Navigácia

O škole

Profil školy

 Pozn.: Pozri aj ostatné podstránky hore

  

Základná  škola  s materskou školou, Dolný  Smokovec 21, Vysoké Tatry  bola  slávnostne otvorená 9. septembra 1961 ako pokračovateľka „Neúplnej strednej školy v Hornom Smokovci“. Zapísaných bolo 568 žiakov, učilo sa v 18 triedach. Budova „Lipy“ zostala ako súčasť školy – boli v nej umiestnené štyri paralelné triedy 2.- 5. ročníka. 2. mája 1974 sa začalo vyučovať v prístavbe školy, kde boli umiestnené triedy 1. stupňa základnej školy.

            Od roku 1998 je škola samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej listiny zo dňa 06.11.1998 pod číslom 8/98 a jej dodatkov.

            S účinnosťou od 1. septembra 2007 bola zriadená Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry na základe zriaďovacej listiny č. 920/2007 zo dňa 26.09.2007.

Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry je plne organizovanou školou s deviatimi postupovými ročníkmi. V materskej škole 2 triedy Na  1. stupni (1.-4. ročník) sú  4 triedy. Na 2. stupni  (5.-9. ročník) je 5 tried. Škola je  „spádovou školou“ pre deti od Štrbského Plesa po Veľký  Slavkov.

 

Stupeň vzdelania:                 ISCED 0 – predprimárne                                   tri roky

                                  ISCED 1 – primárne                                         štyri roky

        ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie           päť rokov

                                                                         

Vyučovací jazyk:      slovenský 

Študijná forma:        denná

Druh školy:               plno organizovaná

Typ školy:                 základná

 

PROFIL ŠKOLY

 

Vízia školy

Chceme byť školou reagujúcou na potreby žiakov, ich rodičov, spoločnosti, aby každé dieťa malo šancu a  podmienky pre zmysluplnú tvorivú činnosť, aktívne učenie sa. Ide nám  o  lepšiu budúcnosť našich žiakov, a  preto sa nezastavíme v  hľadaní prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.

Poslanie školy

Poslaním našej školy je v  spolupráci s  rodičmi žiakov a  miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich ľudí. Naučiť ich mravným postojom, ideálom a hodnotovým systémom, vyzbrojiť ich schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami, potrebnými  na úspešný život v neustále sa meniacej spoločnosti, naučiť ich vážiť si vlastné zdravie a zdravie iných.

Hodnoty školy

Činnosť školy je postavená na týchto hodnotách:

•  Len slobodný človek môže konať zodpovedne; sloboda jednotlivca končí tam, kde    začína sloboda druhého.

     •  Dodržiavanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy.

      •  Uznávame individuálne rozdiely medzi žiakmi – jeho hodnoty, dôstojnosť a identitu.

      •  V našej škole každý žiak môže zažiť pocit úspechu.

      •  Spolupráca ľudí vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.

     •  Schopnosť sebahodnotenia umožňuje ďalší rozvoj každého z nás.

     •  Uvedomenie si chyby môže byť krokom vpred.                                                                                                                                          

          Základnou filozofiou školy je budovať školu nového typu - ktorá poskytne  také základné vzdelanie, aby sa naši žiaci uplatnili na európskom trhu práce svojimi jazykovými zručnosťami, ktorá poskytne priestor žiakovi na zmysluplné trávenie  voľného času,   na športové vyžitie, na aktivity a zábavu, ktorá vnesie transparentnosť, objektívnosť, spravodlivosť a lepšiu kvalitu, ktorá vytvorí priateľskú komunitu medzi školou a rodičmi.

          Škola pozostáva z dvoch budov, telocvične a zariadenia na školské stravovanie. V jednej časti budovy – v prístavbe  sú umiestnené  dve oddelenia školského klubu detí.        V priestoroch prístavby je  umiestnená materská škola a Súkromné centrum pedagogicko psychologickej poradne (SCŠPP).

V druhej časti budovy – v hlavnej budove sa vyučuje 1. a 2. stupeň, ktorý tvorí 9 tried. Škola má tieto odborné učebne: informačno-komunikačných technológií IKT, fyziky, chémie, jazykovú učebňu, dielňu, cvičnú kuchynku a posilňovňu. Škola disponuje školskou záhradou

                


 

                Adresa školy:   Základná škola s materskou školou
                                    Dolný Smokovec 21      
                                    Vysoké Tatry
                                    059 81 Dolný Smokovec
 


                Telefón základná škola:        052/ 442 25 95

                Telefón materská škola:       +421 901 717 068; +421 0911 115 992
                 Fax:                                     052/ 442 25 95
                Telefón riaditeľ:                     +421 911 159 980
             
                Telefón ekonómka:               +421911 159 982
                 e-mail:              zsdsmokovec@gmail.com

 

                Telefón školskej jedálne:  +421 911 159  974
              

Vedenie školy:
                Riaditeľ základnej školy:          Mgr. Ondrej Balogh
               

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Monika Jasenčáková

                                                     

               
                Ekonomický úsek:
                Ekonómka:                        Ing. Zuzana Wechterová 
                             
               
                Vedúca školskej jedálne:  Mária Liptajová               

Organizácia vyučovania
 

1. hodina   08.00 - 08.45                prestávka   08.45 - 08.55

2. hodina   08.55 - 09.40                prestávka   09.40 - 09.55

3. hodina   09.55 - 10.40                prestávka   10.40 - 10.50

4. hodina   10.50 - 11.35                prestávka   11.35 - 11.45

5. hodina   11.45 - 12.30                prestávka   12.30 - 12.45

6. hodina   12.45 - 13.30                prestávka   13.30 - 13.45

7. hodina   13.45 - 14.30                prestávka   14.30 - 14.35

8. hodina   14.35 - 15.25

Medzinárodná spolupráca

      Od roku 1998 prebehia medzinárodný projekt s japonskou školou v Nosegawe. Japonskí priatelia nás navštevujú každý rok, nám sa podarilo uskutočniť dve návštevy Japonska v roku 2000 a 2005. Učitelia aj žiaci si odtiaľ priniesli nezabudnuteľné zážitky a dojmy.
      Od roku 2001 spolupracujeme aj s poľskou základnou školou v Niedžwici. Doteraz sa nám podarilo uskutočniť päť výmenných pobytov. 

 

     

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
  Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
 • ZŠ: +421 52 442 25 95
  MŠ: +421 911 159 992

  riaditeľ školy:
  Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
  zástupca riaditeľa školy
  Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
  ekonómka školy:
  Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
  vedúca školskej jedálne:
  Mária Liptajová +421 911 159 974
  e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria