Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ondrej Balogh Textový editor Word 2007 pre začiatočníkov 7 60
Tvorba prezentácií v PowerPointe 2007 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tabuľkový procesor Excel 2007 pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Monika Jasenčáková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 62
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole 17
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Ing. Tatiana Cuníková Základná obsluha počítača 8 60
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Bc.Ivana Jínová Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Petronela Lehotská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 63
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv 7
Využívanie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Dušan Melo Digitalizácia učebných materiálov 15 66
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 12
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Ing. Renáta Olekšáková Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15 60
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Barbora Pařilová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 32
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Magdaléna Potanková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miloš Strnka Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 62
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Mgr. Anna Šmalová Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6 62
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Aneta Žembová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 65
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Obsahová reforma v materskej škole 10
Mgr. Anna Žužová Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 62
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria