Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Ondrej Balogh Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 49
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word 2007 pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 2007 7
Tabuľkový procesor Excel 2007 pre začiatočníkov 7
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Monika Jasenčáková Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 62
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Inovácie v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov v materskej škole 17
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Bc.Ivana Jínová Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Petronela Lehotská Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 93
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv 7
Mgr. Miroslava Matúšek Paliderová Netradičné športové hry,frisbee,ringo,indiaca,jadžentv predmete telesná výchova 8 61
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Športová hra florbakl v predmete telesná a čportová výchova 8
Mgr. Dušan Melo Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 12 66
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Komunikácia a riešenie konfliktov 12
Ing. Renáta Olekšáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 60
Interaktívna komunikácia vo výučbe 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Barbora Pařilová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 32
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Magdaléna Potanková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Praxová PowerPoint v edukačnom procese 15 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Miloš Strnka Tvorba prezentácií v PowerPointe 7 62
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Anna Šmalová Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14 56
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie informačných technológii a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Mgr. Aneta Žembová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Obsahová reforma v materskej škole 10
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Žužová Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 56
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní 14
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre začiatočníkov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni základnej školy 12


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria