Navigácia

O škole

Projekty

1.  Medzinárodný vzdelávací projekt s mestom Nosegawa - august 2004

     - návšteva 6 dospelých a 6 detí z Japonska

     Pripravili: PaedDr. Jaroslava Haščáková a Ing. Renáta Olekšáková

                                                                                             

 

2.  Nadácia pre deti Slovenska „ Hodina deťom“

     „Detská rómska kapela - Terne Čhave“

     - požadovaná suma 40.000.- Sk na fungovanie kapely

     - projekt vyhodnotený v júli 2004, úspešný, získaná čiastka vo výške
     20.000.- Sk

     Vypracovala: Mgr. Monika Strnková

                                                                                             
4. 
Ministerstvo školstva a SAŠŠ  „Otvorená škola - šport 2003“

     „ Dajme šancu športovať všetkým Tatrancom “

     - požadovaná suma 152.036.- Sk na materiálne vybavenie

     - vyhodnotený  v auguste 2004, získaná čiastka 50.000.- Sk

     Vypracovala: Mgr. Monika Strnková
                                                                                               

5.  Ministerstvo školstva a SAŠŠ  „Otvorená škola - šport 2004“

     „ Precvičme svoje telá, nielen dušu“

     - požadovaná suma 140.300.- Sk na materiálne vybavenie

     - vyhodnotený  v auguste 2004, získaná čiastka 50.000.- Sk

     Vypracovala: Mgr. Monika Strnková

                                                                                   

6.  Ministerstvo školstva a SAŠŠ  „Otvorená škola - šport 2006“

     „ Zdraví dokážeme viac“

     - požadovaná suma 143.260.- Sk na zakúpenie fitlôpt a obnovu školskej

       posilňovne

     - vyhodnotený v júli 2006, neúspešný

     Vypracovala: Mgr. Monika Strnková
                                                                

7.  Milkagro Sabinov „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“

     - projekt prebiehal od októbra 2004 do marca 2005

     - suma 50.000.- Sk na kancelársku techniku

     - žiaci vyzbierali spolu 1.912 ks viečok z jogurtov, najúspešnejšia trieda 6.B
       (1.481 ks) a
najúspešnejšia žiačka Dominika Štefková zo 6. B ( 963 ks) sa

       umiestnila na 80. mieste

     Vypracovala: Mgr. Monika Strnková

                                                                                           

8.  Akcia „Neskúšajte ma !“

     - v zbere starého papiera na záchranu stromov

      - trvanie od 20.11.2004 do 20.12.2004

      - vyzbieraných 1.590 kg starého papiera

      Zodpovedná: Mgr. Monika Strnková

                                                                                            

9.   „V núdzi poznáš priateľa“

      - SČK Poprad

      - na získanie finančných prostriedkov na odstránenie škôd spôsobených

        víchricou

      - získaná suma 32.000.- Sk, použitá na zasklenie starých okien

      Vypracovali: PaedDr. Jaroslava Haščáková, Mgr. Monika Strnková

                                                                                             

10.   „V núdzi poznáš priateľa“

      - mestská časť Praha 9

      - na získanie finančných prostriedkov na  odstránenie škôd spôsobených

        víchricou

      - získaná suma 1.876.500.- Sk

      Vypracovali: PaedDr. Jaroslava Haščáková, Agáta Slivová

                                                                                            

11.   Slovenská rada rodičovských združení 

      „Aj my chceme mať peknú školu“

      - projekt zameraný na spríjemnenie prostredia chodieb v prístavbe školy

      - získaná suma 4.500.- Sk použitá na zakúpenie farieb a tapiet

      Vypracovala: Mgr. Monika Strnková

                                                                                             

 

12.   Projekt pre kultúrnu oblasť - Henkel

       "Dajme šancu tatranským talentom"

       - projekt zameraný na podporu kultúrneho vzdelávania žiakov

       - získaná suma 96.357.- Sk, použitá na materiálne vybavenie pre

         záujmové útvary, ktoré sa venujú kultúre

       Vypracovali: Mgr. Mária Lehoczká a Mgr. Monika Strnková

                                                                                            

 

13.  Medzinárodný projekt eTwinning

      - zameraný na partnerskú spoluprácu so školami v Európskej únii

      - získanie certifikátu eTwinning marec 2007

      Vypracovanie: Mgr. Monika Strnková, zapojení vyučujúci SJL, AJ, Z, D,

      HV, VV. 
 

                                                                                               


14. projekt Otvorená škola - oblasť športu 2008
      "Školské centrum športu"
      - zameraný na športové aktivity na škole, doplnenie športového zariadenia, vytvorenie centra 
        športu, realizácia denného športového tábora počas letných prázdnin
      - celkové náklady na projekt 183.000 Sk
      - požadovaná suma z MŠ SR vo výške 137.000 Sk
      - vyhodnotenie v júli 2008 - projekt neúspešný
      Vypracovala: Mgr. Monika Strnková
                                                                  

                                                                                            
15. projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008
      "Robme všetko preto, aby deti čítali"
      - zameraný na modernizáciu školskej knižnice doplnením o počítačové zostavy s pripojením  na
        internet, čítačky čiarových kódov, knižničného softwaru a nábytku
      - celkové náklady na projekt 132.000 Sk
      - požadovaná suma z MŠ SR vo výške 100.000 Sk
      - vyhodnotenie v júli 2008 - projekt úspešný, získaná dotácia 100.000.- Sk
      Vypracovali: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Petronela Lehotská
                                                                                              

 

 

16. „Ešte krôčik k tomu, aby deti čítali“

      Rozvojový projekt MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009“

      -     zameraný na elektronizáciu a moderné zariadenie školskej knižnice

      -     požadovaná suma z MŠ SR      3.300.- €

      -     celkové náklady na projekt       4.050.- €

      -     vypracovala Mgr. Monika Strnková

      -    vyhodnotenie projektu v júli 2009

 

 

 

17. „Presná muška – to je fuška“

      Otvorená grantová schéma pre šport 2009 - Nadácia VÚB

      -     zameraný na športovú streľbu

      -     požadovaná suma z MŠ SR      1.800.- €

      -     celkové náklady na projekt       1.800.- €

      -     vypracovala Mgr. Monika Strnková

      -    vyhodnotenie projektu v júni 2009 – projekt neúspešný

 

 

 

18. „Cesta emocionálnej zrelosti“

      Projekt realizovaný v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Poprade

-          zapojení žiaci IX.A a IX.B triedy šk.r. 2008/2009

 

19.  „Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT. Celkové predpokladané náklady projektu predstavujú 165-tisíc eur (4,97 mil. Sk), 95 percent by mali uhradiť európske fondy a zvyšok mestská kasa.  Na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy je už teraz vyčlenených dvadsať percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

  20. Národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu

  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

- projekt úspešný   yes                                                                                     

 

 

 

 

 medzinárodné: Jazykovo-náučný výmenný a korešpondenčný styk žiakov školy s Japonskou školou v Nosegawe (od roku 1998)

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria