Navigácia

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012

 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org,  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                        a podmienkach za školský rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                            riaditeľ školy

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole:

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný  Smokovec  21, 059 81  Vysoké  Tatry

Telefón

+421 52 4422595

Faxové číslo

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Služ. mobil

e - mail

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

0911 159 980

zsdsmokovec@gmail.com

ZRŠ ZŠ

 Mgr. Dušan Melo

0911 159 975

zsdsmokovec@gmail.com

ZRŠ MŠ

Bc. Aneta Čechanová

0911 159 992

zsdsmokovec@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

 Mgr. Žužová Anna

 0903 040 602;

annazuzova@centrum.sk

pedagogickí zamestnanci

 Bc. Jínová Ivana

 0903 322 431;

jimova.i@gmail.com

ostatní zamestnanci

 Ing. Wechterová Zuzana

 0911 159 982;

zuzanawechterova@zoznam.sk

zástupcovia rodičov ZŠ

 MUDr. Šlosárik Slavomír

0524425237

 slavo.slosarik@mail.t-com.sk

 

 MUDr. Kúkoľ Peter

0907945931;

pekuko@post.sk

 

 Bc. Miškovičová Marta

0908 601 001

miskovicovam@zoznam.sk

zástupcovia rodičov MŠ

 Ing. Žlkovanová Katarína

0905 283 547;

zlkovanova@gmail.com

zástupca zriaďovateľa

 Ing. Fábryová Mária

 0908 634 883;

maria.fabryova@vysoketatry.sk

 

 PaedDr. Gálfy Róbert

 0903 902 919;

robert@galfy.sk

 

 Ing. Mrázik František

0905 196 143;

fm@maximadata.com

 

 Mgr. Jatiová Darina

0903 977 447;

jatiova@mail.t-com.sk

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

počet žiakov

20

12

20

15

23

24

17

21

22

174

z toho ŠVVP

 

 

 1

2

4

 

 1

4

13

25

z toho v ŠKD

19

9

18

 4

 

 

 

 

 

50

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011:1                  5 /10 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011:         14 /10 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:         2/ 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

 

 

 

 4

 22

 26

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 4.roč

SOŠ 4.roč

SOŠ 3. roč.

SOŠ 2.roč.

Prac. pomer

Spolu

prihlásení

4

16

4

2

0

26

prijatí

4

16

3

2

1

26

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

 

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

NBV

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

2,3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2,25

1

II.A

1,92

 

 

 

 

 

1

 

1,17

 

1,92

1

III.A

2,3

 

 

 

 

 

1

 

1,2

 

2,05

1

IV.A

2,4

 

 

 

 

 

1,27

 

1,6

 

2,4

1

V.A

3

2,45

3

 

 

2,95

1,09

 

 

1

2,82

1

VI.A

2,48

2,04

2,09

1,2

1,91

2,13

1

1,87

 

1

2,65

1

VII.A

3,06

2,31

2,75

1

2,25

2,63

1,25

2,13

 

1

2,88

1

VIII.A

3

2,8

2,75

1,29

2,4

2,6

 

2,6

 

1,15

3,25

1

IX.A

3

 

2,25

 

1,75

 

1

2,33

 

 

2,58

1

IX.B

 

 

2,7

1

2,4

 

1

2,5

 

 

3,3

1

 

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

RUJ

SJL

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

1,5

 

2,35

II.A

 

 

 

 

 

1,83

 

2

III.A

 

 

 

 

 

2,1

 

2,15

IV.A

 

 

 

1,53

 

2,67

 

2,6

V.A

 

2,18

 

 

 

 

 

3,32

VI.A

2,3

1,57

 

 

 

 

 

2,61

VII.A

2,73

2,13

 

 

 

 

4

3

VIII.A

3,25

2,2

 

 

 

 

 

3,35

IX.A

3

 

2

 

3,08

 

 

2,83

IX.B

3

 

2,1

 

2,9

 

 

2,8

 

 

Trieda

SPR

SEE

TSV

TEV

VLA

VYV

Materská škola

 

 

 

 

 

 

I.A

1,25

 

1,15

 

 

1,1

II.A

1

 

1

 

1,67

1,25

III.A

1

 

1,15

 

2,1

1

IV.A

1,13

 

1,2

 

2,8

1,47

V.A

1,64

1,36

1,27

 

 

1,14

VI.A

1

 

1,05

 

 

1

VII.A

1,19

1,75

1

 

 

1,25

VIII.A

1,55

 

1,35

 

 

 

IX.A

1

 

 

1,08

 

1

IX.B

1

 

 

1,8

 

1

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Materská škola

23

0

23

0

I.A

20

17

3

0

II.A

12

12

0

0

III.A

20

18

2

0

IV.A

15

12

3

0

V.A

23

19

3

1

VI.A

24

23

0

1

VII.A

18

16

0

2

VIII.A

20

16

4

0

IX.A

12

12

0

0

IX.B

10

10

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

Materská škola

23

0

0,00

0

0,00

0

0,00

I.A

20

1611

80,55

1563

78,15

48

2,40

II.A

12

1015

84,58

1015

84,58

0

0,00

III.A

20

1552

77,60

1552

77,60

0

0,00

IV.A

15

2273

151,53

2273

151,53

0

0,00

V.A

23

2417

105,09

2328

101,22

89

3,87

VI.A

24

2595

108,13

2595

108,13

0

0,00

VII.A

18

1940

107,78

1903

105,72

37

2,06

VIII.A

20

2661

133,05

2484

124,20

177

8,85

IX.A

12

2409

200,75

2317

193,08

92

7,67

IX.B

10

1949

194,90

1921

192,10

28

2,80

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Priemerná známka

Monitor SJL

21

46,67

2,71

Monitor MAT

21

62,14

2,95

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v MŠ

                 

1

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

V MŠ

1

24

0

Prvého ročníka

1

20

0

Bežných tried

8

144

16

Špeciálnych tried

1

10

10

Spolu

10

198

26

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet ped. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

18

11

18

11

Znížený úväzok

1

0

1

0

Na dohodu

3

0

4

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

22

22

22

učiteľov MŠ

2

2

2

vychovávateľov

2

2

2

spolu

26

26

26

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

10

1

2.kvalifikačná skúška

   

štúdium školského manažmentu

   

špecializačné inovačné štúdium

5

1

špecializačné kvalifikačné

   

postgraduálne

   

doplňujúce pedagogické

   

vysokoškolské pedagogické

   

vysokoškolské nepedagogické

   
 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

 

Október 2011

Okresné kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“  október 2011          

            1. miesto (D. Vaverčáková, B. Brtaňová, L. Petečel, T. Vaverčák) postup na kraj. kolo

4. miesto (G. Kukoľová, M. Ilavská, R. Škrab, M. Papáč)

 

1. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 07.10.2011

                               1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

družstvo 1. miesto

 

2. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 21.10.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

November 2011

3. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 04.11.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               3. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

                               2. miesto Roman Škrab 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

4. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 18.11.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

Celkové výsledky Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) november 2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Martin Tóth 8.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

December 2011

1. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade 10.12.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                                2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               2. miesto Martin Tóth 8.A

 

Celoslovenské finále Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 15.12.2011

5. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               6. miesto Martin Tóth 8.A

                               družstvo 5. miesto

 

Národná liga mládeže v Spišskej Novej Vsi 18.12.2011

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

 

Január 2012

Majstrovstvá Žilinského kraja v Martine 22.01.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 1. miesto

 

2. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade 28.01.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Roman Škrab 6.A

 

Február 2012

Národná liga mládeže v Prešove 04.02.2012

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Leo Petečel 6.A

                              

Majstrovstvá okresu základných škôl v Spišskej Teplici 09.02.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

                               2. miesto Tina Kozubová 6.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

                               3. miesto Roman Škrab 6.A

družstvo mladších žiakov 1. miesto – postup na krajské kolo

družstvo starších žiakov 1. miesto – postup na krajské kolo

 

Národná liga mládeže v Žiline 11.02.2012 a 12.02.2012

 1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               družstvo 2. miesto

družstvo 2. miesto

družstvo 3. miesto

                               družstvo 3. miesto

Národná liga mládeže v Brezne 18.02.2012 a 19.02.2012

3. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

 1. miesto Leo Petečel 6.A
 1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 1. miesto

družstvo 2. miesto

 1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 2. miesto

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá Košického kraja v Rožňave 25.02.2012 a 26.02.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

3. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Leo Petečel 6.A

                               3. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Marcel Papáč 6.A

družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

 

Marec 2012

Majstrovstvá Prešovského kraja v Prešove 10.03.2012 a 11.03.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá kraja ZŠ v Šarišských Michaľanoch 16.03.2012

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

2. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo mladších žiakov 1. miesto – postup na  M SR

družstvo starších žiakov 2. miesto

 

Celkové výsledky Národnej ligy mládeže

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

 

3. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade  17.03.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá SR žiakov ZŠ 30.03.2012 v Svätom Petrovi

1.  miesto Leo Petečel 6.A v kat. jednotlivcov

1.  miesto družstvo ml. žiakov Leo Petečel 6.A, Gabriela Kukoľová 6.A, Marcel Papáč 6.A

Apríl 2012

Majstrovstvá SR mládeže 31.03.2012 a 01.04.2012 v Svätom Petrovi

                5. miesto G. Kukoľová 6.A

 

Máj 2012

Krajské kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“   máj 2012         

            6. miesto (D. Vaverčáková, B. Brtaňová, L. Petečel, M. Papáč)

 

Jún 2012

Spišské športové hry v Sp. N. Vsi 15.06.2012

                              

 

                  

 

 

 

 

Školský klub detí

 

 • 30.september 2011 – 1. a 2. oddelenie chlapci a dievčatá Súťaž  v jazde zručností a rýchlosti na kolobežkách ( 50 detí)

 

 • 19.október 2011- 1.a 2. oddelenie chlapci a dievčatá Tekvicová párty- popoludnie plné zábavy, hier, súťaží v maskách s občerstvením

 

 • Nácvik programu na vianočnú besiedku, 20.decembra 2011 Vianočná besiedka – vystúpenie v školskej jedálni

 

 • 13.január 2012 – Novoročná besiedka – zábavné popoludnie,súťaživé hry, diskotéka

 

 • 25.január 2012 – Zábavnné varenie v cvičnej kuchynke – dievčatá (ovocné poháre)

 

 • 30.január 2012 – Súťaž s autíčkami na diaľkové ovládanie v telocvičnichlapci

 

 • 17.marec 2012- Beseda v mestskej knižnici  k prečítanej knihe – Gabriela Futová Keby som bola bosorka. Všetci

 

 • 8.jún 2012 – „Človeče nehnevaj sa „- veľké finále, všetci

 

 • 18.jún 2012- Súťaž v jazde zručností a rýchlosti na bicykli, všetci

 

 • 22.jún 2012- Koncoročná besiedka – zábavné popoludnie s množstvom súťaží, hier, tanca. Všetci

 

 • Okrem týchto plánovaných činností sme s deťmi vyrábali pekné vianočné darčeky, veľkonočné ozdoby, darčeky ku Dňu matiek, vyrobili sme peknú výzdobu k 50. výročiu založenia našej školy, našimi výrobkami sme vyzdobili jedáleň, vstupný vestibul školy, vitrínu, chodbu, triedu.

 

 

 

 

Lesná pedagogika


16.03. -          12 žiakov 8.A triedy
30.04. -          15 žiakov 8.A triedy
06.06. -          Putovná sova - 9. miesto
Lesný pedagóg - Zuzana Spitzkopfová

 

Ďalšie aktivity

 

September    2011 Téryho chata 4 deti
Október                        2011 exkurzia Košice Technické múzeum 25 detí
November    2011 OK Stolný tenis Tatranská Lomnica 8 detí
Marec                           2012 OK Matematická olympiáda a Pytagoriáda 3 deti
Máj                               2012 - zapojení žiaci do súžaže Play energy 4 žiaci
Jún                                 2012 Oswienčim - spoločný výlet 9.A 9.B

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

 

Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAPom

 • zameraný na ENV, vtáctvo
 • zapojení žiaci 8.A
 • aktivity priebežne po dohode s p. Spitzkopfovou

7. Európsky deň rodičov a škôl

 • zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy
 • zapojené všetky triedy
 • zapojenosť 35 rodičov

Správaj sa normálne“ v spolupráci so štátnou políciou v Starom Smokovci

      -    zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

      -    zapojení žiaci 6. A triedy

      -    aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

 „Školy podporujúce zdravie

      -    zameraný na zdravý spôsob života

      -    prebiehajúci projekt od roku 199

„Cesta emocionálnej zrelosti“

Projekt realizovaný v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Poprade

 • zapojení žiaci 9. A triedy

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

-dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

-prínos zvýši sa IKT vybavenosť škôl, škola dostane 8 ks PC a 1 ks dataprojektor,

-škola získa pedagóga, ktorý bude po absolvovaní vzdelávania nositeľom a šíriteľom nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.

            - zapojený učitelia Ing. Tatiana Cuníková, Mgr. Dušan Melo

            - za priebeh projektu zodpovedá Mgr. Ondrej Balogh

            ( realizácia 10/2009 – 11/2013)

 

„Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

-hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

- zapojený žiaci a učitelia základných škôl Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica, Dolný Smokovec

-celkové predpokladané náklady projektu predstavujú      165 000 €       (4,97 mil. Sk),

95%  uhradia európske fondy a zvyšok mestská kasa. 

- na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy je  vyčlenených dvadsať percent  z celkových oprávnených výdavkov projektu.

- vypracovali .PaedDr. Lucia Baloghová, Mgr. Marcela Kottmannová,                           Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

- vyhodnotenie projektu 02.09. 2009 – projekt úspešný

( realizácia 10/2009 – 11/2011)

 

 Názov projektuStavebné úpravy, ZŠ a MŠ Dolný Smokovec“

Regionálny operačný program  – Infraštruktúra vzdelávania

-zamerané na níženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy, rekonštrukcia sociálnych zariadení a jazykovej učebne.

-vypracovali Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:

 „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu

  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

    „ Spoznávame sa bližšie“  „Poznajmy się lepiej”                                                      

-Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013

- Cieľom projektu " Poznajmy się lepiej " (Spoznávame sa bližšie) je vytvoriť a zintenzívniť kontakty na hranici detí zo základných škôl mesta Vysoké Tatry a Zakopane.  Cieľom projektu je určená dosiahnuť realizáciou 5 dielní vyhliadkové, výstavy vytvorené diela rozvíjať na základe "Sprievodca pre mladých hľadači pokladov Tatra" za účasti 30 študentov z mesta Zakopane a 15 žiakov z mesta Vysoké Tatry

 

- zodpovedný Mgr. Dušan Melo, Mgr. Ondrej Balogh

 

„ S interaktivitou od Tatier k Dunaju“

- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

- Premena tradičnej školy na modernú

- vytvoriť a implementovať digitálne vyučovanie 9 predmetov so zameraním na kľúčové kompetencie vrátane zlepšenia ovládania anglického a nemeckého jazyka.

- Vyškolenie pedagógov im umožniť využívať v čo najväčšej miere všetky možnosti najmodernejších informačnokomunikačných technológií

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

 Nebola vykonaná inšpekcia v šk. roku 2011/2012

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Zodpovedajú vzdelávaciemu programu, účelne sa využívajú a sú esteticky upravené. Počet kmeňových učební a kabinetov je postačujúci. Vybavenie učebnými pomôckami je nedostatočné najmä na vyučovanie prírodovedných predmetov. Dostupné učebné pomôcky sú zastaralé. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, školskej kuchynke. Počítačové zručnosti žiakov sa rozvíjajú v odborných učebniach. Žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. Na vyučovanie TEV škola má k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, atletický areál, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, strelnicu. Knižný fond a odborná literatúra pre učiteľov a žiakov je v novo zriadenej knižnici, je rozšírená rôznorodými publikáciami, počítačom s prístupom na internet. Využíva sa mestská knižnica a galéria v Starom Smokovci.. Stav vnútorných a vonkajších priestorov a ich funkčnosť je na dobrej úrovni, okrem sociálnych zariadení pre žiakov (ktoré potrebujú nutnú opravu).

Ak máme hodnotiť vzdelávací proces na základe dosiahnutých výsledkov tak  sme sa oproti polroku v školskom roku 2010/2011 zhoršila  úroveň vedomostí .

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

                              ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                             A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                                                    Prenesené kompetencie –

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

63 197
158 970
66 936
42,1
620

poistné odvody

23 769
52 400
29 411
56,1
631

cestovné výdavky

176
300
201
67,2
632

en.,voda,komunikácie

8 133
36 500
7 767
21,3
633

materiál

317

7 120

389
5,5
635

rut. a štand. údržba

122
1 000
248
24,8
637

služby

6 999
21 900
7 868
35,9

642

bežné transfery

6 980
7 100
6 138

86,4

710

obstaranie kap. aktív

0
10 950
0

0

 
109 692
296 240
118 958
40,2

 

                                 ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                                 A POROVNANIE S ROKOM 2011

            Originálné kompetencie – ŠJ

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

8 939
18 650
9 884
53,0
620

poistné odvody

3 600
7 214
3 695
51,2
631

tuzemské

21
0
0
0
632

en., voda, komunikácie 

2 349
6 000
2 232
37,2
633

materiál

2
3 300
3

0,1

635

rut. a štand. údržba

166
0
68

-

637

služby

1 099
886
1 195
134,9
642

bežné transféry

1 071
0
28
-
710

obstaranie kap. aktív

0
606
0
0
Spolu
17 246
36 656
17 105

46,7

 

                               ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                          A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                               Originálné kompetencie –  ŠKD

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

5 922
15 100
6 939
46,0
620

poistné odvody

2 239
5 450
2 592
47,6
631

tuzemské

0
0
0
-
632

en., voda, komunikácie 

733
1 510
680
45,0
633

materiál

0
580
0

0

635

rut. a štand. údržba

0
0
0

0

637

služby

68
300
141
46,9
642

bežné transféry

0
0
0
0
710

obstaranie kap. aktív

-
-
-
-
Spolu
8 962
22 940
10 352

45,1

 

                          ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                          A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                                       Originálné kompetencie –

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

7 937
17 050
10 867
63,7
620

poistné odvody

2 978
7 130
3 997
56,1

631

tuzemské cestovné

17
100
0
0,0
632

en., voda, komunikácie 

4 981
6 750
4 099
60,7
633

materiál

18
2 880
13
0,4

635rut. a štand. údržba

0
920
26
2,7

 

 

 

637

služby

647
2 160
711
32,9
642
bežné transféry
0
0
0

0

710

obstaranie kap. aktív

0
4 134
0

0

Spolu
16 579
41 124
19 713

47,9

           

            Pridelený rozpočet pre prenesené kompetencie na rok 2012 pokryje  plánované bežné náklady na tovary a služby (prevádzkové náklady). Rozpočet na osobné náklady  pokryje  nárokové zložky platu /po úspešnom dohodovacom konaní/ a odvody do poisťovní, avšak osobné príplatky sú vyplácané v minimálnej výške na základe vnútorného platového poriadku.

            Rozpočet na rok 2012 pre originálne kompetencie nepokryje mzdové nároky  – MŠ, ŠKD a ŠJ z dôvodu každoročného nárastu platov pedagogickýcg zamestnancov aj z dôvodu skrátenia podielových daní o vlastné príjmy / vo výške 14 440 €/ v roku 2011, čoho dôsledkom je vyplatenie decembrových miezd v týchto školských zariadeniach z tohtoročného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky nám chýbajú na úhradu faktúr za teplo f. Tatry Teplo.

  Z tohto dôvodu a z dôvodu rozšírenia MŠ o 1 triedu žiadame o úpravu rozpočtu na rok 2012.

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Personálne zloženie pedagogického zboru je z hľadiska odborného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy na dobrej úrovni . Veľmi dobrá úroveň odbornosti je na 1. stupni. Neodborne sa vyučuje 17,22% hodín z toho chémia, fyzika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska výchova, dejepis, technická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova.

Vypracovaný školský vzdelávací program je na veľmi dobrej úrovni, určuje smerovanie školy a  žiakov a spôsob dosiahnutia cieľov. Vytvára vhodné podmienky pre dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov, ich správanie je slušné. Učitelia považujú atmosféru v škole a v žiackych kolektívoch za priateľskú a akceptujúcu. Problémy v správaní žiakov sa riešia citlivo, s rešpektovaním osobnosti dieťaťa, v spolupráci s rodičmi. Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov je dobrá.

Rozvrh hodín a prestávok  spĺňa psychohygienické potreby žiakov aj učiteľov. Škola zohľadňuje pri zostavovaní rozvrhu hodín dochádzanie žiakov z tatranskej oblasti. Stravovanie žiakov a pitný režim je zabezpečený v školskej jedálni. Psychohygienické podmienky sú dobré.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

            Zlepšenie si vyžaduje skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy učebnými pomôckami a zvýšenie odbornosti vyučovania (predovšetkým fyziky a chémie).

  Podmienky vyučovania vytvárané učiteľmi a ich pedagogické pôsobenie na žiakov sú na priemernej úrovni, čo sa odrazilo v celkovej priemernej úrovni priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania.

Návrh opatrení:

Kontrolný systém si vyžaduje zlepšenie v v systematickosti hospitačnej činnosti a v kontrole odstránenia zistených nedostatkov.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Vedúci

Tenisový

15

Mgr. Anna Žužová

Volejbalový

11

Mgr. Miroslava Paliderová

Anglicky na PC

7

Ing. Renáta Olekšáková

Florbalový

14

Mgr. Dušan Melo

Futbalový

22

Mgr. Ondrej Balogh

Hudobno - dramatický pri ŠKD

4

Lenka Michelčíková

Kendo

2

Ing. Karol Ištok

Klub deviatakov

12

Mgr. Petronela Lehotská

Loptové hry

8

Mgr. Anna Šmalová

Materská škola

0

Mgr. Aneta Čechanová

Mladý záchranár CO

5

Mgr. Miloš Strnka

Počítačový

14

Mgr. Veronika Marianikova

Poznaj a chráň

9

Mgr. Jaroslava Kostková

Stolný tenis

11

Ing. Tatiana Cuníková

Strelecký

15

Mgr. Miloš Strnka

Šikovné ruky pri SKD

6

Magdaléna Potanková

Zdravotnícky

9

PaedDr. Anna Spišiaková

 

 

 

Záver

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za prácu v uplynulom školskom roku. Ďakujem                       za prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, za nácvik programu na Vianočný vystúpenie, za vedenie záujmovej činnosti. Ďakujem všetkým, ktorí robili prácu naviac, ktorí si nenárokovali za túto prácu finančnú alebo inú náhradu.

Želám Vám do ďalších rokov príjemnú atmosféru na pracovisku,                                        veľa zdravia a tvorivých nápadov.

 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Balogh

V Dolnom Smokovci, 28. septembra 2012

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.októbra 2012

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 10.októbra 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Príloha

   S P R Á V A

  o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2011/2012

 

            Plán výchovného poradcu vytýčený na tento školský rok bol splnený.

            Žiaci 9. a 8. ročníka boli počas celého školského roka informovaní o možnostiach štúdia na stredných školách, o ich nových pomenovaniach, o novootvorených odboroch resp. zrušených ako aj ich naplnenosti. Tieto údaje sa dozvedeli na triednických hodinách, individuálnych stretnutiach, besedách na suplovaných hodinách, z oznamov na ústrednej nástenke výchovného poradcu. Niektorí deviataci využili možnosť bližšie spoznať školu, o ktorú prejavili záujem a navštívili ju počas Dňa otvorených dverí. V porovnaní s minulým školským rokom ich bolo viac. Niektorí deviataci však túto možnosť zneužívali /návštevou strednej školy, o ktorú nemali záujem/. Pri rozhodovaní žiakom určite pomohli prezentácie Súkromného gymnázia v  Poprade, SSOŠ /Tatranská akadémia/ v Poprade a SOŠ  technickej  v Poprade, ktoré predviedli zamestnanci uvedených stredných škôl a SPŠ v Poprade, ktorú si pozreli v IKT.

         Ani v tomto školskom roku nebola z finančných dôvodov zorganizovaná úspešná akcia Burza informácií o stredných školách pre žiakov deviateho ročníka.

         Pri výbere školy im mohli pomôcť aj brožúry „Pred štartom“, „Študentský expres“ a zošity zamerané na rôzne povolania v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva, kde okrem charakteristiky profesie našli aj dotazník na sebahodnotenie. Tento súbor vyšiel pod názvom „Práca    a ty“.

            Koncom apríla boli žiaci ôsmeho ročníka na špeciálnych triednických hodinách dôkladne oboznámení o možnostiach štúdia na stredných školách, o stredných školách v okrese Poprad a ich odboroch, o celoplošnom testovaní deviatakov z jazyka slovenského a matematiky, o priebehu prijímacieho konania, odvolaniach a zápise na stredné školy.

          V tomto školskom roku neprejavili žiaci ôsmeho ročníka záujem o štúdium na bilingválnom gymnáziu.

            Pri rozhodovaní o budúcom povolaní žiakom pomohlo aj testovanie. Päť ôsmakov koncom školského roka v júni absolvovalo s pani  Mgr. D. Duckou psychologické poradenstvo k voľbe povolania formou skupinového psychologického vyšetrenia. Na základe vyhodnotených testov pani Ducká sa individuálne porozprávala so žiakmi, v ktorých oblastiach by sa mohli uplatniť vzhľadom na ich záujmy, vedomosti a schopnosti. Za formuláre testov žiaci zaplatili individuálne finančnú čiastku 4,-€. Vyšetrenie sa konalo s písomným súhlasom rodičov.   Obrázkový test im tiež pomohol pri prvom rozhodovaní. Aj diagnostický test, ktorý sme uskutočnili v decembri, pomohol ešte nerozhodnutým žiakom deviateho ročníka.

            Niektorí žiaci boli od začiatku pevne rozhodnutí, na ktorej škole chcú študovať, záujem iných sa často menil. Tieto zmeny boli pravidelne zverejňované na nástenke výchovného poradcu štatisticky, v zborovni menovite, aby aj vyučujúci mali prehľad o záujme o štúdium na stredných školách deviatakov.                                                            

            O požiadavkách na štúdium konkrétnych stredných škôl sa žiaci mohli dozvedieť priamo na internete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Stredné školy s talentovými skúškami zverejnili kritériá na prijímacie skúšky v januári, ostatné koncom marca. Mnohí žiaci túto možnosť využili.                                                                        

            Všetci žiaci si podali dve prihlášky okrem Kucúnovej a Majerčákovej, ktoré boli prijaté na školy s talentovým zameraním a o ďalšie školy už neprejavili záujem. Iní žiaci, ktorí mali záujem o stredné školy s talentovými odbormi, prihlášok  podali viac. Zapísať sa však mohli len na jednu školu, a to na základe rozhodnutia o prijatí na školu a zápisného lístka, ktorý si rodičia museli osobne a na podpis vyzdvihnúť u výchovného poradcu.

            Na celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky si už žiaci zvykli. Spolu s vyučujúcimi sa naň intenzívne pripravovali. Ich rodičia boli písomne informovaní o priebehu a podmienkach T-9. V tomto školskom roku bol termín testovania určený na 14.marca 2012. Testovanie všetci deviataci úspešne absolvovali s pomerne dobrými výsledkami.  Dvanásti začlenení žiaci mali podľa pokynov viac času na vypracovanie testov, žiačka Z.Schmalová sa podľa pokynov testovania nezúčastnila. Úspešnosť našich žiakov bola 57,5 %                               z matematiky,  54,5 % z jazyka slovenského a literatúry. Výsledky testovania boli horšie ako v minulých rokoch vzhľadom aj na zloženie testovaných žiakov /12 začlenených žiakov, 9 bežných žiakov/. Testovanie absolvovalo 21 žiakov. Testovania sa zúčastnili aj  pozorovatelia zo ZŠ vo Švábovciach  Mgr. Svíbová a z CVČ vo Veľkej Lomnici – PaedDr. Parizek.

           

 

 

 

 

 

 

 

Po testovaní žiaci pokračovali v intenzívnej príprave na prijímacie skúšky z profilujúcich predmetov. Väčšina záujemcov však bola prijatá len na základe ich doterajších učebných výsledkov a výsledkov testovania. Prijímacie skúšky absolvovali len tí žiaci, ktorí mali záujem o štúdium na  školách s talentovými odbormi a D.Spitzkopfová, ktorá sa prihlásila na Gymnázium D.Tatarku           v Poprade. Po 1. kole prijímacích skúšok boli všetci žiaci prijatí priamo. V tomto školskom roku končilo školskú dochádzku 26 žiakov /z toho štyria žiaci ôsmeho ročníka/. Žiaci  boli rozmiestnení takto:

                gymnáziá         2  žiačky                              

                SOŠ  - M       16  žiakov                                        

            SOŠ  - 3-roč.   4  žiaci            

            SOŠ – 2-roč.   3  žiaci                           

            prac. pomer     1  žiak.          

 

            Počas školského roka boli rodičia a žiaci 5. ročníka informovaní o možnostiach štúdia na osemročnom reálnom gymnáziu. Nikto neprejavil záujem.

            Na  návrh triednych učiteľov boli uskutočnené individuálne pohovory so žiakmi, ktorí majú poruchy správania i učenia v snahe pomôcť pri ich odstraňovaní. Výchovný poradca bol prítomný aj pri pohovoroch s rodičmi a ich deťmi kvôli porušovaniu školského poriadku.

            Aj v tomto školskom roku spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno – psychologického poradenstva v Dolnom Smokovci. PhDr. Janiglošová /psychológ/ a  Mgr. Kubinský /špeciálny pedagóg/ viackrát uskutočnili pedagogicko-psychologické vyšetrenia žiakov na škole. Na základe ich vyšetrení žiaci dostali štatút začleneného žiaka v bežnej alebo špeciálnej triede. Viacerí  žiaci  absolvovali  následné  vyšetrenie. Výsledky  vyšetrení  majú  triedni  učitelia  v dokumentácii žiaka a náš špeciálny pedagóg  PaedDr. Spišiaková. Len málo rodičov vyšetrených žiakov prejavuje záujem o pravidelnú spoluprácu  so SCŠPP , ktoré sídli priamo v priestoroch našej školy, čo by pomohlo by deťom vyrovnať sa s ich problémami v učení i správaní.

 Matky začlenených žiačok deviateho ročníka Z.Schmalovej a  V.Čonkovej si prevzali kópie psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení na základe žiadosti strednej školy, na ktoré sa  prihlásili.

            Pani Spišiaková úzko spolupracuje s vyučujúcimi a spolu s nimi rieši problémy, ktoré sa vyskytujú vo vyučovacom procese so začlenenými žiakmi.

            Vo februári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. V tomto školskom roku bolo zapísaných  15 detí, jedno dieťa má odklad, takže v budúcom školskom roku môžeme otvoriť opäť len jednu triedu.

            Na triednických hodinách v júni žiaci 8.ročníka si poznačili, aké údaje sú potrebné na vypísanie vstupných dokladov žiaka. Do určeného termínu ich doniesli výchovnej poradkyni, ktorá ich zaevidovala do novej verzie  programu PROFORIENT v počítači a následne expedovala do ŠVS v Michalovciach.

 

 

            Vypracovala: Mária Krajňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Príloha

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia :  MZ  pre 1. – 4. roč.      Vedúci :   Anna Šmalová        Školský rok : 2011 / 2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok

V prvom polroku šk. roka  2011/2012  z celkového počtu 65 žiakov prospelo 61, neprospeli 4  žiaci.

Bolo udelených  9 pochvál za výborný prospech a správanie, 2 napomenutia triednym učiteľom  a zníženú známku zo správania mal 1 žiak.  Žiaci vymeškali spolu 2 700  hodín, všetky hodiny boli ospravedlnené.

Učivo za prvý polrok bolo prebraté, postupuje sa v súlade s tematicko- výchovno vzdelávacími plánmi.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementujú PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

2. polrok

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté, zopakované a napísané záverečné písomné práce. Počet kontrolných diktátov súhlasí s predpísaným počtom. 

V druhom polroku  školského roka 2011/2012 z celkového počtu 67 žiakov prospelo 57žiakov, neprospelo desať. Opakovať ročník bude osem žiakov,  opravné skúšky v auguste budú mať dvaja žiaci.

Bolo udelených 17 pochvál za prospech, správanie a reprezentáciu školy. Zníženú známku zo správania majú štyria žiaci za porušovanie školského poriadku a neospravedlnené hodiny.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementovali PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok.  Žiaci boli z predmetov skúšaní najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

2. polrok

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok.  Žiaci boli z predmetov skúšaní najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Mgr. M. Strnka

Mgr. A. Šmalová

21. 05.2012

II.A

Matematika

Mgr. A. Žužová

Mgr. A. Šmalová

24. 05. 2012

IV.A

Matematika

 

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

2. polrok

B. Toth

 

K. Martičeková

 

 

streľba

 

MO

 

1.miesto, kraj

8. miesto MSR – družstiev

16. miesto, úspešná riešiteľka-OS

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do  súťaží.

2. polrok

Zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti, príprava štvrtákov na monitorovanie (testovanie)

 

 

                                                                                                                 Anna Šmalová

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Príloha

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE      Vedúci : Mgr. Jaroslava Kostková 

       Školský rok : 2011/2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Žiaci sa zapojili do korešpondenčnej mat. súťaže MAKS /7 žiakov/ a PIKOMAT /3 žiaci/. Realizovalo sa školské kolo Pytagoriády, víťaz z každého ročníka postúpi na okr.kolo.3 žiaci piateho ročníka riešilo domáce kola MO, 2 žiaci boli úspešnými riešiteľmi,na okresnom kole boli bez výraznejších úspechov. Žiaci 9 ročníka sa zúčastnili Kompara, úspešnosť bola veľmi slabá. Žiaci pravidelne precvičujú testy na hodinách matematiky. Väčšina žiakov pristupuje k príprave pasívne a nezodpovedne, nevenujú dostatočnú pozornosť príprave na Testovanie.

Vo vyučovaní sa využíva projektové vyučovanie / FYZ,PRI,BIO,CHEM/, skupinová práca a vyučovanie v IKT učebni. V predmetoch BIO a PRI 6,7,8,9 ročník sa  vyučuje v učebni prírodopisu s využitím IKT.

V predmetoch matematika a biológia sa naďalej implementujú pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Žiačky 6. a 7. ročníka sa zúčastnili prednášky „Čas premien“, v rámci  PK sa uskutočnila exkurzia do Technického múzea v Košiciach.

2. polrok

Úroveň vedomostí žiakov je naďalej priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovaní.

Venovali sme zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9.roč. na Testovanie.

Žiaci sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády a pytagoriády. A.Michelčíková sa bola úspešnou riešiteľkou obvodného kola Pytagotiády.Žiaci 8. ročnika sa zapojili do KOMPARA.

Škola sa zapojila do projektu „ Recyklohry“ a „ Playenergy „.

V rámci PK sa uskutečnila exkurzia do Važeckej jaskyne /marec/, exkurziado Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Domice/jún/.

Vyučujúci žiakom s IVP podľa potreby redukovali učivo, mali k nim individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, dostatok času na vypracovanie, kompenzačné pomôcky, miernejšia stupnica hodnotenia, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností, zneužívali miernejšie hodnotenie.

Všetci vyučujúci v rámci možností a potrieb využívali pomôcky kabinetov a do vyučovacieho procesu zaraďovali IKT. V tomto šk. roku si zodpovedne plnili svoje pracovné povinnosti.

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

2. polrok.

polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Wechterová

Kostková

12.01.2012

7.A

Chémia

Wechterová

Kostková

13.03.2012

6.A

Chémia

Cuníková

Kostková

07.05.2012

9.A

Fyzika

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

2. polrok

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9, na základe analýzy precvičovat slabšie zvládnuté učivo.

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu.

Viac zapájať  žiakov do vedomostných súťaží a projektov.

Via využívať možnosti portálu www.zborovna.sk.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Viac využívať prácu s interaktívnou tabuľou, pravidelne písať krátke päťminútovky, aby sa zabezpečila systematickejšia príprava žiakov. Do písomných prác zaraďovať aplikačné a kontextové úlohy už od piateho ročníka.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9, na základe analýzy přecvičovat učivo.

Dbať na individuálny prístup k žiakom so špecifickými požiadavkami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť.

 

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu, viac zapájať žiakov do předmětových súťaží a korešpodenčných seminárov, predovšetkým na matematiek, keďže časová dotácia to umožňuje.

 

 

                                                                                                                   Jaroslava Kostková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Príloha

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : SJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy        Vedúci : Ing. Renáta Olekšáková 

              Školský rok : 2011/2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny.Realizovalo sa školské kolo  olympiády anglického jazyka. Víťaz školského kola OAJ v kategórii 1A sa zúčastnil okresného kola. Vyučujúci ANJ využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, taktiež sa využívajú interaktívne CD,  projektové vyučovanie na hodinách  NEJ, ANJ.

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny. Vyučujúci ANJ využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, taktiež sa využívajú interaktívne CD,  projektové vyučovanie na hodinách  NEJ, ANJ. Na hodinách geografie a dejepisu vyučujúci aktívne využívajú interaktívnu tabuľu a učebné materiály z webovej stránky zborovna.sk.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Lehotská

Olekšáková

12.2011

XI.A

SJL

Marianiková

Olekšáková

4.2012

I.A

ANJ

 

Plán hospitačnej činnosti bol splnený na 50 %.

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

 1. polrok

Alexandra Michelčíková

Strelci *

 

Olympiáda ANJ

 

 

4. miesto

 

 

 

2. polrok

Strelci a ml.záchranári *

 

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie. Naďalej využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk.

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie. Naďalej využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk. Zapájať žiakov do vedomostných a športových súťaží.

 

                                                                                                          Ing. Renáta Olekšáková

 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org,  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                        a podmienkach za školský rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mgr. Ondrej Balogh

                                                                                            riaditeľ školy

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole:

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný  Smokovec  21, 059 81  Vysoké  Tatry

Telefón

+421 52 4422595

Faxové číslo

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Služ. mobil

e - mail

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

0911 159 980

zsdsmokovec@gmail.com

ZRŠ ZŠ

 Mgr. Dušan Melo

0911 159 975

zsdsmokovec@gmail.com

ZRŠ MŠ

Bc. Aneta Čechanová

0911 159 992

zsdsmokovec@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

 Mgr. Žužová Anna

 0903 040 602;

annazuzova@centrum.sk

pedagogickí zamestnanci

 Bc. Jínová Ivana

 0903 322 431;

jimova.i@gmail.com

ostatní zamestnanci

 Ing. Wechterová Zuzana

 0911 159 982;

zuzanawechterova@zoznam.sk

zástupcovia rodičov ZŠ

 MUDr. Šlosárik Slavomír

0524425237

 slavo.slosarik@mail.t-com.sk

 

 MUDr. Kúkoľ Peter

0907945931;

pekuko@post.sk

 

 Bc. Miškovičová Marta

0908 601 001

miskovicovam@zoznam.sk

zástupcovia rodičov MŠ

 Ing. Žlkovanová Katarína

0905 283 547;

zlkovanova@gmail.com

zástupca zriaďovateľa

 Ing. Fábryová Mária

 0908 634 883;

maria.fabryova@vysoketatry.sk

 

 PaedDr. Gálfy Róbert

 0903 902 919;

robert@galfy.sk

 

 Ing. Mrázik František

0905 196 143;

fm@maximadata.com

 

 Mgr. Jatiová Darina

0903 977 447;

jatiova@mail.t-com.sk

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

počet žiakov

20

12

20

15

23

24

17

21

22

174

z toho ŠVVP

 

 

 1

2

4

 

 1

4

13

25

z toho v ŠKD

19

9

18

 4

 

 

 

 

 

50

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011:1                  5 /10 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011:         14 /10 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:         2/ 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

 

 

 

 4

 22

 26

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 4.roč

SOŠ 4.roč

SOŠ 3. roč.

SOŠ 2.roč.

Prac. pomer

Spolu

prihlásení

4

16

4

2

0

26

prijatí

4

16

3

2

1

26

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

 

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

NBV

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

2,3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2,25

1

II.A

1,92

 

 

 

 

 

1

 

1,17

 

1,92

1

III.A

2,3

 

 

 

 

 

1

 

1,2

 

2,05

1

IV.A

2,4

 

 

 

 

 

1,27

 

1,6

 

2,4

1

V.A

3

2,45

3

 

 

2,95

1,09

 

 

1

2,82

1

VI.A

2,48

2,04

2,09

1,2

1,91

2,13

1

1,87

 

1

2,65

1

VII.A

3,06

2,31

2,75

1

2,25

2,63

1,25

2,13

 

1

2,88

1

VIII.A

3

2,8

2,75

1,29

2,4

2,6

 

2,6

 

1,15

3,25

1

IX.A

3

 

2,25

 

1,75

 

1

2,33

 

 

2,58

1

IX.B

 

 

2,7

1

2,4

 

1

2,5

 

 

3,3

1

 

 

Trieda

NEJ

OBN

OBV

PVC

PRI

PDA

RUJ

SJL

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

 

 

 

 

 

1,5

 

2,35

II.A

 

 

 

 

 

1,83

 

2

III.A

 

 

 

 

 

2,1

 

2,15

IV.A

 

 

 

1,53

 

2,67

 

2,6

V.A

 

2,18

 

 

 

 

 

3,32

VI.A

2,3

1,57

 

 

 

 

 

2,61

VII.A

2,73

2,13

 

 

 

 

4

3

VIII.A

3,25

2,2

 

 

 

 

 

3,35

IX.A

3

 

2

 

3,08

 

 

2,83

IX.B

3

 

2,1

 

2,9

 

 

2,8

 

 

Trieda

SPR

SEE

TSV

TEV

VLA

VYV

Materská škola

 

 

 

 

 

 

I.A

1,25

 

1,15

 

 

1,1

II.A

1

 

1

 

1,67

1,25

III.A

1

 

1,15

 

2,1

1

IV.A

1,13

 

1,2

 

2,8

1,47

V.A

1,64

1,36

1,27

 

 

1,14

VI.A

1

 

1,05

 

 

1

VII.A

1,19

1,75

1

 

 

1,25

VIII.A

1,55

 

1,35

 

 

 

IX.A

1

 

 

1,08

 

1

IX.B

1

 

 

1,8

 

1

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Materská škola

23

0

23

0

I.A

20

17

3

0

II.A

12

12

0

0

III.A

20

18

2

0

IV.A

15

12

3

0

V.A

23

19

3

1

VI.A

24

23

0

1

VII.A

18

16

0

2

VIII.A

20

16

4

0

IX.A

12

12

0

0

IX.B

10

10

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

Materská škola

23

0

0,00

0

0,00

0

0,00

I.A

20

1611

80,55

1563

78,15

48

2,40

II.A

12

1015

84,58

1015

84,58

0

0,00

III.A

20

1552

77,60

1552

77,60

0

0,00

IV.A

15

2273

151,53

2273

151,53

0

0,00

V.A

23

2417

105,09

2328

101,22

89

3,87

VI.A

24

2595

108,13

2595

108,13

0

0,00

VII.A

18

1940

107,78

1903

105,72

37

2,06

VIII.A

20

2661

133,05

2484

124,20

177

8,85

IX.A

12

2409

200,75

2317

193,08

92

7,67

IX.B

10

1949

194,90

1921

192,10

28

2,80

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Priemerná známka

Monitor SJL

21

46,67

2,71

Monitor MAT

21

62,14

2,95

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v MŠ

                 

1

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

V MŠ

1

24

0

Prvého ročníka

1

20

0

Bežných tried

8

144

16

Špeciálnych tried

1

10

10

Spolu

10

198

26

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet ped. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

18

11

18

11

Znížený úväzok

1

0

1

0

Na dohodu

3

0

4

0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

22

22

22

učiteľov MŠ

2

2

2

vychovávateľov

2

2

2

spolu

26

26

26

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

10

1

2.kvalifikačná skúška

   

štúdium školského manažmentu

   

špecializačné inovačné štúdium

5

1

špecializačné kvalifikačné

   

postgraduálne

   

doplňujúce pedagogické

   

vysokoškolské pedagogické

   

vysokoškolské nepedagogické

   
 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ

 

Október 2011

Okresné kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“  október 2011          

            1. miesto (D. Vaverčáková, B. Brtaňová, L. Petečel, T. Vaverčák) postup na kraj. kolo

4. miesto (G. Kukoľová, M. Ilavská, R. Škrab, M. Papáč)

 

1. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 07.10.2011

                               1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

družstvo 1. miesto

 

2. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 21.10.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

November 2011

3. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 04.11.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               3. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

                               2. miesto Roman Škrab 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

4. kolo Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 18.11.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

 

Celkové výsledky Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) november 2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               3. miesto Martin Tóth 8.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

družstvo „A“ 1. miesto

družstvo „B“ 2. miesto

December 2011

1. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade 10.12.2011

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                                2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               2. miesto Martin Tóth 8.A

 

Celoslovenské finále Súťaže talentovanej mládeže ZŠ (STMŠ) 15.12.2011

5. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               6. miesto Martin Tóth 8.A

                               družstvo 5. miesto

 

Národná liga mládeže v Spišskej Novej Vsi 18.12.2011

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

 

Január 2012

Majstrovstvá Žilinského kraja v Martine 22.01.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 1. miesto

 

2. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade 28.01.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Roman Škrab 6.A

 

Február 2012

Národná liga mládeže v Prešove 04.02.2012

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Leo Petečel 6.A

                              

Majstrovstvá okresu základných škôl v Spišskej Teplici 09.02.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               1. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

                               2. miesto Tina Kozubová 6.A

                               3. miesto Michaela Ilavská 6.A

                               3. miesto Roman Škrab 6.A

družstvo mladších žiakov 1. miesto – postup na krajské kolo

družstvo starších žiakov 1. miesto – postup na krajské kolo

 

Národná liga mládeže v Žiline 11.02.2012 a 12.02.2012

 1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               družstvo 2. miesto

družstvo 2. miesto

družstvo 3. miesto

                               družstvo 3. miesto

Národná liga mládeže v Brezne 18.02.2012 a 19.02.2012

3. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

 1. miesto Leo Petečel 6.A
 1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 1. miesto

družstvo 2. miesto

 1. miesto Leo Petečel 6.A

družstvo 2. miesto

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá Košického kraja v Rožňave 25.02.2012 a 26.02.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

3. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Leo Petečel 6.A

                               3. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Marcel Papáč 6.A

družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

 

Marec 2012

Majstrovstvá Prešovského kraja v Prešove 10.03.2012 a 11.03.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

3. miesto Leo Petečel 6.A

                               2. miesto Marcel Papáč 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo 1. miesto

družstvo 1. miesto

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá kraja ZŠ v Šarišských Michaľanoch 16.03.2012

2. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Marcel Papáč 6.A

2. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo mladších žiakov 1. miesto – postup na  M SR

družstvo starších žiakov 2. miesto

 

Celkové výsledky Národnej ligy mládeže

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

 

3. kolo Okresnej streleckej ligy v Poprade  17.03.2012

1. miesto Gabriela Kukoľová 6.A

                               2. miesto Leo Petečel 6.A

                               1. miesto Martin Tóth 8.A

družstvo 2. miesto

 

Majstrovstvá SR žiakov ZŠ 30.03.2012 v Svätom Petrovi

1.  miesto Leo Petečel 6.A v kat. jednotlivcov

1.  miesto družstvo ml. žiakov Leo Petečel 6.A, Gabriela Kukoľová 6.A, Marcel Papáč 6.A

Apríl 2012

Majstrovstvá SR mládeže 31.03.2012 a 01.04.2012 v Svätom Petrovi

                5. miesto G. Kukoľová 6.A

 

Máj 2012

Krajské kolo v Poprade: „Mladí záchranári CO“   máj 2012         

            6. miesto (D. Vaverčáková, B. Brtaňová, L. Petečel, M. Papáč)

 

Jún 2012

Spišské športové hry v Sp. N. Vsi 15.06.2012

                              

 

                  

 

 

 

 

Školský klub detí

 

 • 30.september 2011 – 1. a 2. oddelenie chlapci a dievčatá Súťaž  v jazde zručností a rýchlosti na kolobežkách ( 50 detí)

 

 • 19.október 2011- 1.a 2. oddelenie chlapci a dievčatá Tekvicová párty- popoludnie plné zábavy, hier, súťaží v maskách s občerstvením

 

 • Nácvik programu na vianočnú besiedku, 20.decembra 2011 Vianočná besiedka – vystúpenie v školskej jedálni

 

 • 13.január 2012 – Novoročná besiedka – zábavné popoludnie,súťaživé hry, diskotéka

 

 • 25.január 2012 – Zábavnné varenie v cvičnej kuchynke – dievčatá (ovocné poháre)

 

 • 30.január 2012 – Súťaž s autíčkami na diaľkové ovládanie v telocvičnichlapci

 

 • 17.marec 2012- Beseda v mestskej knižnici  k prečítanej knihe – Gabriela Futová Keby som bola bosorka. Všetci

 

 • 8.jún 2012 – „Človeče nehnevaj sa „- veľké finále, všetci

 

 • 18.jún 2012- Súťaž v jazde zručností a rýchlosti na bicykli, všetci

 

 • 22.jún 2012- Koncoročná besiedka – zábavné popoludnie s množstvom súťaží, hier, tanca. Všetci

 

 • Okrem týchto plánovaných činností sme s deťmi vyrábali pekné vianočné darčeky, veľkonočné ozdoby, darčeky ku Dňu matiek, vyrobili sme peknú výzdobu k 50. výročiu založenia našej školy, našimi výrobkami sme vyzdobili jedáleň, vstupný vestibul školy, vitrínu, chodbu, triedu.

 

 

 

 

Lesná pedagogika


16.03. -          12 žiakov 8.A triedy
30.04. -          15 žiakov 8.A triedy
06.06. -          Putovná sova - 9. miesto
Lesný pedagóg - Zuzana Spitzkopfová

 

Ďalšie aktivity

 

September    2011 Téryho chata 4 deti
Október                        2011 exkurzia Košice Technické múzeum 25 detí
November    2011 OK Stolný tenis Tatranská Lomnica 8 detí
Marec                           2012 OK Matematická olympiáda a Pytagoriáda 3 deti
Máj                               2012 - zapojení žiaci do súžaže Play energy 4 žiaci
Jún                                 2012 Oswienčim - spoločný výlet 9.A 9.B

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

 

Lesná pedagogika“ v spolupráci s TANAPom

 • zameraný na ENV, vtáctvo
 • zapojení žiaci 8.A
 • aktivity priebežne po dohode s p. Spitzkopfovou

7. Európsky deň rodičov a škôl

 • zameraný na aktivitu a spoluprácu rodiny a školy
 • zapojené všetky triedy
 • zapojenosť 35 rodičov

Správaj sa normálne“ v spolupráci so štátnou políciou v Starom Smokovci

      -    zameraný na mravnú a dopravnú výchovu detí

      -    zapojení žiaci 6. A triedy

      -    aktivity priebežne po dohode s pracovníkmi polície

 „Školy podporujúce zdravie

      -    zameraný na zdravý spôsob života

      -    prebiehajúci projekt od roku 199

„Cesta emocionálnej zrelosti“

Projekt realizovaný v spolupráci so zamestnancami CPPPaP v Poprade

 • zapojení žiaci 9. A triedy

„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“

Cieľ: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

-dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

-prínos zvýši sa IKT vybavenosť škôl, škola dostane 8 ks PC a 1 ks dataprojektor,

-škola získa pedagóga, ktorý bude po absolvovaní vzdelávania nositeľom a šíriteľom nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.

            - zapojený učitelia Ing. Tatiana Cuníková, Mgr. Dušan Melo

            - za priebeh projektu zodpovedá Mgr. Ondrej Balogh

            ( realizácia 10/2009 – 11/2013)

 

„Premena tradičnej školy na modernú“

Projekt Inovácia vyučovania v tatranských školách je postavený na intenzívnejšom využití informačno-komunikačných technológií žiakmi i učiteľmi.

-hlavným cieľom projektu je prostredníctvom inovovaného obsahu a metód vzdelávania zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť absolventov základných škôl a ich uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti a zároveň vzdelávať pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.

- zapojený žiaci a učitelia základných škôl Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica, Dolný Smokovec

-celkové predpokladané náklady projektu predstavujú      165 000 €       (4,97 mil. Sk),

95%  uhradia európske fondy a zvyšok mestská kasa. 

- na zakúpenie didaktických pomôcok pre všetky tri školy je  vyčlenených dvadsať percent  z celkových oprávnených výdavkov projektu.

- vypracovali .PaedDr. Lucia Baloghová, Mgr. Marcela Kottmannová,                           Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

- vyhodnotenie projektu 02.09. 2009 – projekt úspešný

( realizácia 10/2009 – 11/2011)

 

 Názov projektuStavebné úpravy, ZŠ a MŠ Dolný Smokovec“

Regionálny operačný program  – Infraštruktúra vzdelávania

-zamerané na níženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky školy, rekonštrukcia sociálnych zariadení a jazykovej učebne.

-vypracovali Mgr. Ondrej Balogh, Ing. Zuzana Čákyová

V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:

 „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“

- zameraný na zriadenie IKT učebne pre kontinuálne vzdelávanie v rámci národného projektu

  Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

- vypracovala: Mgr. Monika Strnková, Mgr. Ondrej Balogh

    „ Spoznávame sa bližšie“  „Poznajmy się lepiej”                                                      

-Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013

- Cieľom projektu " Poznajmy się lepiej " (Spoznávame sa bližšie) je vytvoriť a zintenzívniť kontakty na hranici detí zo základných škôl mesta Vysoké Tatry a Zakopane.  Cieľom projektu je určená dosiahnuť realizáciou 5 dielní vyhliadkové, výstavy vytvorené diela rozvíjať na základe "Sprievodca pre mladých hľadači pokladov Tatra" za účasti 30 študentov z mesta Zakopane a 15 žiakov z mesta Vysoké Tatry

 

- zodpovedný Mgr. Dušan Melo, Mgr. Ondrej Balogh

 

„ S interaktivitou od Tatier k Dunaju“

- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

- Premena tradičnej školy na modernú

- vytvoriť a implementovať digitálne vyučovanie 9 predmetov so zameraním na kľúčové kompetencie vrátane zlepšenia ovládania anglického a nemeckého jazyka.

- Vyškolenie pedagógov im umožniť využívať v čo najväčšej miere všetky možnosti najmodernejších informačnokomunikačných technológií

 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

 Nebola vykonaná inšpekcia v šk. roku 2011/2012

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Zodpovedajú vzdelávaciemu programu, účelne sa využívajú a sú esteticky upravené. Počet kmeňových učební a kabinetov je postačujúci. Vybavenie učebnými pomôckami je nedostatočné najmä na vyučovanie prírodovedných predmetov. Dostupné učebné pomôcky sú zastaralé. Pracovné vyučovanie sa realizuje v školskej dielni, školskej kuchynke. Počítačové zručnosti žiakov sa rozvíjajú v odborných učebniach. Žiaci majú k dispozícii internet a multimediálne programy. Na vyučovanie TEV škola má k dispozícii telocvičňu, posilňovňu, atletický areál, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, strelnicu. Knižný fond a odborná literatúra pre učiteľov a žiakov je v novo zriadenej knižnici, je rozšírená rôznorodými publikáciami, počítačom s prístupom na internet. Využíva sa mestská knižnica a galéria v Starom Smokovci.. Stav vnútorných a vonkajších priestorov a ich funkčnosť je na dobrej úrovni, okrem sociálnych zariadení pre žiakov (ktoré potrebujú nutnú opravu).

Ak máme hodnotiť vzdelávací proces na základe dosiahnutých výsledkov tak  sme sa oproti polroku v školskom roku 2010/2011 zhoršila  úroveň vedomostí .

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

                              ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                             A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                                                    Prenesené kompetencie –

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

63 197
158 970
66 936
42,1
620

poistné odvody

23 769
52 400
29 411
56,1
631

cestovné výdavky

176
300
201
67,2
632

en.,voda,komunikácie

8 133
36 500
7 767
21,3
633

materiál

317

7 120

389
5,5
635

rut. a štand. údržba

122
1 000
248
24,8
637

služby

6 999
21 900
7 868
35,9

642

bežné transfery

6 980
7 100
6 138

86,4

710

obstaranie kap. aktív

0
10 950
0

0

 
109 692
296 240
118 958
40,2

 

                                 ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                                 A POROVNANIE S ROKOM 2011

            Originálné kompetencie – ŠJ

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

8 939
18 650
9 884
53,0
620

poistné odvody

3 600
7 214
3 695
51,2
631

tuzemské

21
0
0
0
632

en., voda, komunikácie 

2 349
6 000
2 232
37,2
633

materiál

2
3 300
3

0,1

635

rut. a štand. údržba

166
0
68

-

637

služby

1 099
886
1 195
134,9
642

bežné transféry

1 071
0
28
-
710

obstaranie kap. aktív

0
606
0
0
Spolu
17 246
36 656
17 105

46,7

 

                               ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                          A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                               Originálné kompetencie –  ŠKD

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

5 922
15 100
6 939
46,0
620

poistné odvody

2 239
5 450
2 592
47,6
631

tuzemské

0
0
0
-
632

en., voda, komunikácie 

733
1 510
680
45,0
633

materiál

0
580
0

0

635

rut. a štand. údržba

0
0
0

0

637

služby

68
300
141
46,9
642

bežné transféry

0
0
0
0
710

obstaranie kap. aktív

-
-
-
-
Spolu
8 962
22 940
10 352

45,1

 

                          ČERPANIE PODĽA POLOŽIEK ZA 1. POLROK 2012

                                          A POROVNANIE S ROKOM 2011

                                                       Originálné kompetencie –

Položka
Skutočnosť

1.polrok 2011

Rozpočet

2012

Skutočnosť

1.polrok 2012

%

610

mzdy, platy

7 937
17 050
10 867
63,7
620

poistné odvody

2 978
7 130
3 997
56,1

631

tuzemské cestovné

17
100
0
0,0
632

en., voda, komunikácie 

4 981
6 750
4 099
60,7
633

materiál

18
2 880
13
0,4

635rut. a štand. údržba

0
920
26
2,7

 

 

 

637

služby

647
2 160
711
32,9
642
bežné transféry
0
0
0

0

710

obstaranie kap. aktív

0
4 134
0

0

Spolu
16 579
41 124
19 713

47,9

           

            Pridelený rozpočet pre prenesené kompetencie na rok 2012 pokryje  plánované bežné náklady na tovary a služby (prevádzkové náklady). Rozpočet na osobné náklady  pokryje  nárokové zložky platu /po úspešnom dohodovacom konaní/ a odvody do poisťovní, avšak osobné príplatky sú vyplácané v minimálnej výške na základe vnútorného platového poriadku.

            Rozpočet na rok 2012 pre originálne kompetencie nepokryje mzdové nároky  – MŠ, ŠKD a ŠJ z dôvodu každoročného nárastu platov pedagogickýcg zamestnancov aj z dôvodu skrátenia podielových daní o vlastné príjmy / vo výške 14 440 €/ v roku 2011, čoho dôsledkom je vyplatenie decembrových miezd v týchto školských zariadeniach z tohtoročného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky nám chýbajú na úhradu faktúr za teplo f. Tatry Teplo.

  Z tohto dôvodu a z dôvodu rozšírenia MŠ o 1 triedu žiadame o úpravu rozpočtu na rok 2012.

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Personálne zloženie pedagogického zboru je z hľadiska odborného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy na dobrej úrovni . Veľmi dobrá úroveň odbornosti je na 1. stupni. Neodborne sa vyučuje 17,22% hodín z toho chémia, fyzika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska výchova, dejepis, technická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova.

Vypracovaný školský vzdelávací program je na veľmi dobrej úrovni, určuje smerovanie školy a  žiakov a spôsob dosiahnutia cieľov. Vytvára vhodné podmienky pre dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci sú systematicky vedení k dodržiavaniu medziľudských vzťahov, ich správanie je slušné. Učitelia považujú atmosféru v škole a v žiackych kolektívoch za priateľskú a akceptujúcu. Problémy v správaní žiakov sa riešia citlivo, s rešpektovaním osobnosti dieťaťa, v spolupráci s rodičmi. Úroveň školy z hľadiska rozvoja osobnosti žiakov je dobrá.

Rozvrh hodín a prestávok  spĺňa psychohygienické potreby žiakov aj učiteľov. Škola zohľadňuje pri zostavovaní rozvrhu hodín dochádzanie žiakov z tatranskej oblasti. Stravovanie žiakov a pitný režim je zabezpečený v školskej jedálni. Psychohygienické podmienky sú dobré.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

            Zlepšenie si vyžaduje skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy učebnými pomôckami a zvýšenie odbornosti vyučovania (predovšetkým fyziky a chémie).

  Podmienky vyučovania vytvárané učiteľmi a ich pedagogické pôsobenie na žiakov sú na priemernej úrovni, čo sa odrazilo v celkovej priemernej úrovni priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania.

Návrh opatrení:

Kontrolný systém si vyžaduje zlepšenie v v systematickosti hospitačnej činnosti a v kontrole odstránenia zistených nedostatkov.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Vedúci

Tenisový

15

Mgr. Anna Žužová

Volejbalový

11

Mgr. Miroslava Paliderová

Anglicky na PC

7

Ing. Renáta Olekšáková

Florbalový

14

Mgr. Dušan Melo

Futbalový

22

Mgr. Ondrej Balogh

Hudobno - dramatický pri ŠKD

4

Lenka Michelčíková

Kendo

2

Ing. Karol Ištok

Klub deviatakov

12

Mgr. Petronela Lehotská

Loptové hry

8

Mgr. Anna Šmalová

Materská škola

0

Mgr. Aneta Čechanová

Mladý záchranár CO

5

Mgr. Miloš Strnka

Počítačový

14

Mgr. Veronika Marianikova

Poznaj a chráň

9

Mgr. Jaroslava Kostková

Stolný tenis

11

Ing. Tatiana Cuníková

Strelecký

15

Mgr. Miloš Strnka

Šikovné ruky pri SKD

6

Magdaléna Potanková

Zdravotnícky

9

PaedDr. Anna Spišiaková

 

 

 

Záver

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za prácu v uplynulom školskom roku. Ďakujem                       za prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády, za nácvik programu na Vianočný vystúpenie, za vedenie záujmovej činnosti. Ďakujem všetkým, ktorí robili prácu naviac, ktorí si nenárokovali za túto prácu finančnú alebo inú náhradu.

Želám Vám do ďalších rokov príjemnú atmosféru na pracovisku,                                        veľa zdravia a tvorivých nápadov.

 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Balogh

V Dolnom Smokovci, 28. septembra 2012

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.októbra 2012

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 10.októbra 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Príloha

   S P R Á V A

  o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2011/2012

 

            Plán výchovného poradcu vytýčený na tento školský rok bol splnený.

            Žiaci 9. a 8. ročníka boli počas celého školského roka informovaní o možnostiach štúdia na stredných školách, o ich nových pomenovaniach, o novootvorených odboroch resp. zrušených ako aj ich naplnenosti. Tieto údaje sa dozvedeli na triednických hodinách, individuálnych stretnutiach, besedách na suplovaných hodinách, z oznamov na ústrednej nástenke výchovného poradcu. Niektorí deviataci využili možnosť bližšie spoznať školu, o ktorú prejavili záujem a navštívili ju počas Dňa otvorených dverí. V porovnaní s minulým školským rokom ich bolo viac. Niektorí deviataci však túto možnosť zneužívali /návštevou strednej školy, o ktorú nemali záujem/. Pri rozhodovaní žiakom určite pomohli prezentácie Súkromného gymnázia v  Poprade, SSOŠ /Tatranská akadémia/ v Poprade a SOŠ  technickej  v Poprade, ktoré predviedli zamestnanci uvedených stredných škôl a SPŠ v Poprade, ktorú si pozreli v IKT.

         Ani v tomto školskom roku nebola z finančných dôvodov zorganizovaná úspešná akcia Burza informácií o stredných školách pre žiakov deviateho ročníka.

         Pri výbere školy im mohli pomôcť aj brožúry „Pred štartom“, „Študentský expres“ a zošity zamerané na rôzne povolania v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva, kde okrem charakteristiky profesie našli aj dotazník na sebahodnotenie. Tento súbor vyšiel pod názvom „Práca    a ty“.

            Koncom apríla boli žiaci ôsmeho ročníka na špeciálnych triednických hodinách dôkladne oboznámení o možnostiach štúdia na stredných školách, o stredných školách v okrese Poprad a ich odboroch, o celoplošnom testovaní deviatakov z jazyka slovenského a matematiky, o priebehu prijímacieho konania, odvolaniach a zápise na stredné školy.

          V tomto školskom roku neprejavili žiaci ôsmeho ročníka záujem o štúdium na bilingválnom gymnáziu.

            Pri rozhodovaní o budúcom povolaní žiakom pomohlo aj testovanie. Päť ôsmakov koncom školského roka v júni absolvovalo s pani  Mgr. D. Duckou psychologické poradenstvo k voľbe povolania formou skupinového psychologického vyšetrenia. Na základe vyhodnotených testov pani Ducká sa individuálne porozprávala so žiakmi, v ktorých oblastiach by sa mohli uplatniť vzhľadom na ich záujmy, vedomosti a schopnosti. Za formuláre testov žiaci zaplatili individuálne finančnú čiastku 4,-€. Vyšetrenie sa konalo s písomným súhlasom rodičov.   Obrázkový test im tiež pomohol pri prvom rozhodovaní. Aj diagnostický test, ktorý sme uskutočnili v decembri, pomohol ešte nerozhodnutým žiakom deviateho ročníka.

            Niektorí žiaci boli od začiatku pevne rozhodnutí, na ktorej škole chcú študovať, záujem iných sa často menil. Tieto zmeny boli pravidelne zverejňované na nástenke výchovného poradcu štatisticky, v zborovni menovite, aby aj vyučujúci mali prehľad o záujme o štúdium na stredných školách deviatakov.                                                            

            O požiadavkách na štúdium konkrétnych stredných škôl sa žiaci mohli dozvedieť priamo na internete na stránke Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Stredné školy s talentovými skúškami zverejnili kritériá na prijímacie skúšky v januári, ostatné koncom marca. Mnohí žiaci túto možnosť využili.                                                                        

            Všetci žiaci si podali dve prihlášky okrem Kucúnovej a Majerčákovej, ktoré boli prijaté na školy s talentovým zameraním a o ďalšie školy už neprejavili záujem. Iní žiaci, ktorí mali záujem o stredné školy s talentovými odbormi, prihlášok  podali viac. Zapísať sa však mohli len na jednu školu, a to na základe rozhodnutia o prijatí na školu a zápisného lístka, ktorý si rodičia museli osobne a na podpis vyzdvihnúť u výchovného poradcu.

            Na celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky si už žiaci zvykli. Spolu s vyučujúcimi sa naň intenzívne pripravovali. Ich rodičia boli písomne informovaní o priebehu a podmienkach T-9. V tomto školskom roku bol termín testovania určený na 14.marca 2012. Testovanie všetci deviataci úspešne absolvovali s pomerne dobrými výsledkami.  Dvanásti začlenení žiaci mali podľa pokynov viac času na vypracovanie testov, žiačka Z.Schmalová sa podľa pokynov testovania nezúčastnila. Úspešnosť našich žiakov bola 57,5 %                               z matematiky,  54,5 % z jazyka slovenského a literatúry. Výsledky testovania boli horšie ako v minulých rokoch vzhľadom aj na zloženie testovaných žiakov /12 začlenených žiakov, 9 bežných žiakov/. Testovanie absolvovalo 21 žiakov. Testovania sa zúčastnili aj  pozorovatelia zo ZŠ vo Švábovciach  Mgr. Svíbová a z CVČ vo Veľkej Lomnici – PaedDr. Parizek.

           

 

 

 

 

 

 

 

Po testovaní žiaci pokračovali v intenzívnej príprave na prijímacie skúšky z profilujúcich predmetov. Väčšina záujemcov však bola prijatá len na základe ich doterajších učebných výsledkov a výsledkov testovania. Prijímacie skúšky absolvovali len tí žiaci, ktorí mali záujem o štúdium na  školách s talentovými odbormi a D.Spitzkopfová, ktorá sa prihlásila na Gymnázium D.Tatarku           v Poprade. Po 1. kole prijímacích skúšok boli všetci žiaci prijatí priamo. V tomto školskom roku končilo školskú dochádzku 26 žiakov /z toho štyria žiaci ôsmeho ročníka/. Žiaci  boli rozmiestnení takto:

                gymnáziá         2  žiačky                              

                SOŠ  - M       16  žiakov                                        

            SOŠ  - 3-roč.   4  žiaci            

            SOŠ – 2-roč.   3  žiaci                           

            prac. pomer     1  žiak.          

 

            Počas školského roka boli rodičia a žiaci 5. ročníka informovaní o možnostiach štúdia na osemročnom reálnom gymnáziu. Nikto neprejavil záujem.

            Na  návrh triednych učiteľov boli uskutočnené individuálne pohovory so žiakmi, ktorí majú poruchy správania i učenia v snahe pomôcť pri ich odstraňovaní. Výchovný poradca bol prítomný aj pri pohovoroch s rodičmi a ich deťmi kvôli porušovaniu školského poriadku.

            Aj v tomto školskom roku spolupracujeme so Súkromným centrom špeciálno – psychologického poradenstva v Dolnom Smokovci. PhDr. Janiglošová /psychológ/ a  Mgr. Kubinský /špeciálny pedagóg/ viackrát uskutočnili pedagogicko-psychologické vyšetrenia žiakov na škole. Na základe ich vyšetrení žiaci dostali štatút začleneného žiaka v bežnej alebo špeciálnej triede. Viacerí  žiaci  absolvovali  následné  vyšetrenie. Výsledky  vyšetrení  majú  triedni  učitelia  v dokumentácii žiaka a náš špeciálny pedagóg  PaedDr. Spišiaková. Len málo rodičov vyšetrených žiakov prejavuje záujem o pravidelnú spoluprácu  so SCŠPP , ktoré sídli priamo v priestoroch našej školy, čo by pomohlo by deťom vyrovnať sa s ich problémami v učení i správaní.

 Matky začlenených žiačok deviateho ročníka Z.Schmalovej a  V.Čonkovej si prevzali kópie psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení na základe žiadosti strednej školy, na ktoré sa  prihlásili.

            Pani Spišiaková úzko spolupracuje s vyučujúcimi a spolu s nimi rieši problémy, ktoré sa vyskytujú vo vyučovacom procese so začlenenými žiakmi.

            Vo februári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. V tomto školskom roku bolo zapísaných  15 detí, jedno dieťa má odklad, takže v budúcom školskom roku môžeme otvoriť opäť len jednu triedu.

            Na triednických hodinách v júni žiaci 8.ročníka si poznačili, aké údaje sú potrebné na vypísanie vstupných dokladov žiaka. Do určeného termínu ich doniesli výchovnej poradkyni, ktorá ich zaevidovala do novej verzie  programu PROFORIENT v počítači a následne expedovala do ŠVS v Michalovciach.

 

 

            Vypracovala: Mária Krajňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Príloha

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia :  MZ  pre 1. – 4. roč.      Vedúci :   Anna Šmalová        Školský rok : 2011 / 2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok

V prvom polroku šk. roka  2011/2012  z celkového počtu 65 žiakov prospelo 61, neprospeli 4  žiaci.

Bolo udelených  9 pochvál za výborný prospech a správanie, 2 napomenutia triednym učiteľom  a zníženú známku zo správania mal 1 žiak.  Žiaci vymeškali spolu 2 700  hodín, všetky hodiny boli ospravedlnené.

Učivo za prvý polrok bolo prebraté, postupuje sa v súlade s tematicko- výchovno vzdelávacími plánmi.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementujú PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách.

2. polrok

Vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté, zopakované a napísané záverečné písomné práce. Počet kontrolných diktátov súhlasí s predpísaným počtom. 

V druhom polroku  školského roka 2011/2012 z celkového počtu 67 žiakov prospelo 57žiakov, neprospelo desať. Opakovať ročník bude osem žiakov,  opravné skúšky v auguste budú mať dvaja žiaci.

Bolo udelených 17 pochvál za prospech, správanie a reprezentáciu školy. Zníženú známku zo správania majú štyria žiaci za porušovanie školského poriadku a neospravedlnené hodiny.

V rámci modernizácie vyučovania sa na vyučovaní implementovali PL z projektu Modernizácia vyučovania v tatranských školách

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok.  Žiaci boli z predmetov skúšaní najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie.

2. polrok

1. polrok

Žiaci boli klasifikovaný podľa Metodických pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Podklady na hodnotenie získavali učitelia rôznymi formami: diagnostickým pozorovaním, sledovaním pripravenosti  na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok.  Žiaci boli z predmetov skúšaní najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Pri hodnotení integrovaných žiakov bolo zohľadnené ich postihnutie

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Mgr. M. Strnka

Mgr. A. Šmalová

21. 05.2012

II.A

Matematika

Mgr. A. Žužová

Mgr. A. Šmalová

24. 05. 2012

IV.A

Matematika

 

 

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

2. polrok

B. Toth

 

K. Martičeková

 

 

streľba

 

MO

 

1.miesto, kraj

8. miesto MSR – družstiev

16. miesto, úspešná riešiteľka-OS

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Využívať viac učebňu IKT, pracovať na hodinách s novým digitálnym projektorom, aktívnejšie sa zapájať do  súťaží.

2. polrok

Zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti, príprava štvrtákov na monitorovanie (testovanie)

 

 

                                                                                                                 Anna Šmalová

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Príloha

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : MAT, FYZ, INF, CHEM, BIO, PRI, SEE      Vedúci : Mgr. Jaroslava Kostková 

       Školský rok : 2011/2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie.

Žiaci sa zapojili do korešpondenčnej mat. súťaže MAKS /7 žiakov/ a PIKOMAT /3 žiaci/. Realizovalo sa školské kolo Pytagoriády, víťaz z každého ročníka postúpi na okr.kolo.3 žiaci piateho ročníka riešilo domáce kola MO, 2 žiaci boli úspešnými riešiteľmi,na okresnom kole boli bez výraznejších úspechov. Žiaci 9 ročníka sa zúčastnili Kompara, úspešnosť bola veľmi slabá. Žiaci pravidelne precvičujú testy na hodinách matematiky. Väčšina žiakov pristupuje k príprave pasívne a nezodpovedne, nevenujú dostatočnú pozornosť príprave na Testovanie.

Vo vyučovaní sa využíva projektové vyučovanie / FYZ,PRI,BIO,CHEM/, skupinová práca a vyučovanie v IKT učebni. V predmetoch BIO a PRI 6,7,8,9 ročník sa  vyučuje v učebni prírodopisu s využitím IKT.

V predmetoch matematika a biológia sa naďalej implementujú pracovné listy z projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách.

Žiačky 6. a 7. ročníka sa zúčastnili prednášky „Čas premien“, v rámci  PK sa uskutočnila exkurzia do Technického múzea v Košiciach.

2. polrok

Úroveň vedomostí žiakov je naďalej priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovaní.

Venovali sme zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9.roč. na Testovanie.

Žiaci sa zúčastnili okresného kola matematickej olympiády a pytagoriády. A.Michelčíková sa bola úspešnou riešiteľkou obvodného kola Pytagotiády.Žiaci 8. ročnika sa zapojili do KOMPARA.

Škola sa zapojila do projektu „ Recyklohry“ a „ Playenergy „.

V rámci PK sa uskutečnila exkurzia do Važeckej jaskyne /marec/, exkurziado Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Domice/jún/.

Vyučujúci žiakom s IVP podľa potreby redukovali učivo, mali k nim individuálny prístup, uprednostňovali ústne skúšanie pred písomným, upravené písomné práce, dostatok času na vypracovanie, kompenzačné pomôcky, miernejšia stupnica hodnotenia, motiváciu pochvalou. Niektorí z týchto žiakov napriek tomu nepracovali v rámci svojich možností, zneužívali miernejšie hodnotenie.

Všetci vyučujúci v rámci možností a potrieb využívali pomôcky kabinetov a do vyučovacieho procesu zaraďovali IKT. V tomto šk. roku si zodpovedne plnili svoje pracovné povinnosti.

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

2. polrok.

polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriedku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Wechterová

Kostková

12.01.2012

7.A

Chémia

Wechterová

Kostková

13.03.2012

6.A

Chémia

Cuníková

Kostková

07.05.2012

9.A

Fyzika

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

1. polrok

 

 

2. polrok

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9, na základe analýzy precvičovat slabšie zvládnuté učivo.

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu.

Viac zapájať  žiakov do vedomostných súťaží a projektov.

Via využívať možnosti portálu www.zborovna.sk.

 

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Viac využívať prácu s interaktívnou tabuľou, pravidelne písať krátke päťminútovky, aby sa zabezpečila systematickejšia príprava žiakov. Do písomných prác zaraďovať aplikačné a kontextové úlohy už od piateho ročníka.

Naďalej spracovávať analyticky vstupné previerky  a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9, na základe analýzy přecvičovat učivo.

Dbať na individuálny prístup k žiakom so špecifickými požiadavkami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať požiadavky, ktoré má predpoklad dieťa splniť.

 

Vo všetkých predmetoch rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu, viac zapájať žiakov do předmětových súťaží a korešpodenčných seminárov, predovšetkým na matematiek, keďže časová dotácia to umožňuje.

 

 

                                                                                                                   Jaroslava Kostková 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Príloha

 

SPRÁVA  vedúceho PK a MZ

 

Komisia : SJL, ANJ, NEJ , zemepis, dejepis a výchovy        Vedúci : Ing. Renáta Olekšáková 

              Školský rok : 2011/2012

 

1. Stav vyučovania (úroveň, výchovnosť, modernizácia, plnenie opatrení a úloh, klady a nedostatky) :

1. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny.Realizovalo sa školské kolo  olympiády anglického jazyka. Víťaz školského kola OAJ v kategórii 1A sa zúčastnil okresného kola. Vyučujúci ANJ využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, taktiež sa využívajú interaktívne CD,  projektové vyučovanie na hodinách  NEJ, ANJ.

 

2. polrok Úroveň vedomostí žiakov je priemerná, čo spôsobuje nedostatočná a nesystematická domáca príprava žiakov na vyučovanie a rozptýlená pozornosť počas vyučovacej hodiny. Vyučujúci ANJ využívajú pracovné listy pre anglický jazyk vytvorené v rámci projektu Inovácia vyučovania v tatranských školách, taktiež sa využívajú interaktívne CD,  projektové vyučovanie na hodinách  NEJ, ANJ. Na hodinách geografie a dejepisu vyučujúci aktívne využívajú interaktívnu tabuľu a učebné materiály z webovej stránky zborovna.sk.

 

 

2. Stav klasifikácie (plnenie zásad klasifikačného poriadku a opatrení z PK a MZ) :

1. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

2. polrok Klasifikácia prebehla v súlade so zásadami klasifikačného poriadku, vnútornej smernice na hodnotenie a klasifikáciu s prihliadnutím na špecifické požiadavky začlenených žiakov.

 

 

 

3. Hospitácie vedúceho PK a MZ, vzájomné hospitácie :

Vyučujúci

Hospitujúci

Deň

Trieda

Predmet

Lehotská

Olekšáková

12.2011

XI.A

SJL

Marianiková

Olekšáková

4.2012

I.A

ANJ

 

Plán hospitačnej činnosti bol splnený na 50 %.

 

4. Záujmová činnosť

Žiak, kolektív

Druh činnosti

Umiestnenie od okresného kola

 1. polrok

Alexandra Michelčíková

Strelci *

 

Olympiáda ANJ

 

 

4. miesto

 

 

 

2. polrok

Strelci a ml.záchranári *

 

 

 

 

 

5. Návrhy a opatrenia pre zlepšenie úrovne vyučovacích predmetov

1. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie. Naďalej využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk.

2. polrok

Pravidelne a dôsledne kontrolovať domácu prípravu žiakov na vyučovanie v jednotlivých predmetoch. Využívať dostupné názorné pomôcky, viesť žiakov k samostatnosti, učiť ich chápať veci v súvislostiach, klásť dôraz na komunikáciu v jazykoch, uprednostňovať situačné metódy.

Naďalej dôsledne dodržiavať štruktúru vyučovacej hodiny s dôrazom na motiváciu a sebahodnotenie. Naďalej využívať vypracované pracovné listy, nakoľko sa žiakom táto forma vyučovania páči. Viac využívať materiály na webovej stránke zborovna.sk. Zapájať žiakov do vedomostných a športových súťaží.

 

                                                                                                          Ing. Renáta Olekšáková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria