Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ondrej Balogh Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 70
Tabuľkový procesor Excel 2007 pre začiatočníkov 7
Textový editor Word 2007 pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 2007 7
Základná obsluha počítača 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Monika Strnková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 123
Tabuľkový precesor Excel pre začiatočníkov 7
Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Partnerstvo a spolupráca materskej školy a rodiny 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ing. Tatiana Cuníková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Základná obsluha počítača 8
Bc.Ivana Jínová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Mgr. Petronela Lehotská Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 62
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Využívanie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Miroslava Matúšek Paliderová Snoubordingový inštruktorský kurz 10 30
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Dušan Melo Digitalizácia učebných materiálov 15 66
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 12
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Ing. Renáta Olekšáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 60
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Mgr. Barbora Pařilová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 32
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Magdaléna Potanková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Praxová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 10
Mgr. Miloš Strnka Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 62
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Mgr. Anna Šmalová Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 62
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Mgr. Aneta Žembová Obsahová reforma v materskej škole 10 35
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Anna Žužová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8 62
Tenis v základnom učive telesnej výchovy na 1. stupni 6
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12


© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, 059 81 Dolný Smokovec
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riadite školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980

  zástupkyňa riaditeľa školy:
  Mgr. Monika Strnková +421 911 159 975
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria