekšáková

29.01. – 1. kolo Okresnej streleckej ligy Kukoľová 1. miesto, Tóth 1. miesto,Škrab . miesto,

              Papáč 3. miesto, Petečel 4. miesto, Ilavská 56. miesto, Mičunda 7. miesto

 

Február 2011

 

03.09. – Lyžiarsky kurz 1. stupeň, p. Paliderová, Melo

05.02. – 2. kolo OSL v PP Kukoľová 1. miesto,Tóth 2. miesto, Papáč 2. miesto,Škrab 3. miesto, Ilavská 6. miesto, Petečel 11. miesto

08.- 09. 02 – Zápis do 1. ročníka

14. – 18. 02. – lyžiarsky kurz pre MŠ

14.02. – Valentínska pošta + pyžamová párty

06.02. – NLML Prešov Papáč 3.m,Tóth 5.m, Škrab 11. m,Kukoľová 4.m, družstvo Slávia 30 2.m,Kukoľová,Papáč,Tóth, družstvo VzPU 40 3.m Kukoľová, Papáč,Tóth

10.02. – MiniMax volejbal T. Lomnica, p. Paliderová

14.02. – Valentínska diskotéka – pyžamová párty

15.02. – Interaktívna tabuľa – školenie učiteľov

16.02. – projekt „Tvoja správna voľba“ 3. a 4. ročník, p. Žužová, Spišiaková

23.02. – Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, p. Žužová

24.02. – 2. kolo Pohár primátora V. Tatier, p. Paliderová

19. – 20. 02. – NLML BB kraja v Brezne

26. – 27. 02. – NLML v Žiline

25.02. – projekt „Chráňme naše detí“, p. Strnková

 

Marec 2011

 

01.03. – projekt „Naturáčikovia“ pre MŠ na zdravú výživu, p. Praxová, Čechanová

07.03. – Lyžiarsky kurz 7. ročník, p. Paliderová, Melo

09.03. – Testovanie 9 2011

10.03. – 3. kolo“O pohár primátora V. Tatier“ Pisár 2. miesto, Mirilovič 3. miesto

 

Apríl 2011

 

06.04. – Obvodné kolo Matematickej olympiády 6. – 7. ročník,p. Kostková, žiaci Michelčíková, Brtáňová

04.04. – Lesná pedagogika, p. Spitzkopfová, Olekšáková

05.04. – Planetárium Prešov 8. – 9. ročník

07.04. – MiniMax obvodové kolo, Školské kolo Minivolejbal 2. stupeň

02. – 03. – M SR streľba Modrý Kameň VzPU Slávia 30  Kukoľová 4 miesto, Vzpu ISSF 40 5. miesto, družstvo Kukoľová,Tóth,Papáč 4. miesto Slávia aj ISSF

02.04. – 4. kolo streleckej ligy 1. miesto Škrab 1. miesto, Petečel 3. miesto, Tóth 1.m,Kukoľová 1.m,Škrab 2.m,Papáč 3.m,

 

Máj 2011

 

21.05. – Streľba Majstrovstvá okresu Poprad, Kukoľová 1.m,Petečel 2.m, Papáč 3.m, Ilavská 4.m

 

Jún 2011

 

06.06. – Spišské športové hry Sp.N.Ves Papáč 1.m,Patečel 2.m,Škrab 3.m

09.06. – Putovná sova 2. miesto Timoracká, Brtáňová, Andrášová

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 „Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAP-om

- zameraný na ENV, medveď

- zapojení žiaci VI.A

- aktivity priebežne po dohode s pani Zuzanou Spitzkopfovou

„9. Európsky deň rodičov a škôl“

- zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy

- zapojené všetky triedy

- zapojenosť 32 rodičov

 

„Správaj sa normálne“ v spolupráci so Štátnou políciou v Starom Smokovci

- zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

- zapojení žiaci V. A triedy

- aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

„GEW“ Týždeň globálneho vzdelávania na školách

-pre tento ročník medzinárodného projektu rozvoja vzdelávania a informácií stanovená téma „Multikulturálny dialóg“

-žiaci sa do projektu zapájajú tvorbou slohových prác, prezentácií v Power Pointe a

tvorbou pohľadníc

- koordinátor projektu: Mgr. Monika Strnková, mgr Dušan Melo

- cieľ: získať certifikát GEW EÚ

„Školy podporujúce zdravie“

- zameraný na zdravý spôsob života

- prebiehajúci projekt od roku 1998

 

 

„Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 165-tisíc eur (4,97 mil. Sk), 95 percent by mali uhradiť európske fondy a zvyšok mestská kasa. Na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy bolo vyčlenených dvadsať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Projekt má za sebou dva moduly a to Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT a Tvorba pracovných listov a ich publikovanie na webovej stránke projektu http://www.projektvysoketatry.sk

 

Európsky regionálny operačný program infraštruktúra vzdelávania

Zamerané na zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy - rozširovanie ZŠ s počtom žiakov nad 200 o triedy materských škôl, vrátane obstarania príslušného vybavenia.

- vypracovala: Mgr. Ondrej Balogh

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh

 

Projekt „Sme v škole“

- zameraný na globálne problémy sveta

- zapojení žiaci IX.A

- zodpovedný Mgr. Dušan Melo

 

Národný projekt MPC Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu MPC  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

- projekt úspešný 

 

Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Premena tradičnej školy na modernu

Názov projektu: S interaktivitou od Tatier nielen k Dunaju

Cieľ projektu

-Vytvoriť a implementovať digitálne vyučovanie 9 predmetov so zameraním na kľúčové kompetencie vrátane zlepšenie ovládania anglického a nemeckého jazyka. Zavedením najmodernejš.ch technológii. Inovovať vyučovanie 9 predmetov. Vyškolením pedagógov im umožniť využívať v čo najväčšej miere všetky možnosti najmodernejš.ch informačnokomunikačných technológii.

Celkové výdavky projektu: 164 201,76;-€

Odoslané: 25.05.2011

- vypracovala: Mgr. Ondrej Balogh

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh

 

Projekt „Spoznávame sa bližšie“, Zakopane, Mesto Vysoké Tatry

Úlohy projektu :

Hlavnou úlohou projektu je tvorenie a intenzifikácia vzťahov medzi deťmi základných škôl pohraničných oblastí mesta Zakopane a mesta Vysoké Tatry.

Hlavná úloha bude splnená vďaka priamym úlohám projektu:

1. zrušenie jazykových bariér medzi deťmi z obidvoch pohraničných oblastí

2. obohatenie vedomosti týkajúcich sa tradícií a kultúry „nášho suseda z druhej strany Tatier“ ako aj prírodných hodnôt obidvoch miest.

Cieľové skupiny:

Priamymi odoberateľmi projektu bude skupina 30 žiakov/žiačok zo Základných Škôl Obce Mesta Zakopane, 15 žiakov/žiačok zo ZŠ s MŠ D. Smokovec 21, Vysoké Tatry Mesta Vysoké Tatry a 10 dospelých ľudí – obyvateľov Mesta Zakopane (predstaviteľov Mestského Úradu v Zakopanom, predstaviteľov verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií).

Pôsobenie projektu neobmedzí sa len na spomínanú cieľovú skupinu, svojou intenzívnosťou a koordináciou, vďaka propagácii, organizácii verejnej výstavy a tiež aj vďaka vytlačeným výsledkom spolupráce deti v podobe „Turistického sprievodcu pre najmladších pátračov po tatranských pokladoch“ ovplyvni aj postoj miestneho spoločenstva Mesta Zakopane a Mesta Vysoké Tatry nabádajúc ich k novým iniciatívam smerujúcim k vývoju integrácie obyvateľov pohraničia Mesta Zakopane a Mesta Vysoké Tatry.

- zodpovedný: Mgr. Ondrej Balogh, Mgr. Dušan Melo

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom rok 2010/2011 bola vykonaná inšpekčná činnosť 09.03.2011 zameraná na  realizovanie testovania žiakov 9. ročníkov základnej  školy. 

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského  testovania žiakov 9. ročníkov boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok  a časový harmonogram zadávania testov, ale nebol dodržaný odporučený počet žiakov v triede. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.                                                              

 

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie školy

Budova a priestory školy sú stavané pre viac ako 500 žiakov. V školskom roku 2010/2011 školu navštevovalo 174 žiakov a 23 detí materskej školy.

 

 

 

Materiálne podmienky školy

Škola je dobre vybavená učebnicami pre súčasný počet žiakov (vo vyšších ročníkoch), pretože reformné ročníky majú s vybavením učebníc problémy - dôvod nedodanie od MŠ SR. Priebežne sa obstarávajú moderné učebné pomôcky, pre vyučovanie rôznych predmetov disponujeme výukovým softwarom. Pre ďalšie štúdium a prácu žiakov i pedagógov máme dobre vybavenú školskú knižnicu s 3807 knižnými titulmi, aj napriek tomu, chýbajú tituly              od súčasných autorov. Tie postupne dopĺňame.

K odborným učebniam (fyziky, chémie a prírodopisu, cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií) sú priradené kabinety so zbierkami učebných pomôcok. Mnoho z nich už nespĺňa požiadavky dnešnej doby, a preto ich postupne nahrádzame novými modernejšími podľa finančných možností. V decembri sme kúpili interaktívnu tabuľu ktorá je umiestnená v učebni chémie a biológie.

 

 

 

Priestorové podmienky školy

Areál školy môžeme rozdeliť na päť prepojených častí - hlavná budova, prístavba, telocvičňa s atletickým areálom, školská jedáleň a areál ihrísk. V areáli školy sa nachádza aj školský pozemok. Hlavná budova slúži celému druhému stupňu základnej školy. Sídli tu vedenie školy, sú tu odborné učebne a kabinety (chémie, prírodopisu, fyziky a matematiky, hudobnej a občianskej výchovy, zemepisu a dejepisu, lyží a saní, výtvarnej výchovy a cudzích jazykov), zborovňa pre učiteľov a sídli tu aj mestská knižnica. V suteréne sa nachádzajú šatňové skrinky pre žiakov, na prízemí sa vyučuje v piatich kmeňových triedach                               a na poschodí tiež v jednej kmeňovej triede a  odborných učebniach (fyzika, chémia a prírodopis, IKT, cudzích jazykov). Na prízemí má svoju ordináciu aj detský stomatológ, mestská knižnica a súkromné centrum pedagogicko – psychologickej poradne .

Prístavba nadväzuje priamo na hlavnú budovu, sú v nej umiestnené štyri triedy prvého stupňa základnej školy a materská škola. V suteréne prístavby je od roku 2010 zriadená strelnica  nachádzajú sa tam školské dielne, kabinet technickej výchovy a záujmovej činnosti, CO sklad, posilňovňa a kotolňa  pre prístavbu. Na prízemí je od novembra 2006 umiestnená materská škola, ktorá je oddelená od školy prechodovými dverami so zvončekom. V tejto časti budovy je umiestnená školská knižnica a kabinet pre výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga. Na poschodí sa nachádzajú 4 triedy I. st. a zborovňa pre učiteľov, kabinet pre 1. - 4. ročník.

Na vstup do prístavby sa používa bočný vchod (najmä pre potreby materskej školy                     v ranných hodinách), čo nám spôsobuje problémy s disciplínou žiakov druhého stupňa, ktorí týmto vchodom svojvoľne opúšťajú budovu školy počas vyučovania. Od septembra 2009                  z dôvodu bezpečnosti žiakov používame iba jeden vchod do budovy školy a to hlavný.

Telocvičňa sa nachádza na rozhraní hlavnej budovy a prístavby. Od týchto častí školy je oddelená uzamykacími prechodovými dverami z dôvodu ochrany osobných vecí žiakov.                 K dispozícii sú šatne so sprchami pre dievčatá a chlapcov, kompletné sociálne zariadenia. Nachádza sa tu kabinet telesnej výchovy, náraďovňa s prístupom z telocvične a východ                   na areál s atletickou dráhou dlhou 200 metrov. Žiada sa rekonštrukcia podlahy, dreveného obkladu a výmena okien s možnosťou zatienenia v popoludňajších hodinách.

Školská jedáleň s kuchyňou a skladom sa nachádza v pravom trakte hlavnej budovy. Jedáleň je priestranná a kapacitne stačí pre 150 stravníkov na jeden vstup. Výdaj obedov riešime troma vstupmi žiakov. Vo vyhradenom čase si obedy vyzdvihujú aj cudzí stravníci                 a strava sa poskytuje aj dvom materským školám (Dolný Smokovec a Nový Smokovec).

Vo vstupnej časti jedálne sa nachádzajú štyri umývadlá s teplou vodou a samostatná cvičná kuchynka pre žiakov. Na chodbe sú k dispozícii nové sociálne zariadenia, miestnosť pre školský klub detí a Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.

Areál ihrísk slúži pre oddych a športové vyžitie žiakov i širokej verejnosti. Pozostáva  z multifunkčného ihriska, z detského ihriska pre deti materskej školy a ihriska s preliezkami pre žiakov 1. stupňa. Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom je využívané na rôzne športy (futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis atď.), v zimných mesiacoch slúži ako klzisko.

Škola nie je bezbariérová, takže integrovať vozičkára by bolo možné len v spolupráci osobného asistenta a zabezpečenia zdvíhacieho zariadenia „schodolezu“.

Školský pozemok sa využíva na pestovanie zeleniny. Na vyučovaní pestovateľských prác žiaci získavajú praktické zručnosti s pestovaním a získavajú kladný vzťah k prírode                   i zdravému spôsobu života.

V budúcnosti plánujeme vybudovať v priestoroch školského pozemku externú triedu vo voľnej prírode a priestor pre oddych a relax.

 

Technické podmienky školy

Jednou z priorít školy vo výchovno-vzdelávacom procese i bežnom chode školy je využívanie informačno-komunikačných technológií.

Pre vyučovanie predmetu Informatika, Informatická výchova ale aj ďalších predmetov je určená učebňa výpočtovej techniky so 16 žiackymi stanicami a jednou stanicou                         pre učiteľov s prístupom na internet. Učebňa disponuje aj výukovými softwarami                             a dataprojektorom, a od roku 2010 s Wi-Fi pripojením pre žiakov a učiteľov ktorý do značnej miery ovplyvňuje kvalitu vyučovania.

V blízkej budúcnosti je potrebné v učebni modernizovať ďalších 5 žiackych staníc, zakúpiť interaktívnu tabuľu a zmodernizovať celkový vzhľad učebne (stoly, podlaha, steny, osvetlenie).

Podarilo sa nám umiestniť počítače s prístupom na internet v zborovni pre učiteľov                 1. a 2. stupňa, v materskej škole, v školskej knižnici, v učebni prírodopisu, fyziky a cudzích jazykov a plánujeme postupné budovanie multimediálnych odborných učební.

Všetky triedy na 1. stupni, vyučujúci cudzích jazykov a hudobnej výchovy majú                      k dispozícii po jednom rádiomagnetofóne s CD prehrávačom.

V zborovni učiteľov je umiestnená kopírka, ktorú využívajú všetci učitelia. Škola                  po technickej stránke disponuje s veľmi slabo vybavenou učebňou školských dielní a cvičnej kuchynky.

Od apríla 2006 má škola svoju vlastnú webovú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná (www.zsdsmokovec.edupage.org). Klienti sa z nej môžu dozvedieť informácie na aktuálny školský rok, rozvrh hodín, rozdelenie tried a žiakov v nich, krúžky, podujatia                   a akcie školy, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok, fotoalbum, vnútorný školský poriadok, práva dieťaťa a ďalšie dôležité informácie o škole. Rodičom ponúkame aj internetovú žiacku knižku.

Na škole chýba školský rozhlas, aj keď v dávnej minulosti ho škola mala. Tento cieľ by si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu alebo vybudovanie úplne nového školského rozhlasu.

Ďalším dlhodobým cieľom bude aj zriadenie kamerového systému vo vstupných priestoroch školy, v šatniach žiakov a s pokrytím všetkých chodieb školy. Kamerový systém by sa využíval na včasné odchytenie prejavov agresivity medzi žiakmi, šikanovania                         a možných krádeží.

 

 

Hygienické podmienky školy

V škole sa celkovo nachádza 48 sociálnych zariadení, z toho 16 je dievčenských a 12 + 18 pre chlapcov a 3 pre učiteľov. V najbližšom období bude ich modernizácia jednou               z priorít. Doposiaľ sa nám podarilo zrekonštruovať 6 sociálnych zariadení.

Naši žiaci i učitelia majú umožnené v čase vyučovania dodržiavať pitný režim.                    Vo väčšine tried prvého stupňa sú zriadené relaxačné kútiky. Pre odpočinok slúži aj školský klub detí pri školskej jedálni vybavený televízorom, DVD a video prehrávačom. Od jari do jesene sa často využívajú ihriská v areáli školy.

 

Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, dôraz kladieme na:

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie                        o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách a na internetovej stránke školy www.zsdsmokovec.edupage.org, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a medzi školou a rodičmi.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Ponúkame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávame vždy začiatkom školského roka, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia                 pri práci a proti požiaru sú vykonávané v súlade s legislatívou, 2 x ročne sa vykonajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

 

    Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 pre základnú školu – prenesené kompetencie je po úprave vo výške 262 798 €, z toho na osobné náklady vrátane valorizácie 204 824 € a na prevádzkové náklady 57 974 €.

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 pre  originálne kompetencie – školský klub detí je 22 940 €, školskú jedáleň  je vo výške 35 050 €, na osobné aj prevádzkové náklady a pre materskú školu vo výške 35 990 €.

Rozpočet príspevok od zriaďovateľa na kapitálové výdavky pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu je vo výške 10 460 € a k 31. 12. 2010 bol poskytnutý v sume 5 230€.

   Okrem uvedeného škola dostala finančné prostriedky:

 • na úhradu dopravného pre deti z Novej Lesnej za január – jún a september – december 2010 vo výške 5 320 €
 • na úhradu dopravného pre deti z Vysokých Tatier za september 2009 – jún 2010 vo výške 3 800 €
 • na úhradu školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi a pod hranicou ŽM v sume 780 € (pre 26 žiakov),
 • na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2010 a 09-12/2010 vo výške 4 717 €
 • príspevok na úhradu nákladov MŠ pre 5 ročné deti vo výške   1 068 €.

 

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady (mzdy, platy vrátane poistného) pre zamestnancov ZŠ- za rok 2010 je vo výške 219 010 €            

            Čerpanie rozpočtu pre zamestnancov ŠJ a ŠKD v tejto kategórii za rok 2010 je vo výške 46 073 €

Čerpanie finančných prostriedkov na osobné náklady pre zamestnancov MŠ za rok 2010 je vo výške 26 268 €

 

630 – Tovary a služby, 640 – Bežné transfery

 

            Čerpanie prostriedkov pre ZŠ v tejto kategórii k 31.12.2010   je vo výške 75 154 €, pričom 14 527 € bolo použitých z  nenormatív. finančných prostriedkov na dopravné,  učebné pomôcky pre žiakov v hmot. núdzi a pod hranicou ŽM a zo vzdelávacích poukazov / na odmeny za záujmovú činnosť, nákup učebných pomôcok /. Zo sponzorských peňazí bolo použitých 342 € na učebné pomôcky. Z vlastných príjmov bolo použitých  10 289 €.

    Použitie výdavkov  na úhradu energií je vo výške – 32 858 €, čo činí 50 % z celkového rozpočtu na tovary a služby.

    Ďalšie výdavky predstavujú: cestovné náhrady – 387 €, poštové a telekomunik. služby – 1 982 €, všeobecný materiál – kancelárske, čistiace potreby a tlačivá – 1 362 €, interiérové vybavenie -796 €  knihy a časopisy – 60 €, učebné pomôcky - 6 601 €, pracovné odevy – 74 €, 4  softvér – 373 €, školenia a kurzy – 144 €, prídel do SF – 1 652 €, stravovanie zamestnancov ZŠ – 3 332 €,   2 537 € - všeobecné služby, 7 425 dohody o vykonaní prác, 428 €- poplatky a odvody, 692 € poistné.

Na bežné transfery bolo použitých 343 € na nemocenské dávky.

  Čerpanie prostriedkov pre ŠKD na prevádzkové náklady na rok 2010 činí 2 284 €,z toho 560 € bolo použitých z prostriedkov ŠR na VP na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru. Ostatné náklady tvoria energie - 1 455 €, všeobecný materiál- 22 €, stravovanie zamestnancov 16 €, prídel do SF - 143 €.

Na bežné transfery bolo použitých 88 € na náhradu príjmu pri  PN.

  V ŠJ bolo čerpanie prostriedkov nasledovné: na energie – 6 090 €/ t.j. 55 % prostriedkov/, vodné stočné - 514 €. Ďalej  telekomunikačné služby –329 € ,cestovné náhrady 4 €, interiérové vybavenie - 125 €, všeobecný materiál  – 816 €, pracovné odevy - 314 €, údržbu prev.strojov –  165 €, všeob. služby – 583 €, poplatky banke – 187 €, stravovanie zamestnancov  – 1 521 €,  prídel do SF – 215 €.

Na bežné transfery bolo použité  230 € na náhradu príjmu pri PN 

  Čerpanie bežných výdavkov pre MŠ na rok 2010, po odpočte čiastky na osobné náklady, činí 11 090 €, z toho 608 € tvoril príspevok na 5-ročné deti. Finančné prostriedky boli použité nasledovne: energie - 8 717 € / čo činí 78,6 % nákladov v tejto kategórii/, telekomunikačné služby 69 €, cestovné 107 €, všeob. materiál - 1 007 €, školenia a kurzy -  10 €, všeob. služby - 16 €, stravovanie zamestnancov - 747 €, prídel do SF - 203 €,  odmeny na základe dohôd – 213 €.

  Čerpanie kapitálových výdavkov je k 31.12.2010 vo výške 5 230 € (ZŠ -  3 650 €, MŠ – 1 378 €, ŠJ – 202 €  za hydraulické vyregulovanie ústredného vykurovania v budove školy a za technické zhodnotenie plynovej kotolne v prístavbe školy.

  Záväzky k 31.12.2010 sú vo výške 62 168 €. Z toho za vyregulovanie ÚK a TZ kotolne - 27 022 € -(v lehote splatnosti),záväzky voči zamestnancom 18 612 €, zrážky zamestnancov 460 €, záväzky voči poisťovniam 11 652 €, voči daňovému úradu 2 178 €, prijaté preddavky v ŠJ 429 €, preplatky ŠJ vo výške 1 815 €. 

  Pohľadávky k 31.12.2010 sú vo výške 794 €, z toho pohľadávky za nájomné 30 €  a 764 € za energie.    

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

        

            Príjmy zo školného v školskom klube detí a zo školného v materskej školy je 3 781,-€.

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

 - na financovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov za mesiace 01-06/2010 a 09-12/2010 vo výške 5 191,- €,

             Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odmeňovanie vedúcich záujmových útvarov.

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

 

     Plánovaný ročný rozpočet príjmov v čiastke 14 440 € (bez dotácie od zriaďovateľa) bol 31.12.2010 splnený vo výške  21 164 €, t.j. na 146 %.

Uvedenú sumu tvoria: príjmy z prenájmu 6 818 €, príjmy zo školného školského klubu detí a zo školného materskej školy  3 800 €,z réžie od stravníkov v ŠJ 6 628, za refundáciu energií a z dobropisov 3 428 €, za odpredaj kuchynského odpadu 30 € a za poškodené učebnice 105 €, z vkladov 13 € a z darov 342 €.  

 

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy               na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Strategické ciele školy

1. Vychádzať z tradície školy a skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces prostredníctvom

     rozvíjania  kľúčových kompetencií žiakov.

2. Podporiť osobnosť, záujem a talent každého žiaka.

3. Vybudovať modernú školu 21. storočia.

4. Posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast.

 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti,                      v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

- rôznorodosť ponuky záujmových útvarov

- dve medzinárodné spolupráce so základnými školami v Japonsku a Poľsku ,

- úspešnosť žiakov v prijímaní na štúdium na stredné školy a umiestnenia žiakov,

- úspešnosť žiakov v riešení matematickej olympiády a korešpondenčných seminárov,

- vynikajúce výsledky žiakov v športovej streľbe,

- vynikajúce výsledky žiakov v súťaži Mladí záchranári CO,

- úspešnosť žiakov v športových súťažiach: lyžovanie, sane, futbal a atletika,

- úspešnosť žiakov v umeleckých súťažiach.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

- nezapájanie sa do olympiád zo zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky,

- materiálno - technické zabezpečenie vyučovacieho procesu,

- stav sociálnych zariadení pre žiakov,

- personálne podmienky vyplývajúce z dôvodu znižovania počtu žiakov.

 

Návrhy opatrení

Pokračovať:

- vo motivácii učiteľov a žiakov,

- v zavádzaní krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov,

- využívať pri riešení problémov viac výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Vedúci

Anglicky na PC

18

Ing. Renáta Olekšáková

Florbal

20

Mgr. Dušan Melo

Futbalový

26

Mgr. Ondrej Balogh

Hudobno - dramatický pri ŠKD

16

Lenka Michelčíková

Kendo

10

Ing. Karol Ištok

Klub deviatakov

16

Mgr. Petronela Lehotská

Loptové hry

17

Mgr. Anna Šmalová

Mladý záchranár CO

19

Mgr. Miloš Strnka

Počítačový

21

Mgr. Mária Krajňáková

Poznaj a chráň

8

Mgr. Jaroslava Kostková

Stolný tenis

13

Ing. Tatiana Cuníková

Strelecký

10

Mgr. Miloš Strnka

Šikovné ruky pri SKD

23

Magdaléna Potanková

Šport - turistika

12

Mgr. Anna Žužová

Všeobecná pohybová príprava

18

Mgr. Miroslava Paliderová

Zdravotnícky

17

PaedDr. Anna Spišiaková

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom            a rodičom

Škola organizuje v spolupráci s rodičmi a žiakmi školy kultúrne a športovo - relaxačné podujatia deň matiek, vianočnú besiedku, návštevu  Oswiečimu, využitie sauny pre detí MŠ a žiakov ZŠ, športové dni.

Spolupráca školy s rodičmi

Na dopravu našich žiakov, štartovné na rôzne súťaže a zakúpenie cien prispieva rodičovské združenie.

 

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi                   a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove                a vzdelávaní v školách podieľajú

 

Spolupráca školy a verejnosti

Mestský úrad Vysoké Tatry podporuje rôzne aktivity školy finančnými príspevkami alebo darmi, resp. výrobou rôznych propagačných materiálov pre účely informovania širokej verejnosti o aktivitách organizovaných školou. Každoročne nám prispievajú na zriadenie a údržbu klziska, finančne podporujú rôzne súťaže, ktoré organizujeme pre našich žiakov. Naši žiaci vystupujú pri rôznych príležitostiach na pôde mestského úradu (oslavy mesta, pre dôchodcov, pre hostí ).

Naša škola pri výchove mladých športovcov úzko spolupracuje s Olympijským klubom Vysoké Tatry a Telovýchovnou jednotou Vysoké Tatry. S ich pomocou každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Bývalá olympionička Ing. Mária Jasenčáková vedie našich sánkarov.

Dobrá spolupráca je aj s Obecným úradom v Novej Lesnej, ktorý prispieva z obecného rozpočtu finančnou čiastkou na žiaka z Novej Lesnej.

Vynikajúca je aj spolupráca s Mestskou políciou a Štátnou políciou v Starom Smokovci. Ich zamestnanci realizujú so žiakmi 5. ročníka projekt „Správaj sa normálne“, v máji 2010 zrealizovali dopravnú výchovu na prenosnom dopravnom ihrisku a v júni 2010 zorganizovali besedu o drogách so žiakmi 8. a 9. ročníka.

Verejnoprospešné služby nám každoročne pomáhajú pri údržbe školského areálu.

Vynikajúca spolupráca je aj s Tatranským dvojtýždenníkom, kde pravidelne uverejňujeme články o dianí na našej škole a úspechoch našich žiakov.

Spolupráca s TANAPom je tiež veľmi dobrá. V 6. ročníku sa realizoval projekt „Lesná pedagogika“ s p. Spitzkopfovou.

Prílohy:

 1. SPRÁVA  vedúceho PK a MZSJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy
 2. SPRÁVA  vedúceho PK a MZMAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE
 3. S P R Á V A o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2010/2011
 4. Environmentálna výchova  
 5. Správa koordinátora prevencie za II. polrok  šk. roka 2010 / 2011
 6. SPRÁVA  vedúceho PK a MZ  pre 1. – 4. roč.

 

Záver

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Balogh                                                     ............................................

                                                                                                          pečiatka  a podpis riaditeľa školy

 

 

V Dolnom Smokovci, 30.8. 2011

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 02.09.2011

                                                                                                         

 

 

 

.............................................

Správa schválená radou školy dňa: .............................                          podpis predsedu rady školy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       .............................................

Schválené zriaďovateľom školy dňa: ...............................               pečiatka a podpis zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : SJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy        Vedúci : Ing. Renáta Olekšáková 

              Školský rok : 2010/2011

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny.

Realizovalo sa školské kolo olympiády slovenského jazyka, Šaliansky Maťko a školské kolo olympiády anglického jazyka. Víťazi školského kola OAJ sa zúčastnili okresného kola.

Vyučujúci ANJ intenzívne využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, na hodinách sa taktiež využíva projektové vyučovanie NEJ, ANJ.

 

 

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je stále priemerná, spôsobujú to žiaci , ktorí sa nepripravujú na vyučovanie, nerobia si domáce úlohy a v neposlednej miere ich rozptýlená pozornosť na vyučovacej hodine. Počas vyučovacej hodiny sa stále častejšie musia riešiť výchovné problémy problémových žiakov na úkor vzdelávacej činnosti. Na hodinách ANJ sa naďalej využívali pracovné listy v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, na hodinách Geo, NEJ, SJL, ANJ sa využívalo projektové vyučovanie.

Žiaci sa zúčastnili mnohých športových súťaží .

 

 

 

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade s právnymi normami (MP č. 22/2011) so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Gabčová

Olekšáková

16.11.2010

VII.A

SJL

Žužová

Olekšáková

22.11.2010

V.A

SJL

Krajňáková

Olekšáková

09.12.2010

VII.A

NEJ

Lehotská

Olekšáková

28.04.2011

V.A

ANJ

 

Plán hospitačnej činnosti bol splnený v školskom roku 2010/2011.

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

 1. polrok

Andrášová Veronika

Kukoľová Gabriela

*

 

Olympiáda ANJ

Majstrovstvá SR v streľbe

 

5. miesto

7. miesto

2. polrok

Žiačky 7.A

Mladí záchranári

**

 

Putovná sova

Súťaž družstiev mladých záchranárov

 

2. miesto

6. miesto

 

 

* Športové súťaže 1. polrok:

 

2. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                   1. miesto  Martin Tóth 7.A

                                   2. miesto  Gabriela Kukoľová 5.A

                                   2. miesto  družstvo: G. Kukoľová, T. Kozubová, M. Tóth

 

3. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                   1. miesto  Marcel Papáč 5.A

                                   1. miesto  Gabriela Kukoľová 5.A

                                   3. miesto  Roman Škrab 5.A

                                   1. miesto  družstvo: G. Kukoľová, M. Papáč, M. Tóth

 

4. kolo Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

                                                           2. miesto M. Ilavská 5.A

                                               2. miesto M. Papáč 5.A

                                               3. miesto L. Petečel 5.A

                                               2. miesto družstvo: Kukoľová, Tóth, Papáč 

                                                3. miesto družstvo: Ilavská, Škrab, Kozubová

 

Finále Krajskej školskej streleckej ligy v Šarišských Michaľanoch

1. miesto – postup na M SR G. Kukoľová 5.A

2. miesto  M. Papáč 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

2. miesto družstvo: Kukoľová, Tóth, Papáč

 

Národná liga mládeže v Rožňave

11.12.2010      disciplína VzPu 40:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

3. miesto M. Papáč 5.A

8. miesto M. Tóth 7.A

10. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth;

 

Disciplína Slávia 30:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

1. miesto R. Škrab 5.A

3. miesto M. Papáč 5.A

5. miesto M. Tóth 7.A

1. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

 

 12.12.2010     disciplína VzPu 40:

3. miesto G. Kukoľová 5.A

5. miesto M. Papáč 5.A

6. miesto M. Tóth 7.A

8. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth;

disciplína Slávia 30:

1. miesto G. Kukoľová 5.A

2. miesto R. Škrab 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

6. miesto M. Papáč 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

 

Majstrovstvá žilinského kraja v Martine

disciplína Slávia 30:

3. miesto G. Kukoľová 5.A

4. miesto M. Papáč 5.A

3. miesto M. Tóth 7.A

11. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Škrab

disciplína VzPu 40:

2. miesto G. Kukoľová 5.A

8. miesto M. Papáč 5.A

5. miesto M. Tóth 7.A

13. miesto R. Škrab 5.A

2. miesto družstvo Kukoľová, Papáč, Tóth

 

 

Okresné kolo vo florbale

                                   4. miesto mladší žiaci

 

 

** Športové súťaže II. polrok:

 

Strelci: získali spolu 20 prvých, 26 druhých a 27 tretích miest . Výsledky z najdôležitejších súťaží

 ( majstrovstvá  SR a majstrovstvá krajov):

G. Kukoľová - 2. miesto Národná Liga Mládeže, 5. miesto M-SR, 4. miesto M- SR družstvá, 1. miesto Školská krajská strelecká liga, 1. miesto Majstrovstvá Prešovského kraja, 1. miesto Majstrovstvá Košického kraja

M. Papáč - 4. miesto M- SR družstvá

M. Tóth - 4. miesto M-SR družstvá, 1. miesto Majstrovstvá Prešovského kraja

 

Loptové hry, atletika:

Obvodové kolo v malom futbale mladší žiaci – postup na okres

Okresné kolo v minimax volejbale – dievčatá, postup na krajskú súťaž

Okresné kolo v minimax volejbale – chlapci

Okresné kolo v malom futbale – chlapci

Okresné kolo v atletike – chlapci 4. miesto J. Zeman beh na 1000 m

 

 

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

Aj v nasledujúcom školskom roku využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk.

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                   ...............................................................

 

    podpis vedúceho PK, MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

 

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE      Vedúci : Mgr. Jaroslava Kostková 

       Školský rok : 2010/2011

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Žiaci sa zapojili do korešpondenčnej mat. súťaže KORSEM a PIKOMAT. Realizovalo sa školské kolo Pytagoriády, víťaz z každého ročníka postúpi na okr.kolo.6 žiakov piateho ročníka riešilo domáce kola MO, 3 žiaci boli úspešnými riešiteľmi.Žiaci 9 ročníka sa zúčastnili Kompara, úspešnosť bola tesne pod slovenským priemerom. Žiaci pravidelne precvičujú testy na cvičeniach z matematiky. 60 % žiakov pristupuje k príprave pasívne a nezodpovedne, nevypracováva si cvičné testy.

Vo vyučovaní sa využíva projektové vyučovanie / FYZ,PRI,BIO,CHEM/, skupinová práca a vyučovanie v IKT učebni. V predmetoch BIO a PRI 6,7,8,9 ročník sa  vyučuje v učebni prírodopisu s využitím IKT.

V predmetoch matematika a biológia sa implementujú pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Nedostatkom je nedostatočné využívanie pomôcok a moderných metód vyučovanie v niektorých predmetoch.

Chémia sa v tomto školskom roku vyučuje odborne.

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je naďalej priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Venovali sme zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9.roč. na Testovanie.

Na hodinách matematiky a biológie bolo využívané interaktívne učenie, naďalej sa implementovali pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Žiaci sa zúčastnili okresného kola matematickéj olympiády a pytagoriády bez výraznejších úspechov.

Škola sa zapojila do projektu „ Recyklohry“ a „Play Energy“.

Žiaci školy sa zúčastnili exkurzie do planetária v Prešove a besedy o nástrahách internetu a facebooku .

Nedostatkom je nedostatočné využívanie interaktívnej tabule, málo názornosti a pokusov vo vyučovaní niektorých  prír. predmetov.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

p.Cuníková

p.Kostková

31.03.2011

VII.A

MAT

Všetci

p.Kostková

17.06.2011

pís.práce, lab. úlohy, prakt. cvičenia

všetky

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

 

2. polrok

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Viac využívať prácu s interaktívnou tabuľou, pravidelne písať krátke päťminútovky, aby sa zabezpečila systematickejšia príprava žiakov. Do písomných prác zaraďovať aplikačné a kontextové úlohy už od piateho ročníka.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9.

Dbať na individuálny prístup k žiakom so špecifickými požiadavkami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť.

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu.

 

 

 

 

                                                                                                    ...............................................................

           podpis vedúceho PK, MZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.3

 

 

                        Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

   S P R Á V A

  o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2010/2011

 

        

         Plán výchovného poradcu vytýčený na tento školský rok bol splnený.

         Žiaci 9. a 8. ročníka boli počas celého školského roka informovaní o možnostiach štúdia na stredných školách, o ich nových pomenovaniach, o novootvorených odboroch resp. zrušených ako aj ich naplnenosti. Tieto údaje sa dozvedeli na triednických hodinách, individuálnych stretnutiach, besedách na suplovaných hodinách, z oznamov na ústrednej nástenke výchovného poradcu. Niektorí deviataci využili možnosť bližšie spoznať školu, o ktorú prejavili záujem a navštívili ju počas Dňa otvorených dverí. V porovnaní s minulým školským rokom ich bolo viac, ale aj tak si myslíme, že žiaci by mali túto možnosť spolu s rodičmi viac využívať. Niektorí deviataci však túto možnosť zneužívali /návštevou strednej školy, o ktorú nemali záujem/. Pri rozhodovaní žiakom určite pomohli prezentácie SOŠ  elektrotechnickej  v  Poprade, SSOŠ v Poprade a SOŠ  Kukučíkova   v Poprade, ktoré predviedli zamestnanci uvedených stredných škôl.

         Z finančných dôvodov nebola v tomto školskom roku zorganizovaná úspešná akcia Burza informácií o stredných školách pre žiakov deviateho ročníka.

         Pri výbere školy im mohli pomôcť aj brožúry „Pred štartom“, „Študentský expres“ a zošity zamerané na rôzne povolania v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva, kde okrem charakteristiky profesie našli aj dotazník na sebahodnotenie. Tento súbor vyšiel pod názvom „Práca    a ty“.

         Koncom apríla boli žiaci ôsmeho ročníka na špeciálnych triednických hodinách a ich rodičia na triednej schôdzi RZ okrem horeuvedených informácií tiež dôkladne oboznámení o celoplošnom testovaní deviatakov z jazyka slovenského a matematiky, o priebehu prijímacieho konania, odvolaniach a zápise na stredné školy. Otázky rodičov boli zodpovedané priamo na stretnutí. Svojou prítomnosťou na tomto stretnutí len pomerne málo rodičov  sa zaujímalo o ďalšie štúdium svojich detí na strednej škole.

          V tomto školskom roku neprejavili žiaci ôsmeho ročníka záujem o štúdium na bilingválnom gymnáziu.

         Pri rozhodovaní o budúcom povolaní žiakom pomohlo aj testovanie. Devätnásť ôsmakov koncom školského roka v júni absolvovalo s pani PhDr. A. Janiglošovou a  Mgr. D. Duckou  psychologické poradenstvo k voľbe povolania formou skupinového psychologického vyšetrenia. Na základe vyhodnotených testov pani doktorka s kolegyňou sa individuálne porozprávala so žiakmi, v ktorých oblastiach by sa mohli uplatniť vzhľadom na ich záujmy, vedomosti a schopnosti. Za formuláre testov žiaci zaplatili individuálne finančnú čiastku 4,-€. Vyšetrenie sa konalo s písomným súhlasom rodičov.   Obrázkový test im tiež pomohol pri prvom rozhodovaní. Aj diagnostický test, ktorý sme uskutočnili v decembri, pomohol ešte nerozhodnutým žiakom deviateho ročníka.

         Niektorí žiaci boli od začiatku pevne rozhodnutí, na ktorej škole chcú študovať, záujem iných sa často menil. Tieto zmeny boli pravidelne zverejňované na nástenke výchovného poradcu štatisticky, v zborovni menovite, aby aj vyučujúci mali prehľad o záujme o štúdium na stredných školách deviatakov.

 

 

                                                                 - 2 -

                                                                   

 

         O požiadavkách na štúdium konkrétnych stredných škôl sa žiaci mohli dozvedieť priamo na internete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach, na domovských stránkach škôl a na stránke „stredná škola“, kde si mohli overiť aj svoje vedomosti na vedomostných testoch. Stredné školy s talentovými skúškami zverejnili kritériá na prijímacie skúšky v januári, ostatné koncom marca. Mnohí žiaci túto možnosť využili.                                                                       

         Všetci žiaci si podali dve prihlášky okrem žiaka ôsmeho ročníka Nikolasa Holuba, ktorý sa nakoniec rozhodol pre pracovný pomer. Žiaci, ktorí mali záujem o stredné školy s talentovými odbormi, prihlášok  podali viac. Zapísať sa však mohli len na jednu školu a to na základe rozhodnutia o prijatí na školu a zápisného lístka, ktorý si rodičia museli osobne a na podpis vyzdvihnúť u výchovného poradcu.

         Na celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky si už žiaci zvykli. Spolu s vyučujúcimi sa naň intenzívne pripravovali. V tomto školskom roku bol termín testovania určený na 9.marca. Testovanie všetci deviataci úspešne absolvovali s peknými výsledkami.  Traja začlenení žiaci /Čekovská, Kováčiková, Stosil/ mali podľa pokynov viac času na vypracovanie testov, žiačka Hnidová podľa pokynov sa testovania nezúčastnila. Úspešnosť našich žiakov bola 67,1 %  z matematiky,  82,5 % z jazyka slovenského a literatúry. Testovanie absolvovalo 24 žiakov. Na tohoročnom testovaní sme mali kontrolu z ŠŠI z  elokovaného  pracoviska v Kežmarku /Mgr.Petras/, testovania sa zúčastnili aj  pozorovatelia zo ZŠ vo Vyšných Hágoch a zo SOŠ v Hornom Smokovci.

         Po testovaní žiaci pokračovali v intenzívnej príprave na prijímacie skúšky z profilujúcich predmetov. Väčšina záujemcov však bola prijatá len na základe ich doterajších učebných výsledkov a výsledkov testovania. Prijímacie skúšky absolvovali len tí žiaci, ktorí mali záujem o štúdium na  školách s talentovými odbormi. Po 1. kole prijímacích skúšok boli všetci žiaci prijatí priamo, na odvolanie alebo po presune na iné školy. V tomto školskom roku končilo školskú dochádzku 26 žiakov /z toho jeden žiak ôsmeho ročníka/, ktorí boli rozmiestnení takto:

 

            gymnáziá        4 žiaci                                

            SOŠ  - M      19 žiakov                                         

            SOŠ  - 3roč.   2 žiaci                                  

            prac. pomer    1 žiak. 

 

         Počas školského roka boli rodičia a žiaci 5. ročníka informovaní o možnostiach štúdia na osemročnom reálnom gymnáziu. Nikto neprejavil záujem. Na  návrh triednych učiteľov boli uskutočnené individuálne pohovory so žiakmi, ktorí majú poruchy správania i učenia v snahe pomôcť pri ich odstraňovaní. Výchovný poradca bol prítomný aj pri pohovoroch s rodičmi a ich deťmi kvôli porušovaniu školského poriadku.

         Aj v tomto školskom roku spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno – psychologického poradenstva v Dolnom Smokovci. PhDr. Janiglošová /psychológ/ a  Mgr. Kubinský /špeciálny pedagóg/ viackrát uskutočnili pedagogicko-psychologické vyšetrenia žiakov na škole. Na základe ich vyšetrení žiaci dostali štatút začleneného žiaka v bežnej alebo špeciálnej triede. Viacerí  žiaci  absolvovali  následné  vyšetrenie. Výsledky  vyšetrení  majú  triedni  učitelia  v dokumentácii žiaka a náš špeciálny pedagóg  PaedDr. Spišiaková. Len málo rodičov vyšetrených žiakov prejavuje záujem o pravidelnú spoluprácu  so SCŠPP , ktoré sídli priamo v priestoroch našej školy a pomohlo by deťom vyrovnať sa s ich problémami v učení i správaní. Matka začleneného žiaka deviateho ročníka L.Stosila si prevzala kópie psychologických vyšetrení na základe žiadosti strednej školy, na ktorú sa  prihlásil.

 

 

 

 

- 3  -

 

 

         Pani Spišiaková úzko spolupracuje s vyučujúcimi a spolu s nimi rieši problémy, ktoré sa vyskytujú vo vyučovacom procese so začlenenými žiakmi.

         Vo februári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. V tomto školskom roku bolo zapísaných  19 detí, jedno dieťa má odklad, takže v budúcom školskom roku môžeme otvoriť opäť len jednu triedu.

            Na triednických hodinách v júni žiaci 8.ročníka si poznačili, aké údaje sú potrebné na vypísanie vstupných dokladov žiaka. Do určeného termínu ich doniesli výchovnej poradkyni, ktorá ich zaevidovala do novej verzie  programu PROFORIENT v počítači a následne expedovala do ŠVS v Michalovciach.

 

 

        

Vypracovala: Mária Krajňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.4

Environmentálna výchova

 

Environmentálna výchova je organickou súčasťou celého komplexu výchovy a vzdelávania. Vychádza z troch základných teoretických východísk:

 1. environmentálneho poznania
 2. environmentálnej uvedomelosti
 3. riešenia problémov súvisiacich s tým, aby poznávanie a uvedomelosť smerovali k aktívnej zložke osobnosti, ENV správaniu a konaniu v každodenných bežných situáciách

Cieľom ENV je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré človeku umožňujú chrániť a zlepšovať životné prostredie.

 

V našej škole sme ciele ENV v  šk. roku 2010/2011  realizovali:

 1. vo vyučovacom procese – v časovo – tematických plánoch jednotlivých predmetov bola  pri vyučovacích hodinách vyznačená ENV, žiaci boli  pripravovaní  na súťaže  a olympiády,  na hodinách pracovného a technického vyučovania sa realizovala priebežne  ekologická úprava okolia školy a úprava školského ihriska v areáli školy.
 2. mimoškolské aktivity :
  • Oboznámenie so šk. poriadkom, poučenie o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia a majetku
  • Separácia odpadu
  • Zber papiera, účasť na okresnej súťaži v zbere papiera
  • Účasť na akcii Čisté hory
  • Deň športu, Olympijský deň
  • Ekologická úprava okolia školy v novembri 2009 a máji 2010
  • Ošetrovanie rastlín v budove školy
  • Účelové cvičenie – 2. stupeň  /september 2009 a jún 2010/
  • Cvičenie v prírode – 1. stupeň  / september 2009 a jún 2010/
  • Pravidelná výzdoba školy – výtvarne vyjadriť názory na životné prostredie
  • Zapojenie do projektu Lesná pedagogika – pozorovanie vtákov, ich kreslenie, osadenie vtáčích búdok a kŕmidla
  •  Súťaž Putovná sova – vytvorenie dvoch prezentácií, s ktorými sa žiaci 7. A umiestnili na druhom mieste
  • Medzitriedny turnaj vo futbale,
  • Školský turnaj v ľadovom hokeji
  • Športové súťaže medzi školami
  •  Lyžiarsky výcvik
  • Spolupráca s Mestskou políciou - bezpečnosť na cestách
  • Účasť 4. A na okresnej akcii Tvoja správna voľba
  • Návšteva Horskej služby v Starom Smokovci žiakmi 4. A
  • Návšteva štátnej polície v Starom Smokovci žiakmi 4. A
  • Exkurzia žiakov 2. stupňa do planetária v Prešove
  • Návšteva výstavy Stavebnica Merkúr / 1. stupeň /
  • Oslavy MDD – v akcii hasiči, záchranári, polícia, kukláči,  vojaci,
  • Noc v škole spojená s pobytom v prírode /4. A /
  • Výlety, exkurzie, vychádzky

 

     Dolný Smokovec 23.06.2011                                                                                   

    Zapísala :PaedDr. Anna Spišiaková

Príloha č.5

 

Správa koordinátora prevencie za II. polrok  šk. roka 2010 / 2011

 

 

 

Február :           

-     MŠ – školská zrelosť – psychologička

-     MŠ lyžiarsky kurz

-     Valentínska pyžamová párty v školskej jedálni + valentínska pošta

-     lyžiarsky kurz pre 1. stupeň

-     projekt s políciou 3.A, 4.A

-     projekt „Chráňme naše deti“

 

Marec :   

 • MŠ plavecký kurz
 • MŠ dopravná výchova
 • ŠKD – turnaj Človeče nehnevaj sa“
 • Lyžiarsky kurz 2. stupeň
 • MŠ – „naturáčikovia“

  

Apríl :

     -      aktivity ku Dňu narcisov -  žiaci sa zapojili do zbierky

     -      ekologická úprava okolia školy – Deň Zeme

-     MŠ plavecký kurz

-     beseda v knižnici

-     lesná pedagogika – 7.A

-     návšteva planetária v Prešove

 

         

     Máj :

 • výchovný koncert „Sabrosa“
 • projekt „ Správaj sa normálne „ – V.A
 • Lesná pedagogika 6.A
 • Deň matiek – MŠ
 • ŠKD – jazda zručnosti
 • Rodičovská besiedka

 

 

Jún :       

 •  „ Putovná sova „  VII.A – 2. miesto
 •  oslavy MDD v Tatranskej Lomnici
 • návšteva japonského veľvyslanca
 • MŠ – „Rozpávka o zázračnej kapse“
 • MŠ – kúzelník Wolf
 • MŠ – div. predstavenie „Snehulienka“
 • Tatranská letná olympiáda

 

      Spoločne sa nám podarilo ponúknuť žiakom rôznorodé krúžky, v maximálnej miere sme využili na aktivizáciu žiakov akcie poriadané školou i inými školskými i mimoškolskými inštitúciami.

        Výchova k manželstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu - boli realizované na hodinách etickej, náboženskej a občianskej výchovy a prírodopisu a biológie v súlade s učebnými osnovami. Na hodinách slovenského jazyka v 8. ročníku  žiaci diskutovali na tému drogy. Na hodinách chémie a prírodopisu žiaci vypracovaváli projekty o globálnych ekologických problémoch, zdravom životnom štýle, zdravej výžive.

V 9. ročníku písali žiaci úvahu na tému „Šťastie“ s protidrogovou tematikou.

V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zúčastnili akcie ekologických úprav okolia školy. Naďalej sa pokračovalo v separovanom zbere, tejto problematike sa venovali učitelia aj na triednických hodinách a hodinách prírodopisu a biológie. Žiaci sa zapojili do projektu „Recyklohry“.

V 5. A triede prebiehal projekt „ Správaj sa normálne“ s členmi policajného zboru SR.

Žiaci 7.A triedy sa počas lesnej pedagogiky pripravovali na vedomostnú súťaž Putovná sova.

Naďalej pokračovala úzka spolupráca s psychológmi a špeciálnymi pedagógmi zo súkromného pedagogicko - psychologického centra, ktoré od septembra pracuje na našej škole.

Počas školského roka bola vo na chodbe na prízemí inštalovaná nástenka o ozónovej vrstve, o prevencii karcinogénnych ochorení. Na konci školského roka boli na nástenke prezentované projekty žiakov z prírodopisu a biológie.

V oblasti zdravej výživy školská jedáleň vypracovávala pestrý jedálny lístok, ako prílohy sú šaláty z čerstvej zeleniny, ovocie príp.cereálne tyčinky. Žiaci dodržiavajú pitný režim , majú dovolené piť tekutiny aj počas vyučovacích hodín.

 

 

 

 

 

 

 

Dolný Smokovec 25.06.2011                                                      Mgr. Jaroslava Kostková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.6

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia :  MZ  pre 1. – 4. roč.       Vedúci :   Anna Šmalová     Školský rok : 2010 / 2011

 

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok

  V prvom polroku šk. roka 2010/2011 z celkového počtu 61 žiakov prospelo 57, neprospeli 4  žiaci / 1.A - 1, 3.A – 1, 4.A -2 /

Bolo udelených 12 pochvál za výborný prospech a správanie, 1 napomenutie tr. učiteľom

 / 1.A /, 3 pokarhania tr. učiteľom / 4. A /. Traja žiaci mali znížené známky zo správania na stupeň  2 /1.A -1, 3.A -1, 4.A – 1 /

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementujú PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

 

2. polrok

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté, zopakované a napísané záverečné písomné práce. Počet kontrolných diktátov súhlasí s predpísaným počtom. 

V druhom polroku  šk. roka 2010/2011 z celkového počtu 60 žiakov prospelo 56, neprospeli dvaja žiaci a opravné skúšky v auguste budú mať dvaja žiaci.

Bolo udelených 14 pochvál za prospech, správanie a reprezentáciu školy. Tri pokarhania riaditeľom školy a zníženú známku zo správania majú traja žiaci.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementovali PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.7/2009- R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok... Žiaci boli z predmetov skúšaný najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

 

 

2. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok... Žiaci boli z predmetov skúšaný najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

p. Strnka

p.Šmalová

15.11. 2010

1.A

SJL

p. Žužová

p.Šmalová

18.05. 2011

3. A

SJL

p. Spišiaková

p.Šmalová

25.5.2011

4. A

SJL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

 

 

 

 

2. polrok

Sára Odrobinová -4.A

Mladý záchranár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytagoriáda – okresné kolo

Súťaž okresov PP a KK

 

Siedme miesto

6. miesto

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do vzdelávacích aktivít.

 

 

 

2. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do vzdelávacích aktivít

 

 

 

 

 

                                                                                                  ...............................................................

        podpis vedúceho PK, MZ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria