Navigácia

Školský vzdelávací program 2017/2018

Vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2017/2018

1     Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

1.1       Vízia školy

Chceme byť školou reagujúcou na potreby žiakov, ich rodičov, spoločnosti, aby každé dieťa malo šancu a  podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne učenie sa. Ide nám o  lepšiu budúcnosť našich žiakov, a  preto sa nezastavíme v  hľadaní prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.

1.2       Poslanie školy

Poslaním našej školy je v  spolupráci s  rodičmi žiakov a  miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí. Naučiť ich mravným postojom, ideálom a hodnotovým systémom, vyzbrojiť ich schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými  na úspešný život v neustále sa meniacej spoločnosti, naučiť ich vážiť si vlastné zdravie a zdravie iných.

1.3       Hodnoty školy

Činnosť školy je postavená na týchto hodnotách:

 Len slobodný človek môže konať zodpovedne; sloboda jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého.

  Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy.

  Uznávame individuálne rozdiely medzi žiakmi – jeho hodnoty, dôstojnosť a identitu.

  V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu.

  Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.

  Schopnosť sebahodnotenia umožňuje ďalší rozvoj každého z nás.

  Uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred.

2         Strategické ciele školy

           

2.1       Vychádzať z  tradície školy a  skvalitňovať výchovno - vzdelávací proces   prostredníctvom  
            rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov.

2.2       Podporiť osobnosť, záujem a talent každého žiaka.

2.3       Vybudovať modernú školu 21. storočia.

2.4       Posilniť motiváciu učiteľov a podporiť ich profesionálny a osobnostný rast

Rámcový učebný plán ZŠ s materskou školou, Dolný Smokovec, 21 Vysoké Tatry

ISCED 1 pre 1. ,2. a 3. ročník a ISCED 2 pre 5. ,6. a 7. ročník

školský rok 2017/2018

RUP_2017_2018_pre_1_2_3_5_6_7_rocnik.pdf

Rámcový učebný plán ZŠ s materskou školou Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry

ISCED 1 pre 4 ročník a ISCED 2 pre 8. a 9. ročník

školský rok 2017/2018

RUP_2017_2018_pre_4_8_9_rocnik.pdf

Poznámka: Celý školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u riaditeľa školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria