Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ondrej Balogh Textový editor Word 2007 pre začiatočníkov 7 70
Tvorba prezentácií v PowerPointe 2007 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Tabuľkový procesor Excel 2007 pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Monika Jasenčáková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 62
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole 17
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Mgr. Monika Strnková Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 123
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový precesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Tatiana Cuníková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Bc.Ivana Jínová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Petronela Lehotská Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 93
Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Miroslava Matúšek Paliderová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 30
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Dušan Melo Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12 66
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Ing. Renáta Olekšáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 60
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Barbora Pařilová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 32
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Magdaléna Potanková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Praxová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Mgr. Miloš Strnka Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 62
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Základná obsluha počítača 8
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Anna Šmalová Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 62
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Mgr. Aneta Žembová Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 65
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Obsahová reforma v materskej škole 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Žužová Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 62
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12


© aScAgenda 2018.0.1071 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.10.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria