Navigácia

O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, za školský rok 2012/2013

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

Adresa školy

Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec

Telefón

+421 52 4422595

E-mail

zsdsmokovec@gmail.com

WWW stránka

zsdsmokovec.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Vysoké Tatry

 

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Ondrej Balogh

 4422595

 0911159980

 zsdsmokovec@gmail.com

ZRŠ

 Mgr. Monika Strnková

4422595

 0911159975

 zsdsmokovec@gmail.com

 

Rada školy

 Funkcia

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

 Mgr. Žužová Anna

 0903 040 602;

annazuzova@centrum.sk

pedagogickí zamestnanci

 Bc. Jínová Ivana

 0903 322 431;

jimova.i@gmail.com

ostatní zamestnanci

 Ing. Wechterová Zuzana

 0911 159 982;

zuzanawechterova@zoznam.sk

zástupcovia rodičov ZŠ

 MUDr. Šlosárik Slavomír

0524425237

 slavo.slosarik@mail.t-com.sk

 

 MUDr. Kúkoľ Peter

0907945931;

pekuko@post.sk

 

 Bc. Miškovičová Marta

0908 601 001

miskovicovam@zoznam.sk

zástupcovia rodičov MŠ

 Ing. Žlkovanová Katarína

0905 283 547;

zlkovanova@gmail.com

zástupca zriaďovateľa

 Ing. Fábryová Mária

 0908 634 883;

maria.fabryova@vysoketatry.sk

 

 PaedDr. Gálfy Róbert

 0903 902 919;

robert@galfy.sk

 

 Štefan Strachan

0903 901 214;

 

 Mgr. Jatiová Darina

0903 977 447;

jatiova@mail.t-com.sk

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1.-4.roč,MŠ

Mgr. Anna Šmalová

1. – 4. roč.

 

PK jazyky

Ing. Renáta Olekšáková

SJN, ANJ, NEJ,

 

PK výchovy

Mgr. Jaroslava Kostková

MAT, FYZ, INF, BIO, CHEM, PRI, SEE,TEV

 
 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 157

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

počet žiakov

14

16

13

20

19

19

23

17

16

157

 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 17s / 8 dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 15 /8  dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 0 dievčat

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

 

 

 

 

 1

 16/8

 17/8

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 

Gym 4.roč

Umelecká SOŠ

Ekonomická SOŠ

Technická SOŠ

SOŠ

ostané

Prac.

pomer

Spolu

prihlásení

3/2

1/0

1/1

2/0

9/5

1/0

17/8

prijatí

3/2

1/0

1/1

2/0

9/5

1/0

17/8

% úspešnosti

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

IFV

INF

MAT

MLZ

I.A

1,62

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2,23

 

II.A

1,75

 

 

1

 

 

1

 

1,19

 

2,31

 

III.A

1,77

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2,23

 

IV.A

2,37

 

 

 

 

 

1,26

 

1,37

 

2,11

 

V.A

2,71

2,12

2,24

 

 

2,71

1,29

 

 

1,65

2,53

1,94

VI.A

2,67

2,67

2,83

1

2,33

2,94

1

2,11

 

1,22

2,94

2,11

VII.A

2,3

2,05

2,05

1,25

1,85

2,15

1

1,8

 

1,3

2,35

1,7

VIII.A

2,71

2,35

2,65

1

2,41

2,24

 

2,47

 

 

2,88

 

IX.A

2,56

2,5

2,13

1,17

1,88

2,31

 

2,31

1,25

 

2,56

 

 

 

Trieda

NBV

NEJ

OBN

PVC

PDA

I.A

1

 

 

 

2,23

II.A

1

 

 

 

2,19

III.A

1

 

 

 

2,23

IV.A

1,05

 

 

1,21

2,05

V.A

1,12

 

2,18

 

 

VI.A

1

2,67

2,17

 

 

VII.A

1

2,35

1,7

 

 

VIII.A

1,3

2,35

2,24

 

 

IX.A

1

2,5

 

 

 

Trieda

SJL

SPR

TSV

VLA

VUM

VYV

I.A

2,15

1,15

1,38

 

 

1

II.A

2,19

1

1

1,63

 

1

III.A

2,38

1

1

2,08

 

1,08

IV.A

2,26

1,11

1,05

2,32

 

1,21

V.A

2,71

1,35

1,31

 

 

1,35

VI.A

3,33

1,22

1,06

 

 

1,11

VII.A

2,3

1,1

1,11

 

 

1,1

VIII.A

2,94

1,12

1

 

1,18

 

IX.A

2,5

1,25

1,38

 

1

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

I.A

14

13

0

1

II.A

15

14

1

0

III.A

12

12

0

0

IV.A

17

16

1

0

V.A

17

13

2

2

VI.A

17

15

2

0

VII.A

22

19

1

2

VIII.A

17

17

0

0

IX.A

16

16

0

0

 

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

I.A

14

1206

86,14

1206

86,14

0

0,00

II.A

15

1319

87,93

1298

86,53

21

1,40

III.A

12

1505

125,42

1505

125,42

0

0,00

IV.A

17

2070

121,76

2051

120,65

19

1,12

V.A

17

2074

122,00

2032

119,53

42

2,47

VI.A

17

1828

107,53

1794

105,53

34

2,00

VII.A

22

3323

151,05

3302

150,09

21

0,95

VIII.A

17

2345

137,94

2333

137,24

12

0,71

IX.A

16

2642

165,13

2586

161,63

56

3,50

Výsledky externých meraní

Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Rozdiel úspešnosti školy oproti

národnému priemeru

Monitor SJL

16

63,75%

-3,73%

Monitor MAT

16

57,50%

-2,57%

 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Iné ( uveďte )

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 Šk VP

 

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

0

Prvého ročníka

1

14

0

Bežných tried

8

143

16

Špeciálnych tried

0

0

0

Pre nadaných

0

0

0

Spolu

9

157

16

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

 

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

13

10

23

37,5

DPP

1

0

23

0

Znížený úväzok

2

0

6

0

Na dohodu

2

0

6

0

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

15

15

vychovávateľov

0

2

2

asistentov učiteľa

0

0

0

spolu

0

17

17

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

8.A

TEH

1

6.A;7.A

8.A;9.A

FYZ

1

5.A;6.A

7.A

HUV

1

6.A;7.A

8.A;9.A

NEJ

2

6.A;7.A

8.A;9.A

OBN

1

 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

1

0

2.kvalifikačná skúška

0

0

štúdium školského manažmentu

0

0

špecializačné inovačné štúdium

12

12

špecializačné kvalifikačné

0

0

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

1

1

vysokoškolské pedagogické

1

1

vysokoškolské nepedagogické

0

0

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria