Navigácia

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006

Základné identifikačné údaje o škole

    

Názov školy:                Základná škola s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

 

Adresa školy:               Dolný Smokovec 21, 059 81 Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

 

Telefón, fax:                 052/ 442 25 95,   052/ 442 29 03

 

Internetová adresa:       www.zsdsmokovec.edupage.org

 

Elektronická adresa:     zsdsmokovec@pobox.sk

 

Zriaďovateľ:                Mesto Vysoké Tatry

                                   Mestský úrad

                                   Starý Smokovec

                                   062 01 Vysoké Tatry

 

 

Vedenie školy: riaditeľka školy:                       PaedDr. Jaroslava Haščáková

                                   zástupca riaditeľky školy:         Mgr. Monika Strnková

 

 

Rada školy:                    predseda rady školy:        Mgr. Anna Žužová

                                   podpredseda:                 Ing. Ľudovít Budzák

                                   členovia:                        PhDr. Jana Petrociová

                                                                       Agata Slivová

                                                                       Ing. Alžbeta Nedorostová

                                                                       Tomáš Žampa

                                                                       Milan Novák

                                                                       Katarína Strachanová

                                                                       Ing. Mária Fábryová

                                                                       PaedDr. Róbert Gálfy

                                                                       PhDr. Anna Decká

 

 

 

Gremiálna rada:              PaedDr. Jaroslava Haščáková             riaditeľka školy

                                   Mgr. Monika Strnková                        zástupkyňa riaditeľky školy

                                   Dr. Anna Spišiaková                            špeciálny pedagóg

                                   Mgr. Mária Krajňáková                       výchovná poradkyňa

                                   Mgr. Jaroslava Kostková                     koordinátorka projektov

                                   Mgr. Mária Lehoczká                          vedúca metodického združenia

                                   Mária Liptajová                                   vedúca školskej jedálne

                                   Mgr. Anna Žužová                               predseda ZO OZ

 

 

 

 

 

 

1.  Údaje o počte žiakov školy v školskom roku 2005/2006:

    

     Počet žiakov v školskom roku 2005/2006:

            Podľa stavu k 15.09.2005:  282 žiakov, podľa stavu k 31.08.2006:  279  žiakov

     z toho počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

            na začiatku školského roka:    67 žiakov, na konci školského roka: 68 žiakov

 

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch a triedach

k 15.09.2005                                                            k 31.08.2006

Roč.

Trieda

Počet žiakov

Počet žiakov so ŠVVP

 

Roč.

Trieda

Počet žiakov

Počet žiakov so ŠVVP

1.

1. A

16

1

 

1.

1. A

16

2

2.

2. A

20

2

 

2.

2. A

20

2

3.

3. A

31

7

 

3.

3. A

29

7

4.

4. A

17

5

 

4.

4. A

16

5

 

4. B

17

5

 

 

4. B

17

5

5.

5. A

31

5

 

5.

5. A

32

5

6.

6. A

16

1

 

6.

6. A

16

1

 

6. B

17

5

 

 

6. B

17

5

 

6. C

11

11

 

 

6. C

11

11

7.

7. A

16

3

 

7.

7. A

16

3

 

7. B

19

1

 

 

7. B

18

1

8.

8. A

15

1

 

8.

8. A

15

1

 

8. B

18

3

 

 

8. B

18

3

 

8. C

11

11

 

 

8. C

11

11

9.

9. A

27

6

 

9.

9. A

27

6

Spolu:

282

67

 

Spolu:

279

68

 

Vysvetlivky: žiaci so ŠVVP - špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Počet žiakov v školskom klube detí:

k 15.09.2005                                                            k 31.08.2006

Oddelenie

Počet žiakov

 

Oddelenie

Počet žiakov

I.

30

 

I

27

II.

30

 

II.

23

 

 

2.  Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka:                   33  žiakov

   

     z toho odklad plnenia povinnej školskej dochádzky:    5  žiakov

 

3.  Výsledky prijímacích skúšok na stredné školy:

    

     V tomto školskom roku sa prijímacích pohovorov zúčastnilo 27 deviatakov.

     Umiestnenie žiakov na stredných školách (100 %):

     gymnáziá :                                                3 žiaci

     stredné odborné školy:                             12 žiaci

     stredné odborné učilištia s maturitou:           6 žiaci

     stredné odborné učilištia:                            6 žiaci

 

     Nižšie končiaci žiaci:

     dvojročný odbor:                                       1 žiak

     pobyt v zahraničí:                                       1 žiak

 

4.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:

     

      Prospelo:      270   žiakov

      Celkový prospech na konci 2. polroka :  2,09

      z toho  1. stupeň :     2,09

      2. stupeň :     2,08

     

      počet neprospievajúcich žiakov :                    7

      z toho  1. stupeň :                                      6

      2. stupeň :                                     1

 

      neklasifikovaní žiaci :                                     2   (pobyt v zahraničí)

      z toho  1. stupeň :                                      0

      2. stupeň :                                     2

 

      celkový priemer v 9. ročníku (všetky povinne klasifikované predmety) :     1,95

                                                      slovenský jazyk a literatúra :          2,52

                                                      matematika :                              2,70

 

Priemerná známka podľa ročníkov z jednotlivých predmetov:

 

Roč.

SJL

M

NJ

AJ

Prv

P

Pr

Z

D

F

CH

OV

Vl

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

1,95

1,70

 

1,70

1,65

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

2,59

2,66

2,29

2,57

 

1,83

 

 

 

 

 

 

1,83

4.

2,39

2,30

2,31

1,94

 

1,97

 

 

 

 

 

 

2,02

5.

2,32

2,19

 

2,06

 

 

2,29

1,97

1,71

 

 

 

 

6.

2,73

2,67

3,00

2,01

 

 

1,85

2,21

1,93

2,39

 

1,06

 

7.

1,92

2,46

1,31

1,87

 

 

1,87

1,85

1,67

1,98

 

1,13

 

8.

2,61

2,63

2,35

1,86

 

 

2,51

2,34

1,89

2,24

2,21

1,21

 

9.

2,52

2,70

1,76

2,00

 

 

1,89

1,48

2,00

2,11

2,00

1,04

 

Spolu

2,43

2,48

2,28

1,98

1,65

1,92

2,10

2,08

1,85

2,22

2,16

1,12

1,96

 

 

Výsledky MONITOR 9 - 2006:

 

Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy z matematiky:     60 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:                         61,4 %

 

Priemerná percentuálna úspešnosť našej školy zo slovenského jazyka:       71,2 %

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:                                      81,2 %

 

      Správanie žiakov :

- pochvaly triednym učiteľom :               77         

      - pochvaly riaditeľom školy :                     3

      - napomenutia od triedneho učiteľa :        2

      - pokarhanie od triedneho učiteľa :           9  

      - pokarhanie od riaditeľa školy :                3   

      - znížená známka zo správania :             

 

1. stupeň

2. stupeň

uspokojivé

0

4

menej uspokojivé

0

5

neuspokojivé

0

0

                                                                                                                                                                                                                

      Príčiny zníženia známok zo správania :

-         neospravedlnené hodiny, odchody zo školy bez ospravedlnenia rodiča a súhlasu triedneho uč., bitky, šikanovanie, drzé správanie, opakované porušovanie školského poriadku

 

5.  Zoznam uplatňovaných učebných plánov:

    

      Vyučovací proces sa riadil:

1.      Učebnými   plánmi   pre   1.     9.ročník   základných   škôl,   ktoré  schválilo   SR   dňa  14. mája  2003 číslo  520/2003-41 s platnosťou od 01.09.2003 Variant 1 (základný) v  1. roč,  Variant s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 1. – 4. ročníku v 2. ročníku a Variant  s  rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3. - 9.ročníku ZŠ v 3.- 4. ročníku.

2.      Učebnými   plánmi  pre  1. až 9. ročník  základných škôl, ktoré schválilo MŠ SR  dňa 14. mája  2003   č. 520/2003-41    s  platnosťou   od   01.09.2003    Variant  2   pre   2. stupeň  

      a   Variant  s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 3. - 9. ročníku ZŠ.

     O klasifikácii výchovných  predmetov v školskom roku 2005/2006 rozhodla   pedagogická 

     rada 2. septembra 2005. 

     Na  základe  rozhodnutia  PR  sa  v  školskom  roku  2005/2006   klasifikovali     výchovné   

     predmety: hudobná, výtvarná, technická a telesná výchova. Etická  a náboženská   výchova      

     sa   neklasifikovali a vyučovali sa v 1. a 2. ročníku ZŠ ako  povinne voliteľný predmet.

    

6.   Počet zamestnancov

      

      Počet všetkých zamestnancov                  39

      z toho učiteľov:                                       26

          učiteľov na 1. stupni                              5 - všetci  kvalifikovaní              

                        na 2. stupni                          15 - všetci kvalifikovaní, 1 čiastočný úväzok

                                                                    1   špeciálny pedagóg

                                                                    2   na materskej dovolenke

                                                                    2   externí učitelia

                                                                    1   asistent učiteľa                                                                    

    

          vychovávateľky:                                    2   

          Nepedagogickí zamestnanci:                  11

       

     V školskom roku bolo odborne odučených 89,95 % zo všetkých vyučovacích hodín a neodborne 10,05 % hodín.

7.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

           

          V mesiacoch júl až november 2006 - 20 učitelia našej školy absolvovali kurz Asociácie projektu Infovek „Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa“.

          V  rámci  projektu Zvýšenie kvalifikačného potenciálu  a  adaptability   pedagogických

zamestnancov v oblasti integrácie  ohrozených  skupín  detí  a  mládeže  ProIntegra,   ktorý  

realizuje Nadácia Škola dokorán, ukončilo v septembri ďalšie vzdelávanie  6  učiteľov  našej školy. Išlo o e-learningové vzdelávanie.

          Všetci pedagogickí zamestnanci okrem troch majú absolvovanú 1. kvalifikačnú skúšku. Spomínaní traja nespĺňajú podmienky 1.kval.skúšky (nemajú päť rokov pedagogickej praxe).

          Zástupkyňa riaditeľky školy je účastníčkou štúdia prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov .

          Účasť pedagógov na seminároch v školskom roku 2005/2006:

September       - seminár pre učiteľov telesnej výchovy (Balogh)

                        - školenie o spracovaní štatistických výkazov v škole v Prešove (Haščáková,

                         Slivová)

                        - porada výchovných poradcov (Krajňáková)

                        - pracovný seminár k festivalu záujmovej činnosti (Lehoczká)

                        - seminár k prvouke pre 1. ročník (Šmalová)

 

Október           - seminár pre učiteľov náboženskej výchovy (Exnerová)

                        - seminár pre učiteľov anglického jazyka k európskemu portfóliu (Lehotská)

                        - priebežné vzdelávanie k ochrane človeka a prírody pre ZŠ (Balogh)

                        - porada výchovných poradcov (Krajňáková)

 

November       - školenie o aplikácii zákona o správnom konaní v rezorte školstva (Strnková)

                        - porada výchovných poradcov (Krajňáková)

 

December        - seminár pre učiteľov matematiky (Stoklasová)

                        - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Január              - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Február            - účasť na metodickom dni v ZŠ Vyšné Hágy (Strnková, Žužová, Kostková,

                         Rusnačiková, Lehoczká)

                        - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Marec              - porada výchovných poradcov (Krajňáková)

                        - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Apríl                - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Máj                 - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

Jún                   - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov v Prešove (Strnková)

 

 

 

 

 

8.   Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

September       - okresné kolo v cezpoľnom behu, družstvo chlapcov 20. miesto, družstvo

                          dievčat  18. miesto (Straňáková + 6 žiakov)

                        - akcia Čisté hory (Spišiaková, Olekšáková, Honschová, Straňáková)

                        - zapojenie do matematického korešpondenčného seminára Malynár (Kostková

                         + 6 žiakov)

 

Október           - krajské kolo Mladí záchranári CO v Kežmarku (Strnka + 4 žiaci), 1. miesto,

                          postup na M SR

                        - zapojenie do experimentálneho Monitoru žiakov 9. ročníka (Stoklasová,

                          Vallušová + 18 žiakov)

                        - 4. Európsky deň rodičov a škôl, zapojení 42 rodičia

                        - Deň športu (zapojení všetci žiaci a učitelia)

                        - exkurzia do Planetária v Prešove (Cuníková, Olekšáková, 8. a 9. ročník)

                        - zapojenie do projektu Ekohry - ŠL TANAP-u (Balogh, Exnerová, 6.A,6.B)

                        - účasť na Medzinárodnom festivale potápačských filmov v Tatr. Lomnici

                          (Straňáková, Melo, Petrociová, 7. A, 7. B, 8. C)

                        - zapojenie do medzinárodnej výtvarnej súťaže v Japonsku (Straňáková + 15 ž)

                        - 1. účelové cvičenie žiakov 2. stupňa ZŠ

 

November       - Detský čin roka (Vallušová, Strnka, Lehoczká, Rusnačiková, Lehotská)

                        - okresné kolo Street hockey (Balogh)

                        - obvodné kolo Malý futbal st. žiaci (Balogh + 15 žiakov), postup na okr. kolo

                        - exkurzia dejepisného krúžku v Štátnom archíve v Poprade (Petrociová + 17 ž)

                        - okresné kolo v streľbe družstiev žiakov ZŠ (Strnka + 6 žiakov), družstvo

                          chlapcov 1. miesto - postup na kraj, družstvo dievčat 2. miesto.

                        - obvodné kolo Malý futbal ml. žiaci (Balogh + 15 žiakov), postup na okr. kolo

                        - projekt Ekohry (Balogh, Exnerová, 6. A, 6. B)

                        - krajské kolo v  streľbe družstiev žiakov ZŠ v Prešove (Strnka + 4 žiaci),             

                         1. miesto - postup na M SR

                        - školská vedomostná súťaž k výročiu veternej kalamity v Tatrách (Straňáková

                          + 18 žiakov)

                        - beseda s horským vodcom (Lehoczká, Strnka, 4. A, 4. B)

                        - beseda so žiakmi na tému „Prevencia sociálno-patologických javov“

                         (pracovníčky CVVP v Poprade)

                        - 2. kolo krajskej streleckej ligy v Prešove (Strnka + 4 žiaci) 1. miesto

 

December        - beseda so žiakmi o kriminalite mladistvých (Straňáková, Štátna polícia, 14 ž.)

                        - vystúpenie divadelného krúžku „Škola v Mačkovciach“ v MŠ Dolný

                         Smokovec a MŠ Sibír (Lehoczká, Žužová)

                        - odovzdanie vyzbieraných hračiek deťom v MŠ

                        - obvodné kolo stolného tenisu (Cuníková + 8. žiakov)

                        - projekt Ekohry (Balogh, Exnerová, 6. A, 6. B)

                        - návšteva detí z MŠ Nová Lesná v našej škole, divadielko

                        - triedne kolá súťaže „Šaliansky Maťko“ (Rusnačiková, 5. A, 6. A, 7. A, 7. B)

                        - Vianočná besiedka pre rodičov (učitelia a žiaci 1. stupňa)

                        - súťaž školského klubu detí „Miss bábika“ (Honschová, Potanková)

                        - výtvarná súťaž „Vianočná hviezda Orion“ (Straňáková + 5 žiakov)

 

Január              - školské kolo súťaže „Saliansky Maťko“ (Rusnačiková, Lehotská + 20 žiakov)

                        - 4. kolo krajskej streleckej ligy v Šar. Michaľanoch (Strnka + 4 žiaci), Pjatek

                         2. miesto, Kuciak 3. miesto

                        - lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 7. ročníka vo Vyšnej Slanej (Balogh,

                         Straňáková, 7. A, 7. B)

                        - projekt „Dialógy“ v 4. B a 8. A (pracovníčky CVVP Poprad)

                        - spolupráca s MŠ Dolný Smokovec, Sibír a Nová Lesná, ZRPŠ (Žužová,

                          Šmalová, Pitoňáková, Lehoczká)

                        - okresné kolo olympiády z anglického jazyka (Olekšáková + 2 žiaci)

                        - školské kolo matematickej olympiády pre 4. ročník (Lehoczká, Strnka)

                        - okresné kolo matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník (Kostková + 2 žiaci)

                        - okresné kolo súťaže „Šaliansky Maťko“ (Rusnačiková + 4 žiaci)

                        - 2. ročník školského hokejového turnaja „O putovný pohár riaditeľky ZŠ“

                         (Strnka, Balogh, 15 družstiev - 90 hráčov)

                        - výtvarná súťaž „Zelený svet“ (Straňáková + 12 žiakov)

                        - školský turnaj v stolnom tenise (Cuníková a žiaci záujmového útvaru)

                        - školský karneval v telocvični školy

 

Február            - projekt „Správaj sa normálne“ (Štátna polícia, 5. A)

                        - 3 kolá v alpskom lyžovaní „O pohár primátora Vysokých Tatier“ (Balogh,

                          Melo, Straňáková + 16 žiakov), celkovo škola na 2. mieste

                        - výtvarná súťaž „Grafický návrh žiackej knižky“ (Straňáková + 7 žiakov)

                        - vyhodnotenie školského hokejového turnaja (víťazi 4. A a 9. A)

                        - projekt „Dialógy“ v 4. B a 8. A (pracovníčky CVVP Poprad)

                        - školské kolo „Hviezdoslavov Kubín“ (Lehotská, Rusnačiková, Lehoczká)

                        - fašiangový karneval na lyžiach (Balogh, Straňáková)

 

Marec              - Majstrovstvá prešovského kraja v streľbe a NLML v Prešove (Strnka + 4

                          žiaci), I. Pjatek 1. miesto, M. Kubiš 1. miesto, S. Kuciak 3. miesto,                     

                          J. Špiaková 4. miesto

                        - Majstrovstvá žilinského kraja v streľbe a NLML v Žiline (Strnka + 4 žiaci),

                          I. Pjatek 1. miesto, M. Kubiš 1. miesto, S. Kuciak 4. miesto

                        - projekt „Dialógy“ v 3. A a 7. B (pracovníčky CVVP Poprad)

                        - okresné kolo Pytagoriády 3., 4., 5. ročník (Lehoczká + 3 žiaci), Kocúnová -

                          úspešná riešiteľka

                        - okresné kolo Pytagoriády 6., 7., 8. ročník (Cuníková + 3 žiaci), I. Jančo a

                          Špiaková - úspešní riešitelia

                        - obvodné kolo vybíjanej (Straňáková + 12 žiačok), bez postupu

                        - návšteva zdravotníckeho krúžku v Strednej zdravotníckej škole v Poprade

                         (Spišiaková + žiaci záujmového útvaru)

                        - výchovný koncert agentúry Letart pre 1. stupeň „Farebný svet“

                        - výchovný koncert agentúry Letart pre 2. stupeň „Ži a nechaj žiť“

                        - účasť na Festivale záujmovej činnosti žiakov ZŠ vo Svite (Pitoňáková,

                          Čepeová, Lehoczká, Žužová), Ovšonková 3. miesto v speve, Hudáková 3.

                          miesto fotografia

                        - návšteva knižnice v Dolnom Smokovci (Rusnačiková a 5. A)

                        - literárna súťaž „Štúrov Zvolen“ (Vallušová + 2 žiaci)

                        - Majstrovstvá košického kraja v streľbe a NLML (Strnka + 4 žiaci), I. Pjatek

                         1. miesto, M. Kubiš 2. miesto, S. Kuciak 5. miesto, J. Špiaková 3. miesto

                        - beseda v knižnici o P. O. Hviezdoslavovi (Vallušová, Honschová, 8. A, 8. B)

                        - návšteva detí zo školského klubu v knižnici v Dolnom Smokovci, beseda         

                         „O psíčkovi a mačičke“ od J. Čapka (Honschová, Potanková, deti zo ŠKD)

                        - obvodné kolo „Hviezdoslavov Kubín“ v Poprade (Čepeová + 4 žiaci)

                        - 1. a 2. kolo postupovej speváckej súťaže „ZŠ hľadá SuperStar“ (Strnková,

                          Strnka, Kostková, Lehoczká, Petrociová, Žužová + 47 žiakov)

 

Apríl                - 3. kolo postupovej speváckej súťaže „ZŠ hľadá SuperStar“ (Strnková,

                          Strnka, Kostková, Lehoczká, Petrociová, Žužová + 14 žiakov)

                        - okresné kolo matematickej olympiády pre 6., 7., 8. ročník (Stoklasová + 3

                          žiaci), O. Kollárová 3. m., K. Slivová a L. Profantová úspešné riešiteľky

                        - futbal CocaColaCup (Balogh + 15 žiakov), postup do okresného kola

                        - Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní vo Vištuku (Strnka + 3 ž)

                          I. Pjatek 1. miesto Slávia 30, M. Kubiš 3. miesto Slávia 30, družstvo 1. miesto

                          vo VzPu, družstvo 3. miesto v Slávia 30

                        - školská súťaž „O najkrajšiu kraslicu“ (Krajňáková + 28 žiakov)

                        - prenosné dopravné ihrisko (Štátna  a mestská polícia, žiaci 2., 3. a 4. ročníka)

                        - nová webová stránka školy www. zsdsmokovec.edupage.org (Strnková)

                        - okresné kolo „Hviezdoslavov Kubín“ v Poprade (Lehotská + 1 žiačka)

 

Máj                 - okresné kolo súťaže „Hliadok mladých zdravotníkov“ (Spišiaková + 5

                          žiakov), 7. miesto

                        - školské kolo vedomostnej súťaže o slovenskom a poľskom podtatranskom

                          regióne (Petrociová, 128 žiakov 2. stupňa)

                        - vypracovanie projektu „Otvorená škola -šport 2006“ (Strnková),

                          vyhodnotenie v júli 2006

                        - Jednota COOP cup st. a ml. žiaci, futbal (Balogh + 15 žiakov), bez postupu

                        - výtvarná súťaž „Chráň si svoje zdravie“ (Straňáková + 7 žiakov)

                        - beseda pracovníčok CVVP s 9. A na tému „Partnerstvo a vzťahy“

                        - vystúpenie našich žiakov ku Dňu matiek v hoteli Atrium (učitelia a žiaci 1. a

                          2. stupňa)

                        - regionálne kolo vedomostnej súťaže o slovenskom a poľskom podtatranskom

                          regióne (Petrociová + 4 žiaci), bez postupu

                        - projekt „Dialógy“ v 3. A a 7. B (pracovníčky CVVP Poprad)

                        - školský turnaj v stolnom tenise (Cuníková + 7 žiakov)

                        - súťaž v behu „Hľadáme nového Jozefa Plachého 2006“ (Balogh, Straňáková

                          a žiaci 2. stupňa)

                        - finále „ZŠ hľadá SuperStar“ (Strnková, 6 finalisti, zapojení všetci žiaci a uč.)

                           víťazka Laura Kollegová 3. A

                        - vyhodnotenie celoslovenského matematického korešpondenčného seminára

                          Malynár (Kostková + 6 žiaci), najúspešnejší riešitelia O. Kollárová a N.

                          Macuráková - účasť na letnom sústredení riešiteľov

                        - korešpondenčný matematický seminár „Mladý génius“ (Kostková + 12 ž.)

                        - beseda so spisovateľom Antonom Marecom (Frisová, Rusnačiková, 4.A,5.A)

                        - súťaž školského klubu detí „Preteky na kolobežkách“ (Honschová,

                          Potanková, Straňáková + 30 žiakov)

                        - obvodné kolo „Mladí záchranári CO“ v Poprade (Strnka + 8 žiakov), družstvo

                          I. Pjatek, M. Štefaňák, Z. Vaverčáková a J. Špiaková - 2. miesto, postup na

                          kraj; K. Slivová, L. Navrátil, Z. Hušlová, T. Dudžák - 4. miesto

                        - ocenenie úspešných žiakov našej školy za reprezentáciu primátorom mesta

                          Vysoké Tatry Ing. Jánom Mokošom

Jún                   - ocenenie V. Lengvarskej zo 7. B v celoslovenskej literárnej súťaži „Tak

                         píšem ja 2006“

                        - medzinárodný futbalový turnaj „O pohár primátora mesta Vysoké Tatry“

                         (Balogh + 15 žiakov), 2. miesto

                        - zapojenie detí zo školského klubu do dopravnej súťaže „Poď s nami do toho

                          alebo v premávke bez chaosu“ (Honschová + 21 žiakov)

                        - okresné kolo v atletike (Balogh + 18 žiakov), D. Hanák 1. miesto vo vrhu

                          guľou

                        - Majstrovstvá SR „Mladí záchranári CO“ v Duchonke (Strnka + 4 žiaci), 8.m.

                        - Cvičenie v prírode (žiaci 1. stupňa)

                        - ocenenie O. Kollárovej u primátora mesta Poprad

                        - environmentálna súťaž „Putovná sova“ (Exnerová, družstvá 6. A a 6. B)

                        - Beh olympijského dňa (všetci žiaci a učitelia, 2 členovia OK Vysoké Tatry)

                        - Majstrovstvá SR v streľbe družstiev žiakov ZŠ - Kalokagatia 2006 v Trnave

                          (Strnka + 3 žiaci), družstvo chlapcov: I.Pjatek, M. Kubiš a S. Kuciak -

                          2. miesto

                        - 2. účelové cvičenie žiakov 2. stupňa 

                        - vypracovanie projektu „Zvýšme jazykovú gramotnosť tatranského

                          obyvateľstva“, cieľom je zriadiť jazykové laboratórium na škole (Lehotská,

                          Olekšáková, Strnková)

                       - rekondičný pobyt žiakov na ostrove Sicília

                        - úkážky 1. pomoci, prezentácia vybavenia sanitky

 

9.  Projekty, do ktorých je škola zapojená

 

Školy podporujúce zdravie - prebiehajúci projekt od roku 1993. V rámci projektu sa organizujú rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu sociálno - patologických javov.

 

Medzinárodná spolupráca s japonskou školou v Nosegawe - prebiehajúci projekt.

História priateľstva medzi Základnou školou Dolný Smokovec a Základnou školou v Nosegawe v Japonsku sa začala písať v roku 1998.  V júni 1998 sa uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie žiakov a učiteľov druhého stupňa Základnej školy z Nosegawy, vo Vysokých Tatrách. Od roku 1998 nás Japonci navštívili 13 - krát. Naši žiaci , učitelia a zástupcovia Mestského úradu Vysoké Tatry navštívili Japonsko v roku 2000 a v roku 2004.

Výmenné pobyty žiakov v rodinách prispievajú k spoznávaniu odlišných kultúr, zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku a k zlepšovaniu zručnosti v práci s internetom.

Vzájomná spolupráca dvoch škôl tak vzdialených prerástla do spolupráce medzi mestom Vysoké Tatry a obcou Nosegawa. V septembri 2003 bola podpísaná Dohoda o partnerskej spolupráci.

            V auguste 2006 privítame na pôde našej školy 22 dospelých Japoncov a v septembri 2006 - 6 žiakov a 4 učiteľov zo Základnej školy v Nosegawe.

 

Medzinárodná spolupráca s poľskou školou v Niedžwici - prebiehajúci projekt od roku 2004. V tomto školskom roku sa uskutočnili dve výmeny učiteľov oboch škôl.

 

Projekt Ekohry so ŠL TANAP-u - prebiehajúci projekt od roku 2005.

V tomto školskom roku sa ho zúčastnili žiaci 6. A a 6. B triedy v počte 23 hodín s Ing. Žlkovanom, pracovníkom ŠL TANAP-u.

 

Správaj sa normálne - v spolupráci so Štátnou políciou v Starom Smokovci, raz mesačne, žiaci 5. A triedy. Projekt je zameraný na prevenciu kriminality.

 

Dialógy - v spolupráci s pracovníčkami CVVP v Poprade. Zúčastnili sa ho žiaci 3. A, 4. B,  7. B, 8. A  a 9. A triedy.  Projekt je zameraný na rozvoj osobnosti a partnerské vzťahy.

 

Zdraví dokážeme viac v rámci projektu Otvorená škola -šport 2006 - projekt vyhlásený MŠ SR, vypracovanie v máji, vyhodnotenie v júli 2006. Cieľom projektu je zakúpiť fitlopty pre žiakov a obnoviť zariadenie školskej posilňovne. Vypracovala Mgr. Monika Strnková.

 

Stratený v Európe - projekt určený pre žiakov 2. stupňa. Koordinátor Mgr. Monika Strnková. Ide o dobrodružno - logickú počítačovú hru spolu s hlavným hrdinom hľadajú žiaci cestu  z Bruselu domov cez štáty a objavili zaujímavosti Európy.

 

Zvýšme jazykovú gramotnosť tatranského obyvateľstva - projekt zameraný na vybudovanie moderného jazykového laboratória na našej škole. V budúcnosti zriadiť pobočku Jazykovej školy z Popradu pre obyvateľov mesta Vysoké Tatry. Vypracovali: Mgr. Petronela Lehotská, Ing. Renáta Olekšáková, Mgr. Monika Strnková. Vyhodnotenie v auguste 2006.

 

Dajme šancu tatranským talentom - prebiehajúci projekt, zameraný na kultúrnu oblasť. Cieľom projektu je obohatenie umeleckého vyžitia našich žiakov. Ukončenie projektu - jún 2006. Vypracovala Mgr. Mária Lehoczká, Mgr. Monika Strnková.

 

10.  Výsledky inšpekčnej činnosti

 

      Štátna školská inšpekcia v tomto školskom roku nevykonala inšpekčnú činnosť.

Dňa 24.05.2006 pracovníčky Krajského školského úradu v Prešove vykonali kontrolu na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania  zameranú na integráciu žiakov v základných školách v školskom roku 2005/2006 podľa evidencie k 15.09.2005. Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

          V dňoch od 09.12. do 20.12.2005 bola vykonaná kontrola podprahových metód verejného obstarávania pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry. Zistené nedostatky boli odstránené do 25.05.2006.

          Dňa 02.06.2006 pracovníci Útvaru hlavného kontrolóra mesta Vysoké Tatry vykonali následnú finančnú kontrolu správnosti a vierohodnosti účtovníctva, vedenia pokladnice a pokladničných operácií. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin budú dodržané do 30.09.2006.

 

11.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

            Škola disponuje  18 triedami, 4 špeciálnymi učebňami, 1 telocvičňou, 1 posilňovňou, 1 dielňou a skleníkom so školským pozemkom. Počítačová učebňa má dobré vybavenie, ktoré sa postupne dopĺňa a modernizuje (dataprojektor v tomto šk. roku) Školský atletický areál s trávnatou plochou je využívaný na  atletické disciplíny a loptové hry. Asfaltové ihriská sú využívané v zimných mesiacoch ako klzisko, v letnom období na športové hry a záujmovú činnosť školského klubu. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre 181 žiakov, 24 zamestnancov a 69 iných stravníkov.

            Vybavenosť kabinetov, zbierok a knižníc je dobrá. Ich dopĺňanie je závislé od finančných prostriedkov z rozpočtu školy. Dve školské knižnice boli doplnené o 380 titulov, z toho 308 darom.

V tomto školskom roku sme vymenili staré školské lavice za 57 nových školských lavíc, 114 žiackych stoličiek a 4 školské tabule.

            Výmenou šatní z pletiva za drevené šatňové skrine sme dosiahli zníženie krádeží v týchto priestoroch školy.

V mesiaci august budú vymenené staré drevené okná za plastové v 12 triedach,                  v 4 kabinetoch, v sprchách, šatniach a WC   pri telocvični, na schodisku v hlavnej budove.

 Z hygienického hľadiska škola spĺňa požadované normy, bol vymaľovaný interiér  v hlavnej budove, vestibul školy, zrekonštruované žiacke sociálne zariadenia pri školskej jedálni.

             V budúcnosti je potrebné zabezpečiť protišmykový náter v telocvični, vymaľovať  triedy a  vymeniť staré radiátory za nové.

 

 

12.  Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školy bola zabezpečená:

 

a) dotáciami zo štátneho rozpočtu na žiakov – na činnosť prenesených kompetencií – ZŠ

v roku 2005:

            - na osobné náklady vo výške 7.122.600,– Sk

            - na prevádzkové náklady vo výške 2.009 tis. Sk

            (na prepočítaný počet žiakov 394)

v roku 2006:

            - na osobné náklady vo výške 6.970 tis. Sk

            - na prevádzkové náklady vo výške 2.054 tis. Sk

            (na prepočítaný počet žiakov 378)

Z podielových daní nám zriaďovateľ – Mesto Vysoké Tatry – poskytol finančné prostriedky na činnosť originálnych kompetencií – ŠKD a ŠJ – vo výške 1.450 tis. Sk na osobné a prevádzkové náklady v roku 2005 aj v roku 2006.

 

b) z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od      

    rodičov – konkrétne pre školský klub detí:

            - za mesiace 09-12/2005 vo výške 19.700,– Sk

            - za mesiace 01-06/2006 vo výške 29.750,– Sk

Spolu 49.450,– Sk. Uvedené príspevky boli použité na čiastočnú úhradu energií, na mzdy pre vychovávateľky ŠKD a na úhradu žalúzii do ŠKD.           

 

c) z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy:

            - za mesiace 09-12/2005 vo výške 73.920,– Sk

            - za mesiace 01-06/2006 vo výške 110.880,– Sk

Spolu za školský rok 2005/06 vo výške 184.800,– Sk, pričom hodnota poukazu na jedného žiaka na jeden mesiac činila 80,– Sk.

Použitie uvedených finančných prostriedkov bolo na odmeny vedúcich záujmových útvarov vo výške 120.600,– Sk, t.j. 65% a zvyšných 64.200,– Sk bolo použitých na úhradu energií a materiálne zabezpečenie záujmových útvarov.

 

d) z finančných prostriedkov získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb –

    sponzorov:

            - za mesiace 09-12/2005 vo výške 66 tis. Sk

z toho 15 tis. Sk na činnosť ŠŠS strelcov a 51 tis. Sk na údržbu školy, na odstránenie škôd po víchrici,

            - za mesiace 01-06/2006 vo výške 382.500,- Sk

z toho 14 tis. Sk na údržbu klziska, 8.500,– Sk na ceny a TV prenos súťaže ZŠ hľadá SuperStar, 30 tis. Sk z projektu „Dajme šancu tatranským talentom“ na dohody zainteresovaným zamestnancom, 330 tis. Sk na úhradu zálohy na plastové okná do tried ZŠ.

 

e) finančnými prostriedkami získanými z vlastných príjmov:

            - za mesiace 09-12/2005 vo výške 268 tis. Sk

z toho 36 tis. Sk z prenájmu priestorov ZŠ, 144 tis. Sk za spotrebované energie nájomníkmi ZŠ, 87 tis. Sk z réžie od stravníkov a za zamestnancov školy a 1 tis. Sk za kuchynský odpad,

            - za mesiace 01-06/2006 vo výške 226 tis. Sk

z toho 39 tis. Sk z prenájmu priestorov ZŠ, 9 tis. Sk za spotrebované energie, 176 tis. Sk za réžiu stravníkov a 2 tis. Sk za kuchynský odpad.

Uvedené príjmy boli použité na údržbu ZŠ, ŠJ a ŠKD, na odmeny pre zamestnancov školy, na materiálové vybavenie školy a na čiastočnú úhradu energií.

 

 

13.  Cieľ z koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2005/2006 a vyhodnotenie

       jeho splnenia

 

       1.  Zvýšiť úspešnosť prijatia žiakov na všetky typy stredných škôl.

       2.  Posilniť riadiacu prácu a kontrolnú funkciu vedúcich metodických a predmetových

            komisií.

       3.  Podporiť rozvoj talentovaných a nadaných žiakov – zriaďovať triedy s rozšíreným

vyučovaním cudzích jazykov, športové triedy.

       4.  Voliť metódy, formy  a stratégiu vzdelávania, ktorou sa posilní väzba prepojenia

učiva so životom a rozvojom kompetencií žiakov. Praktizovať objaviteľskú, tvorivú

činnosť žiakov, samostatnosť a iniciatívnosť.

       5.  Skvalitniť obsahovou náplňou triednických hodín prácu triedneho učiteľa.

       6.  Pokračovať v špeciálnych triedach obsadzovaním žiakov s rovnakým druhom

postihu.

       7.  Dodržiavať platné právne normy pre integrovaných žiakov.

       8.  Podporiť tvorivosť a iniciatívu pedagógov – projekty, pedagogické čítanie.

       9.  Spoluprácou s verejnou knižnicou zlepšiť čitateľskú gramotnosť žiakov.

     10.  Využiť pomoc expertov KŠÚ v Prešove pre oblasť IKT vo vyučovaní.

     11.  Skvalitniť spoluprácu medzi školou a rodičmi.

 

     Oblasť výchovy:

           Prosociálnou výchovou v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na

           roky 2005-2014 zamerali sme sa na:

 -  výchovu k ľudským právam a právam žiaka,

 -  rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,

 -  na prosociálne cítenie,

 -  venovanie osobitnej pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, 

    deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutým,

 -  opatrenia na povzbudzovanie žiakov so zlou školskou dochádzkou,

 -  pokračovať v medzinárodnej spolupráci s japonskou školou v Nosegawe

 -  podporovať postgraduálne vzdelávanie k multietnickej a multikultúrnej príprave

     učiteľov.

     Splnenie cieľov:

     Body: 1,3,4,6,7,9,11 považujeme za splnené.

     Bod 2: vedúce MZ a PK sa podieľali na riadení a kontrolovaní učiteľov svojich komisií.

               Uskutočnili spolu 9 hospitácií.

     Kontrolná činnosť vedenia školy prebiehala podľa vopred vypracovaného plánu kontrolnej

               činnosti. RŠ: 17 hospitácií, ZRŠ: 10. Každý mesiac bola kontrolovaná triedna kniha,

               klasifikačný záznam. Po hodnotiacich a klasifikačných pedagogických rád kontrola

               pedagogickej dokumentácie.      

      Bod 5: Zavedením triedneho portfólia získali triedni učitelia množstvo materiálu o svojej

               triede, o svojich žiakoch ako i odborných podkladov pre výchovnú činnosť.

      Bod 8: V tomto školskom roku boli vypracované 3 projekty (viď 10), ktoré vypracovali 2

               učiteľky cudzích jazykov a 1 učiteľka na 1. stupni a zástupkyňa riaditeľky školy.

               Pedagogické čítanie – vypracovanie sa zrealizuje až v školskom roku 2006/2007.

 

 

14.  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

 

 

      PROJEKTY, medzinárodné 2,

-         úspešnosť žiakov v prijímaní na štúdium na stredné školy a umiestnenia žiakov

-         úspešnosť žiakov v riešení matematickej olympiády a korešpondenčných seminárov

-         úspešnosť žiakov v literárnych súťažiach

-         vynikajúce výsledky žiakov v športovej streľbe

-         vynikajúce výsledky žiakov v súťaži Mladí záchranári CO

-         úspešnosť žiakov v športových súťažiach: lyžovanie, sane

-         úspešnosť žiakov v umeleckých súťažiach

-    vydávanie školského časopisu „Podlesáčik“

 

 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky

 

-         nezapájanie sa do olympiád zo zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky

-         slabá úspešnosť žiakov v jazykových olympiádach

-         výchovné problémy najmä s rómskymi žiakmi

 

 

Návrhy opatrení

 

      Slabé zapájanie sa do olympiád a súťaží čiastočne súvisí s odchodom najlepších žiakov na

      osemročné gymnázia, čím sa rozumový potenciál znižuje. Zlepšenie vidíme:                                                                                                    

      - vo väčšej motivácii učiteľov a žiakov,

      - zavedenie krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov,

      - v motivácii žiakov na stredné školy,

      - zriaďovanie špeciálnych tried s poruchami učenia,

      - zabezpečiť aj v nasledujúcich rokoch asistenta učiteľa,

      - využívať pri riešení problémov viac  výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga.

15.   Voľnočasové aktivity na škole

 

            V školskom roku 2005/2006 pracovalo na našej škole 23 záujmových útvarov:

Angličtina hrou                         pod vedením Ing. Renáty Olekšákovej

Cvičenia z matematiky  pod vedením Mgr. Zuzany Stoklasovej

Čitateľský                               pod vedením Boženy Čepeovej

Dejepisný                                pod vedením PhDr. Jany Petrociovej

Divadelný                                pod vedením Mgr. Márie Lehoczkej

Dopravný pri ŠKD                     pod vedením Emílie Honschovej

Floorbalový                             pod vedením  Mgr. Dušana Mela

Futbalový                               pod vedením Mgr. Ondreja Balogha

Kendo                                   pod vedením Ing. Karola Ištoka

Matemarický                           pod vedením Mgr. Jaroslavy Kostkovej

Mladí záchranári CO                  pod vedením Mgr. Miloša Strnku

Nemeckého jazyka                  pod vedením Mgr. Márie Krajňákovej

Počítačový 1                          pod vedením Mgr. Kataríny Exnerovej

Počítačový 2                          pod vedením Mgr. Moniky Strnkovej

Stolný tenis                           pod vedením Ing. Tatiany Cuníkovej

Strelecký                               pod vedením Mgr. Miloša Strnku

Šachový                                pod vedením Mgr. Anny Žužovej

Šikovné ruky pri ŠKD               pod vedením Magdalény Potankovej

Školský časopis                       pod vedením Mgr. Soni Rusnačikovej

Tanečný                                pod vedením Mgr. Júlie Pitoňákovej a Mgr. Anny Šmalovej

Tvorivá angličtina                    pod vedením Mgr. Petronely Lehotskej

Výtvarný                               pod vedením Mgr. Daniely Straňákovej

Zdravotnícky                          pod vedením PaedDr. Anny Spišiakovej

 

            Odovzdaných bolo 282 vzdelávacích poukazov a prijatých 231 poukazov. Vo všetkých záujmových útvaroch pracovalo spolu 378 žiakov. Najväčšie úspechy dosiahli záujmové útvary: strelecký, mladí záchranári CO pod vedením Mgr. Miloša Strnku a matematický pod vedením Mgr. Jaroslavy Kostkovej.

 

Tradičné regionálne podujatia

       

       Európsky deň rodičov a škôl - tento rok sme zorganizovali už 4. ročník. V jednotlivých triedach prebiehali rôzne aktivity, tvorivé dielne za účasti rodičov žiakov.

       Deň športu – október 2005, účasť okolo 268 žiakov a 42 rodičov, trvanie – 4 hodiny. Žiaci súťažia v areáli školy v rôznych atletických ale aj zábavných disciplínach.     

      Každoročne si žiaci najmä 1. stupňa pripravia kultúrny program pre svojich rodičov  s vianočnou tematikou pod názvom Vianočná besiedka.

      Medzi tradičné podujatia, ktoré organizujeme, patrí neodmysliteľný Karneval. Vo februári sa ho zúčastnilo okolo 250 žiakov školy.

      Vo februári 2006 sme po usporiadali 2. ročník hokejového turnaja žiakov „O putovný pohár riaditeľky ZŠ“. Do turnaja bolo zapojených 15 tried 1. a 2. stupňa ZŠ, ktorí odohrali spolu 26 zápasov. Vyhodnotenie turnaja sa uskutočnilo pred celou školou v telocvični školy. V kategórii mladších žiakov si pohár odniesli žiaci 4. A a v kategórii starších žiakov 9. A trieda. Turnaj si obľúbili nielen samotní žiaci, ale aj vyučujúci. V budúcom školskom roku usporiadame 3. ročník turnaja a po oslovení zriaďovateľa by sme chceli do turnaja zapojiť aj ďalšie tatranské školy. Víťazi jednotlivých kategórií by odohrali zápasy v rámci mestského hokejového turnaja pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry.

     V mesiacoch február až apríl 2006 sme v spolupráci s Mestským úradom Vysoké Tatry zorganizovali Pohár Vysokých Tatier žiakov základných škôl v zjazdovom lyžovaní. Pretekov sa zúčastnili žiaci z tatranských škôl, na ich organizácii sa podieľali 3 učitelia našej školy a 11 dospelých. Žiaci  pretekali  v 3 kolách, v počte spolu 18 hodín. Naši žiaci : Andreas Žampa obsadil 1. miesto, Adam Žampa 2. miesto a Jerguš Dianiš 2. miesto. Naša škola skončila celkovo na 2. mieste.

      V tomto školskom roku sme zrealizovali už 2. ročník medzi žiakmi populárnej speváckej súťaže ZŠ hľadá SuperStar. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov, z ktorých 6 sa prebojovalo cez  4 postupové kolá až do veľkého finále. Finalisti spievali po 3 piesne a zúčastnení žiaci rozhodli o konečnom víťazovi.

      Pri príležitosti Dňa matiek tradične organizujeme kultúrne vystúpenie našich žiakov pre svoje mamičky, babičky a tety.

      V máji 2006 usporiadame v našej telocvični už 6. ročník Memoriálu Jozefa Gajana, turnaj učiteľov a iných organizácií z okresu Poprad vo volejbale. Turnaj je pomenovaný po bývalom kolegovi, ktorý žiaľ už nie je medzi nami a ktorý svoj voľný čas obetoval tatranskej mládeži. Turnaja, ktorý trval 7 hodín, sa zúčastnilo 54 dospelých z okresu Poprad.

     V júni 2006 sme sa zúčastnili už 4. ročníka Medzinárodného futbalového turnaja žiakov. Turnaja sa zúčastňuje cca 60 žiakov, 4 učitelia a 4 dospelí.

     V júni 2006 v spolupráci s Olympijským klubom Vysoké Tatry sme zorganizovali Beh olympijského dňa – zúčastnilo sa ho 183 žiakov našej školy a 2 členia olympijského tímu v sánkovaní. Patronát nad týmto dňom prevzala bývalá olympionička, dnes trénerka slovenských reprezentantov  v sánkovaní Ing. Mária Jasenčáková.

     Tradične v rámci MDD organizujeme pre deti športové dopoludnie s rôznymi športovými i nešportovými disciplínami.     

 

Pravidelné cvičenia na našej škole :

Plavecký výcvik tretiakov – v roku 2005 sa ho zúčastnilo 25 žiakov v rozsahu 20 hodín. Žiaci  pod odborným vedením trénerov nadobúdajú alebo si zdokonaľujú plavecké zručnosti. V roku 2006 sa ho zúčastní 20 žiakov.

Volejbalové tréningy učiteľov – raz týždenne 2 hodiny v telocvični našej školy, 6 – 15 dospelých. Táto aktivita funguje od roku 1999 a vznikla na podnet rodičov, ktorí odohrali s učiteľmi v popoludňajších hodinách niekoľko zápasov.

Aerobic – 2 hodiny týždenne vo večerných hodinách strávia ženy z blízkeho okolia školy touto aktivitou v našej telocvični.

Tréningy rôznych firiem a organizácií, ktorí využívajú našu telocvičňu a športový areál školy.

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz žiakov 7. ročníka v trvaní jedného týždňa.

 

 

Voľné neorganizované aktivity

   Telocvičňa našej školy je využitá od pondelka do piatku v dopoludňajších hodinách našimi žiakmi. Prebieha v nej vyučovanie TV. Popoludní sa v nej striedajú školské športové strediská a záujmové útvary. Vo večerných hodinách a cez víkendy telocvičňu využíva aj široká verejnosť.

    Posilňovňa – žiaci ju využívajú menej vzhľadom na jej morálne opotrebované a v niektorých prípadoch už aj nebezpečné vybavenie.  Doteraz ju žiaci využívali v dopoludňajších hodinách po dohode s vyučujúcim telesnej výchovy, učitelia po vyučovaní a v sobotu. Pre verejnosť bola posilňovňa sprístupnená v čase od 15,00 do 18,00 hod. po dohode so školníkom p. Hanákom. Cez víkendy ju využívali aj žiaci streleckého záujmového útvaru. Pre hrozbu zranenia považujeme za potrebné obnoviť zariadenie posilňovne, aby opäť našla svojich nadšencov a priaznivcov.

    Atletický športový areál – spolu s asfaltovou plochou s basketbalovými košmi a hádzanárskymi bránami je prístupná širokej verejnosti kedykoľvek v popoludňajších hodinách a cez víkendy. V dopoludňajších hodinách ju obsadzujú žiaci školy na hodinách telesnej výchovy,  popoludní sú to žiaci  zo školského klubu detí a deti, ktoré sa liečia v Šrobárovom ústave respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.

   Atletický areál a telocvičňu školy využívajú príležitostne (min. 2 x do roka) reprezentanti SR v hokeji, vo futbale, v ľahkej atletike a rôzne športové kluby, ktoré majú v Tatrách športové sústredenia.

   Asfaltová plocha v areáli školy sa v zimných mesiacoch v spolupráci s Mestským úradom Vysoké Tatry mení na klzisko, ktoré na 100 % využívajú učitelia so žiakmi v rámci hodín telesnej výchovy, deti zo školského klubu detí a popoludní aj rodičia a deti z blízkeho okolia. Klzisko je vo večerných hodinách osvetlené.

 

Vzdelávacie aktivity na škole

      V rámci vzdelávania o olympionizme sme inštalovali na chodbe vitrínku venovanú olympijským hrám a ich histórii.

Mesiac bezpečnosti na cestách

      V mesiaci apríl 2006 zamestnanci mestskej a štátnej polície v spolupráci s Národným automoto klubom z Banskej Bystrice a stanicou 1. pomoci uskutočnili výchovno-vzdelávaciu aktivitu pre 83 žiakov našej školy v trvaní 4 hodiny dopoludnia. Teoretická časť - o bezpečnosti na cestách a ochrane zdravia prebiehala v triedach a praktická časť na bicykloch a kolobežkách prebiehala na prenosnom dopravnom ihrisku na asfaltovej ploche pred školou.

 

16.       Spolupráca školy s rodičmi a inými organizáciami

 

            Mestský úrad Vysoké Tatry podporuje rôzne aktivity školy  finančnými príspevkami alebo darmi, resp. výrobou rôznych propagačných materiálov pre účely informovania širokej verejnosti o aktivitách organizovaných školou. Každoročne nám prispievajú na zriadenie a údržbu klziska, finančne podporujú rôzne súťaže, ktoré organizujeme pre našich žiakov. Naši žiaci vystupujú pri rôznych príležitostiach na pôde mestského úradu (oslavy mesta, pre dôchodcov, pre hostí ).

Škola poskytuje školské priestory mestskému úradu na zabezpečenie mestského tanečného tábora, pre brigádnikov, pre športovcov na športové súťaže.

            Naša škola pri výchove mladých športovcov úzko spolupracuje s Olympijským klubom Vysoké Tatry a Telovýchovnou jednotou Vysoké Tatry. S ich pomocou každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Bývalá olympionička Ing. Mária Jasenčáková vedie našich sánkarov.

            Dobrá spolupráca je aj s Obecným úradom v Novej Lesnej, najmä pri riešení problémov s rómskymi žiakmi, ktorí tvoria v tomto školskom roku takmer 25 % žiakov našej školy. Obecný úrad prispieva z obecného rozpočtu finančnou čiastkou na žiaka z Novej Lesnej.

            Vynikajúca je aj spolupráca s Mestskou políciou a Štátnou políciou v Starom Smokovci. Ich zamestnanci realizujú s našimi žiakmi besedy a prednášky v rámci projektu „Správaj sa normálne“ a v apríli 2006 zorganizovali v rámci „Mesiaca bezpečnosti na cestách“ besedu so žiakmi a súťaž formou prenosného dopravného ihriska. Tejto akcie sa zúčastnilo 83 žiakov 1. stupňa a trvala celkom 4 hodiny.

            Škola veľmi dobre spolupracuje s rodičmi našich žiakov, ktorí sú úspešnými podnikateľmi vo Vysokých Tatrách. Ich podpora spočíva v poskytovaní sponzorských finančných alebo vecných darov na rôzne súťaže pre žiakov. Môžeme spomenúť TatraSport Adam, DEXIA banka Slovenska.

            Verejnoprospešné služby nám každoročne pomáhajú pri údržbe športovísk našej školy - kosenie trávy.

            Na dopravu našich žiakov, štartovné na rôzne súťaže a zakúpenie cien prispieva rodičovské združenie.

          Spolupráca s TANAPom je tiež veľmi dobrá. Organizujú náučné vychádzky  do blízkeho lesa, zorganizovali súťaž „Putovná sova“, zabezpečujú brigádnickú činnosť.

Pracovníčky Centra výchovnej a psychologickej prevencie v Poprade každý mesiac v druhom polroku uskutočňovali stretnutia so žiakmi v rámci programu  „Dialógy“ a so žiakmi, ktorí mali problémy so správaním (krádeže, klamstvá, vymýšľanie).                                                                                                                              

Pedagogicko-psychologická poradňa v Poprade v tomto školskom roku urobila 41 pedagogicko-psychologických vyšetrení (štatút integrovaného žiaka, problémový žiak, mentálne postihnutia), uskutočnila zistenie úrovne čitateľských zručností v 3. ročníku a test pre voľbu povolania v 9. ročníku.

           

            Táto hodnotiaca správa bola vypracovaná na základe Vyhlášky MŠ SR zo dňa  16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolný Smokovec 04.09.2006                                            ........................................................

                                                                                                   PaedDr. Jaroslava Haščáková

                                                                                                             riaditeľka školy

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria